Sv

Translating to: sv

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - lista på prenumeranter
Landing page is not valid Målsidan är inte giltig
Language Språk
Language: Språk:
Last edited on Senast redigerad
Last name Efternamn
Last post Senaste inlägg
Last post date Datum för senaste inlägg
Layout
Layout code can't be empty.
Layout code:
Layout name
Layout name must be given.
Layout name should not be longer than 30 characters.
Layout with this name already exists within this site.
Leave blank to keep the original name Lämna tomt för att behålla det ursprungliga namnet
Let the user invite
Let users apply
License Licens
License preview: Förhandsgranskning av licens:
Limit:
Link to your profile Länk till din profil
Linked from Länkad från
Linked page %s does not exist Den länkade sidan %s finns inte
Linked to (wanted page name) Länkad till (önskat sidnamn)
Links to websites are not allowed in the invitation message Länkar till webbsidor tillåts inte i meddelanden med inbjudningar
List of blocked users Lista på blockerade användare
List of pages tagged with Lista på sidor taggade med
List of pending (not accepted) email invitations Lista på väntande (inte godkända) e-postinbjudningar
List of wanted pages Lista på önskade sidor
Loading list of files Laddar lista på filer
Loading page revisions… Laddar sidversioner…
Loading… Laddar…
Location
Lock Page Lås sida
Lock Thread Lås tråd
Lock conflict Lås konflikt
Lock has expired Låset har gått ut
Lock intercepted
Lock mode Låsläge
Lock this thread Lås den här tråden
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive)
Locked by Låst av
Locking a page is a site administrator tool
Login
Login email:
Look who rated this page
The login and password do not match. Inloggningsnamnet och lösenordet matchar inte.
last edited senast ändrad
left vänster
left with text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X
lock page lås sidan
low låg

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment