Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 new activities on other sites нових дій на інших сайтах: %1
%1 new activities on site <a href="%3">%2</a> by %1 нових дій на сайті <a href="%3">%2</a>, зроблених користувачем
1 new activity on site <a href="%2">%1</a> by 1 нова дія на сайті <a href="%2">%1</a>, зроблена користувачем
1 new activity on sites 1 нова дія на сайтах
<strong>NOTE:</strong> Currently you are a Master Administrator of <strong>%1</strong> Sites. You can't delete your account unless you delete your sites or transfer Master Administrator rights to another admin. <a href="/account/sites#/master_admin" class="btn btn-default btn-xs">Click here</a> to view all your sites. <strong>УВАГА:</strong> Зараз ви є головним адміністратором <strong>%1</strong> сайтів. Ви не можете видалити ваш обліковий запис, поки не видалите ваші сайти чи не передасте права головного адміністратора іншому адмінові. <a href="/account/sites#/master_admin">Натисніть тут</a>, щоби побачити усі ваші сайти.
<strong>NOTE:</strong> if the chosen pages do not exist no navigation elements will be displayed. <br/><br/> BUT if you really want to get rid of the side element you should also choose a proper theme without the side bar. Most of the available themes have such a variant. <strong>УВАГА:</strong> якщо обраних сторінок не існує, жодних навігаційних елементів не буде показано. <br/><br/> АЛЕ якщо ви дійсно хочете спекатись бічних елементів, вам слід також обрати належну тему без бічної панелі. Більшість наявних тем мають такий варіант.
NEW!! Refresh НОВЕ!! Оновити
Name Ім'я
Name (required) Ім'я (обов'язково)
Name and email address Ім'я і адреса електронної пошти
Name of university, institute, college or school. URL link would be nice too. Назва університету, інституту, коледжу чи школи. Посилання URL теж не завадить.
Name: Ім'я:
Navigation elements Навігаційні елементи
Need help? Check the <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">wiki syntax description</a>. Потрібна допомога? Перегляньте <a href="http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax" target="_blank">опис синтаксису вікі</a>.
Nevertheless you don't have to change anything here unless you're completely sure what you're doing. Хай там як, вам не треба тут нічого змінювати, хіба що ви цілком упевнені в тому, що робите.
New Master Administrator: Новий головний адміністратор:
New Post Нове повідомлення
New account confirmation Підтвердження нового облікового запису
New category Нова категорія
New email address Нова адреса електронної пошти
New members auto watching settings Налаштування автоспостереження нових учасників
New membership invitation Нове запрошення на участь
New message Нове повідомлення
New name Нове ім'я
New page name Нове ім'я сторінки
New password Новий пароль
New password (repeat) Новий пароль (повтор)
New posts Нові статті
New private message Нове особисте повідомлення
New screen name: Нове ім'я:
New thread Нова тема
New threads Нові теми
Newer Новіше
Newer message Новіше повідомлення
Newest first Спочатку найновіше
Newsletter Інформаційний бюлетень
Newsletter content is empty Інформаційний бюлетень порожній
Newsletter sent Інформаційний бюлетень надіслано
Newsletter sent. Інформаційний бюлетень надіслано.
Newsletter title is empty Заголовок бюлетеня порожній
No Ні
No abuse reports (yet). Скарг немає (поки що).
No account found. Акаунта не знайдено.
No billing address specified. Платіжну адресу не вказано.
No broken links found. Недоступних посилань не знайдено.
No content provided for the meta. Вмісту мета не вказано.
No expiration time. Терміну придатности немає.
No features found. Функцій не знайдено.
No feed source specified ("src" element missing). Джерело каналу не вказано (бракує елемента "src").
No files attached to this page До цієї сторінки не прикріплено жодних файлів
No files attached to this page. До цієї сторінки не прикріплено жодних файлів.
No forum category has been specified. Категорію форуму не вказано.
No forum category has been specified. Please use attribute category="id" where id is the index number of the category. Категорію форуму не вказано. Будь ласка, використовуйте атрибут category="id", де id - це порядковий номер категорії.
No individual nav elements Окремих навігаційних елементів немає
No invoice found. Рахунку-фактури не знайдено.
No match for the audio format… Немає збігу аудіоформату…
No match for the video format… Recognized formats are Немає збігу аудіоформату… Відомі формати:
No members in this Site. На цьому сайті немає учасників
No moderators in this Site. На цьому сайті немає модераторів
No pages directly include this page. Жодна сторінка прямо не включає цю.
No pages directly link or include this page. Жодна сторінка прямо не посилається на чи включає цю.
No pages directly link to this page. Жодна сторінка прямо не посилається на цю.
No post specified. Повідомлення не вказано.
No redirection destination specified. Please use the destination="page-name" or destination="url" attribute. Не вказано призначення перенаправлення. Будь ласка, використовуйте атрибути destination="page-name" чи destination="url".
No revision specified. Версію не вказано.
No signature defined. Підпис не визначено.
No sites provided. Сайти не надано.
No such IP block. Такого блоку IP не існує.
No such block. Такого блоку не існує.
No such category exists, perhaps it was just deleted Такої категорії не існує, можливо її просто було видалено
No such category. Такої категорії не існує.
No such feed. Такого каналу не існує.
No such page. Такої сторінки не існує.
No such post exists Такого повідомлення не існує.
No such post: please reload the page and try again Такого повідомлення не існує: будь ласка, перезавантажте сторінку і спробуйте знову
No such thread exists Такої теми не існує.
No such thread exists, perhaps it was just deleted Такої теми не існує, можливо її просто було видалено
No such thread. Такої теми немає.
No such user Такого користувача не існує
No such user. Такого користувача не існує.
No thread to show - click Back once or twice and try again Немає теми, щоби показати - натисніть "Назад" раз чи двічі, і спробуйте знов
No title Без заголовку
No user specified. Користувача не вказано.
No user. Користувача нема.
No users. Користувачів нема.
No valid category found. Відповідної категорії не знайдено.
No valid invoice found. Відповідного рахунку-фактури не знайдено.
No valid order found. Відповідного замовлення не знайдено.
No, cancel Ні, скасувати
None Жодних
Nonsecure access is not enabled for this Wiki. Незахищений доступ не включений для цієї вікі.
Not a valid IP address Неправильна адреса IP
Not a valid registered user name Неправильне зареєстроване ім'я користувача
Not a valid user Неправильний користувач
Not allowed. Заборонено.
Not allowed. Error. Заборонено. Помилка.
Not enough available space for files Недостатньо вільного місця для файлів
Not joined yet Ще не приєднався
Not valid tag array Неправильний набір теґів
Note Увага
Note: After changing the settings below, you may still experience the old behavior for some time on parts of your site (due to caching). Увага: Після зміни цих налаштувань, ви все ще можете на певний час зазнати старої поведінки на частині сайтів (у зв'язку з кешуванням).
Note: if you add <em>%1</em> as a contact you will reveal your email address to this user. Увага: якщо ви додасте <em>%1</em> до своїх контактів, ви відкриєте свою електронну адресу цьому користувачу.
Note: this is a preview only.<br/> If you leave this page now, you will lose your changes. Увага: це лише попередній перегляд.<br/> Якщо ви покинете зараз цю сторінку, зміни не збережуться.
Notes Замітки
Notes: Замітки:
Notifications Повідомлення
Notifications related to this site are also available via a password-protected RSS 2.0 feed: Повідомлення, пов'язані з цим сайтом, так доступні через захищену паролем стрічку новин RSS 2.0:
Notifications via RSS feed Повідомлення через стрічку новин RSS
Notify administrators if there is objectionable content in this page. Повідомте адміністраторам, якщо на цій сторінці є неприйнятний вміст.
Notify administrators/moderators about abusive user. Повідомте адміністраторам/модераторам про користувача-порушника.
Notify administrators/moderators about an abusive user. Повідомте адміністраторам/модераторам про користувача-порушника.
Notify your users about important things Повідомте своїх користувачів про важливі речі
November Листопада
Now you are a member of the site Тепер ви є членом сайту
Now you will be redirected to PayPal and asked to sign in and confirm your payment. Then you will be taken back to Wikidot to complete the purchase. Зараз ви будете перенаправлені до PayPal і вас попросять підтвердити платіж. Потім вас повернуть на Wikidot, щоби закінчити купівлю.
Now you will be redirected to secure payments at Multicards.com and asked to provide your credit card details. Once the transaction is complete, your account at Wikidot.com will be upgraded automatically. Зараз ви будете перенаправлені до захищених платежів на Multicards.com і вас попросять надати деталі кредитної картки. Після завершення операції, ваш обліковий запис на Wikidot.com буде автоматично розширено.
Number of columns: Кількість стовпчиків:
Number of files: Кількість файлів:
Number of flags Кількість прапорців
Number of posts Кількість повідомлень
Number of rows: Кількість рядків:
Number of threads Кількість тем
The name of your company seems to be too long. Назва вашої компанії, схоже, занадто довга.
new нове
new forum posts нові повідомлення форуму
new forum threads нові теми форуму
new page нова сторінка
new page created створено нову сторінку
new pages нові сторінки
new password новий пароль
new posts нові повідомлення
new thread нова тема
no default template стандартних шаблонів немає
no position без позиції
no subject yet поки без теми
nobody нікого
none жодного
numbered list нумерований список

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment