Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(Master Admin) (Główny administrator)
10 more sites + 50 GB storage 10 dodatkowych projektów + 50 GB przestrzeni
5 more sites + 25 GB storage 5 dodatkowych projektów + 25 GB przestrzeni
<p> Many thanks,<br/> &mdash; - The "%1" team. </p> <p> Wielkie dzięki,<br/> — - Zespół "%1" </p>
MIME type Typ MIME
MailForm form data Wikidot.com - dane formularza MailForm
Make sure you have a link somewhere to <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. An example code to copy&amp;paste is given below: Upewnij się, że masz gdzieś link do <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> i dodatkowo do <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a>, ale do niczego poza tym.<br/> Dobre miejsca to <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> lub <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. Przykładowy kod do skopiowania i wklejenia jest podany poniżej:
Manage Zarządzaj
Manage Site Zarządzaj witryną
Manage favicon and mobile appearance Zarządzaj faviconem i wyglądem mobilnym
Manage moderator permissions? Zarządzać upoważnieniami moderacyjnymi?
Manage users on your Wiki Zarządzaj użytkownikami swojej Wiki.
March Marzec
Mark all as read Oznacz wszystko jako przeczytane
Mark read Oznacz jako przeczytane
Mark unread Oznacz jako nieprzeczytane
Master Administrator role can be transferred to another admin, but only the Master Administrator can do this. Rola Głównego Administratora może być przeniesiona na innego administratora, ale jedynie Główny Administrator może to zrobić.
Master admin Główny administrator
Master administrator of this site is: %1. Only master administrators can enable control over advertising space by upgrading their accounts. Głównym Administratorem tego projektu jest: %1. Tylko główni administratorzy, poprzez ulepszenie swojego konta, mogą włączyć kontrolę nad miejscem reklamowym.
Max %1 characters (%2 characters left) Maksymalnie %1 znaków (pozostało %2)
Max upload size Maksymalny rozmiar ładowanego pliku
Maximum number of categories exceeded. Maksymalna liczba kategorii przekroczona.
May Maj
Member Członek
Member Applications Aplikacje członków
Member invitation for user %%USERNAME%% Zaproszenie dla użytkownika %%USERNAME%%
Member invitation for user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> Zaproszenie dla użytkownika
Member of Członkostwo
Member of the following sites: Członek następujących projektów:
Member of this Site: since Członek tego projektu: od
Member of: <em>%1</em> Członek: <em>%1</em>
Member since Członek od
Members Członkowie
Members List Lista członków
Membership Członkostwo
Membership application Podanie o członkostwo
Membership application accepted Podanie o członkostwo zaakceptowane
Membership application declined Podanie o członkostwo odrzucone
Membership application from Podanie o członkostwo od
Membership is restricted Członkostwo jest ograniczone
Membership removal Usunięcie z listy członków
Membership via application is not enabled for this site. Członkostwo przez aplikację nie jest włączone na tym projekcie.
Membership via password is not enabled for this site. Członkostwo przez podanie hasła nie jest skonfigurowane.
Messages Wiadomości
Messages settings Ustawienia wiadomości
Meta tags for the page Meta tagi tej strony
Min. 6 characters. Min. 6 znaków
Minimum 6 characters. Minimum 6 znaków
Missing your language? Translation incomplete?<br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a> Brakuje Twojego języka? Tłumaczenie jest niekompletne?<br/> Pomóż nam <a href="%1">tłumaczyć Wikidota!</a>
Moderate forum: Moderowanie forum:
Moderate pages: Moderowanie stron:
Moderator Moderator
Moderator of Moderator
Moderator of the following sites: Moderator następujących projektów:
Moderator of: <em>%1</em> Moderator: <em>%1</em>
Moderators Moderatorzy
Month Miesiąc
More Options Więcej opcji
More actions Więcej opcji
More storage Więcej pamięci
Moreover the page content has been already changed. The safest solution is to stop editing, review changes made to the page and apply your changes again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Ponadto treść strony była w międzyczasie zmieniona. Najbezpieczniej jest teraz przestać edytować, przejrzeć zmiany i zaaplikować je ponownie. <br/><br/> Zaleca się, aby zerknąć na różnice w zmianach bieżącej edycji, poczekać aż blokada wygaśnie lub zostanie zwolniona, a następnie wprowadzić swoje zmiany ponownie.
Most active Najaktywniejsze
Most recent signatures Najświeższe podpisy
Move Przenieś
Move Thread Przenieś wątek
Move file Przenieś plik
Move thread Przenieś wątek
My Sites Moje projekty
My account Moje konto
My contacts Kontakty
My current avatar Mój obecny awatar
My offline presence Dostępność off-line
My online presence Dostępność online
My profile page is Moja strona profilowa
My website Moja strona
The maximum size of a contact list is 1,000 people Maksymalna liczba kontaktów to 1000
The module is temporarily unavailable. Please check back later! Moduł jest chwilowo niedostępny. Proszę sprawdzić później!
The most important things for your Wiki Najważniejsze ustawienia twojej Wiki
The most popular <strong>Pro </strong> plan is only <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> for the full year, less than <strong style="font-size: 120%">%1 10 per month</strong>. If you need more features or more space, upgrade to a higher plan anytime! Najpopularniejszy plan <strong>Pro </strong> kosztuje jedyne <strong style="font-size: 120%">119.90 %1</strong> za cały rok, mniej niż <strong style="font-size: 120%">10 %1 za miesiąc</strong>. Jeśli potrzebujesz więcej funkcji czy więcej miejsca, w każdym momencie możesz ulepszyć swoje konto lepszym planem!
[[module <em>%s</em>]] No such module, please <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">check available modules</a> and fix this page. [[module <em>%s</em>]] Nie ma takiego modułu, sprawdź proszę <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">dostępne moduły</a> i napraw tę stronę.
male mężczyzna
math matematyka
mathematical equation wyrażenie matematyczne
medium średnia
members członkowie
members of this site członkowie tego projektu
meta data metainformacje
meta data changed metainformacje zmienione
metadata changed metainformacje zmienione
metadata changes zmiana metainformacji
minus minus
moderators moderatorzy
month miesiąc
more sites więcej projektów
more sites + więcej projektów +
move file attachment to another page przenieść plików do innej strony
move this page zmienić nazwy tej strony
move/rename zmień nazwę
move/rename pages zmień nazwę stron
my Contacts moje kontakty
my notifications moje powiadomienia

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment