Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ only + duy nhất
<a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">our Privacy Policy</a>
<li>On open sites, the user becomes a member instantly.</li> <li>On closed and private sites, the user must provide a password or apply to join the site, depending on the access policy configuration.</li> <li>When a user clicks the button, the Join module first ensures that the user has an account (and asks anonymous users to create an account) and then attempts to make the user a member of the site.</li> <li>Note that if the user is already a member, or if the site is by invitation only, the module does not show anything.</li> <li>Trên các trang mở, người dùng trở thành thành viên ngay lập tức.</li> <li>Trên các trang riêng tư hoặc đóng, người dùng phải có mật khẩu hoặc nộp đơn tham gia, tùy theo cài đặt.</li> <li>Khi bấm nút, hệ thống đảm bảo người dùng có tài khoản và thực hiện quá trình thêm thành viên.</li> <li>Lưu ý rằng nếu người dùng đã là thành viên hoặc trang đó chỉ tham gia qua lời mời thì module sẽ không hiện gì cả.</li>
OK OK
October Tháng Mười
Older Cũ hơn
Older message Tin nhắn cũ hơn
Once you upgrade: Khi bạn đã nâng cấp:
One of tags is too long (max. %d characters) Một tag quá dài (tối đã %d ký tự)
One of the categories marked for deletion was not empty
One of the groups marked for deletion was not empty
One of the wikidot.com features is possibility to send <em>private messages</em>, i.e. direct messages between registered users. It is advised to enable private messages but you have a few options here (leave boxes unchecked to block all messages): Một trong những tính năng của wikidot là gửi <em>tin nhắn riêng tư</em> giữa các người dùng có tài khoản. Khuyến khích cho phép tin nhắn, nhưng bạn cũng có một số lựa chọn ở đây (bỏ tick tất cả các lựa chọn để chặn mọi tin nhắn):
OneSignal
Online account notifications
Only 10 members available in Private Mode Chỉ được 10 thành viên trong chế độ Riêng tư.
Only 20 members available in Private Mode Chỉ được 20 thành viên trong chế độ Riêng tư.
Only 5 members available in Private Mode Chỉ được 5 thành viên trong chế độ Riêng tư.
Only a Master Administrator can perform the upgrade. Chỉ có Trưởng Quản trị viên mới có thể thực hiện nâng cấp.
Only alphanumeric [a-z0-9] and "-" (dash) characters allowed. Chỉ dùng các ký tự chữ cái, chữ số và dấu gạch ngang.
Only an administrator of the site may use AdSense Chỉ quản trị mới được dùng quảng cáo AdSense
Only letters and numbers allowed, e.g. <em>p01</em>. This will be used to point other modules<br/> to the particular campaign with the <em>id="..."</em> attribute.
Only pages within selected categories will be processed and external links within them will be followed. Chỉ có các trang trong thư mục được chọn sẽ được xử lý và theo dõi các link trong chúng.
Only sites with no more than %d pages can be cloned Chỉ có các trang với ít hơn %d bài mới có thể lập bản sao.
Only the Site Administrators are allowed to view this feed. Chỉ có Quản trị viên mới xem được bảng tin này.
Oops! Ối!
Open Mở
Open in the new window: Mở trong cửa sổ mới:
Open — anyone can view and become member Mở - ai cũng có thể xem và trở thành thành viên
OpenID Identities
OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. <br/><br/> OpenID starts with the concept that anyone can identify themselves on the Internet the same way websites do-with a URI (also called a URL or web address). Since URIs are at the very core of Web architecture, they provide a solid foundation for user-centric identity.
Optional. The cloned Wiki will be given to another user. Không bắt buộc. Wiki bản sao sẽ được chuyển cho một người dùng khác.
Options Lựa chọn
Options: Lựa chọn:
Or apply for membership Hoặc đăng ký tham gia
Order # Sắp xếp #
Order by Sắp xếp theo
Order history Lịch sử sắp xếp
Order no.
Order:
Original Theme Theme Gốc
Original message (with the invitation link) will be included too.
Other Khác
Other actions: Hành động khác:
Other interesting sites Các trang khác:
Other options Các lựa chọn khác
Other pages that depend on this page Các trang khác ảnh hưởng bởi trang này
Override this warning, add autonumbering
Overview Nhìn chung
Overwrite Viết đè
The original message is included below: Tin nhắn gốc được đính kèm bên dưới:
of VAT
of storage dung lượng
on site trên trang
only avatar avatar duy nhất
or hoặc
or create a new one: hoặc tạo mới:
or just <em>number</em>
original font phông chữ gốc
other khác
others khác
owner (creator) of this page chủ (người tạo) trang này

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment