Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites %1 nye aktiviteter på andre hjemmesider
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 nye aktiviteter på siden <a href="%3">%2</a> af
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 ny aktivitet på siden <a href="%2">%1</a> af
1 new activity on sites 1 ny aktivitet på hjemmesider
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant. <strong>NOTE:</strong> hvis de valgte sider ikke eksisterer vil navigationselementerne ikke blive vist. <br/><br/> MEN hvis du virkelig ønsker at fjerne sidebaren, skal du vælge et tema uden en sidebar. De fleste tilgængelige temaer har sådan en variant.
NEW!! Refresh
Name Navn
Name (required) Navn (påkrævet)
Name and email address Navn og e-mailadresse
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too. Navn på universitet, institut, kollegium eller skole. URL-link ville være dejligt.
Name: Navn:
Navigation elements Navigationselementer
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>. Behøver du hjælp? Tjek <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing.
New Master Administrator: Ny overadministrator:
New Post Nyt indlæg
New account confirmation Ny kontobekræftelse
New category Ny kategori
New email address
New members auto watching settings
New membership invitation Ny medlemskabsinvitation
New message Ny besked
New name Nyt navn
New page name Nyt sidenavn
New password
New password (repeat)
New posts Nye indlæg
New private message Ny privat besked
New screen name:
New thread Ny tråd
New threads Nye tråde
Newer
Newer message Nyere besked
Newest first Nyeste først
Newsletter Nyhedsbrev
Newsletter content is empty Nyhedsbrevet er tomt
Newsletter sent
Newsletter sent. Nyhedsbrevet er sendt.
Newsletter title is empty Nyhedsbrevets titel er tom
No Nej
No abuse reports (yet). Ingen misbrugsraporter (endnu).
No account found. Ingen bruger fundet.
No billing address specified.
No broken links found. Ingen ødelagte links fundet.
No content provided for the meta. Intet indhold sat til metaet.
No expiration time. Ingen udløbstid på.
No features found. Ingen funktioner fundet.
No feed source specified ("src" element missing). Ingen feedkilde specificeret ("src"-element mangler).
No files attached to this page Ingen filer hæftet til denne side
No files attached to this page. Ingen filer hæftet til denne side.
No forum category has been specified. Ingen forum kategori er angivet.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category. Ingen forumkategori specificeret. Brug venligst category="id", hvor id er nummeret på kategorien.
No individual nav elements Ingen induviduelle nav-elementer
No invoice found. Ingen faktura fundet.
No match for the audio format… Ingen match for lydformatet…
No match for the video format… Recognized formats are Ingen match for filmformatet… Anerkendte formater er
No members in this Site. Der er ingen medlemmer på denne hjemmeside.
No moderators in this Site. Der er ingen moderatorer på denne hjemmeside.
No pages directly include this page. Ingen sider inkluderer direkte denne side.
No pages directly link or include this page. Ingen sider linker eller inkluderer direkte denne side.
No pages directly link to this page. Ingen sider linker direkte til denne side.
No post specified. Intet indlæg angivet.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute.
No revision specified. Ingen ændring angivet.
No signature defined. Ingen signatur angivet.
No sites provided. Ingen websteder angivet.
No such IP block. Sådan en IP-blok eksisterer ikke.
No such block. Ikke sådan en blokering.
No such category exists, perhaps it was just deleted Sådan en kategori eksisterer ikke, måske er den bare blevet slettet.
No such category. Ikke en sådant kategori.
No such feed. Ikke et sådant feed.
No such page. Ikke en sådant side.
No such post exists Sådan et indlæg eksisterer ikke.
No such post: please reload the page and try again Ikke et sådant indlæg: gendan venligst siden og prøv igen.
No such thread exists Sådan en tråd eksisterer ikke
No such thread exists, perhaps it was just deleted Sådan en tråd eksisterer ikke, måske er den bare blevet slettet
No such thread. Ikke en sådant tråd.
No such user Ikke en sådant bruger
No such user. Ikke en sådant bruger.
No thread to show - click Back once or twice and try again Ingen tråd at vise - klik Tilbage en eller to gange og prøv igen
No title Ingen titel
No user specified. Ingen bruger speciferet
No user. Ingen bruger.
No users. Ingen brugere.
No valid category found. Ingen gyldig kategori fundet.
No valid invoice found. Ingen gyldig faktura fundet.
No valid order found. Ingen gyldig sortering fundet.
No, cancel Nej, luk
None Ingen
Nonsecure access is not enabled for this Wiki. Ikke-sikret adgang er ikke aktiveret for denne wiki.
Not a valid IP address Ikke en gyldig IP-adresse
Not a valid registered user name Ikke et gyldigt registreret brugernavn
Not a valid user Ikke en gyldig bruger
Not allowed. Ikke tilladt.
Not allowed. Error. Ikke tilladt. Fejl.
Not enough available space for files
Not joined yet Ikke deltaget i endnu
Not valid tag array
Note Note
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Bemærk: Hvis du tilføjer <em>%1</em> til dine kontakter vil personen kunne se din e-mail.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Note: dette er kun en forhåndsvisning.<br/> Hvis du går fra denne side nu, vil du miste alle dine ændringer.
Notes Noter
Notes: Noter:
Notifications Nyheder
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed: Nyheder relateret til denne hjemmeside er også mulige via en kodeord-beskyttet RSS-feed v2.0:
Notifications via RSS feed Notifikationer via RSS-feed
Notify administrators if there is objectionable content in this page. Sig til administratorer hvis der er stødeligt indhold på denne side.
Notify administrators/moderators about abusive user. Fortæl administratorer/moderatorer om stødelige brugere.
Notify administrators/moderators about an abusive user. Fortæl administratorer/moderatorer om en stødelig bruger.
Notify your users about important things
November November
Now you are a member of the site Nu er du et medlem af denne hjemmeside
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically.
Number of columns: Antal kolonner:
Number of files:
Number of flags Antal af anmeldninger
Number of posts Antal indlæg
Number of rows: Antal rækker:
Number of threads Antal tråde
The name of your company seems to be too long. Det ser ud som om navnet på din virksomhed er for langt.
new ny
new forum posts nyt forum-indlæg
new forum threads ny forum-tråd
new page ny side
new page created ny side lavet
new pages nye sider
new password
new posts nye indlæg
new thread ny tråd
no default template ingen standardskabelon
no position ingen position
no subject yet intet emne endnu
nobody
none ingen
numbered list nummeret liste

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment