Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - список підписників
Landing page is not valid Сторінка-вітрина недійсна
Language Мова
Language: Мова:
Last edited on Останнє редагування
Last name Прізвище
Last post Останнє повідомлення
Last post date Дата останнього повідомлення
Layout Макет
Layout code can't be empty. Код макета не може бути порожнім.
Layout code: Кот макета:
Layout name Назва макета
Layout name must be given. Треба вказати назву макета.
Layout name should not be longer than 30 characters. Назва макета не має перевищувати 30 символів.
Layout with this name already exists within this site. Макет з такою назвою вже є на цьому сайті.
Leave blank to keep the original name Залиште порожнім, щоб зберегти оригінальне ім'я
Let the user invite Дозволити користувачам запрошувати
Let users apply Дозволити користувачам подавати заявки
License Ліцензія
License preview: Попередній перегляд ліцензії:
Limit: Обмеження:
Link to your profile Посилання на ваш профіль
Linked from Посилання з
Linked page %s does not exist Сторінки за посиланням %s не існує
Linked to (wanted page name) Посилання на сторінку (назва сторінки)
Links to websites are not allowed in the invitation message Не можна додавати посилання на вебсайти до повідомлення зі запрошенням
List of blocked users Перелік заблокованих користувачів
List of pages tagged with Перелік сторінок позначених
List of pending (not accepted) email invitations Список електронних запрошень на розгляді
List of wanted pages Список необхідних сторінок
Loading list of files Завантаження списку файлів
Loading page revisions… Завантаження історії версій сторінок…
Loading… Завантаження…
Location Розташування
Lock Page Заблокувати сторінку
Lock Thread Заблокувати тему
Lock conflict Конфлікт блокування
Lock has expired Блокування минуло
Lock intercepted Блокування перехоплено
Lock mode Режим блокування
Lock this thread Заблокувати цю тему
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Блокування закінчиться через %1 секунд бездіяльності
Locked by Заблоковано
Locking a page is a site administrator tool Блокування сторінок доступно лише адміністраторам
Login Логін
Login email: Ел. пошта:
Look who rated this page Список тих, хто оцінив сторінку
The login and password do not match. Логін і пароль не збігаються.
last edited останнє редагування
left залишилося
left with text wrapping (float) зліва з обтіканням тексту (float)
like UA-XXXXX-X наприклад UA-XXXXX-X
lock page блокування сторінки
low низький

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment