Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription Підписка на профіль "Pro Lite"
"Pro" account subscription Підписка на профіль "Pro"
"Pro+" account subscription Підписка на профіль "Pro+"
-- Please select -- -- Будь ласка, виберіть --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li> <li>історія редагування сторінок (перегляди)</li> <li>теми та повідомлення форуму</li> <li>члени</li> <li>налаштування користувацького домену</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> P.S. Якщо ви не хочете приймати це запрошення, просто знехтуйте ним. Якщо ви вважаєте, що це запрошення є образливим, повідомте про це: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
PRINT THE PAGE НАДРУКУВАТИ СТОРІНКУ
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>. P.S. Якщо ви не створювали обліковий запис у <a href="%2">%1</a>, просто знехтуйте цим електронним листом. Щоби повідомити про порушення, надішліть нам електронного листа за адресою <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method Метод стиснення
Page Сторінка
Page RSS Feed Стрічка новин сторінки RSS
Page Source Джерельний код сторінки
Page Tags Теґи сторінки
Page address Адреса сторінки
Page already exists Сторінка вже є
Page blocked Сторінка заблокована
Page can not be found. Сторінку не знайдено.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message Категорії нема: зв'яжіться з адміністраторами Wikidot.com, щоби вони повідомили про помилку
Page changed Сторінку змінено
Page content preview Попередній перегляд змісту сторінки
Page history of changes Історія редагувань сторінки
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Сторінка заблокована і ви не можете редагувати її: будь ласка, зв'яжіться зі своїм адміністратором сайту
Page lock conflict Конфлікт блокувань сторінки
Page locked Сторінку заблоковано
Page moved Сторінку переміщено
Page name Назва сторінки
Page name can be max 60 characters long. Назва сторінки має бути не довшою за 60 символів.
Page name: Назва сторінки:
Page rated by: Сторінку оцінили:
Page rating Рейтинг сторінки
Page ratings Рейтинги сторінки
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first. Рейтинги сторінок — не тільки спосіб дозволити користувачам голосувати за високо-/ низькоякісний вміст, але також може бути використано для організації конкурсів, змагань тощо. Хай там що, цю функцію потрібно ввімкнути від самого початку.
Page reports Скарги на сторінки
Page revisions comparison Порівняння версій сторінок
Page source Джерельний код сторінки
Page source for revision no. Джерельний код сторінки у версії №
Page source too long (max. %d characters) Джерельний код сторінки задовгий (не більше %d символів)
Page sources are identical. Версії збігаються.
Page structure is too complex to allow section editing Структура сторінки занадто складна і не допускає редагування частинами
Page tags Теґи сторінки
Page templates Шаблони сторінки
Page title Заголовок сторінки
Page title format: Формат заголовка сторінки:
Page title too long (max. %d characters) Заголовок сторінки задовгий (не більше %d символів)
Page with target name already exists Сторінка з такою назвою вже є
Page: Сторінка:
Pages Сторінки:
Paid features will allow you to: Платні функції дозволять вам:
Parent Батько
Parent page Батьківська сторінка
Parent page %s does not exist Батьківської сторінки %s нема
Parent page & breadcrumbs navigation Батьківська сторінка та навігаційна стежка
Parent page has not been changed Батьківську сторінку не було змінено
Parent page name Назва батьківської сторінки
Parent page set to Батьківською сторінкою встановлено
Parent page to set is not valid Вказана недійсна батьківська сторінка
Parent theme can not be found. Неможливо знайти батьківську тему.
Pass the exact URL to the location of the CSS file: Передайте точну адресу URL місцерозташуванню файлу CSS:
Password Пароль
Password is incorrect. Неправильний пароль.
Password recovery Відновлення паролю
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password Паролі обмежуються 64 символами: спробуйте ще раз з коротшим паролем
Passwords too long Паролі задовгі
Paste the HTML code for custom label Вставити код HTML для користувацької мітки
Paste the HTML code for the placement Вставити код HTML для розміщення
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process". Вставити список одержувачів у такому форматі:<br/> Назва email@example.com, інша назва email2@example.com<br/> Алгоритм також може орудувати іншими форматами — просто спробуйте!<br/> Відокремлюйте записи комою чи новим рядком.<br/> Адресу, яку ви вводите тут, буде <strong>додано</strong> до списку нижче, коли ви натиснете "продовжити".
Pay with Bitcoin Оплата Bitcoin
Pay with a credit card Оплата кредитною карткою
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes. Оплатіть за допомогою вашої кредитної картки (Visa, MasterCard та більшість інших відомих карток) чи вашого облікового запису PayPal. На кожну купівлю ми випишемо вам повні рахунки-фактури, які ви зможете використати для бухгалтерського обліку.
PayPal account Профіль PayPal
PayPal payment from account: Платіж з профілю PayPal:
PayPal secure payments Захищені платежі PayPal
Payment amount: Сума платежу:
Payment confirmation Підтвердження платежу
Payment method Спосіб оплати
People Люди
Per page discussion Обговорення окремих сторінок
Per page discussions Обговорення окремих сторінок
Permanent Link Поширити
Permission denied. Доступ заборонено.
Permission error Помилка доступу
Permissions Права
Petition confirmation Підтвердження петиції
Pingbacks Сповіщення
Place your ad on a page using the following code: Помістіть свою рекламу на сторінці, використовуючи такий код:
Placement/label must be specified. Треба вказати розташування або мітку.
Please check and enter the correct card number Перевірте і вкажіть правильний номер карти
Please check and enter the correct expiration month Перевірте і вкажіть правильний місяць закінчення терміну
Please check and enter the correct expiration year Перевірте і вкажіть правильний рік закінчення терміну
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link. Перевірте зараз <strong>нове</strong> вхідне повідомлення в електронній пошті (% 1) і натисніть на посилання з підтвердженням.
Please check your email box Будь ласка, перевірте свою пошту
Please choose a different category Виберіть іншу категорію
Please choose language for your site Встановіть мову сайту
Please choose your preferred language Виберіть бажану мову
Please confirm Будь ласка, підтвердьте
Please confirm your signature as detailed below Будь ласка, підтвердьте свій підпис, як зазначено нижче
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded. Будь ласка, зв'яжіться з <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>, щоб оновити ваш обліковий запис.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form Будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com, ця форма не працює належним чином
Please create a Wikidot account and/or sign in first Спершу створіть обліковий запис Wikidot та/або ввійдіть
Please create an account and/or sign in first. Спершу створіть обліковий запис та/або ввійдіть.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Будь ласка, вилучіть ці сторінки або передайте право власности іншому користувачу.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go Будь ласка, не надсилайте більше 20 запрошень за один раз
Please do not use links in the invitation message Будь ласка, не використовуйте посилання в повідомленні зі запрошенням
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) Будь ласка, не використовуйте підпис довший за 400 символів (це й так вельми багато)
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) Будь ласка, не використовуйте більш ніж 4 рядки тексту (і використовуйте маленькі шрифти)
Please enter CVV2/CVC2. Будь ласка, введіть CVV2/CVC2.
Please enter a different file name Введіть іншу назву файлу
Please enter a name for the petition campaign Введіть назву для вашої петиції
Please enter a new file name Введіть нову назву файлу
Please enter a post body Введіть основну частину повідомлення
Please enter a sensible number of additional sites Введіть належну кількість додаткових сайтів
Please enter a shorter address Введіть коротшу адресу
Please enter a shorter cardholders name Введіть коротше ім'я власника картки
Please enter a shorter city name Введіть коротшу назву міста
Please enter a shorter file name Введіть коротшу назву файлу
Please enter a shorter first name Введіть коротше ім'я
Please enter a shorter last name Введіть коротше прізвище
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Введіть коротшу назву сайту (не більше 50 символів)
Please enter a shorter state name Введіть коротшу назву держави
Please enter a shorter zip/postal code Введіть коротший поштовий індекс
Please enter a valid European VAT number Введіть дійсний європейський номер ПДВ
Please enter an identifier for this petition campaign Введіть ідентифікатор для цієї кампанії з петиціями
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces. Введіть мітку для нового користувацького місцерозташування. Використовуйте букви та цифри, без пропусків.
Please enter the city where you live Введіть назву міста, де ви живете
Please enter the name of your company. Введіть назву вашої компанії.
Please enter this information Введіть цю інформацію
Please enter your address Введіть свою адресу
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order. Введіть платіжну інформацію та виберіть спосіб оплати. На наступному кроці ви остаточно підтвердите своє замовлення.
Please enter your first name Введіть своє ім'я
Please enter your last name Введіть своє прізвище
Please enter your name Введіть своє ім'я
Please enter your zip/postal code Введіть свій поштовий індекс
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Будь ласка, заповніть цю коротку форму. Це допоможе нам зібрати інформацію про те, як Wikidot використовується в освіті.
Please input only 5 keys max. Введіть не більше 5 ідентифікаторів
Please keep it short. Опис мусить бути коротким.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters Будь ласка, використовуйте для ідентифікатора кампанії не більше 20 символів
Please keep the campaign name to at most 50 characters Будь ласка, використовуйте для назви кампанії не більше 50 символів
Please leave this checkbox blank Залиште цей прапорець порожнім
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Обмежте своє ім'я 20 символами: чим коротше, тим краще
Please make me a member of your site. Будь ласка, зробіть мене учасником вашого сайту.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s). Будь ласка, зауважте, що ви можете змінити ваше ім'я <strong>лише двічі</strong>. Схоже, ви його вже змінили таку кількість разів: <strong>%1</strong>.
Please provide a different new name for the site
Please provide a different new name for this page
Please provide a message
Please provide a new page that does not already exist
Please provide a query of at least 3 characters
Please provide a shorter description (max. 300 characters)
Please provide a shorter invitation message
Please provide a shorter post title (max. 128 characters)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters)
Please provide a text
Please provide a thread title
Please provide a valid email address
Please provide a valid email address - this one seems is to long.
Please provide a valid email address.
Please provide a value for the title field
Please provide all required fields
Please provide name of your organization.
Please provide the cardholders name
Please provide the complete URL of the image file
Please provide the name you want to use
Please provide the new name for this page
Please provide the postal code or phone number below.
Please provide the site title
Please provide your name.
Please re-solve the equation
Please read and agree to the Terms of Service.
Please repeat to prevent typos.
Please restrict your comments to 300 characters at most
Please select
Please select a currency we support
Please select a new Master Administrator.
Please select an option
Please select equation label:
Please select your country from the drop-down list
Please set a new password for account
Please sign in
Please specify a page and try again
Please specify an existing user and try again
Please start with the <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation
Please tell us what you will use your site for.
Please try a different name: that one is already taken
Please type at least two characters!
Please upgrade my site now
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required.
Please use a different name: that one is already taken
Please use a shorter name
Please use an email address in a different domain.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits
Please use more letters or digits to make a readable name
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help
Position of the Ads:
Position:
Post
Post and comments
Post content preview
Post is empty.
Post it Опублікувати
Post preview Перегляд коментаря
Post revisions
Post title Заголовок коментаря
Posts
Posts in forums of the site
Posts in the discussion thread
Posts in the forum category
Posts structure - max nesting level:
Powered by На базі
Preferred language
Prevent anonymous (guest) users from posting links
Preview Попередній перегляд
Preview (first few words):
Preview generated
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message
Preview not supported for data forms.
Preview:
Price
Prices below are in Ціни внизу подані в
Prices shown inlude VAT. Показані ціни включають ПДВ.
Print Друкувати
Priority support
Privacy Конфіденційність
Privacy Policy
Private
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification.
Private Wiki?
Private content
Private site options
Private — hidden, only members can access
Privileges error.
Pro
Pro Lite
Pro Plus
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try!
Pro sites cannot be upgraded to educational status.
Pro+ account is required to configure this feature.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>).
Problem parsing attribute "category".
Problem saving the file: %s
Problem saving the page: %s
Problem selecting destination page.
Proceed only if you are sure you want to delete your account.
Proceed to checkout »
Proceed to payment details
Proceed with account termination
Process Продовжити
Processing exception. Error no. 344.
Processing exception. Error no. 345.
Processing…
Product
Products purchased
Profile Профіль
Profile key
Profile page Сторінка профілю
Profile pages are in this category:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2022-12-14 11:21+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong
Promote this site on other sites
Proxy server
Proxy server: <strong>%1</strong>
Publicly display
Purchase completed
Push notifications configuration.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>.
The Pro trial has been already used for this account.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist.
The page can be only edited with a form.
The page can not be found or does not exist.
The page does not (yet) exist.
The page does not exist
The page has been changed
The page has been moved but…
The page history will show your edit with IP address:
The page is being edited…
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks.
The page is currently edited…
The page is currently locked by another user. The details follow:
The page name is not correct
The page name is not correct: please fix it and try again
The page you want to create already exists
The page you want to create is locked…
The page you want to delete has been already deleted.
The page you want to move the file to does not exist
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password is invalid
The password is not valid.
The photo can not be loaded.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox!
page creator
page link посилання на сторінку
page link wizard мастер посилання на сторінку
page move/rename
page name changes перейменування сторінок
page renamed/moved сторінку перейменовано/переміщено
page revision версія сторінки
pages and forum сторінки і форум
pages and forums сторінки і форуми
pages only лише сторінки
pagination;previous;page;of;next
parent батько
password пароль
password: пароль:
per month за місяць
per year за рік
perform this action
posted
posted at
posts
print надрукувати
proceed здійснити
public

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment