Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites %1 nových aktivit na jiných stránkách
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 nových aktivit na stránce <a href="%3">%2</a> uživatelem
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 nová aktivita na stránce <a href="%2">%1</a> uživatelem
1 new activity on sites 1 nová aktivita na stránkách
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant.
NEW!! Refresh NOVINKA!! Znovu načíst stránku
Name Jméno
Name (required) Jméno (vyžadováno)
Name and email address Jméno a emailová adresa
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too.
Name: Jméno:
Navigation elements Navigační prvky
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing.
New Master Administrator: Nový Hlavní Administrátor:
New Post Nový příspěvek
New account confirmation Potvrzení nového účtu
New category Nová kategorie
New email address Nová emailová adresa
New members auto watching settings
New membership invitation Nová pozvánka ke členství
New message Nová zpráva
New name Nové jméno
New page name Nový název stránky
New password Nové heslo
New password (repeat) Nové heslo (napiš ho znova)
New posts Nové příspěvky
New private message Nová soukromá zpráva
New screen name:
New thread Nové vlákno
New threads Nová vlákna
Newer Nejnovější
Newer message Nejnovější zpárva
Newest first Od nejnovějších
Newsletter
Newsletter content is empty
Newsletter sent Newsletter odeslán
Newsletter sent. Newsletter odeslán.
Newsletter title is empty Nadpis newsletteru je prázdný
No Ne
No abuse reports (yet). (Dosud) žádné hlášení o zneužívání.
No account found. Nebyl nalezen žádný takový účet.
No billing address specified.
No broken links found.
No content provided for the meta.
No expiration time.
No features found.
No feed source specified ("src" element missing).
No files attached to this page Ke stránce nejsou přiloženy žádné soubory
No files attached to this page. Ke stránce nejsou přiloženy žádné soubory.
No forum category has been specified. Nebyla specifikována žádná kategorie fóra.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category.
No individual nav elements
No invoice found. Žádná faktura nebyla nalezena
No match for the audio format… Nebyla nalezena žádná shoda pro formát audia…
No match for the video format… Recognized formats are Nebyla nalezena žádná shoda pro formát videa… Rozeznané formáty jsou
No members in this Site. Nebyli nalezeni žádní členové této Stránky.
No moderators in this Site. Nebyli nalezeni žádní moderátoři této Stránky.
No pages directly include this page. Žádné stránky přímo neobsahují tuto stránku.
No pages directly link or include this page. Žádné stránky přímo nevedou nebo neobsahují tuto stránku.
No pages directly link to this page. Žádné stránky přímo nevedou na tuto stránku.
No post specified. Žádný příspěvek nespecifikován.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute.
No revision specified.
No signature defined.
No sites provided.
No such IP block.
No such block.
No such category exists, perhaps it was just deleted
No such category. Žádná taková kategorie neexistuje.
No such feed.
No such page. Žádná taková stránka neexistuje.
No such post exists Žádný takový příspěvek neexistuje
No such post: please reload the page and try again
No such thread exists
No such thread exists, perhaps it was just deleted
No such thread.
No such user
No such user.
No thread to show - click Back once or twice and try again
No title Bez názvu
No user specified. Žádný uživatel nebyl upřesněn.
No user. Žádný uživatel.
No users. Žádní uživatelé.
No valid category found. Žádná platná kategorie nebyla nalezena.
No valid invoice found. Žádná platná faktura nebyla nalezena.
No valid order found. Žádná platná objednávka nebyla nalezena.
No, cancel Ne, zrušit
None Žádná
Nonsecure access is not enabled for this Wiki.
Not a valid IP address Neplatná IP adresa
Not a valid registered user name Neplatné registrované uživatelské jméno
Not a valid user Neplatný uživatel
Not allowed. Přístup zamítnut.
Not allowed. Error. Přístup zamítnut. Chyba.
Not enough available space for files
Not joined yet
Not valid tag array
Note Poznámka
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Poznámka: Pokud přidáš <em>%1</em> do svých kontaktů, odhalíš tomu uživateli tak svou emailovou adresu.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Poznámka: Toto je jen náhled.<br/>Pokud nyní opustíte tuto stránku, vaše změny budou ztraceny.
Notes Poznámky
Notes: Poznámky:
Notifications Notifikace
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed:
Notifications via RSS feed
Notify administrators if there is objectionable content in this page.
Notify administrators/moderators about abusive user.
Notify administrators/moderators about an abusive user.
Notify your users about important things
November listopad
Now you are a member of the site
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically.
Number of columns:
Number of files: Počet souborů:
Number of flags
Number of posts Počet příspěvků
Number of rows:
Number of threads Počet vláken
The name of your company seems to be too long.
new nové
new forum posts nové příspěvky fóra
new forum threads nové vlákna fóra
new page nová stránka
new page created nově vytvořené stránky
new pages nové stránky
new password nové heslo
new posts nové příspěvky
new thread nová vlákna
no default template žádná základní šablona
no position
no subject yet
nobody nikdo
none žádná
numbered list číslovaný seznam

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment