Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - lista subskrybentów
Landing page is not valid Strona docelowa nie jest poprawna.
Language Język
Language: Język:
Last edited on Ostatnia edycja
Last name Nazwisko
Last post Ostatnia wypowiedź
Last post date Data ostatniej wypowiedzi
Layout
Layout code can't be empty.
Layout code:
Layout name
Layout name must be given.
Layout name should not be longer than 30 characters.
Layout with this name already exists within this site.
Leave blank to keep the original name Pozostaw pole puste aby zachować oryginalną nazwę
Let the user invite
Let users apply
License Licencja
License preview: Podgląd licencji:
Limit:
Link to your profile Link do twojego profilu
Linked from Odnośnik z
Linked page %s does not exist Strona %s do której prowadzi ten odnośnik nie istnieje
Linked to (wanted page name) Odnośnik do (nazwa poszukiwanej strony)
Links to websites are not allowed in the invitation message Linki do zewnętrznych stron nie są dozwolone w zaproszeniach
List of blocked users Lista zablokowanych użytkowników
List of pages tagged with Lista stron otagowanych tagiem
List of pending (not accepted) email invitations Lista nie potwierdzonych e-mailowych zaproszeń
List of wanted pages Lista poszukiwanych stron
Loading list of files Ładowanie listy plików
Loading page revisions… Ładowanie rewizji stron…
Loading… Wczytywanie…
Location
Lock Page Zablokuj stronę
Lock Thread Zablokuj wątek
Lock conflict Konflikt blokad
Lock has expired Blokada wygasła
Lock intercepted Blokada przechwycona
Lock mode Tryb blokady
Lock this thread Zablokuj ten wątek
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Blokada wygaśnie za: %1 sekund (jeśli użytkownik pozostanie nieaktywny)
Locked by Zablokowane przez
Locking a page is a site administrator tool Blokowanie strony jest narzędziem dostępnym dla administratorów projektu
Login
Login email: Email:
Look who rated this page Zobacz kto ocenił tę stronę
The login and password do not match. Użytkownik i hasło niepoprawne.
last edited ostatnia edycja
left lewy
left with text wrapping (float) do lewej z tekstem (float)
like UA-XXXXX-X np.: UA-XXXXX-X
lock page
low niska

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment