Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(Master Admin) (Главни администратор)
10 more sites + 50 GB storage 10 сајтова и 50 гб складишног простора
5 more sites + 25 GB storage пет сајтова и 25 гб складишног простора
<p> Many thanks,<br/> &mdash; - The "%1" team. </p> <p> Много хвала,<br/> &mdash; - Тим сајта %1. </p>
MIME type MIME
MailForm form data Имејл образац
Make sure you have a link somewhere to <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. An example code to copy&amp;paste is given below: Обезбедите везу ка <a href="/forum:start"><tt>почетној страници</tt></a> и по могућству ка <a href="/forum:recent-posts"><tt>најновијим порукама</tt></a> и ништа друго.<br/> Добра места су и <a href="/nav:top"><tt>горња трака</tt></a> или <a href="/nav:side"><tt>бочна трака</tt></a>. Пример кода који можете убацити је испод:
Manage Управљај
Manage Site Управљај сајтом
Manage favicon and mobile appearance Управљај фавиконом и изгледом на мобилним уређајима
Manage moderator permissions? Управљање модераторским дозволама?
Manage users on your Wiki Управљај корисницима на свом сајту
March март
Mark all as read Означи као прочитано
Mark read Означи као прочитане
Mark unread Означи као непрочитане
Master Administrator role can be transferred to another admin, but only the Master Administrator can do this. Улога главног администратора може бити дата другом администратору, али само главни администратор може ово учинити.
Master admin Главни администратор
Master administrator of this site is: %1. Only master administrators can enable control over advertising space by upgrading their accounts. Главни администратор овог сајта је: %1. Само главни администратор може да управља огласним простором надоградњом других налога.
Max %1 characters (%2 characters left) Дозвољено %1 знакова (преостало још %2)
Max upload size Дозвољена величина фајлова за доставу
Maximum number of categories exceeded. Прекорачили сте дозвољен број категорија.
May мај
Member Члан
Member Applications Пријаве за чланство
Member invitation for user %%USERNAME%% Позив на учлањење за корисника %%USERNAME%%
Member invitation for user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> озив на учлањење за корисника <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong>
Member of Члан сајтова
Member of the following sites: Члан следећих сајтова:
Member of this Site: since Члан овог сајта од
Member of: <em>%1</em> Члан сајтова: <em>%1</em>
Member since Члан од
Members Чланови
Members List Списак чланова
Membership Чланство
Membership application Пријава за чланство
Membership application accepted Пријава за чланство је прихваћена
Membership application declined Пријава за чланство је одбијена
Membership application from Пријава за чланство од
Membership is restricted Чланство је ограничено
Membership removal Уклањање чланства
Membership via application is not enabled for this site. Учлањење путем пријаве за чланство није омогућено на овом сајту.
Membership via password is not enabled for this site. Учлањење путем лозинке није омогућено на овом сајту.
Messages Поруке
Messages settings Подешавања порука
Meta tags for the page Метатагови на страници
Min. 6 characters. Најмање 6 знакова.
Minimum 6 characters. Најмање 6 знакова.
Missing your language? Translation incomplete?<br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a> Нема вашег језика? Превод је непотпун? <br/> Помозите нам <a href="%1">да преведемо Викидот!</a>
Moderate forum: Модерирај форум:
Moderate pages: Модерирај странице:
Moderator Модератор
Moderator of Модератор сајтова
Moderator of the following sites: Модератор следећих сајтова:
Moderator of: <em>%1</em> Модератор сајтова: <em>%1</em>
Moderators Модератори
Month месец
More Options Још могућности
More actions Још радњи
More storage Још складишног простора
Moreover the page content has been already changed. The safest solution is to stop editing, review changes made to the page and apply your changes again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Поврх тога, садржај странице већ је био измењен. Најсигурније решење је да прекинете уређивање, погледате направљене измене и поново примените своје. <br/><br/> Препоручује се да онда погледате разлику у изменама, сачекате да блокада истекне или буде отпуштена, па да тек онда поново приступите уређивању странице и примените своје измене.
Most active Најактивнији
Most recent signatures Најновији потписи
Move Премести
Move Thread Премести расправу
Move file Премести фајл
Move thread Премести расправу
My Sites Моји сајтови
My account Мој налог
My contacts Моји контакти
My current avatar Мој тренутни аватар
My offline presence Одсуство с мреже
My online presence Присуство на мрежи
My profile page is Моја профилна страница
My website Мој сајт
The maximum size of a contact list is 1,000 people Дозвољено је имати највише 1.000 људи у списку контаката
The module is temporarily unavailable. Please check back later!
The most important things for your Wiki Најважније ствари о вашој вики
The most popular <strong>Pro </strong> plan is only <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> for the full year, less than <strong style="font-size: 120%">%1 10 per month</strong>. If you need more features or more space, upgrade to a higher plan anytime! Најомиљенији <strong>про </strong> план стаје свега <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> за годину дана, мање од <strong style="font-size: 120%">%1 10 месечно</strong>. Ако вам устреба више функција или складишног простора, надоградите на бољи план у свако доба!
[[module <em>%s</em>]] No such module, please <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">check available modules</a> and fix this page. [[модул <em>%s</em>]] Не постоји такав модул. Проверите <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">доступне модуле</a> и поправите страницу.
male мушки
math математика
mathematical equation математичка једначина
medium средње
members чланови
members of this site чланови овог сајта
meta data измена метаподатака
meta data changed метаподаци промењени
metadata changed метаподаци промењени
metadata changes промене метаподатака
minus мање
moderators модератори
month месец
more sites још сајтова
more sites + још сајтова и
move file attachment to another page премести фајл на другу страницу
move this page премести ову страницу
move/rename премештене/преименоване странице
move/rename pages премештање/преименовање страница
my Contacts моји контакти
my notifications моја обавештења

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment