Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(Master Admin) (Administrador principal)
10 more sites + 50 GB storage 10 llocs més + 50 GB d'emmagatzematge
5 more sites + 25 GB storage 5 llocs més + 25 GB d'emmagatzematge
<p> Many thanks,<br/> &mdash; - The "%1" team. </p>
MIME type
MailForm form data Dades del formulari de MailForm
Make sure you have a link somewhere to <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. An example code to copy&amp;paste is given below: Assegureu-vos que teniu un enllaç en algun lloc <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. A continuació es mostra un codi d'exemple per copiar i enganxar:
Manage Gestiona
Manage Site Gestiona el lloc
Manage favicon and mobile appearance Gestioneu l'aparició de favicon i mòbil
Manage moderator permissions? Gestioneu els permisos del moderador?
Manage users on your Wiki Gestioneu els usuaris al vostre wiki
March Març
Mark all as read Marcar tots com a llegits
Mark read Marqueu llegir
Mark unread Marca sense llegir
Master Administrator role can be transferred to another admin, but only the Master Administrator can do this. La funció Administrador principal es pot transferir a un altre administrador, però només l'administrador mestre pot fer-ho.
Master admin Administrador mestre
Master administrator of this site is: %1. Only master administrators can enable control over advertising space by upgrading their accounts. L'administrador principal d'aquest lloc és: %1. Només els administradors mestres poden habilitar el control de l'espai publicitari actualitzant els seus comptes.
Max %1 characters (%2 characters left) Màxim %1 caràcters (%2 caràcters)
Max upload size Mida màxima de càrrega
Maximum number of categories exceeded. S'ha superat el nombre màxim de categories.
May Maig
Member Membre
Member Applications Aplicacions dels membres
Member invitation for user %%USERNAME%% Invitació de membre per a l'usuari %%USERNAME%%
Member invitation for user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> Invitació de membre per a l'usuari
Member of Membre de
Member of the following sites: Membre dels següents llocs:
Member of this Site: since Membre d'aquest lloc: des de
Member of: <em>%1</em> Membre de: <em>%1</em>
Member since Membre des de
Members Membres
Members List Llista de membres
Membership Membres
Membership application Sol·licitud de pertinença
Membership application accepted S'ha acceptat la sol·licitud de membre
Membership application declined S'ha rebutjat la sol·licitud de membre
Membership application from Sol·licitud de pertinença a
Membership is restricted La subscripció està restringida
Membership removal Retiro de la pertinença
Membership via application is not enabled for this site. La subscripció a través de l'aplicació no està habilitada per a aquest lloc.
Membership via password is not enabled for this site. La subscripció per contrasenya no està habilitada per a aquest lloc.
Messages Missatges
Messages settings Configuració dels missatges
Meta tags for the page Etiquetes meta per a la pàgina
Min. 6 characters. Min. 6 caràcters.
Minimum 6 characters. Mínim 6 caràcters.
Missing your language? Translation incomplete?<br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a> Falta el teu idioma? La traducció és incompleta? <br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a>
Moderate forum: Fòrum moderat:
Moderate pages: Pàgines moderades:
Moderator Moderador
Moderator of Moderador de
Moderator of the following sites: Moderador dels següents llocs:
Moderator of: <em>%1</em> Moderador de: <em>%1</em>
Moderators Moderadors
Month Mes
More Options Més opcions
More actions Més accions
More storage Més emmagatzematge
Moreover the page content has been already changed. The safest solution is to stop editing, review changes made to the page and apply your changes again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. A més, el contingut de la pàgina ja ha estat canviat. La solució més segura és deixar d'editar, revisar els canvis realitzats a la pàgina i tornar a aplicar els canvis. <br/><br/> Es recomana que ara vegeu els canvis "diff" de la vostra edició actual, espereu fins que caduqui o alliberi l'altre bloqueig i editeu l'origen de la pàgina i torneu a inserir els vostres canvis.
Most active El més actiu
Most recent signatures Firmes més recents
Move Moure
Move Thread Mou el fil
Move file Mou l'arxiu
Move thread Mou el fil
My Sites Els meus llocs
My account El meu compte
My contacts Els meus contactes
My current avatar El meu avatar actual
My offline presence La meva presència fora de línia
My online presence La meva presència en línia
My profile page is La meva pàgina de perfil és
My website El meu lloc web
The maximum size of a contact list is 1,000 people La mida màxima d'una llista de contactes és de 1.000 persones
The module is temporarily unavailable. Please check back later!
The most important things for your Wiki Les coses més importants per a la vostra Wiki
The most popular <strong>Pro </strong> plan is only <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> for the full year, less than <strong style="font-size: 120%">%1 10 per month</strong>. If you need more features or more space, upgrade to a higher plan anytime!
[[module <em>%s</em>]] No such module, please <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">check available modules</a> and fix this page.
male mascle
math matemàtiques
mathematical equation equació matemàtica
medium mitjà
members membres
members of this site membres d'aquest lloc
meta data meta dades
meta data changed S'ha canviat la meta de dades
metadata changed Les metadades han canviat
metadata changes Canvis de metadades
minus menys
moderators moderadors
month mes
more sites més llocs
more sites + més llocs +
move file attachment to another page moure el fitxer adjunt a una altra pàgina
move this page Mou aquesta pàgina
move/rename moure/canviar el nom
move/rename pages moure/canviar el nom de les pàgines
my Contacts els meus contactes
my notifications les meves notificacions

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment