Be

Translating to: be

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites %1 новых дзеянняў на іншых сайтах
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 новых дзеянняў на сайце <a href="%3">%2</a> ад
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 новае дзеянне на сайце <a href="%2">%1</a> ад
1 new activity on sites 1 новае дзеянне на сайце
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites. <strong>УВАГА:</strong> На дадзены момант Вы з'яўляецеся галоўным адміністратарам <strong>%1</strong сайтаў. Вы не зможаце выдаліць свой уліковы запіс, калі Вы не выдаліце Вашы сайты ці не перададзіце права галоўнага адміністратара іншаму адміністратару. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Націсніце сюды</a>, каб убачыць усе Вашы сайты.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant. <strong>УВАГА:</strong> калі выбраныя старонкі не існуюць, элементы навігацыі не будуць паказаны. <br/><br/> АЛЕ калі Вы хочаце пазбавіцца ад бакавой панэлі, Вам варта выбраць тэму, у якой няма бакавой панэлі. У большасці даступных тэм ёсць такі варыянт.
NEW!! Refresh НОВАЕ!! Абнавіць
Name Імя
Name (required) Імя (абавязкова)
Name and email address Імя і адрас эл.пошты
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too. Назва універсітэта, каледжа, інстытута або школы. Спасылкі на сайт навучальнай установы вітаюцца.
Name: Імя:
Navigation elements Элементы кіравання
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>. Патрэбна дапамога? Глядзі <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">апісанне вікі-сінтаксісу</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing. Не варта тут што-небудзь мяняць, калі Вы да канца не ведаеце, што Вы робіце.
New Master Administrator: Новы галоўны адміністратар:
New Post Новае паведамленне
New account confirmation Пацверджанне новага ўліковага запісу
New category Новая катэгорыя
New email address Новы адрас эл.пошты
New members auto watching settings Налады аўтаназірання новых удзельнікаў
New membership invitation Новае запрашэнне да ўдзелу
New message Новое сообщение
Новае паведамленне
New name Новае імя
New page name Новая назва старонкі
New password Новы пароль
New password (repeat) Новы пароль (паўтор)
New posts Новыя артыкулы
New private message Новае асабістае паведамленне
New screen name: Новае адлюстроўванае імя:
New thread Новая тэма
New threads Новыя тэмы
Newer Навей
Newer message Навейшае паведамленне
Newest first Сартаванне па даце па змяншэнні
Newsletter Рассыланне
Newsletter content is empty Рассыланне пустая
Newsletter sent Рассыланне адпраўлена
Newsletter sent. Рассыланне адпраўлена.
Newsletter title is empty Не пазначана назва рассылання
No Не
No abuse reports (yet). Няма паведамленняў аб парушэнняў (пакуль што).
No account found. Уліковы запіс удзельніка не знойдзены.
No billing address specified. Плацежны адрас не паказаны.
No broken links found. Бітых спасылак няма.
No content provided for the meta. Не пазначаныя дадзеныя мета.
No expiration time. Няма тэрміну прыдатнасці.
No features found. Функцыі не знойдзеныя.
No feed source specified ("src" element missing). Крыніца патоку не пазначана (прапушчаны элемент "src").
No files attached to this page Старонка не ўтрымлівае прымацаваных файлаў
No files attached to this page. Старонка не ўтрымлівае прымацаваных файлаў.
No forum category has been specified. Катэгорыя форуму не паказана.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category. Катэгорыя форуму не паказана. Калі ласка, выкарыстоўвайце атрыбут category="id", дзе id - парадкавы нумар катэгорыі.
No individual nav elements Няма індывідуальных элементаў навігацыі.
No invoice found. Рахунак-фактура не знойдзены.
No match for the audio format… Няма супадзенняў аўдыёфарматаў…
No match for the video format… Recognized formats are Няма супадзенняў відэафармату… Вядомыя фарматы —
No members in this Site. На гэтым сайце няма ўдзельнікаў.
No moderators in this Site. На гэтым сайце няма мадэратараў.
No pages directly include this page. Гэтая старонка не цытуецца іншымі напрамую.
No pages directly link or include this page. На гэтую старонку няма прамых спасылак або ўключэнняў.
No pages directly link to this page. На гэтую старонку няма прамых спасылак.
No post specified. Паведамленне не пазначана.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute. Не паказана прызначэнне перанакіравання. Калі ласка, выкарыстоўвайце атрыбут destination="page-name" ці destination="url".
No revision specified. Рэвізія не паказана.
No signature defined. Подпіс не зададзена.
No sites provided. Сайты не прадастаўлены.
No such IP block. Такога IP-блока не існуе.
No such block. Такога блока не існуе.
No such category exists, perhaps it was just deleted Катэгорыя не існуе, магчыма яе толькі што выдалілі
No such category. Катэгорыя не існуе.
No such feed. Стужка не існуе.
No such page. Старонка не існуе.
No such post exists Паведамленне не існуе
No such post: please reload the page and try again Такога паведамлення няма: перазагрузіце старонку і паспрабуйце яшчэ раз
No such thread exists Такой тэмы няма
No such thread exists, perhaps it was just deleted Такой тэмы няма, магчыма яна была толькі што выдаленая
No such thread. Такой тэмы няма.
No such user Такога карыстальніка няма
No such user. Такога карыстальніка няма.
No thread to show - click Back once or twice and try again Немагчыма паказаць тэму - націсніце "назад" і паспрабуйце зноў
No title Без назвы
No user specified. Не паказана карыстальніка.
No user. Няма карыстальніка.
No users. Няма карыстальнікаў.
No valid category found. Няма падыходнай катэгорыі.
No valid invoice found. Няма падыходнага рахунку-фактуры.
No valid order found. Няма падыходнай замовы.
No, cancel Не, адмяніць
None Ніякіх
Nonsecure access is not enabled for this Wiki. Небяспечны доступ не ўключаны для гэтай Вікі.
Not a valid IP address Няправільны IP-адрас
Not a valid registered user name Карыстальнік з такім імем не зарэгістраваны
Not a valid user Няправільны карыстальнік
Not allowed. Не дапускаецца.
Not allowed. Error. Недапушчальна. Памылка.
Not enough available space for files Не дастаткова вольнага месца для файлаў
Not joined yet Пакуль не ўдзельнічае
Not valid tag array Няверны набор тэгаў
Note Увага
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching). Увага: Пасля змены налад ніжэй, Вы ўсё яшчэ можаце нейкі час адчуваць старыя паводзіны ў некаторых частках сайта (з-за кэша).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Заўвага: калі Вы дадасце <em>%1</em> у спіс кантактаў, Вы адкрыеце гэтаму карыстальніку адрас Вашай эл.пошты.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Падказка: гэта толькі папярэдні прагляд. <br/> Калі зачыніце гэтую старонку зараз, змены не захаваюцца.
Notes Заметкі
Notes: Заметкі:
Notifications Апавяшчэння
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed: Апавяшчэнні, якія адносяцца да гэтага сайту, таксама даступныя праз абароненую паролем стужку RSS 2.0:
Notifications via RSS feed Апавяшчэння праз RSS
Notify administrators if there is objectionable content in this page. Паведаміць адміністратараў аб сумніўным змесце старонкі.
Notify administrators/moderators about abusive user. Паведаміць адміністратараў/мадэратараў пра карыстальніка, які займаецца вандалізмам.
Notify administrators/moderators about an abusive user. Паведаміць адміністратараў/мадэратараў пра карыстальніка, які займаецца вандалізмам.
Notify your users about important things Апавясціць вашых карыстальнікаў аб важных рэчах
November Лістапада
Now you are a member of the site Цяпер Вы — ўдзельнік сайта
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase. Зараз Вы будзеце перанакіраваны на PayPal, дзе Вас папросяць ўвайсці ў свой рахунак і пацвердзіць плацёж. Пасля гэтага Вас вернуць на Wikidot для завяршэння куплі.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically. Зараз Вы будзеце перанакіраваны на абароненыя плацяжы на Multicards.com, дзе Вас папросяць пазначыць дэталі вашай крэдытнай карты. Пасля завяршэння пераводу, Ваш рахунак на Wikidot.com будзе абноўлены аўтаматычна.
Number of columns: Лік слупкоў:
Number of files: Лік файлаў:
Number of flags Лік сцяжкоў
Number of posts Лік пастоў
Number of rows: Лік радкоў:
Number of threads Лік тэм
The name of your company seems to be too long. Назва Вашай кампаніі, падобна, занадта доўгая.
new новы
new forum posts новыя паведамленні форуму
new forum threads новыя тэмы форуму
new page новая старонка
new page created створана новая старонка
new pages новыя старонкі
new password новы пароль
new posts новыя паведамленні
new thread новая тэма
no default template няма шаблону па змаўчанні
no position без пазіцыі
no subject yet пакуль без тэмы
nobody ніхто
none ніводзін
numbered list нумараваны спіс

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment