Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers — списак претплатника
Landing page is not valid Циљна страница није важећа
Language Језик
Language: Језик:
Last edited on Последња измена
Last name Презиме
Last post Последња порука
Last post date Датум последње поруке
Layout Нацрт
Layout code can't be empty. Нацрт не сме бити празан.
Layout code: Код нацрта:
Layout name Име нацрта
Layout name must be given. Нацрт мора бити именован.
Layout name should not be longer than 30 characters. Име нацрта не сме бити дуже од 30 знакова.
Layout with this name already exists within this site. Нацрт с овим именом већ постоји на овом сајту.
Leave blank to keep the original name Оставите празно да задржите изворно име
Let the user invite Дозволи да корисници шаљу позивнице
Let users apply Дозволи пријаву корисника за чланство
License Лиценца
License preview: Преглед лиценце:
Limit: Граница:
Link to your profile Веза ка Вашем профилу
Linked from Линк са
Linked page %s does not exist Не постоји страница %s са том везом
Linked to (wanted page name) Линк ка (жељено име странице)
Links to websites are not allowed in the invitation message Спољне везе ка сајтовима нису дозвољене у позивницама
List of blocked users Списак блокираних корисника
List of pages tagged with Списак страница с тагом
List of pending (not accepted) email invitations Списак имејл позивница на чекању
List of wanted pages Списак жељених страница
Loading list of files Учитавам списак фајлова
Loading page revisions… Учитавам измене страница…
Loading… Учитавање…
Location Локација
Lock Page Закључај страницу
Lock Thread Закључај расправу
Lock conflict Сукоб блокада
Lock has expired Блокада је истекла
Lock intercepted Блокада пресретнута
Lock mode Режим блокаде
Lock this thread Закључај ову расправу
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Блокада ће истећи за %1 сек. (ако корисник остане неактиван)
Locked by Тренутно уређује корисник
Locking a page is a site administrator tool Само администратор може закључавати странице
Login Пријави се
Login email: Мејл за пријављивање:
Look who rated this page Погледај ко је оценио ову страницу
The login and password do not match. Корисничко име и лозинка се не подударају.
last edited последњи уређивао
left улево
left with text wrapping (float) улево са преломом текста
like UA-XXXXX-X у облику UA-XXXXX-X
lock page закључај страницу
low ниско

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment