Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(Master Admin) (Головний адмін)
10 more sites + 50 GB storage 10 додаткових сайтів + 50 Гб сховища
5 more sites + 25 GB storage 5 додаткових сайтів + 25 Гб сховища
<p> Many thanks,<br/> &mdash; - The "%1" team. </p> <p> Велике спасибі,<br/> &mdash; - Команда "%1". </p>
MIME type MIME-тип
MailForm form data Дані форми MailForm
Make sure you have a link somewhere to <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> and possibly to <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a> but nothing else.<br/> Good places are certainly <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> or <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. An example code to copy&amp;paste is given below: Переконайтеся, що у вас десь є посилання на <a href="/forum:start"><tt>forum:start</tt></a> і можливо на <a href="/forum:recent-posts"><tt>forum:recent-posts</tt></a>, але більше нікуди.<br/> Хорошими місцями безумовно є <a href="/nav:top"><tt>nav:top</tt></a> або <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a>. Приклад коду, який Ви можете скопіювати і вставити, даний нижче:
Manage Керування
Manage Site Керування сайтом
Manage favicon and mobile appearance Керування іконкою і мобільною версією
Manage moderator permissions? Змінити права модератора?
Manage users on your Wiki Керування користувачами Вашої Вікі
March Березень
Mark all as read Позначити усе як прочитане
Mark read Позначити як прочитане
Mark unread Прозначити як непрочитане
Master Administrator role can be transferred to another admin, but only the Master Administrator can do this. Повноваження головного адміністратора можуть бути передані іншому адміністратору, але зробити це може тільки головний адміністратор.
Master admin Головний адмін
Master administrator of this site is: %1. Only master administrators can enable control over advertising space by upgrading their accounts. Головний адміністратор цього сайту — %1. Тільки головний адміністратор може ввімкнути керування рекламою шляхом розширення його облікового запису.
Max %1 characters (%2 characters left) Максимум — %1 символів (%2 залишилося)
Max upload size Максимальний розмір завантаження:
Maximum number of categories exceeded. Досягнуто максимальної кількості категорій.
May Травень
Member Учасник
Member Applications Запити на участь
Member invitation for user %%USERNAME%% Запрошення на участь для користувача %%USERNAME%%
Member invitation for user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> Запрошення на участь для користувача <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong>
Member of Учасник
Member of the following sites: Учасник наступних сайтів:
Member of this Site: since Учасник цього сайту: з
Member of: <em>%1</em> Учасник: <em>%1</em>
Member since Учасник з
Members Учасники
Members List Список учасників
Membership Членство
Membership application Запит на членство
Membership application accepted Запит на членство ухвалено
Membership application declined Запит на членство відхилено
Membership application from Запит на членство від
Membership is restricted Членство обмежено
Membership removal Зняття членства
Membership via application is not enabled for this site. Вступ шляхом запиту недоступно для цього сайту.
Membership via password is not enabled for this site. Вступ шляхом введення пароля недоступно для цього сайту.
Messages Повідомлення
Messages settings Налаштування повідомлень
Meta tags for the page Мета-теґи цієї сторінки
Min. 6 characters. Не менше 6 символів.
Minimum 6 characters. Не менше 6 символів.
Missing your language? Translation incomplete?<br/> Help us <a href="%1">translate Wikidot!</a> Немає Вашої мови? Неповний переклад?<br/> Допоможіть нам <a href="%1">перевести Wikidot!</a>
Moderate forum: Модерація форуму:
Moderate pages: Модерація сторінок:
Moderator Модератор
Moderator of Модератор на
Moderator of the following sites: Модератор наступних сайтів:
Moderator of: <em>%1</em> Модератор: <em>%1</em>
Moderators Модератори
Month Місяць
More Options Більше налаштувань
More actions Більше дій
More storage Більше сховищ
Moreover the page content has been already changed. The safest solution is to stop editing, review changes made to the page and apply your changes again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Вміст сторінки вже змінився. Найбезпечнішим рішенням буде припинити редагування, переглянути вчинені зміни і застосувати свої ще раз. <br/><br/> Рекомендується переглянути різницю поточного редагування, почекати, поки пройде або буде знятий захист, увійти у режим редагування і знову вставити свої зміни.
Most active Найактивніші
Most recent signatures Найсвіжіші підписки
Move Перемістити
Move Thread Перемістити гілку
Move file Перемістити файл
Move thread Перемістити тему
My Sites Мої сайти
My account Мій обліковий запис
My contacts Мої контакти
My current avatar Мій поточний аватар
My offline presence Моя присутність поза мережею
My online presence Моя присутність у мережі
My profile page is Моя сторінка профілю
My website Мій сайт
The maximum size of a contact list is 1,000 people У контакт-лист можна внести не більше 1000 користувачів.
The most important things for your Wiki Найголовніше для Вашої Вікі
The most popular <strong>Pro </strong> plan is only <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> for the full year, less than <strong style="font-size: 120%">%1 10 per month</strong>. If you need more features or more space, upgrade to a higher plan anytime! Найпопулярніший <strong>Pro</strong>-тариф коштує всього <strong style="font-size: 120%">%1 119.90</strong> за рік; менше, ніж при оплаті в <strong style="font-size: 120%">%1 10 за кожен місяць</strong> окремо. Якщо Вам потрібні додаткові можливості або додаткове місце, оновіться до кращого тарифу в будь-який зручний для вас час!
[[module <em>%s</em>]] No such module, please <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank">check available modules</a> and fix this page. [[module <em>%s</em>]] Немає такого модуля, будь ласка, <a href="http://%s/doc:modules" target="_blank"> перевірте наявні модулі</a> і виправте цю сторінку.
male чоловік
math математика
mathematical equation математичний вираз
medium середній
members учасників
members of this site учасники цього сайту
meta data метадані
meta data changed метадані змінені
metadata changed метадані змінені
metadata changes зміни метаданих
minus мінус
moderators модератори
month місяць
more sites більше сайтів
more sites + додаткових сайтів +
move file attachment to another page перемістити прикладений файл на іншу сторінку
move this page перемістити сторінку
move/rename перемістити/перейменувати
move/rename pages перемістити/перейменувати сторінки
my Contacts мої контакти
my notifications мої сповіщення

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment