Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers
Landing page is not valid
Language Ngôn ngữ
Language: Ngôn ngữ:
Last edited on Chỉnh sửa lần cuối vào
Last name Tên
Last post Post mới nhất
Last post date Ngày post mới nhất
Layout
Layout code can't be empty.
Layout code:
Layout name
Layout name must be given.
Layout name should not be longer than 30 characters.
Layout with this name already exists within this site.
Leave blank to keep the original name
Let the user invite
Let users apply Cho phép ứng tuyển
License Giấy phép
License preview: Xem trước giấy phép:
Limit: Giới hạn:
Link to your profile
Linked from Link từ
Linked page %s does not exist Trang được link %s không tồn tại
Linked to (wanted page name)
Links to websites are not allowed in the invitation message
List of blocked users
List of pages tagged with Danh sách các trang được tag
List of pending (not accepted) email invitations
List of wanted pages
Loading list of files
Loading page revisions… Đang tải các sửa đổi…
Loading… Đang tải…
Location Địa chỉ
Lock Page Khóa bài
Lock Thread Khóa chủ đề
Lock conflict Khóa bị chặn
Lock has expired Khóa đã hết tác dụng.
Lock intercepted Đã phá khóa.
Lock mode Chế độ khóa
Lock this thread Khóa chủ đề này
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Khóa sẽ mất tác dụng trong: %1 giây (nếu người dùng không hoạt động)
Locked by Khóa bởi
Locking a page is a site administrator tool Khóa trang là công cụ của quản trị viên
Login Đăng nhập
Login email: Email đăng nhập:
Look who rated this page Xem những người đánh giá trang này
The login and password do not match. Mật khẩu không đúng.
last edited chỉnh sửa lần cuối
left trái
left with text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X
lock page
low thấp

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment