Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites %1 nowych aktywności na innych projektach.
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 nowych aktywności na projekcie <a href="%3">%2</a> przez
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 nowa aktywność na projekcie <a href="%3">%2</a> przez
1 new activity on sites 1 nowa aktywność na projektach
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites. <strong>UWAGA:</strong> Obecnie jesteś Głównym Administratorem <strong>%1</strong> projektów. Nie możesz usunąć swojego konta dopóki nie usuniesz swoich projektów bądź nie przeniesiesz praw Głównego Administratora na innego admina. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Kliknij tutaj</a> aby zobaczyć wszystkie swoje projekty.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant. <strong>UWAGA:</strong> jeśli wybrane strony nie istnieją nie zostaną wyświetlone elementy nawigacyjne. <br/><br/> ALE jeśli naprawdę chcesz się pozbyć bocznego elementu powinieneś również wybrać odpowiedni temat bez paska bocznego. Większość dostępnych tematów posiada taki wariant.
NEW!! Refresh NOWE!! Odśwież
Name Nazwa
Name (required) Imię (wymagane)
Name and email address Nazwa i adres email
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too. Nazwa uniwersytetu, instytutu czy szkoły. URL byłby mile widziany.
Name: Nazwa:
Navigation elements Elementy nawigacyjne
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>. Potrzebujesz pomocy? Sprawdź <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">składnię wiki</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing. Nie musisz tutaj nic tutaj zmieniać, dopóki nie będziesz całkowicie pewny, że wiesz co robisz.
New Master Administrator: Nowy Główny Administrator:
New Post Nowa wypowiedź
New account confirmation Potwierdzenie nowego konta
New category Nowa kategoria
New email address Nowy adres Email
New members auto watching settings Ustawienia autoobserwowania nowych członków
New membership invitation Nowe zaproszenie
New message Nowa wiadomość
New name Nowa nazwa
New page name Nowa nazwa strony
New password Nowe hasło
New password (repeat) Powtórz nowe hasło
New posts Nowe wypowiedzi
New private message Nowa prywatna wiadomość
New screen name: Nowa nazwa ekranowa:
New thread Nowy wątek
New threads Nowe wątki
Newer Nowsze
Newer message Nowsza wiadomość
Newest first Od najnowszych
Newsletter Newsletter
Newsletter content is empty Treść newslettera jest pusta
Newsletter sent Newsletter wysłany
Newsletter sent. Newsletter wysłany.
Newsletter title is empty Tytuł newslettera jest pusty
No Nie
No abuse reports (yet). Brak (jeszcze) raportów nadużyć.
No account found. Nie znaleziono konta.
No billing address specified. Nie określono adresu faktury.
No broken links found. Nie znaleziono zepsutych linków.
No content provided for the meta. Nie dodano treści dla tagu meta.
No expiration time. Nie ma okresu ważności.
No features found. Nie znaleziono dodatków.
No feed source specified ("src" element missing). Źródło feedu nie zostało podane - podaj atrybut "src".
No files attached to this page Do tej strony nie dołączono żadnych plików
No files attached to this page. Do tej strony nie dołączono żadnych plików.
No forum category has been specified. Nie określono kategorii forum.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category. Nie podano kategorii forum. Proszę użyj atrybutu category="id", gdzie id jest numerem kategorii (odczytaj z adresu URL widoku kategorii).
No individual nav elements Brak indywidualnych elementów nawigacyjnych
No invoice found. Nie znaleziono faktury.
No match for the audio format… Brak dopasowania do formatu audio…
No match for the video format… Recognized formats are Brak dopasowania do formatu wideo… Rozpoznawalne formaty to
No members in this Site. Projekt nie posiada członków.
No moderators in this Site. Projekt nie posiada moderatorów.
No pages directly include this page. Żadne strony nie załączają bezpośrednio tej strony.
No pages directly link or include this page. Żadne strony bezpośrednio nie linkują ani nie importują tej strony.
No pages directly link to this page. Żadne strony nie linkują bezpośrednio do tej strony.
No post specified. Nie określono postu.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute. Nie podano strony docelowej przekierowania. Użyj atrybutu destination="nazwa-strony" lub destination="http://jakis.url".
No revision specified. Nie określono wersji.
No signature defined. Nie zdefiniowano sygnatury.
No sites provided. Nie podano projektów
No such IP block. Nie ma takiej blokady adresu IP.
No such block. Nie ma takiej blokady.
No such category exists, perhaps it was just deleted Nie ma takiej kategorii, być może została właśnie usunięta
No such category. Nie ma takiej kategorii.
No such feed. Nie ma takiego wątku.
No such page. Nie ma takiej strony.
No such post exists Nie ma takiej wypowiedzi
No such post: please reload the page and try again Nie ma takiej wypowiedzi: odśwież stronę i spróbuj ponownie
No such thread exists Nie ma takiego wątku
No such thread exists, perhaps it was just deleted Nie ma takiego wątku, być może został właśnie usunięty
No such thread. Nie ma takiego wątku.
No such user Nie ma takiego użytkownika
No such user. Nie ma takiego użytkownika.
No thread to show - click Back once or twice and try again Nie ma takiego wątku - kliknij Wstecz raz czy dwa i spróbuj ponownie
No title Bez tytułu
No user specified. Nie określono użytkownika.
No user. Brak użytkownika.
No users. Brak użytkowników.
No valid category found. Nie znaleziono istniejącej kategorii.
No valid invoice found. Nie znaleziono faktury.
No valid order found. Nie znaleziono takiego zamówienia.
No, cancel Nie, anuluj
None Żadne
Nonsecure access is not enabled for this Wiki. Dostęp bez SSL nie jest włączony dla tej Wiki.
Not a valid IP address Niepoprawny adres IP.
Not a valid registered user name To nie jest poprawna nazwa użytkownika
Not a valid user Niepoprawny użytkownik
Not allowed. Niestety, brak uprawnień.
Not allowed. Error. Brak uprawnień, błąd.
Not enough available space for files Brak wolnego miejsca na pliki.
Not joined yet Nie dołączyłeś jeszcze
Not valid tag array Niepoprawny szyk tagów
Note Uwaga
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching). Uwaga: po zmienieniu ustawień poniżej wciąż możesz doświadczać starego zachowania przez jakiś czas na niektórych częściach swojego projektu (ze względu na caching).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Uwaga: Jeśli dodasz <em>%1</em> do kontaktów, będzie on widział Twój adres e-mail.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Uwaga: to jest jedynie podgląd. <br/> Jeśli opuścisz tę stronę teraz bez zapisania, stracisz wszystkie zmiany.
Notes Uwagi
Notes: Uwagi:
Notifications Powiadomienia
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed: Powiadomienia dotyczące tego projektu są również dostępne pod chronionym przez hasło kanale RSS 2.0:
Notifications via RSS feed Powiadomienia przez kanał RSS
Notify administrators if there is objectionable content in this page. Powiadom administratorów o niewłaściwej zawartości strony.
Notify administrators/moderators about abusive user. Zgłoś Administratorom/Moderatorom nadużywającego użytkownika.
Notify administrators/moderators about an abusive user. Poinformuj administratorów/moderatorów o użytkowniku dokonującym nadużyć.
Notify your users about important things Powiadom swoich użytkowników o ważnych rzeczach.
November Listopad
Now you are a member of the site Teraz jesteś członkiem społeczności tego projektu
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase. Zostaniesz teraz przeniesiony na PayPal i poproszony o zalogowanie się i potwierdzenie swojej płatności. Wtedy zostaniesz przeniesiony z powrotem na Wikidota w celu zakończenia zakupu.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically. Zostaniesz teraz przeniesiony na bezpieczne płatności na Multicards.com i poproszony o podanie informacji o karcie kredytowej. Kiedy Twoja transakcja zakończy się Twoje konto Wikidot.com zostanie automatycznie ulepszone.
Number of columns: Liczba kolumn:
Number of files: Liczba plików:
Number of flags Liczba flag
Number of posts Liczba wypowiedzi
Number of rows: Liczba rzędów:
Number of threads Liczba wątków
The name of your company seems to be too long. Nazwa Twojej firmy jest za długa: proszę podaj krótszą
new nowa
new forum posts nowe wiadomości na forum
new forum threads nowe wątki na forum
new page nowa strona
new page created utworzona nowa strona
new pages nowe strony
new password nowe hasło
new posts nowe wiadomości
new thread nowy wątek
no default template brak domyślnego szablonu
no position brak pozycji
no subject yet brak tematu
nobody nikt
none brak
numbered list lista numerowana

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment