Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription Підписка на профіль "Pro Lite"
"Pro" account subscription Підписка на профіль "Pro"
"Pro+" account subscription Підписка на профіль "Pro+"
-- Please select -- -- Будь ласка, виберіть --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li> <li>історія редагування сторінок (перегляди)</li> <li>теми та повідомлення форуму</li> <li>члени</li> <li>налаштування користувацького домену</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> P.S. Якщо ви не хочете приймати це запрошення, просто знехтуйте ним. Якщо ви вважаєте, що це запрошення є образливим, повідомте про це: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
PRINT THE PAGE НАДРУКУВАТИ СТОРІНКУ
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>. P.S. Якщо ви не створювали обліковий запис у <a href="%2">%1</a>, просто знехтуйте цим електронним листом. Щоби повідомити про порушення, надішліть нам електронного листа за адресою <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method Метод стиснення
Page Сторінка
Page RSS Feed Стрічка новин сторінки RSS
Page Source Джерельний код сторінки
Page Tags Теґи сторінки
Page address Адреса сторінки
Page already exists Сторінка вже є
Page blocked Сторінка заблокована
Page can not be found. Сторінку не знайдено.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message Категорії нема: зв'яжіться з адміністраторами Wikidot.com, щоби вони повідомили про помилку
Page changed Сторінку змінено
Page content preview Попередній перегляд змісту сторінки
Page history of changes Історія редагувань сторінки
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Сторінка заблокована і ви не можете редагувати її: будь ласка, зв'яжіться зі своїм адміністратором сайту
Page lock conflict Конфлікт блокувань сторінки
Page locked Сторінку заблоковано
Page moved Сторінку переміщено
Page name Назва сторінки
Page name can be max 60 characters long. Назва сторінки має бути не довшою за 60 символів.
Page name: Назва сторінки:
Page rated by: Сторінку оцінили:
Page rating Рейтинг сторінки
Page ratings Рейтинги сторінки
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first. Рейтинги сторінок — не тільки спосіб дозволити користувачам голосувати за високо-/ низькоякісний вміст, але також може бути використано для організації конкурсів, змагань тощо. Хай там що, цю функцію потрібно ввімкнути від самого початку.
Page reports Скарги на сторінки
Page revisions comparison Порівняння версій сторінок
Page source Джерельний код сторінки
Page source for revision no. Джерельний код сторінки у версії №
Page source too long (max. %d characters) Джерельний код сторінки задовгий (не більше %d символів)
Page sources are identical. Версії збігаються.
Page structure is too complex to allow section editing Структура сторінки занадто складна і не допускає редагування частинами
Page tags Теґи сторінки
Page templates Шаблони сторінки
Page title Заголовок сторінки
Page title format: Формат заголовка сторінки:
Page title too long (max. %d characters) Заголовок сторінки задовгий (не більше %d символів)
Page with target name already exists Сторінка з такою назвою вже є
Page: Сторінка:
Pages Сторінки:
Paid features will allow you to: Платні функції дозволять вам:
Parent Батько
Parent page Батьківська сторінка
Parent page %s does not exist Батьківської сторінки %s нема
Parent page & breadcrumbs navigation Батьківська сторінка та навігаційна стежка
Parent page has not been changed Батьківську сторінку не було змінено
Parent page name Назва батьківської сторінки
Parent page set to Батьківською сторінкою встановлено
Parent page to set is not valid Вказана недійсна батьківська сторінка
Parent theme can not be found. Неможливо знайти батьківську тему.
Pass the exact URL to the location of the CSS file: Передайте точну адресу URL місцерозташуванню файлу CSS:
Password Пароль
Password is incorrect. Неправильний пароль.
Password recovery Відновлення паролю
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password Паролі обмежуються 64 символами: спробуйте ще раз з коротшим паролем
Passwords too long Паролі задовгі
Paste the HTML code for custom label Вставити код HTML для користувацької мітки
Paste the HTML code for the placement Вставити код HTML для розміщення
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process". Вставити список одержувачів у такому форматі:<br/> Назва email@example.com, інша назва email2@example.com<br/> Алгоритм також може орудувати іншими форматами — просто спробуйте!<br/> Відокремлюйте записи комою чи новим рядком.<br/> Адресу, яку ви вводите тут, буде <strong>додано</strong> до списку нижче, коли ви натиснете "продовжити".
Pay with Bitcoin Оплата Bitcoin
Pay with a credit card Оплата кредитною карткою
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes. Оплатіть за допомогою вашої кредитної картки (Visa, MasterCard та більшість інших відомих карток) чи вашого облікового запису PayPal. На кожну купівлю ми випишемо вам повні рахунки-фактури, які ви зможете використати для бухгалтерського обліку.
PayPal account Профіль PayPal
PayPal payment from account: Платіж з профілю PayPal:
PayPal secure payments Захищені платежі PayPal
Payment amount: Сума платежу:
Payment confirmation Підтвердження платежу
Payment method Спосіб оплати
People Люди
Per page discussion Обговорення окремих сторінок
Per page discussions Обговорення окремих сторінок
Permanent Link Поширити
Permission denied. Доступ заборонено.
Permission error Помилка доступу
Permissions Права
Petition confirmation Підтвердження петиції
Pingbacks Сповіщення
Place your ad on a page using the following code: Помістіть свою рекламу на сторінці, використовуючи такий код:
Placement/label must be specified. Треба вказати розташування або мітку.
Please check and enter the correct card number Перевірте і вкажіть правильний номер карти
Please check and enter the correct expiration month Перевірте і вкажіть правильний місяць закінчення терміну
Please check and enter the correct expiration year Перевірте і вкажіть правильний рік закінчення терміну
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link. Перевірте зараз <strong>нове</strong> вхідне повідомлення в електронній пошті (% 1) і натисніть на посилання з підтвердженням.
Please check your email box Будь ласка, перевірте свою пошту
Please choose a different category Виберіть іншу категорію
Please choose language for your site Встановіть мову сайту
Please choose your preferred language Виберіть бажану мову
Please confirm Будь ласка, підтвердьте
Please confirm your signature as detailed below Будь ласка, підтвердьте свій підпис, як зазначено нижче
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded. Будь ласка, зв'яжіться з <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>, щоб оновити ваш обліковий запис.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form Будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com, ця форма не працює належним чином
Please create a Wikidot account and/or sign in first Спершу створіть обліковий запис Wikidot та/або ввійдіть
Please create an account and/or sign in first. Спершу створіть обліковий запис та/або ввійдіть.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Будь ласка, вилучіть ці сторінки або передайте право власности іншому користувачу.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go Будь ласка, не надсилайте більше 20 запрошень за один раз
Please do not use links in the invitation message Будь ласка, не використовуйте посилання в повідомленні зі запрошенням
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) Будь ласка, не використовуйте підпис довший за 400 символів (це й так вельми багато)
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) Будь ласка, не використовуйте більш ніж 4 рядки тексту (і використовуйте маленькі шрифти)
Please enter CVV2/CVC2. Будь ласка, введіть CVV2/CVC2.
Please enter a different file name Введіть іншу назву файлу
Please enter a name for the petition campaign Введіть назву для вашої петиції
Please enter a new file name Введіть нову назву файлу
Please enter a post body Введіть основну частину повідомлення
Please enter a sensible number of additional sites Введіть належну кількість додаткових сайтів
Please enter a shorter address Введіть коротшу адресу
Please enter a shorter cardholders name Введіть коротше ім'я власника картки
Please enter a shorter city name Введіть коротшу назву міста
Please enter a shorter file name Введіть коротшу назву файлу
Please enter a shorter first name Введіть коротше ім'я
Please enter a shorter last name Введіть коротше прізвище
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Введіть коротшу назву сайту (не більше 50 символів)
Please enter a shorter state name Введіть коротшу назву держави
Please enter a shorter zip/postal code Введіть коротший поштовий індекс
Please enter a valid European VAT number Введіть дійсний європейський номер ПДВ
Please enter an identifier for this petition campaign Введіть ідентифікатор для цієї кампанії з петиціями
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces. Введіть мітку для нового користувацького місцерозташування. Використовуйте букви та цифри, без пропусків.
Please enter the city where you live Введіть назву міста, де ви живете
Please enter the name of your company. Введіть назву вашої компанії.
Please enter this information Введіть цю інформацію
Please enter your address Введіть свою адресу
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order. Введіть платіжну інформацію та виберіть спосіб оплати. На наступному кроці ви остаточно підтвердите своє замовлення.
Please enter your first name Введіть своє ім'я
Please enter your last name Введіть своє прізвище
Please enter your name Введіть своє ім'я
Please enter your zip/postal code Введіть свій поштовий індекс
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Будь ласка, заповніть цю коротку форму. Це допоможе нам зібрати інформацію про те, як Wikidot використовується в освіті.
Please input only 5 keys max. Введіть не більше 5 ідентифікаторів
Please keep it short. Опис мусить бути коротким.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters Будь ласка, використовуйте для ідентифікатора кампанії не більше 20 символів
Please keep the campaign name to at most 50 characters Будь ласка, використовуйте для назви кампанії не більше 50 символів
Please leave this checkbox blank Залиште цей прапорець порожнім
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Обмежте своє ім'я 20 символами: чим коротше, тим краще
Please make me a member of your site. Будь ласка, зробіть мене учасником вашого сайту.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s). Будь ласка, зауважте, що ви можете змінити ваше ім'я <strong>лише двічі</strong>. Схоже, ви його вже змінили таку кількість разів: <strong>%1</strong>.
Please provide a different new name for the site Будь ласка, надайте іншу нову назву сайту
Please provide a different new name for this page Будь ласка, надайте іншу нову назву для цієї сторінки
Please provide a message Будь ласка, надішліть повідомлення
Please provide a new page that does not already exist Будь ласка, надайте нову сторінку, якої ще не існує
Please provide a query of at least 3 characters Запит має бути щонайменше з трьох символів
Please provide a shorter description (max. 300 characters) Будь ласка, надайте коротший опис (макс. 300 символів)
Please provide a shorter invitation message Будь ласка, надайте коротше повідомлення із запрошенням
Please provide a shorter post title (max. 128 characters) Будь ласка, надайте коротший заголовок публікації (макс. 128 символів)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters) Будь ласка, надайте коротший опис обговорення (не більше 1000 символів)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters) Будь ласка, надайте коротшу назву обговорення (не більше 128 символів)
Please provide a text Будь ласка, надайте текст
Please provide a thread title Будь ласка, вкажіть назву обговорення
Please provide a valid email address Будь ласка, вкажіть дійсну адресу електронної пошти
Please provide a valid email address - this one seems is to long. Будь ласка, надайте дійсну адресу електронної пошти – здається, що ця адреса задовга.
Please provide a valid email address. Будь ласка, вкажіть дійсну адресу електронної пошти.
Please provide a value for the title field Укажіть заголовок
Please provide all required fields Будь ласка, заповніть усі обов'язкові поля
Please provide name of your organization. Вкажіть, будь ласка, назву вашої організації.
Please provide the cardholders name Будь ласка, вкажіть ім’я власника картки
Please provide the complete URL of the image file Будь ласка, вкажіть повну URL-адресу файлу зображення
Please provide the name you want to use Будь ласка, вкажіть ім'я, яке ви хочете використовувати
Please provide the new name for this page Будь ласка, надайте нову назву для цієї сторінки
Please provide the postal code or phone number below. Будь ласка, вкажіть поштовий індекс або номер телефону нижче.
Please provide the site title Укажіть, будь ласка, назву сайту
Please provide your name. Будь ласка, вкажіть своє ім'я.
Please re-solve the equation Будь ласка, розв’яжіть рівняння повторно
Please read and agree to the Terms of Service. Будь ласка, прочитайте та погодьтеся з Умовами використання.
Please repeat to prevent typos. Будь ласка, повторіть, щоб запобігти помилкам.
Please restrict your comments to 300 characters at most Будь ласка, обмежте ваші коментарі. Не більше 300 символів.
Please select Оберіть, будь ласка
Please select a currency we support Будь ласка, оберіть підтримувану валюту
Please select a new Master Administrator. Будь ласка, виберіть нового Головного адміністратора.
Please select an option Оберіть варіант
Please select equation label: Виберіть мітку рівняння:
Please select your country from the drop-down list Будь ласка, виберіть свою країну зі списку
Please set a new password for account Встановіть новий пароль для облікового запису
Please sign in Будь ласка, увійдіть
Please specify a page and try again Будь ласка, вкажіть сторінку точніше та спробуйте ще раз
Please specify an existing user and try again Будь ласка, вкажіть точніше наявного користувача та спробуйте ще раз
Please start with the <em>http://</em> Почніть, будь ласка, з <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation Будь ласка, дотримуйтесь простої пунктуації (цифри, літери та основні розділові знаки)
Please tell us what you will use your site for. Розкажіть, будь ласка, для чого ви будете використовувати свій сайт.
Please try a different name: that one is already taken Будь ласка, спробуйте інше ім’я, бо це вже зайняте
Please type at least two characters! Будь ласка, введіть не менше двох символів!
Please upgrade my site now Будь ласка, розширте мій сайт зараз
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required. Будь ласка, скористайтеся <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a>, щоб зв’язатися з нами, коли потрібна підтримка.
Please use a different name: that one is already taken Будь ласка, використовуйте інше ім’я, бо це вже зайняте
Please use a shorter name Будь ласка, використовуйте коротше ім’я
Please use an email address in a different domain. Будь ласка, використовуйте електронну адресу з іншого домену.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits Будь ласка, використовуйте ідентифікатор, що складається з літер і/або цифр
Please use more letters or digits to make a readable name Будь ласка, використовуйте більше літер або цифр, щоб ім’я було читабельним
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address Будь ласка, використовуйте лише малі літери, цифри та одинарні дефіси у веб-адресі
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help Будь ласка, скористайтеся менеджером сайту, щоб активувати форум, або зверніться за допомогою до адміністратора
Position of the Ads: Розташування оголошень:
Position: Розташування
Post Опублікувати
Post and comments Публікація та коментарі
Post content preview Попередній перегляд публікації
Post is empty. Публікація порожня.
Post it Опублікувати
Post preview Перегляд коментаря
Post revisions Редакції коментаря
Post title Заголовок коментаря
Posts Публікації
Posts in forums of the site Публікації на форумах сайту
Posts in the discussion thread Публікації в темі обговорення
Posts in the forum category Публікації в категорії форуму
Posts structure - max nesting level: Структура публікацій – максимальний рівень вкладеності:
Powered by На базі
Preferred language Бажана мова
Prevent anonymous (guest) users from posting links Заборонити анонімним користувачам (гостям) публікувати посилання
Preview Попередній перегляд
Preview (first few words): Попередній перегляд (кілька перших слів):
Preview generated Попередній перегляд згенеровано
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка режиму попереднього перегляду: будь ласка, зверніться до Wikidot.com, щоб отримати краще повідомлення про помилку
Preview not supported for data forms. Для форм даних попередній перегляд не підтримується.
Preview: Попередній перегляд:
Price Ціна
Prices below are in Ціни внизу подані в
Prices shown inlude VAT. Показані ціни включають ПДВ.
Print Друкувати
Priority support Пріоритетна підтримка
Privacy Конфіденційність
Privacy Policy Політика конфіденційності
Private Приватне
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification. Приватні IP-адреси використовуються переважно в локальних мережах і їх не видно (не можна маршрутизувати) із загальнодоступних вузлів Інтернету.<br/> Якщо тут ви бачите IP-адресу з приватного діапазону, це означає, що користувач використовує проксі-сервер www для перегляду веб-сторінок. <br/> Ви не можете покладатися на приватну IP-адресу для унікальної ідентифікації комп’ютера.
Private Wiki? Приватна Wiki?
Private content Приватний вміст
Private site options Варіанти приватного сайту
Private — hidden, only members can access Приватний — прихований, доступ мають лише учасники
Privileges error. Помилка повноважень.
Pro Pro
Pro Lite Pro Lite
Pro Plus Pro Plus
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan. Термін розширення облікового запису Pro для цього сайту закінчився, і тепер сайт заблоковано. Якщо ви є головним адміністратором цього сайту, будь ласка, <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">поновіть свою підписку</a> або видаліть ваші незавершені сайти чи збережені файли, щоб ваш обліковий запис підходив для безкоштовного тарифного плану.
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try! Облікові записи Pro починаються від %1 49,90 на рік, спробуйте!
Pro sites cannot be upgraded to educational status. Професійні сайти не можуть бути оновлені до освітнього статусу.
Pro+ account is required to configure this feature. Щоб налаштувати цю функцію, необхідний обліковий запис Pro+.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>). Функції Pro+ увімкнено (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">перегляньте список</a>).
Problem parsing attribute "category". Проблема з парсингом атрибуту «категорія».
Problem saving the file: %s Не вдалося зберегти файл: %s
Problem saving the page: %s Не вдалося зберегти сторінку: %s
Problem selecting destination page. Проблема з вибором сторінки призначення.
Proceed only if you are sure you want to delete your account. Продовжуйте, лише якщо ви впевнені, що хочете видалити свій обліковий запис.
Proceed to checkout » Перейти до оформлення замовлення »
Proceed to payment details Перейти до реквізитів для оплати
Proceed with account termination Продовжити припинення дії облікового запису
Process Продовжити
Processing exception. Error no. 344. Виняток обробки. Помилка № 344.
Processing exception. Error no. 345. Виняток обробки. Помилка № 345.
Processing… Обробка…
Product Продукт
Products purchased Продукт придбано
Profile Профіль
Profile key Ключ до профілю
Profile page Сторінка профілю
Profile pages are in this category: Сторінки профілю в цій категорії:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2024-05-18 19:45+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong Подовжувати
Promote this site on other sites Просувайте цей сайт на інших сайтах
Proxy server Проксі-сервер
Proxy server: <strong>%1</strong> Проксі-сервер: <strong>%1</strong>
Publicly display Публічний показ
Purchase completed Купівлю завершено
Push notifications configuration. Налаштування push-повідомлень.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users. Розмістіть [[module Join]] де-небудь на своїх сторінках і виберіть, чи бажаєте ви, щоб ваші користувачі подали заявку на членство, чи використовували секретний пароль. Ви також можете надіслати запрошення електронною поштою або запросити наявних користувачів Wikidot.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>. Вставте ключ свого профілю та дочекайтесь, поки зберуться дані. Перегляньте статистику на <a href="http://www.google.com/analytics">веб-сайті Google Analytics</a>.
The Pro trial has been already used for this account. Для цього облікового запису вже використовувався пробний період Pro.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist. Сторінки <em>%1</em>, яку ви бажаєте отримати, не існує.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist. Сторінки <em>[[page_name]]]</em>, до якої ви хочете отримати доступ, не існує.
The page can be only edited with a form. Цю сторінку можна редагувати лише за допомогою форми.
The page can not be found or does not exist. Цю сторінку неможливо знайти або її не існує.
The page does not (yet) exist. Такої сторінки (поки що) не існує.
The page does not exist Такої сторінки не існує
The page has been changed Сторінку було змінено
The page has been moved but… Сторінку було переміщено, але…
The page history will show your edit with IP address: В історії сторінки буде відображено ваше редагування за IP-адресою:
The page is being edited… Сторінка на стадії редагування…
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks. Сторінка наразі редагується іншим користувачем таким чином, що безпечно відновити блокування неможливо. <br/><br/> Рекомендується скасувати сеанс редагування та дочекатися зняття блокування. Проте, якщо ви впевнені, що накладене блокування можна безпечно видалити, ви можете примусово відновити своє блокування, видаливши конфліктні блокування.
The page is currently edited… Сторінка зараз редагується…
The page is currently locked by another user. The details follow: Сторінка наразі заблокована іншим користувачем. Подробиці:
The page name is not correct Невірна назва сторінки
The page name is not correct: please fix it and try again Назва сторінки неправильна: будь ласка, виправте її та повторіть спробу
The page you want to create already exists Сторінка, яку ви бажаєте створити, уже існує
The page you want to create is locked… Сторінка, яку ви бажаєте створити, заблокована…
The page you want to delete has been already deleted. Сторінка, яку ви бажаєте видалити, уже видалена.
The page you want to move the file to does not exist Сторінки, на яку потрібно перемістити файл, не існує
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else Сторінка, яку ви перейменували, перестала існувати або її вже перейменував хтось інший
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. Вищевказаний пароль є хешованою версією вашого пароля для входу. Його можна використовувати лише для доступу до вашої стрічки, але не для входу в систему, тому, в принципі, використання має бути безпечним.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use. Вищевказаний пароль є хешованою версією вашого пароля для входу. Його можна використовувати лише для доступу до вашої стрічки, але не для входу в систему, тому, в принципі, використання має бути безпечним.
The password is invalid Пароль є недійсним
The password is not valid. Пароль не є дійсним.
The photo can not be loaded. Неможливо завантажити фотографію.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again Публікацію відредагував хтось інший: перезавантажте сторінку та почніть знову
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong> Публікація, яку ви хочете видалити, містить відповіді. Якщо ви видалите публікацію, ви також видалите всі відповіді на неї. <strong>Зазвичай краще відредагувати публікацію, ніж видалити її.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox! Процедуру розпочато. Будь ласка, перевірте свою поштову скриньку!
page creator автор сторінки
page link посилання на сторінку
page link wizard мастер посилання на сторінку
page move/rename перемістити/перейменувати сторінку
page name changes перейменування сторінок
page renamed/moved сторінку перейменовано/переміщено
page revision версія сторінки
pages and forum сторінки і форум
pages and forums сторінки і форуми
pages only лише сторінки
pagination;previous;page;of;next нумерація сторінок;попередня;сторінка;наступна
parent батько
password пароль
password: пароль:
per month за місяць
per year за рік
perform this action Виконайте цю дію
posted опубліковано
posted at опубліковано в
posts публікації
print надрукувати
proceed здійснити
public загальний

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment