Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription Subskrypcja konta "Pro Lite"
"Pro" account subscription Subskrypcja konta "Pro"
"Pro+" account subscription Subskrypcja konta "Pro+"
-- Please select -- -- Wybierz --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li> <li>historia edycji strony (rewizje)</li> <li>tematy i posty na forum</li> <li>członkowie</li> <li>ustawienia własnej domeny</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> PS. Jeśli nie chcesz przyjąć tego zaproszenia, zignoruj tę wiadomość. Jeśli sądzisz, że to zaproszenie jest nadużyciem, proszę zgłoś to na adres <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
PRINT THE PAGE WYDRUKUJ STRONĘ
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>. PS. Jeśli nie chciałeś stworzyć konta w <a href="%2">%1</a>, po prostu zignoruj tę wiadomość. Aby zgłosić nadużycie napisz wiadmość na adres <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method Metoda pakowania
Page Strona
Page RSS Feed Kanał RSS strony
Page Source Źródło strony
Page Tags Tagi strony
Page address Strona adresowa
Page already exists Strona już istnieje
Page blocked Strona zablokowana
Page can not be found. Nie można znaleźć strony.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message Kategoria nie istnieje
Page changed Strona została zmieniona
Page content preview Podgląd zawartości strony
Page history of changes Historia zmian strony
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Strona jest zablokowana i nie możesz jej edytować: proszę skontaktuj się z administratorem projektu
Page lock conflict Konflikt blokad strony
Page locked Strona zablokowana
Page moved Strona przeniesiona
Page name Nazwa strony
Page name can be max 60 characters long. Nazwa strony może mieć długość maksymalnie 60 znaków.
Page name: Nazwa strony:
Page rated by: Strona oceniona przez:
Page rating Ocena strony
Page ratings Ocenianie
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first. Oceny strony to nie jedynie sposób do umożliwienia użytkownikom głosowania na wysoką/niską jakość strony ale również może to być użyte do organizowania konkursów, zawodów itp. Tak czy siak funkcja musi być najpierw włączona.
Page reports Raporty strony
Page revisions comparison Porównanie wersji strony
Page source Źródło strony
Page source for revision no. Źródło strony dla wersji
Page source too long (max. %d characters) Źródło strony za długie (maksymalnie %d znaków)
Page sources are identical. Źródła strony są identyczne.
Page structure is too complex to allow section editing Struktura strony jest zbyt złożona by edytować jej sekcje
Page tags Tagi strony
Page templates Szablony stron
Page title Tytuł strony
Page title format: Format nazwy strony
Page title too long (max. %d characters) Tytuł strony za długi (maksymalnie %d znaków)
Page with target name already exists Strona z docelową nazwą już istnieje
Page: Strona
Pages Strony
Paid features will allow you to: Płatne funkcje pozwolą Ci na:
Parent Strona nadrzędna
Parent page Strona nadrzędna
Parent page %s does not exist Strona nadrzędna %s nie istnieje
Parent page & breadcrumbs navigation Strony nadrzędne i ścieżka nawigacyjna
Parent page has not been changed Strona nadrzędna nie została zmieniona
Parent page name Nazwa strony nadrzędnej
Parent page set to Strona nadrzędna ustawiona na
Parent page to set is not valid Wpisana strona nadrzędna nie jest prawidłowa
Parent theme can not be found. Nie można znaleźć nadrzędnego tematu.
Pass the exact URL to the location of the CSS file: Podaj dokładne URL lokalizacji pliku CSS:
Password Hasło
Password is incorrect. Niepoprawne hasło.
Password recovery Odzyskiwanie hasła
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password Hasło jest ograniczone do 64 znaków: spróbuj ponownie z nieco krótszym hasłem
Passwords too long Hasło za długie
Paste the HTML code for custom label Wklej kod HTML niestandardowej etykiety
Paste the HTML code for the placement Wklej lokujący kod HTML
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process". Wklej listę odbiorców używając następującego formatu:<br/> Nazwa email@example.com, Kolejna Nazwa email2@example.com<br/> Algorytm powinien również rozpoznać inne formaty - spróbuj!<br/> Oddzielaj pozycje przecinkiem bądź nową linijką.<br/> Adresy, które tu wprowadzisz, zostaną <strong>dodane</strong> do poniższej listy.
Pay with Bitcoin Zapłać Bitcoinem
Pay with a credit card Zapłać kartą kredytową
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes. Zapłać swoją karta kredytową (Visa, MasterCard i większość głównych kart) bądź przy pomocy konta PayPal. Za każdy zakup wystawimy fakturę, której możesz użyć w celach rozrachunkowych.
PayPal account Konto PayPal
PayPal payment from account: Płatność PayPal z konta:
PayPal secure payments Bezpieczne płatności PayPal
Payment amount: Wysokość płatności:
Payment confirmation Potwierdzenie płatności
Payment method Metoda płatności
People Ludzie
Per page discussion Dyskusja poszczególnych stron
Per page discussions Dyskusje poszczególnych stron
Permanent Link Stały link
Permission denied. Odmówienie dostępu
Permission error Błąd uprawnień
Permissions Uprawnienia
Petition confirmation Potwierdzenie petycji
Pingbacks Pingbacki
Place your ad on a page using the following code: Umieść swoją reklamę na stronie korzystając z poniższego kodu:
Placement/label must be specified. Należy podać nazwę etykiety/położenia.
Please check and enter the correct card number Proszę sprawdź i podaj poprawny numer karty
Please check and enter the correct expiration month Proszę sprawdź i wpisz poprawny miesiąc wygaśnięcia karty
Please check and enter the correct expiration year Proszę sprawdź i wpisz poprawny rok wygaśnięcia karty
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link. Sprawdź swój <strong>nowy</strong> adres e-mail (%1) i kliknij w link weryfikacyjny.
Please check your email box Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą email
Please choose a different category Podaj proszę inną kategorię
Please choose language for your site Wybierz język dla Twoich stron.
Please choose your preferred language Proszę wybierz preferowany język
Please confirm Potwierdź
Please confirm your signature as detailed below Proszę potwierdź swój podpis
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded. Skontaktuj się z <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> aby ulepszyć Twoje konto.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form Nastąpił problem z tym formularzem
Please create a Wikidot account and/or sign in first Proszę załóż konto w serwisie Wikidot.com lub zaloguj się
Please create an account and/or sign in first. Proszę stwórz konto lub zaloguj się.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Usuń te strony bądź przenieś prawa Głównego Administratora na innego użytkownika.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go Nie wysyłaj więcej niż 20 zaproszeń jednocześnie
Please do not use links in the invitation message Proszę nie używaj linków w treści zaproszenia
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) Proszę nie używaj więcej niż 400 znaków na swój podpis (co i tak jest pewnie zbyt szczodre)
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) Proszę nie używaj więcej niż 4 linii tekstu
Please enter CVV2/CVC2. Proszę podaj kod CVV2/CVC2.
Please enter a different file name Podaj proszę inną nazwę pliku
Please enter a name for the petition campaign Podaj proszę nazwę kampanii petycji
Please enter a new file name Podaj proszę nową nazwę pliku
Please enter a post body Wpisz proszę treść wypowiedzi
Please enter a sensible number of additional sites Nieprawidłowa liczba dodatkowych projektów
Please enter a shorter address Podaj swój (krótszy) adres
Please enter a shorter cardholders name Proszę podaj krótszą nazwę właściciela karty
Please enter a shorter city name Podaj (krótszą) nazwę swojego miasta
Please enter a shorter file name Podaj proszę krótszą nazwę pliku
Please enter a shorter first name Podaj swoje (krótsze) imię
Please enter a shorter last name Podaj swoje (krótsze) nazwisko
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Proszę podaj krótsza nazwę projektu (maksymalnie 50 znaków)
Please enter a shorter state name Podaj (krótszą) nazwę regionu / stanu
Please enter a shorter zip/postal code Podaj proszę (krótszy) swój kod pocztowy.
Please enter a valid European VAT number Proszę podaj poprawny europejski numer VAT (NIP)
Please enter an identifier for this petition campaign Proszę podaj identyfikator dla kampanii.
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces. Wpisz etykietę dla nowej niestandardowej lokalizacji. Użyj liter i numerów, bez spacji.
Please enter the city where you live Podaj proszę miasto, w którym mieszkasz
Please enter the name of your company. Proszę podaj nazwę swojej firmy
Please enter this information Proszę podaj tę informację
Please enter your address Podaj swój adres
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order. Podaj swoje informacje rozliczeniowe i wybierz metodę płatności. W następnym kroku dokonasz ostatnich potwierdzeń swojego zamówienia.
Please enter your first name Podaj swoje imię
Please enter your last name Podaj swoje nazwisko
Please enter your name Proszę podaj swoje imię
Please enter your zip/postal code Podaj proszę swój kod pocztowy
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Uzupełnij proszę ten krótki formularz. Pomoże on nam zebrać informację o tym, jak Wikidot jest używany do edukacji.
Please input only 5 keys max. Proszę podaj nie więcej niż 5 identyfikatorów.
Please keep it short. Zachowaj krótki opis.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters Identyfikator kampanii nie powinien być dłuższy niż 20 znaków
Please keep the campaign name to at most 50 characters Nazwa kampanii nie powinna być dłuższa niż 50 znaków
Please leave this checkbox blank Pozostaw to okienko niezaznaczone
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Proszę ogranicz swoją nazwę do 20 znaków
Please make me a member of your site. Dodaj mnie jako członka swojego projektu.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s). Uwaga: możesz zmienić swoją nazwę ekranową <strong>jedynie dwukrotnie</strong>. Wygląda na to, że zmieniłeś ją <strong>%1</strong> raz(y).
Please provide a different new name for the site Proszę podaj inną nową nazwę projektu
Please provide a different new name for this page Proszę podaj inną nową nazwę dla tej strony
Please provide a message Proszę podaj wiadomość
Please provide a new page that does not already exist Proszę podaj nową nazwę strony, która jeszcze nie istnieje
Please provide a query of at least 3 characters Zapytanie musi mieć co najmniej 3 znaki długości
Please provide a shorter description (max. 300 characters) Proszę podaj krótszy opis (maksymalnie 300 znaków)
Please provide a shorter invitation message Proszę użyj krótszej treści zaproszenia
Please provide a shorter post title (max. 128 characters) Proszę podaj krótszy tytuł wypowiedzi (maksymalnie 128 znaków)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters) Podaj krótsze opis wątku (maksymalnie 1000 znaków)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters) Podaj krótszy tytuł wątku (maksymalnie 128 znaków)
Please provide a text Proszę podaj tekst
Please provide a thread title Proszę podaj tytuł wątku
Please provide a valid email address Proszę podaj poprawny adres email
Please provide a valid email address - this one seems is to long. Proszę podaj poprawny adres email - ten jest chyba zbyt długi.
Please provide a valid email address. Proszę podaj poprawny adres email.
Please provide a value for the title field Proszę podaj tytuł
Please provide all required fields Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola
Please provide name of your organization. Proszę podaj nazwę organizacji.
Please provide the cardholders name Proszę podaj nazwę właściciela karty
Please provide the complete URL of the image file Wprowadż cały adres URL pliku obrazka
Please provide the name you want to use Podaj nazwę projektu której chcesz używać
Please provide the new name for this page Proszę podaj nową nazwę dla tej strony
Please provide the postal code or phone number below. Podaj proszę poniżej kod pocztowy lub numer telefonu.
Please provide the site title Proszę podaj tytuł projektu
Please provide your name. Podaj swoje imię.
Please re-solve the equation Ponownie rozwiąż równanie
Please read and agree to the Terms of Service. Proszę przeczytaj i zaakceptuj nasz Regulamin.
Please repeat to prevent typos. Powtórz, aby uniknąć błędów.
Please restrict your comments to 300 characters at most Ogranicz proszę długość komentarza do 300 znaków
Please select Proszę wybierz
Please select a currency we support Proszę wybierz jedną z dostępnych walut
Please select a new Master Administrator. Proszę wybierz nowego Głównego Administratora.
Please select an option Wybierz opcję
Please select equation label: Wybierz etykietę równania:
Please select your country from the drop-down list Proszę wybierz swój kraj z listy
Please set a new password for account Ustaw nowe hasło do konta
Please sign in Zaloguj się
Please specify a page and try again Proszę wskaż stronę i spróbuj ponownie
Please specify an existing user and try again Proszę podaj istniejącego użytkownika i spróbuj ponownie
Please start with the <em>http://</em> Proszę zacznij od <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation Proszę używaj liter, cyfr i podstawowych znaków interpunkcyjnych
Please tell us what you will use your site for. Proszę podaj do czego będziesz wykorzystywał ten projekt.
Please try a different name: that one is already taken Użyj innej nazwy - ta jest już zajęta
Please type at least two characters! Wpisz co najmniej dwa znaki!
Please upgrade my site now Ulepsz mój projekt
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required. Użyj proszę <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> aby skontaktować się z nami w sytuacji, gdzie będzie potrzebna pomoc.
Please use a different name: that one is already taken Proszę użyj innej nazwy: ta jest już zajęta
Please use a shorter name Proszę użyj krótszego imienia
Please use an email address in a different domain. Proszę użyj adresu email pochodzącego z innej domeny.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits Proszę użyć identyfikatora składającego się z liter i/lub cyfr.
Please use more letters or digits to make a readable name Użyj większej ilości liter lub cyfr aby utworzyć czytelną nazwę
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address Użyj jedynie małych liter, cyfr i pojedynczych łączników w adresie internetowym
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help Proszę użyj Panelu Administratora aby aktywować Forum, albo poproś administratora o pomoc
Position of the Ads: Pozycja reklam:
Position: Pozycja:
Post Publikuj
Post and comments Posty i komentarze
Post content preview Podgląd wiadomości
Post is empty. Wiadomość jest pusta.
Post it Publikuj
Post preview Podgląd wiadomości
Post revisions Wersje wiadomości
Post title Tytuł wiadomości
Posts Wypowiedzi
Posts in forums of the site Posty na forum projektu
Posts in the discussion thread Wiadomości w wątku dyskusyjnym
Posts in the forum category Wiadomości w kategorii forum
Posts structure - max nesting level: Struktura wiadomości - maksymalny poziom zagnieżdżenia:
Powered by Umieszczone na
Preferred language Preferowany język
Prevent anonymous (guest) users from posting links Uniemożliw anonimowym użytkownikom (gościom) wysyłanie linków
Preview Podgląd
Preview (first few words): Podgląd (kilka pierwszych słów):
Preview generated Podgląd udzielony
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd podglądu
Preview not supported for data forms. Podgląd nie jest możliwy dla formularzów danych.
Preview: Podgląd:
Price Cena
Prices below are in Ceny poniżej są w
Prices shown inlude VAT. Pokazane ceny zawierają VAT.
Print Drukuj
Priority support Priorytetowe wsparcie
Privacy Prywatność
Privacy Policy Polityka Prywatności
Private Prywatna
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification. Prywatne adresy IP są wykorzystywane głównie w sieciach lokalnych i nie są widoczne (nie routowane) z publicznych węzłów Internetu. <br/> Jeśli zobaczysz adres IP z prywatnego zakresu, oznacza to, użytkownik korzysta z www proxy do przeglądania stron www. <br/> Nie możesz polegać na prywatnym adresie IP do jednoznacznej identyfikacji komputera.
Private Wiki? Prywatna Wiki?
Private content Prywatna zawartość
Private site options Opcje strony prywatnej
Private — hidden, only members can access Prywatne: ukryte, tylko członkowie mają dostęp
Privileges error. Bład uprawnień.
Pro Pro
Pro Lite Pro Lite
Pro Plus Pro Plus
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan. Ulepszenie konto Pro wygasło dla tego projektu i projekt jest obecnie zamknięty. Jeśli jesteś głównym administratorem tego projektu, proszę <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">odnów swoją subskrypcję</a> bądź usuń swoje niepotrzebne projekty bądź przechowywane pliki, aby Twoje konto pasowało do darmowego planu
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try! Konta Pro zaczynają się do 49.90 %1 za rok, wypróbuj je!
Pro sites cannot be upgraded to educational status. Projekty Pro nie mogą być rozszerzone do wersji edukacyjnej.
Pro+ account is required to configure this feature. Subskrypcja Pro+ jest wymagana aby korzystać z tej funkcji.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>). Funkcje Pro+ włączone (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">zobacz listę</a>).
Problem parsing attribute "category". Problem z parsowaniem atrybutu "category".
Problem saving the file: %s Problem z zapisaniem pliku: %s
Problem saving the page: %s Problem z zapisaniem strony: %s
Problem selecting destination page. Nie można wybrać docelowej strony.
Proceed only if you are sure you want to delete your account. Kontynuuj tylko jeśli jesteś pewny, że chcesz usunąć swoje konto.
Proceed to checkout » Kontynuuj do płatności »
Proceed to payment details Kontynuuj do szczegółów płatności
Proceed with account termination Kontynuuj usuwanie konta
Process Przetwarzaj
Processing exception. Error no. 344. Błąd przetwarzania. Kod błędu 344.
Processing exception. Error no. 345. Błąd przetwarzania. Kod błędu 345.
Processing… Przetwarzanie…
Product Produkt
Products purchased Zakupione produkty
Profile Profil
Profile key Klucz profilu
Profile page Strona z profilem użytkownika
Profile pages are in this category: Strony profili są w tej kategorii:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2024-05-24 10:21+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong Przedłuż
Promote this site on other sites Zareklamuj swoją witrynę na innych witrynach
Proxy server Serwer Proxy
Proxy server: <strong>%1</strong> Serwer proxy: <strong>%1</strong>
Publicly display Widoczne publicznie
Purchase completed Zakup zakończony
Push notifications configuration. Konfiguracja powiadomień Push.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users. Umieść [[module Join]] na którejś ze swoich stron i wybierz, czy chcesz aby użytkownicy aplikowali o członkostwo czy używali tajnego hasła. Możesz również wysłać zaproszenia mailowe bądź zaprosić istniejących użytkowników Wikidota.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>. Wpisz swój klucz profilu i poczekaj na zebranie danych. Zobacz statystyki na <a href="http://www.google.com/analytics">stronie
Google Analytics</a>.
The Pro trial has been already used for this account. Testowanie Pro już jest wyczerpane dla tego konta.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist. Strona <em>%1</em>, którą chcesz wyświetlić, nie istnieje.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist. Strona <em>[[page_name]]</em> którą chcesz wyświetlić, nie istnieje.
The page can be only edited with a form. Ta strona może być edytowana tylko poprzez formularz.
The page can not be found or does not exist. Nie można znaleźć strony bądź strona nie istnieje.
The page does not (yet) exist. Ta strona (jeszcze) nie istnieje.
The page does not exist Ta strona nie istnieje
The page has been changed Strona została zmieniona
The page has been moved but… Nazwa strony została zmieniona, ale…
The page history will show your edit with IP address: Historia edycji strony pokaże Twoją edycję wraz z adresem IP:
The page is being edited… Strona jest akurat edytowana…
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks. Strona jest aktualnie edytowana przez innego użytkownika, przez co nie możesz bezpiecznie odnowić swojej blokady. <br/><br/> Zalecane jest zakończenie swojej edycji i poczekanie, aż blokada wygaśnie. Jeśli jednak jesteś pewien, że blokada może zostać usunięta, możesz odnowić blokadę siłą poprzez usunięcie wszystkich konfliktowych blokad.
The page is currently edited… Strona jest akurat edytowana…
The page is currently locked by another user. The details follow: Wygląda na to, że ta strona jest akurat edytowana przez innego użytkownika(-ów):
The page name is not correct Nazwa strony jest niepoprawna
The page name is not correct: please fix it and try again Nazwa strony nie jest poprawna: popraw ją i spróbuj ponownie
The page you want to create already exists Strona, którą chcesz utworzyć, już istnieje
The page you want to create is locked… Strona, którą chcesz utworzyć, jest zablokowana…
The page you want to delete has been already deleted. Strona, którą chcesz usunąć jest już skasowana.
The page you want to move the file to does not exist Strona, na którą chcesz przenieść plik, nie istnieje
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else Strona którą chcesz przenieść już nie istnieje lub została przeniesiona / usunięta przez kogoś innego
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. Hasło powyżej jest zahaszowaną wersją Twojego hasła logowania. Może być użyty jedynie do dostępu do aktywności, nie do logowania - więc generalnie powinien być bezpieczny do użycia.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. Hasło powyżej jest zahaszowaną wersją Twojego hasła logowania. Może być użyty jedynie do dostępu do aktywności, nie do logowania - więc generalnie powinien być bezpieczny do użycia.
The password is invalid Hasło jest niepoprawne
The password is not valid. Hasło nie jest poprawne.
The photo can not be loaded. Zdjęcie nie może być załadowane.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again Wypowiedź została edytowana przez kogoś innego: proszę odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong> Jeśli usuniesz tę wiadomość, usunięte zostaną również wszystkie odpowiedzi. <strong>Zwykle lepiej edytować wiadomość niż ją usuwać.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox! Procedura została rozpoczęta. Sprawdź swoją skrzynkę mailową!
page creator twórca strony
page link łącze do strony
page link wizard kreator łącza do strony
page move/rename zmiana nazwy strony
page name changes nazwa strony została zmieniona
page renamed/moved zmieniona nazwa strony lub strona przeniesiona
page revision wersja strony
pages and forum strony i forum
pages and forums strony i fora
pages only tylko strony
pagination;previous;page;of;next paginacja;poprzednia;strona;z;następna
parent strona nadrzędna
password hasło
password: hasło:
per month na miesiąc
per year na rok
perform this action wykonać tego działania
posted opublikowane
posted at opublikowane
posts wiadomości
print drukuj
proceed kontynuuj
public publiczny

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment