Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ only + лише
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">our Privacy Policy</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">наша політика конфіденційності</a>
<li>On open sites, the user becomes a member instantly.</li> <li>On closed and private sites, the user must provide a password or apply to join the site, depending on the access policy configuration.</li> <li>When a user clicks the button, the Join module first ensures that the user has an account (and asks anonymous users to create an account) and then attempts to make the user a member of the site.</li> <li>Note that if the user is already a member, or if the site is by invitation only, the module does not show anything.</li> <li>На відкритих сайтах користувач стає учасником миттєво.</li> <li>На закритих та приватних сайтах користувач повинен надати пароль або подати запит на приєднання до сайту залежно від конфігурації політики доступу.</li> <li>Коли користувач натискає цю кнопку, модуль "Приєднатися" спершу перевіряє, що користувач має обліковий запис (і просить анонімних користувачів створити обліковий запис), а потім спробує зробити його членом сайту.</li> <li>Зауважте, що якщо користувач вже є учасником або якщо приєднуються до сайту лише за запрошенням, модуль не відображає нічого.</li>
OK Добре
October Жовтня
Older Старіше
Older message Старіші повідомлення
Once you upgrade: Після розширення:
One of tags is too long (max. %d characters) Один із теґів задовгий (макс. %d символів)
One of the categories marked for deletion was not empty Одна з категорій, позначених для видалення, не була порожньою
One of the groups marked for deletion was not empty Одна з груп, позначених для видалення, не була порожньою
One of the wikidot.com features is possibility to send <em>private messages</em>, i.e. direct messages between registered users. It is advised to enable private messages but you have a few options here (leave boxes unchecked to block all messages): Одна з можливостей wikidot.com — надсилати <em>особисті повідомлення</em>, тобто повідомлення, що безпосередньо надсилаються зареєстрованими користувачами іншим користувачам. Рекомендується увімкнути особисті повідомлення, але тут у вас є декілька варіянтів (не ставте жодного прапорця для блокування усіх повідомлень):
OneSignal OneSignal
Online account notifications Сповіщення в режимі онлайн
Only 10 members available in Private Mode Лише 10 учасників доступні в приватному режимі
Only 20 members available in Private Mode Лише 20 учасників доступні в приватному режимі
Only 5 members available in Private Mode Лише 5 учасників доступні в приватному режимі
Only a Master Administrator can perform the upgrade. Тільки головний адміністратор може виконати розширення.
Only alphanumeric [a-z0-9] and "-" (dash) characters allowed. Дозволено лише абетково-цифрові символи [a-z0-9] та "-" (дефіс).
Only an administrator of the site may use AdSense Тільки адміністратор сайту може використовувати AdSense
Only letters and numbers allowed, e.g. <em>p01</em>. This will be used to point other modules<br/> to the particular campaign with the <em>id="..."</em> attribute. Дозволено лише букви та цифри, наприклад, <em>p01</em>. Це буде використано для позначення інших модулів<br/> певної кампанії з атрибутом <em>id="..."</em>.
Only pages within selected categories will be processed and external links within them will be followed. Буде оброблено тільки сторінки в межах вибраних категорій, а за ними додаватимуться зовнішні посилання.
Only sites with no more than %d pages can be cloned Можна клонувати лише ті сайти, на яких не більше %d сторінок
Only the Site Administrators are allowed to view this feed. Перегляд цієї стрічки доступний лише адміністраторам сайту.
Oops! Овва!
Open Відкрити
Open in the new window: Відкрити в новому вікні:
Open — anyone can view and become member Відкрито — перегляд і членство доступні всім
OpenID Identities Ідентифікатори OpenID
OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. <br/><br/> OpenID starts with the concept that anyone can identify themselves on the Internet the same way websites do-with a URI (also called a URL or web address). Since URIs are at the very core of Web architecture, they provide a solid foundation for user-centric identity. OpenID — відкрита, децентралізована, безкоштовна основа для цифрової ідентичності, орієнтована на користувача. <br/><br/> OpenID дотримується концепції, згідно з якою кожен може самостійно ідентифікувати себе в Інтернеті так само, як роблять вебсайти з URI (також називається URL чи вебадресою). Оскільки URI знаходяться в самому центрі вебархітектури, вони забезпечують міцну основу для орієнтації на користувача.
Optional. The cloned Wiki will be given to another user. Необов'язково. Клонована вікі буде передана іншому користувачеві.
Options Налаштування
Options: Налаштування:
Or apply for membership Або подати запит на членство
Order # Замовлення #
Order by Сортувати за
Order history Історія замовлень
Order no. Замовлення №
Order: Замовлення:
Original Theme Оригінальна тема
Original message (with the invitation link) will be included too. Буде також включено оригінальне повідомлення (з посиланням на запрошення).
Other Інше
Other actions: Інші дії:
Other interesting sites Інші цікаві сайти
Other options Інші налаштування
Other pages that depend on this page Інші сторінки, які залежать від цієї
Override this warning, add autonumbering Ігнорувати це попередження, додати автонумерацію
Overview Огляд
Overwrite Перезаписати
The original message is included below: Оригінальне повідомлення наведено нижче:
of VAT ПДВ
of storage сховища
on site на сайті
only avatar тільки аватар
or або
or create a new one: або створіть нову:
or just <em>number</em> або просто <em>номер</em>
original font оригінальний шрифт
other інше
others інші
owner (creator) of this page власник (творець) цієї сторінки

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment