Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription Subscripció al compte "Pro Lite"
"Pro" account subscription Subscripció al compte "Pro"
"Pro+" account subscription Subscripció al compte "Pro +"
-- Please select -- -- Perfavor selecciona --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
PRINT THE PAGE IMPRIMIR LA PÀGINA
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method Mètode d'embalatge
Page Pàgina
Page RSS Feed
Page Source Origen de la pàgina
Page Tags Etiquetes de pàgina
Page address Adreça de la pàgina
Page already exists La pàgina ja existeix
Page blocked Pàgina bloquejada
Page can not be found. No es pot trobar la pàgina.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message La categoria de la pàgina no existeix: poseu-vos en contacte amb Wikidot.com per obtenir un missatge d'error millor
Page changed La pàgina ha canviat
Page content preview Previsualització del contingut de la pàgina
Page history of changes Historial de canvis de pàgina
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin La pàgina està bloquejada i no la podeu editar: contacteu amb l'administrador del vostre lloc
Page lock conflict Conflicte de bloqueig de pàgina
Page locked Pàgina bloquejada
Page moved S'ha mogut la pàgina
Page name Nom de la pàgina
Page name can be max 60 characters long. El nom de la pàgina pot tenir un màxim de 60 caràcters.
Page name: Nom de la pàgina:
Page rated by: Pàgina valorada per:
Page rating Puntuació de la pàgina
Page ratings Puntuacions de la pàgina
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first. Les classificacions de les pàgines no són només una forma d'habilitar als usuaris per votar contingut d'alta o baixa qualitat, sinó que també es poden utilitzar per organitzar concursos, concursos, etc. De totes maneres, la funció s'ha d'activar primer.
Page reports
Page revisions comparison Comparació de revisions de pàgina
Page source Font de la pàgina
Page source for revision no. Font de la pàgina per a la revisió núm.
Page source too long (max. %d characters) La font de la pàgina és massa llarga (màx. %d caràcters)
Page sources are identical. Les fonts de pàgina són idèntiques.
Page structure is too complex to allow section editing L'estructura de la pàgina és massa complexa per permetre l'edició de seccions
Page tags Etiquetes de pàgina
Page templates Plantilles de pàgina
Page title Títol de la pàgina
Page title format: Format del títol de la pàgina:
Page title too long (max. %d characters) El títol de la pàgina és massa llarg (màx. %d caràcters)
Page with target name already exists Ja hi ha una pàgina amb el nom de destinació
Page: Pàgina:
Pages Pàgines
Paid features will allow you to: Les funcions de pagament us permetran:
Parent Pare
Parent page Pàgina mare
Parent page %s does not exist La pàgina mare %s no existeix
Parent page & breadcrumbs navigation Pàgina principal i navegació per rutes de navegació
Parent page has not been changed La pàgina mare no s'ha modificat
Parent page name Nom de la pàgina principal
Parent page set to S'ha configurat la pàgina mare
Parent page to set is not valid La pàgina principal per configurar no és vàlida
Parent theme can not be found. No es pot trobar el tema principal.
Pass the exact URL to the location of the CSS file: Passeu l'URL exacte a la ubicació del fitxer CSS:
Password Contrasenya
Password is incorrect. La contrasenya és incorrecta.
Password recovery Recuperació de contrasenya
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password Les contrasenyes estan limitades a 64 caràcters: torneu-ho a provar amb una contrasenya lleugerament més curta
Passwords too long Les contrasenyes són massa llargues
Paste the HTML code for custom label Enganxeu el codi HTML per a l'etiqueta personalitzada
Paste the HTML code for the placement Enganxeu el codi HTML de la ubicació
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process".
Pay with Bitcoin Pagueu amb Bitcoin
Pay with a credit card Pagueu amb targeta de crèdit
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes. Pagueu amb la vostra targeta de crèdit (Visa, MasterCard i la majoria de les targetes més importants) o el vostre compte de PayPal. Per cada compra, emetrem una factura completa que es pot utilitzar amb fins comptables.
PayPal account Compte de PayPal
PayPal payment from account: Pagament de PayPal des del compte:
PayPal secure payments Pagaments segurs de PayPal
Payment amount: Import del pagament:
Payment confirmation Confirmació de pagament
Payment method Mètode de pagament
People Gent
Per page discussion Debat per pàgina
Per page discussions Per discussions per pàgina
Permanent Link Enllaç permanent
Permission denied. Permís denegat.
Permission error Error de permís
Permissions Permisos
Petition confirmation Confirmació de petició
Pingbacks
Place your ad on a page using the following code: Col·loqueu el vostre anunci en una pàgina amb el següent codi:
Placement/label must be specified. Cal especificar la ubicació / etiqueta.
Please check and enter the correct card number Comproveu i introduïu el número correcte de la targeta
Please check and enter the correct expiration month Comproveu i introduïu el mes de venciment correcte
Please check and enter the correct expiration year Comproveu i introduïu l'any de venciment correcte
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link.
Please check your email box Si us plau, marqueu el vostre correu electrònic
Please choose a different category Trieu una altra categoria
Please choose language for your site Seleccioneu l'idioma del vostre lloc
Please choose your preferred language Seleccioneu el vostre idioma preferit
Please confirm Siusplau confirma
Please confirm your signature as detailed below Confirmeu la vostra signatura tal com es detalla a continuació
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form
Please create a Wikidot account and/or sign in first Creeu un compte de Wikidot o inicieu la sessió primer
Please create an account and/or sign in first. Creeu un compte i / o inicieu la sessió primer.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Suprimiu aquestes pàgines o cedeu drets d'autorització a un altre usuari.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go No intenteu enviar més de 20 invitacions d'una sola vegada
Please do not use links in the invitation message No utilitzeu enllaços al missatge d'invitació
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) No utilitzeu més de 400 caràcters per a la seva signatura (i fins i tot això probablement sigui massa)
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) No utilitzeu més de quatre línies de text (i s'adhereixen a petites fonts)
Please enter CVV2/CVC2. Introduïu CVV2 / CVC2.
Please enter a different file name Introduïu un nom de fitxer diferent
Please enter a name for the petition campaign Introduïu un nom per a la campanya de petició
Please enter a new file name Introduïu un nom de fitxer nou
Please enter a post body Introduïu un cos de publicació
Please enter a sensible number of additional sites Introduïu un nombre sensible de llocs addicionals
Please enter a shorter address Introduïu una adreça més curta
Please enter a shorter cardholders name Introduïu un nom de titular de targeta més curta
Please enter a shorter city name Introduïu un nom de ciutat més curt
Please enter a shorter file name Introduïu un nom de fitxer més curt
Please enter a shorter first name Introduïu un nom curt més curt
Please enter a shorter last name Introduïu un cognom més curt
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Introduïu un nom del lloc més curt (50 caràcters com a màxim)
Please enter a shorter state name Introduïu un nom d'estat més curt
Please enter a shorter zip/postal code Introduïu un codi postal / codi postal més curt
Please enter a valid European VAT number Introduïu un número d'IVA europeu vàlid
Please enter an identifier for this petition campaign Introduïu un identificador per a aquesta campanya de petició
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces. Introduïu l'etiqueta per a una nova ubicació personalitzada.Utilitzeu lletres i números, sense espais.
Please enter the city where you live Introduïu la ciutat on vius
Please enter the name of your company. Introduïu el nom de la vostra empresa.
Please enter this information Introduïu aquesta informació
Please enter your address Introduïu la vostra adreça
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order. Introduïu la vostra informació de facturació i seleccioneu el mètode de pagament. En el següent pas farà la confirmació final de la comanda.
Please enter your first name Introduïu el vostre nom
Please enter your last name Introduïu el vostre cognom
Please enter your name Introduïu el vostre nom
Please enter your zip/postal code Introduïu el vostre codi postal / postal
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Ompliu aquest formulari breu. Ens ajudarà a recollir informació sobre com s'utilitza Wikidot en educació.
Please input only 5 keys max. Introduïu només 5 claus màx.
Please keep it short.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters Mantingueu l'identificador de la campanya com a màxim 20 caràcters
Please keep the campaign name to at most 50 characters Mantingueu el nom de la campanya com a màxim 50 caràcters
Please leave this checkbox blank Deixeu aquesta casella en blanc
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Limiteu el vostre nom com a màxim a 20 caràcters: més curt és millor
Please make me a member of your site. Fes-me un membre del teu lloc.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s).
Please provide a different new name for the site Proporcioneu un nom nou diferent per al lloc
Please provide a different new name for this page Proporcioneu un nom nou diferent per a aquesta pàgina
Please provide a message Proporcioneu un missatge
Please provide a new page that does not already exist Proporcioneu una pàgina nova que no existeixi
Please provide a query of at least 3 characters Proporcioneu una consulta d'almenys 3 caràcters
Please provide a shorter description (max. 300 characters) Proporcioneu una descripció més curta (màxim 300 caràcters)
Please provide a shorter invitation message Proporcioneu un missatge d'invitació més curt
Please provide a shorter post title (max. 128 characters) Proporcioneu un títol de publicació més curta (màx. 128 caràcters)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters) Proporcioneu una descripció del fil més breu (màxim 1000 caràcters)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters) Proporcioneu un títol de fil més curt (màx. 128 caràcters)
Please provide a text Proporcioneu un text
Please provide a thread title Proporcioneu un títol de cadena
Please provide a valid email address Proporcioneu una adreça de correu electrònic vàlida
Please provide a valid email address - this one seems is to long. Proporcioneu una adreça de correu electrònic vàlida: sembla que aquest és llarg.
Please provide a valid email address. Proporcioneu una adreça de correu electrònic vàlida.
Please provide a value for the title field Proporcioneu un valor per al camp del títol
Please provide all required fields Proporcioneu tots els camps obligatoris
Please provide name of your organization. Indiqueu el nom de la vostra organització.
Please provide the cardholders name Proporcioneu el nom del titular de la targeta
Please provide the complete URL of the image file Proporcioneu l'URL complet del fitxer d'imatge
Please provide the name you want to use Indiqueu el nom que voleu utilitzar
Please provide the new name for this page Proporcioneu el nou nom d'aquesta pàgina
Please provide the postal code or phone number below. Proporcioneu el codi postal o el número de telèfon a continuació.
Please provide the site title Proporcioneu el títol del lloc
Please provide your name. Proporcioneu el vostre nom.
Please re-solve the equation Torneu a resoldre l'equació
Please read and agree to the Terms of Service. Llegiu i accepteu les Condicions d'ús.
Please repeat to prevent typos. Torneu a repetir per evitar errors tipogràfics.
Please restrict your comments to 300 characters at most Restringeix els teus comentaris a 300 caràcters com a màxim
Please select Seleccioneu
Please select a currency we support Seleccioneu una moneda que admetem
Please select a new Master Administrator. Seleccioneu un nou administrador mestre.
Please select an option Seleccioneu una opció
Please select equation label: Seleccioneu l'etiqueta de l'equació:
Please select your country from the drop-down list Seleccioneu el vostre país a la llista desplegable
Please set a new password for account Establiu una contrasenya nova per al compte
Please sign in Inicieu sessió
Please specify a page and try again Especifiqueu una pàgina i torneu-ho a provar
Please specify an existing user and try again Especifiqueu un usuari existent i torneu-ho a provar
Please start with the <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation Manteniu-vos en compte amb lletres, dígits i puntuació bàsica
Please tell us what you will use your site for. Digueu-nos el que utilitzarà el vostre lloc.
Please try a different name: that one is already taken Si us plau, proveu un nom diferent: aquell ja s'ha pres
Please type at least two characters! Escriviu com a mínim dos caràcters!
Please upgrade my site now Actualitzeu el meu lloc ara
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required.
Please use a different name: that one is already taken Si us plau, utilitzeu un altre nom: aquell ja s'ha pres
Please use a shorter name Utilitzeu un nom més curt
Please use an email address in a different domain. Utilitzeu una adreça electrònica en un domini diferent.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits Utilitzeu un identificador format per lletres i / o dígits
Please use more letters or digits to make a readable name Utilitzeu més lletres o dígits per fer un nom llegible
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address Utilitzeu només lletres minúscules, dígits i guions individuals a l'adreça web
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help Utilitzeu l'administrador del lloc per activar el fòrum o demaneu ajuda al vostre administrador
Position of the Ads: Posició dels anuncis:
Position: Posició:
Post Publicació
Post and comments Publicació i comentaris
Post content preview Previsualització del contingut de la publicació
Post is empty. La publicació està buida.
Post it Publica-ho
Post preview Previsualització de publicació
Post revisions Revisions de publicacions
Post title Títol de la publicació
Posts Publicacions
Posts in forums of the site Publicacions en fòrums del lloc
Posts in the discussion thread Publicacions del fil de discussió
Posts in the forum category Publicacions a la categoria de fòrum
Posts structure - max nesting level: Estructura de missatges: nivell màxim d'anidament:
Powered by Impulsat per
Preferred language Idioma preferit
Prevent anonymous (guest) users from posting links Impedeix que els usuaris anònims (convidats) publiquin enllaços
Preview Vista prèvia
Preview (first few words): Vista prèvia (primeres paraules):
Preview generated Previsualització generada
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message Error de mode de vista prèvia: poseu-vos en contacte amb Wikidot.com per obtenir un missatge d'error millor
Preview not supported for data forms. La visualització prèvia no s'admet als formularis de dades.
Preview: Vista prèvia:
Price Preu
Prices below are in Els preus que hi ha més avall són
Prices shown inlude VAT. Els preus es mostren amb el IVA.
Print Imprimir
Priority support Suport prioritari
Privacy Privadesa
Privacy Policy Política de privacitat
Private Privat
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification.
Private Wiki? Wiki privat?
Private content Contingut privat
Private site options Opcions de llocs privats
Private — hidden, only members can access Privades: només poden accedir als membres ocults
Privileges error. Error de privilegi.
Pro Pro
Pro Lite
Pro Plus
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try! Els comptes Pro comencen a %1 49.90 l'any per any, intenteu-ho!
Pro sites cannot be upgraded to educational status. Els llocs web no es poden actualitzar a l'estat educatiu.
Pro+ account is required to configure this feature. El compte de Pro+ és necessari per configurar aquesta funció.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>).
Problem parsing attribute "category". Problema analitzat a l'atribut "categoria".
Problem saving the file: %s S'ha produït un problema en desar el fitxer: %s
Problem saving the page: %s S'ha produït un problema en desar la pàgina: %s
Problem selecting destination page. Problema seleccionant la pàgina de destinació.
Proceed only if you are sure you want to delete your account. Continueu només si esteu segur que voleu suprimir el vostre compte.
Proceed to checkout » Procediu a la compra »
Proceed to payment details Procediu a la informació de pagament
Proceed with account termination Continueu amb la finalització del compte
Process Procés
Processing exception. Error no. 344. Processament d'excepció. Error no. 344.
Processing exception. Error no. 345. Processament d'excepció. Error no. 345.
Processing… S'està processant …
Product Producte
Products purchased Productes adquirits
Profile Perfil
Profile key Clau de perfil
Profile page Pàgina del perfil
Profile pages are in this category: Les pàgines de perfil estan en aquesta categoria:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2024-05-24 10:21+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong Prolonga
Promote this site on other sites Promociona aquest lloc en altres llocs
Proxy server Servidor intermediari
Proxy server: <strong>%1</strong>
Publicly display Mostra públicament
Purchase completed Compra acabada
Push notifications configuration. Configureu la configuració de les notificacions.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>.
The Pro trial has been already used for this account. El Pro trial ja s'ha utilitzat per a aquest compte.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist.
The page can be only edited with a form. La pàgina només es pot editar amb un formulari.
The page can not be found or does not exist. La pàgina no es pot trobar o no existeix.
The page does not (yet) exist. La pàgina encara no existeix.
The page does not exist La pàgina no existeix
The page has been changed S'ha modificat la pàgina
The page has been moved but… S'ha mogut la pàgina però …
The page history will show your edit with IP address: L'historial de la pàgina mostrarà la vostra edició amb adreça IP:
The page is being edited… S'està editant la pàgina …
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks.
The page is currently edited… Actualment la pàgina està editada …
The page is currently locked by another user. The details follow: Actualment, la pàgina està bloquejada per un altre usuari. Segueixen els detalls:
The page name is not correct El nom de la pàgina no és correcte
The page name is not correct: please fix it and try again El nom de la pàgina no és correcte: solucioneu-lo i torneu-ho a provar
The page you want to create already exists La pàgina que voleu crear ja existeix
The page you want to create is locked… La pàgina que voleu crear està bloquejada …
The page you want to delete has been already deleted. La pàgina que voleu suprimir ja s'ha suprimit.v
The page you want to move the file to does not exist La pàgina que voleu moure el fitxer no existeix
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else La pàgina que vau canviar el nom ja no va existir o ja va canviar el nom d'una altra persona
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. La contrasenya anterior és una versió amb encant de la vostra contrasenya d'inici de sessió. Es pot utilitzar només per al vostre accés al feed i no per iniciar sessió, per la qual cosa en principi hauria de ser segur d'usar.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. La contrasenya anterior és una versió amb encant de la vostra contrasenya d'inici de sessió. Es pot utilitzar només per al vostre accés al feed i no per iniciar sessió, per la qual cosa en principi hauria de ser segur d'usar.
The password is invalid La contrasenya no és vàlida
The password is not valid. La contrasenya no és vàlida.
The photo can not be loaded. No es pot carregar la foto.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again L'altra persona ha publicat la publicació: torneu a carregar la pàgina i torneu a començar
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox! S'ha iniciat el procediment. Verifiqueu la vostra bústia!
page creator creador de pàgines
page link enllaç de pàgina
page link wizard assistent d'enllaç de pàgina
page move/rename Mou la pàgina o canvieu el nom
page name changes el nom de la pàgina canvia
page renamed/moved pàgina reanomenada / moguda
page revision revisió de la pàgina
pages and forum pàgines i fòrum
pages and forums pàgines i fòrums
pages only només pàgines
pagination;previous;page;of;next paginació; pàgina anterior; de; següent
parent mare
password contrasenya
password: contrasenya:
per month per mes
per year per any
perform this action realitzeu aquesta acció
posted publicat
posted at publicat a
posts publicacions
print imprimir
proceed procedir
public públic

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment