Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(Master Admin) (Hlavní Administrátor)
10 more sites + 50 GB storage 10 stránek více + 50 GB místa
5 more sites + 25 GB storage 5 stránek více + 25 GB místa
<p> Many thanks,<br/> &mdash; - The "%1" team. </p>
MIME type Typ MIME
MailForm form data
Make sure you have a link somewhere to <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. An example code to copy&amp;paste is given below:
Manage Spravovat
Manage Site Spravovat Stránku
Manage favicon and mobile appearance
Manage moderator permissions? Spravovat oprávnění moderátorů?
Manage users on your Wiki Spravovat uživatele na vaší Wiki
March Březen
Mark all as read Označit vše jako přečtené
Mark read Označit jako přečtené
Mark unread Označit jako nepřečtené
Master Administrator role can be transferred to another admin, but only the Master Administrator can do this. Pozice Hlavního Administrátora může být předána jinému administrátorovi, ale tuto akci může provést pouze Hlavní Administrátor samotný.
Master admin Hlavní administrátor
Master administrator of this site is: %1. Only master administrators can enable control over advertising space by upgrading their accounts.
Max %1 characters (%2 characters left) Maximálně %1 znaků (zbývá %2 znaků)
Max upload size Maximální velikost k nahrání
Maximum number of categories exceeded. Byl dosáhnut maximální počet kategorií.
May Května
Member Člen
Member Applications Členské Přihlášky
Member invitation for user %%USERNAME%% Pozvánka na členství pro uživatele %%USERNAME%%
Member invitation for user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> Pozvánka na členství pro uživatele <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong>
Member of Člen
Member of the following sites: Člen následujících stránek:
Member of this Site: since Člen téhle Stránky: od
Member of: <em>%1</em> Člen stránky: <em>%1</em>
Member since Člen od
Members Členové
Members List Seznam Členů
Membership Členství
Membership application Žádost o členství
Membership application accepted Žádost o členství přijata
Membership application declined Žádost o členství odmítnuta
Membership application from Žádost o členství od
Membership is restricted Členství je omezeno
Membership removal Odstranění členství
Membership via application is not enabled for this site. Členství skrze zažádání není na této stránce povoleno.
Membership via password is not enabled for this site. Členství skrze heslo není na této stránce povoleno.
Messages Zprávy
Messages settings Nastavení zpráv
Meta tags for the page Meta štítky stránky
Min. 6 characters. Min. 6 znaků
Minimum 6 characters. Minimálně 6 znaků.
Missing your language? Translation incomplete?<br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a> Chybí ti tvůj jazyk? Je překlad nekompletní?<br/> Pomoz nám <a href="%1">přeložit Wikidot!</a>
Moderate forum: Moderovat fórum:
Moderate pages: Moderovat stránky:
Moderator Moderátor
Moderator of Moderátor
Moderator of the following sites: Moderátor následujících stránek:
Moderator of: <em>%1</em> Moderátor stránky: <em>%1</em>
Moderators Moderátoři
Month Měsíc
More Options Více Možností
More actions Více akcí
More storage Více místa
Moreover the page content has been already changed. The safest solution is to stop editing, review changes made to the page and apply your changes again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again.
Most active Nejaktivnější
Most recent signatures Nejčastější podpisy
Move Přesunout
Move Thread Přesunout vlákno
Move file Přesunout soubor
Move thread Přesunout vlákno
My Sites Moje Stránky
My account Můj účet
My contacts Moje kontakty
My current avatar Můj nynější avatar
My offline presence Mé offline vlivy
My online presence Mé online vlivy
My profile page is Moje profilová stránka je
My website Můj web
The maximum size of a contact list is 1,000 people Maximální počet kontaktů je 1 000 lidí.
The module is temporarily unavailable. Please check back later! Modul je dočasně nedostupný. Prosím, zkus to později!
The most important things for your Wiki Ty nejdůležitější věci pro tvou Wiki
The most popular <strong>Pro </strong> plan is only <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> for the full year, less than <strong style="font-size: 120%">%1 10 per month</strong>. If you need more features or more space, upgrade to a higher plan anytime!
[[module <em>%s</em>]] No such module, please <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">check available modules</a> and fix this page.
male muž
math matematika
mathematical equation matematická rovnice
medium střední
members členové
members of this site členové této stránky
meta data meta data
meta data changed meta data byla změněna
metadata changed metadata byla změněna
metadata changes změna metadat
minus mínus
moderators moderátoři
month měsíc
more sites více stránek
more sites + více stránek +
move file attachment to another page přesunout přiložený soubor na jinou stránku
move this page přesunout tuto stránku
move/rename přesunout/přejmenovat
move/rename pages přesunout/přejmenovat stránky
my Contacts mé kontakty
my notifications mé upozornění

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment