Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ only + tylko
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">our Privacy Policy</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Nasza Polityka Prywatności</a>
<li>On open sites, the user becomes a member instantly.</li> <li>On closed and private sites, the user must provide a password or apply to join the site, depending on the access policy configuration.</li> <li>When a user clicks the button, the Join module first ensures that the user has an account (and asks anonymous users to create an account) and then attempts to make the user a member of the site.</li> <li>Note that if the user is already a member, or if the site is by invitation only, the module does not show anything.</li> <li>W przypadku otwartych projektów, użytkownik staje się członkiem natychmiast. </li> <li> Na projektach zamkniętych i prywatnych, użytkownik musi podać hasło lub ubiegać się o członkostwo, w zależności od konfiguracji polityki dostępu. </li> <li> Gdy użytkownik kliknie przycisk "Dołącz", moduł najpierw sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany (i zachęca niezalogowanych użytkowników do utworzenia konta), a następnie próbuje uczynić użytkownika członkiem projektu. </li> <li> Zauważ, że jeśli użytkownik już jest członkiem projektu, lub jeśli członkostwo w projekcie jest tylko na zaproszenie, moduł nie pokazuje nic. </li>
OK OK
October Październik
Older Starsze
Older message Starsza wiadomość
Once you upgrade: Kiedy już ulepszysz:
One of tags is too long (max. %d characters) Jeden z tagów jest za długi (max %d znaków)
One of the categories marked for deletion was not empty Jedna z kategorii zaznaczonych do usunięcia nie była pusta
One of the groups marked for deletion was not empty Jedna z grup zaznaczonych do usunięcie nie była pusta
One of the wikidot.com features is possibility to send <em>private messages</em>, i.e. direct messages between registered users. It is advised to enable private messages but you have a few options here (leave boxes unchecked to block all messages): Jedną z funkcji wikidot.com jest możliwość wysyłania <em>prywatnych wiadomości</em>, czyli bezpośrednich wiadomości między zarejestrowanymi użytkownikami. Zaleca się umożliwienie otrzymywania prywatnych wiadomości, ale masz tutaj wiele opcji (pozostaw pola nie zaznaczone, aby zablokować wszystkie wiadomości):
OneSignal OneSignal
Online account notifications Powiadomienia on-line związane z kontem
Only 10 members available in Private Mode Tylko 10 członków dostępnych w trybie Prywatnym
Only 20 members available in Private Mode Tylko 20 członków dostępnych w trybie Prywatnym
Only 5 members available in Private Mode Tylko 5 członków dostępnych w trybie Prywatnym
Only a Master Administrator can perform the upgrade. Tylko główny administrator może dokonać ulepszenia.
Only alphanumeric [a-z0-9] and "-" (dash) characters allowed. Tylko litery, cyfry i "-" (kreska) są dozwolonymi znakami w nazwie unixowej.
Only an administrator of the site may use AdSense Tylko administratorzy projektu mogą używać AdSense
Only letters and numbers allowed, e.g. <em>p01</em>. This will be used to point other modules<br/> to the particular campaign with the <em>id="..."</em> attribute. Tylko litery i cyfry są dozwolone, np. <em>p01</em>. Ta nazwa będzie używana w innych modułach do określenia tej petycji poprzez atrybut <em>id="..."</em> (np. <em>id="p01"</em>).
Only pages within selected categories will be processed and external links within them will be followed. Procesowane będą linki tylko ze stron z wybranych kategorii.
Only sites with no more than %d pages can be cloned Tylko projekty o co najwyżej %d stronach mogą być klonowane
Only the Site Administrators are allowed to view this feed. Tylko administratorzy witryn mogą wyświetlić tę wiadomość.
Oops! Ups!
Open Otwarta
Open in the new window: Otwórz w nowym oknie
Open — anyone can view and become member Otwarty - każdy będzie mógł zobaczyć i stać się członkiem.
OpenID Identities Identyfikacja OpenID
OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. <br/><br/> OpenID starts with the concept that anyone can identify themselves on the Internet the same way websites do-with a URI (also called a URL or web address). Since URIs are at the very core of Web architecture, they provide a solid foundation for user-centric identity. OpenID to otwarty, decentralizowany, darmowy framework dla cyfrowej identyfikacji użytkowników. <br/><br/> OpenID zaczyna się od konceptu, że każdy może się zidentyfikować w internecie w ten sam sposób, co strony internetowe z URI (zwane również URL bądź adres internetowy). Jako, że URI są w samym środku architektury sieci, zapewniają one solidne fundamenty dla identyfikacji użytkowników.
Optional. The cloned Wiki will be given to another user. Opcjonalne. Stworzony Sajt będzie przekazany innemu użytkownikowi
Options Opcje
Options: Opcje:
Or apply for membership Lub aplikuj o członkostwo
Order # Zamówienie #
Order by Sortuj według
Order history Historia zamówień
Order no. Zamówienie nr.
Order: Zamówienie:
Original Theme Oryginalny temat
Original message (with the invitation link) will be included too. Zostanie dołączone oryginalna wiadomość (z linkiem do zaproszenia).
Other Inne
Other actions: Inne akcje:
Other interesting sites Inne interesujące projekty
Other options Inne opcje
Other pages that depend on this page Inne strony, które zależą od tej strony
Override this warning, add autonumbering Ignoruj to ostrzeżenie, dodaj autonumerację
Overview Przegląd
Overwrite Nadpisz
The original message is included below: Oryginalna wiadomość zawarta jest poniżej:
of VAT VATu
of storage przestrzeni dyskowej
on site w projekcie
only avatar tylko avatar
or lub
or create a new one: lub stwórz nową
or just <em>number</em> lub tylko <em>numer</em>
original font oryginalna czcionka
other inny
others inne
owner (creator) of this page właściciel (twórca) tej strony

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment