Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites %1 нових активности на другим сајтовима
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 нових активности на сајту <a href="%3">%2</a>.
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 нова активност на сајту <a href="%2">%1</a> .
1 new activity on sites 1 нова активност на сајтовима
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites. <strong>ПАЖЊА:</strong> Тренутно сте главни администратор <strong>%1</strong> сајт(ов)а. Можете обрисати налог само ако обришете своје сајтове или именујете другог администратора за главног администратора. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Кликните овде</a> за преглед својих сајтова.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant. <strong>ПАЖЊА:</strong> Ако одабране странице не постоје, неће бити приказана навигациона дугмад. <br/><br/> АЛИ, уколико заиста желите да се отарасите бочне дугмади, одаберите одговарајућу тему изгледа: без бочне траке. Већина доступних тема има и такву варијанту.
NEW!! Refresh НОВО! Освежи
Name Име
Name (required) Име (обавезно)
Name and email address Име и имејл
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too. Име универзитета, установе, више школе или школе. Добро је приложити и URL.
Name: Име:
Navigation elements Дугмад за навигацију
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>. Потребна вам је помоћ? Погледајте <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">опис синтаксе Викидота</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing. Овде не морате ништа да мењате, осим ако нисте сасвим сигурни у своје поступке.
New Master Administrator: Нови главни администратор:
New Post Нова порука
New account confirmation Потврда новог налога
New category Нова категорија
New email address Нова имејл адреса
New members auto watching settings Нови чланови — поставке аутоматског праћења
New membership invitation Нова позивница за чланство
New message Нова порука
New name Ново име
New page name Ново име странице
New password Нова лозинка
New password (repeat) Нова лозинка (поновите)
New posts Нове поруке
New private message Нова приватна порука
New screen name: Ново приказано име:
New thread Нова тема
New threads Нове теме
Newer Новије
Newer message Новија порука
Newest first Прво најновије
Newsletter Инфо-допис
Newsletter content is empty Садржај инфо-дописа је празан
Newsletter sent Инфо-допис послат
Newsletter sent. Инфор-допис послат.
Newsletter title is empty Наслов инфо-дописа је празан
No Не
No abuse reports (yet). Нема пријава злоупотреба (још увек).
No account found. Нема пронађених налога.
No billing address specified. Нисте унели адресу за наплату.
No broken links found. Нису пронађене нерадеће хипервезе.
No content provided for the meta. Није назначен садржај за метаподатке
No expiration time. Не истиче никад.
No features found. Нису пронађене функције.
No feed source specified ("src" element missing). Није назначен извор довода (недостаје „src“).
No files attached to this page Нема фајлова приложених овој страници
No files attached to this page. Нема фајлова приложених овој страници.
No forum category has been specified. Није назначена ниједна категорија форума.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category. Није назначена ниједна категорија. Користите атрибут category="id" где је „id“ индексациони број категорије.
No individual nav elements Нема појединачних навигационих дугмади
No invoice found. Није пронађена фактура.
No match for the audio format… Нема подударања за аудио-формат…
No match for the video format… Recognized formats are Нема подударања за видео-формат… Ово су подржани формати:
No members in this Site. Нема чланова на сајту.
No moderators in this Site. Нема модератора на сајту.
No pages directly include this page. Ниједна страница не укључује ову директно.
No pages directly link or include this page. Ниједна страница не води директно на ову нити је укључује.
No pages directly link to this page. Ниједна страница не води директно на ову.
No post specified. Није назначена ниједна порука.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute. Није назначено одредиште преусмерења. Користите особине destination=„име странице“ или destination="url".
No revision specified. Није назначена ниједна измена странице.
No signature defined. Нема потписа.
No sites provided. Није наведен ниједан сајт.
No such IP block. Такав IP блок не постоји.
No such block. Такав блок не постоји.
No such category exists, perhaps it was just deleted Таква категорија не постоји, можда је управо избрисана
No such category. Нема такве категорије.
No such feed. Нема таквог довода.
No such page. Нема такве странице.
No such post exists Нема такве поруке.
No such post: please reload the page and try again Нема такве поруке — поново учитајте страницу и покушајте опет
No such thread exists Не постоји таква тема
No such thread exists, perhaps it was just deleted Не постоји таква тема, можда је управо избрисана
No such thread. Не постоји таква тема
No such user Тај корисник не постоји
No such user. Тај корисник не постоји.
No thread to show - click Back once or twice and try again Нема теме за приказ — кликните једном-двапут на „Назад“ и покушајте поново.
No title Нема наслова
No user specified. Није назначен корисник.
No user. Нема корисника.
No users. Нема корисникâ.
No valid category found. Није пронађена важећа категорија.
No valid invoice found. Није пронађен важећи рачун.
No valid order found. Није пронађена важећа наруџбина.
No, cancel Не, откажи
None Ништа
Nonsecure access is not enabled for this Wiki. Небезбедан приступ није омогућен на овој вики.
Not a valid IP address Неважећа IP адреса
Not a valid registered user name Неважеће име регистрованог корисника
Not a valid user Није важећи корисник
Not allowed. Недозвољено.
Not allowed. Error. Недозвољено. Грешка.
Not enough available space for files Недовољно простора за фајлове
Not joined yet Још увек се није придружио
Not valid tag array Неважећи распоред тагова
Note Напомена
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching). Напомена: Кад промените подешавања, можда промене неће бити видљиве још неко време на деловима вашег сајта (због кеширања).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Напомена: уколико додате корисника <em>%1</em> као контакт, открићете му своју имејл адресу.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Напомена: ово је само преглед.<br/> Ако напустите сада страницу, изгубићете измене.
Notes Напомене
Notes: Напомене:
Notifications Обавештења
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed: Обавештења у вези са сајтом доступна су и путем довода RSS 2.0 заштићеног лозинком:
Notifications via RSS feed Обавештења преко довода RSS
Notify administrators if there is objectionable content in this page. Обавестите администратора ако постоји непримерен садржај на овој страници.
Notify administrators/moderators about abusive user. Пријавите администратору/модератору злонамерног корисника.
Notify administrators/moderators about an abusive user. Пријавите администратору/модератору злонамерног корисника.
Notify your users about important things Обавестите своје кориснике о важним стварима
November новембар
Now you are a member of the site Сада сте члан сајта
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase. Бићете преусмерени на PayPal и од вас ће бити затражено да се пријавите и потврдите уплату, а онда ћете бити враћени на Викидот да довршите куповину.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically. Бићете преусмерени на безбедно плаћање на сајту Multicards.com, где ћете дати своје податке о кредитној картици. Када пренос новца буде обављен, ваш налог на Викидоту биће аутоматски надограђен.
Number of columns: Број стубаца:
Number of files: Број фајлова:
Number of flags Број пријава злоупотребе
Number of posts Број порука
Number of rows: Број редова:
Number of threads Број тема
The name of your company seems to be too long. Име Вашег предузећа је предугачко.
new ново
new forum posts нове поруке на форуму
new forum threads нове теме на форуму
new page нова страница
new page created направљена је нова страница
new pages нове странице
new password нова лозинка
new posts нове поруке
new thread нове теме
no default template нема подразумеваног предлошка
no position без положаја
no subject yet нема наслова
nobody нико
none ништа
numbered list разбројан списак

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment