Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Pro Lite" account subscription Đăng ký tài khoản "Pro Lite"
"Pro" account subscription Đăng ký tài khoản "Pro"
"Pro+" account subscription Đăng ký tài khoản "Pro+"
-- Please select -- -- Vui lòng lựa chọn --
<li>page edit history (revisions)</li> <li>forum threads and posts</li> <li>members</li> <li>custom domain settings</li> <li>lịch sử chỉnh sửa (phiên bản)</li> <li>các chủ đề và post diễn đàn</li> <li>thành viên</li> <li>cài đặt riêng</li>
P.S. If you do not want to accept this invitation - just ignore it. If you believe this invitation is abusive please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> Tái bút: Nếu bạn không muốn chấp nhận lời mời - lờ nó đi. Nếu bạn nghĩ lời mời này có ý xúc phạm hãy báo cáo cho: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
PRINT THE PAGE IN TRANG NÀY
PS. If you did not ask to create an account at <a href="%2">%1</a>, just ignore this email. To report abuse, email us at <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>. Tái bút: Nếu bạn không muốn lập tài khoản tại <a href="%2">%1</a>, hãy bỏ qua email này. Để báo cáo, hãy nhắn tin cho chúng tôi tại <a href="mailto:abuse@wikidot.com">abuse@wikidot.com</a>.
Packing method Phương thức nén
Page Trang
Page RSS Feed Bảng tin RSS
Page Source Mã nguồn
Page Tags Tag trang
Page address Địa chỉ trang
Page already exists Địa chỉ đã dùng
Page blocked Trang đã chặn
Page can not be found. Không thể tìm thấy trang.
Page category does not exist: please contact Wikidot.com for a better error message Mục trang không tồn tại: vui lòng liên hệ Wikidot.com để có tin báo lỗi tốt hơn
Page changed Trang đã thay đổi
Page content preview Xem trước nội dung trang
Page history of changes Lịch sử chỉnh sửa
Page is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Trang này đã bị khóa: hãy liên lạc quản trị viên
Page lock conflict Trùng lặp khóa
Page locked Đã khóa trang
Page moved Đã dời trang
Page name Tên trang
Page name can be max 60 characters long. Tên trang có thể tối đa 60 ký tự
Page name: Tên trang:
Page rated by: Trang được đánh giá bởi:
Page rating Đánh giá trang
Page ratings Đánh giá trang
Page ratings are not only a way to enable Users to vote on high/low quality content but also can be used to organize contests, competitions etc. Anyway - the feature has to be enabled first. Đánh giá trang không chỉ dùng để quyết định chất lượng bài viết mà còn có thể dùng làm các cuộc thi nữa. Nên được kích hoạt trước.
Page reports Báo cáo trang
Page revisions comparison So sánh phiên bản
Page source Mã nguồn
Page source for revision no. Mã nguồn của phiên bản
Page source too long (max. %d characters) Mã nguồn quá dài (tối đa %d ký tự)
Page sources are identical. Mã nguồn giống hệt nhau.
Page structure is too complex to allow section editing Cấu trúc trang quá phức tạp để chỉnh sửa từng phần
Page tags Tag trang
Page templates Mẫu trang
Page title Tiêu đề
Page title format: Mẫu tiêu đề:
Page title too long (max. %d characters) Tiêu đề quá dài (tối đa %d ký tự)
Page with target name already exists Tồn tại trang trùng tên
Page: Trang:
Pages Các trang
Paid features will allow you to: Tính năng mua sẽ cho phép bạn:
Parent Trang mẹ
Parent page Trang mẹ
Parent page %s does not exist Trang mẹ %s không tồn tại
Parent page & breadcrumbs navigation Trang mẹ và định vị dấu vết
Parent page has not been changed Trang mẹ chưa được chỉnh sửa
Parent page name Tên trang mẹ (phần đằng sau dấu gạch chéo cuối trong URL)
Parent page set to Đặt trang mẹ
Parent page to set is not valid Trang mẹ không hợp lệ
Parent theme can not be found. Nền mẹ không tìm thấy
Pass the exact URL to the location of the CSS file: Chuyển đường link chính xác tới địa chỉ tệp CSS:
Password Mật khẩu
Password is incorrect. Mật khẩu không đúng.
Password recovery Phục hồi mật khẩu
Passwords are limited to 64 characters: please try again with a slightly shorter password Mật khẩu giới hạn 64 ký tự: vui lòng chọn mật khẩu ngắn hơn
Passwords too long Mật khẩu quá dài
Paste the HTML code for custom label
Paste the HTML code for the placement
Paste the list of recipients in the format:<br/> Name &lt;email@example.com&gt;, Another Name &lt;email2@example.com&gt;<br/> The algorithm should also handle other formats - just try!<br/> Separate entries by a comma or new line.<br/> The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "process".
Pay with Bitcoin Thanh toán bằng Bitcoin
Pay with a credit card Thanh toán bằng Thẻ tín dụng
Pay with your credit card (Visa, MasterCard and most major cards) or your PayPal account. For every purchase we will issue a full invoice which you can use for accounting purposes. Thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn (Visa, MasterCard và đa số các thẻ lớn khác) hoặc tài khoản PayPal của bạn. Mỗi đợt mua hàng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp hoá đơn đầy đủ nhằm giúp bạn về vấn đề kiểm toán.
PayPal account Tài khoản PayPal
PayPal payment from account: Thanh toán PayPal từ tài khoản này:
PayPal secure payments Thanh toán bảo mật PayPal
Payment amount: Lượng tiền thanh toán:
Payment confirmation Xác thực thanh toán
Payment method Cách thanh toán
People Mọi người
Per page discussion Bình luận từng trang
Per page discussions Bình luận từng trang
Permanent Link Địa chỉ
Permission denied. Quyền hạn bị từ chối.
Permission error Lỗi quyền hạn
Permissions Quyền hạn
Petition confirmation Xác nhận kiến nghị
Pingbacks Pingback
Place your ad on a page using the following code: Đặt quảng cáo lên trang bằng code sau:
Placement/label must be specified.
Please check and enter the correct card number Hãy kiểm tra và nhập đúng số thẻ
Please check and enter the correct expiration month Hãy kiểm tra và nhập đúng tháng hết hạn
Please check and enter the correct expiration year Hãy kiểm tra và nhập đúng năm hết hạn
Please check your <strong>new</strong> email (%1) inbox now and click verification link. Vui lòng kiểm tra tài khoản <strong>mới</strong> của bạn và nhấp vào link xác nhận.
Please check your email box Vui lòng kiểm tra hộp thư email của bạn
Please choose a different category Vui lòng chọn thư mục khác
Please choose language for your site Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang của bạn
Please choose your preferred language Vui lòng chọn ngôn ngữ mong muốn của bạn
Please confirm Vui lòng xác nhận
Please confirm your signature as detailed below Vui lòng xác nhận chữ ký của bạn như miêu tả dưới đây
Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> to have your account upgraded. Vui lòng liên lạc <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> để nâng cấp tài khoản của mình.
Please contact Wikidot.com, there is a problem with this form Vui lòng liên lạc Wikidot.com, có vấn đề với mẫu đơn này
Please create a Wikidot account and/or sign in first Vui lòng tạo một tài khoản Wikidot hoặc đăng nhập trước
Please create an account and/or sign in first. Vui lòng tạo tài khoản hoặc đăng nhập trước.
Please delete these pages or transfer MA rights to another user. Vui lòng xóa các trang này hoặc chuyển quyền Trưởng QTV cho người dùng khác.
Please do not try to send more than 20 invitations in one go Vui lòng không gửi hơn 20 lời mời trong một lần.
Please do not use links in the invitation message Vui lòng không dùng link trong tin nhắn mời
Please do not use more than 400 characters for your signature (and even that is probably too much) Vui lòng không dùng hơn 400 ký tự trong chữ ký của bạn.
Please do not use more than four lines of text (and stick to small fonts) Vui lòng không dùng nhiều hơn bốn dòng chữ (và dùng font nhỏ)
Please enter CVV2/CVC2. Vui lòng nhập CVV2/CVC2
Please enter a different file name Vui lòng đặt tên tệp khác
Please enter a name for the petition campaign Hãy nhập tên chiến dịch thỉnh cầu
Please enter a new file name Vui lòng nhập tên mới
Please enter a post body Vui lòng nhập văn bản vào thân post
Please enter a sensible number of additional sites
Please enter a shorter address Vui lòng nhập địa chỉ ngắn hơn
Please enter a shorter cardholders name Hãy nhập tên chủ thẻ ngắn hơn
Please enter a shorter city name Vui lòng nhập tên thành phố ngắn hơn
Please enter a shorter file name Vui lòng nhập tên tệp ngắn hơn
Please enter a shorter first name Vui lòng nhập họ ngắn hơn
Please enter a shorter last name Vui lòng nhập tên ngắn hơn
Please enter a shorter site name (max. 50 characters) Vui lòng đặt tên trang ngắn hơn (tối đa 50 ký tự)
Please enter a shorter state name Vui lòng nhập tên bang ngắn hơn
Please enter a shorter zip/postal code
Please enter a valid European VAT number
Please enter an identifier for this petition campaign
Please enter label for a new custom location. Please use letters and numbers, without spaces.
Please enter the city where you live Vui lòng nhập tên thành phố bạn sống
Please enter the name of your company. Vui lòng nhập tên công ty của bạn.
Please enter this information Vui lòng nhập thông tin này
Please enter your address Vui lòng nhập địa chỉ của bạn
Please enter your billing information and choose the payment method. In the next step you will make the final confirmation of your order. Hãy nhập thông tin thanh toán và chọn phương thức thanh toán. Ở bước tiếp theo bạn sẽ xác nhận giao dịch.
Please enter your first name Vui lòng nhập họ
Please enter your last name Vui lòng nhập tên
Please enter your name Vui lòng nhập tên
Please enter your zip/postal code Vui lòng nhập mã zip/bưu điện của bạn
Please fill this short form. It will help us collect information how Wikidot is used in education. Hãy điền form ngắn dưới đây. Điều này giúp chúng tôi thu thập thông tin về việc Wikidot được sử dụng thế nào trong giáo dục.
Please input only 5 keys max. Vui lòng nhập tối đa 5 ký tự.
Please keep it short. Vui lòng viết ngắn.
Please keep the campaign identifier to at most 20 characters
Please keep the campaign name to at most 50 characters
Please leave this checkbox blank Vui lòng không tick hộp này
Please limit your name to at most 20 characters: shorter is better Vui lòng để tên dưới 20 ký tự
Please make me a member of your site. Mong bạn cho tôi gia nhập trang của bạn.
Please note that you can change your screen name <strong>only twice</strong>. It looks like you have changed yours <strong>%1</strong> time(s). Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay tên của bạn <strong>hai lần</strong>. Có vẻ bạn đã thay <strong>%1</strong> lần.
Please provide a different new name for the site Vui lòng chọn tên khác cho trang này
Please provide a different new name for this page Vui lòng chọn tên khác cho trang này
Please provide a message Vui lòng nhập tin nhắn
Please provide a new page that does not already exist Vui lòng đưa ra một trang mới mà chưa tồn tại
Please provide a query of at least 3 characters Vui lòng đưa ra từ khóa ít nhất 3 ký tự
Please provide a shorter description (max. 300 characters) Vui lòng giảm độ dài miêu tả (tối đa 300 ký tự)
Please provide a shorter invitation message Vui lòng nhập lời mời ngắn hơn
Please provide a shorter post title (max. 128 characters) Vui lòng nhập tiêu đề post ngắn hơn (tối đa 128 ký tự)
Please provide a shorter thread description (max. 1000 characters) Vui lòng nhập miêu tả chủ đề ngắn hơn (tối đa 1000 ký tự)
Please provide a shorter thread title (max. 128 characters) Vui lòng nhập tên chủ đề ngắn hơn (tối đa 128 ký tự)
Please provide a text Vui lòng nhập văn bản
Please provide a thread title Vui lòng nhập tên chủ đề
Please provide a valid email address Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ
Please provide a valid email address - this one seems is to long. Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ - địa chỉ này quá dài.
Please provide a valid email address. Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
Please provide a value for the title field Vui lòng nhập giá trị cho vùng tiêu đề
Please provide all required fields Vui lòng nhập đầy đủ mọi câu hỏi
Please provide name of your organization. Vui lòng nhập tên tổ chức của bạn.
Please provide the cardholders name Vui lòng nhập tên chủ thẻ
Please provide the complete URL of the image file Vui lòng nhập địa chỉ đầy đủ của tệp hình ảnh
Please provide the name you want to use Vui lòng nhập tên mà bạn muốn dùng
Please provide the new name for this page Vui lòng nhập tên mới cho trang này
Please provide the postal code or phone number below. Vui lòng cung cấp mã bưu chính hoặc số điện thoại phía dưới.
Please provide the site title Vui lòng nhập tên trang
Please provide your name. Vui lòng nhập tên bạn.
Please re-solve the equation Vui lòng giải lại phương trình
Please read and agree to the Terms of Service. Vui lòng đọc và đồng ý Điều khoản Dịch vụ.
Please repeat to prevent typos. Vui lòng nhập lại để tránh sai chính tả.
Please restrict your comments to 300 characters at most Vui lòng giới hạn bình luận của bạn dưới 300 ký tự
Please select Vui lòng chọn
Please select a currency we support Vui lòng chọn loại tiền tệ chúng tôi sử dụng
Please select a new Master Administrator. Vui lòng chọn Trưởng Quản trị viên mới.
Please select an option Vui lòng lựa chọn
Please select equation label: Vui lòng chọn nhãn phương trình:
Please select your country from the drop-down list Vui lòng chọn quốc tịch của bạn từ danh sách
Please set a new password for account Vui lòng chọn mật khẩu mới cho tài khoản
Please sign in Vui lòng đăng nhập
Please specify a page and try again
Please specify an existing user and try again
Please start with the <em>http://</em> Hãy bắt đầu bằng <em>http://</em>
Please stick to letters, digits, and basic punctuation Hãy chỉ sử dụng chữ cái, chữ số, và dấu câu cơ bản
Please tell us what you will use your site for. Hãy cho chúng tôi biết mục đích sử dụng trang của bạn.
Please try a different name: that one is already taken Hãy sử dụng tên khác: tên đó đã được sử dụng bởi một người dùng khác
Please type at least two characters! Hãy gõ ít nhất hai ký tự!
Please upgrade my site now Nâng cấp trang của tôi bây giờ
Please use <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> to contact us when support is required.
Please use a different name: that one is already taken Hãy sử dụng tên khác: tên đó đã được sử dụng bởi một người dùng khác
Please use a shorter name Vui lòng chọn một tên ngắn hơn
Please use an email address in a different domain.
Please use an identifier consisting of letters and/or digits
Please use more letters or digits to make a readable name
Please use only lowercase letters, digits, and single hyphens in the web address
Please use the site manager to activate the Forum, or ask your admin to help
Position of the Ads: Vị trí của Quảng cáo:
Position: Vị trí:
Post Đăng
Post and comments Bài đăng và bình luận
Post content preview Tổng quan nội dung bài đăng
Post is empty. Bài này trống
Post it Đăng lên
Post preview Xem trước bài
Post revisions Các lần chỉnh sửa bài đăng
Post title Tiêu đề bài
Posts Các bài đăng
Posts in forums of the site Các bài đăng tại diễn đàn trang
Posts in the discussion thread
Posts in the forum category
Posts structure - max nesting level:
Powered by Được vận hành bởi
Preferred language Ngôn ngữ mong muốn
Prevent anonymous (guest) users from posting links Không cho phép thành viên ẩn danh đăng liên kết
Preview Xem trước
Preview (first few words): Xem trước (vài từ đầu):
Preview generated Đã tạo bản xem trước
Preview mode error: please contact Wikidot.com for a better error message
Preview not supported for data forms.
Preview: Xem trước:
Price Giá
Prices below are in
Prices shown inlude VAT. Giá đã bao gồm GTGT.
Print In
Priority support Hỗ trợ ưu tiên
Privacy Quyền Riêng Tư
Privacy Policy Quy định về Quyền Riêng Tư
Private Riêng tư
Private IP addresses are used mainly in local networks and are not visible (not routeable) from public internet nodes.<br/> If you see an IP address from a private range here it means a user is using a www proxy for web browsing.<br/> You can not rely on a private IP address for unique computer identification.
Private Wiki? Wiki Mật?
Private content Nội dung riêng tư
Private site options Tùy chọn wiki mật
Private — hidden, only members can access Mật — ẩn, chỉ có thành viên truy cập
Privileges error. Lỗi quyền hạn.
Pro Pro
Pro Lite Pro Đơn
Pro Plus Pro Cộng
Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">renew your subscription</a> or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.
Pro accounts start at %1 49.90 per year, give it a try!
Pro sites cannot be upgraded to educational status.
Pro+ account is required to configure this feature.
Pro+ features enabled (<a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">see the list</a>).
Problem parsing attribute "category".
Problem saving the file: %s
Problem saving the page: %s
Problem selecting destination page.
Proceed only if you are sure you want to delete your account.
Proceed to checkout » Thực hiện thanh toán »
Proceed to payment details
Proceed with account termination Thực hiện xóa tài khoản
Process Xử Lý
Processing exception. Error no. 344. Lỗi xử lý. Mã lỗi: 344
Processing exception. Error no. 345. Lỗi xử lý. Mã lỗi: 345
Processing… Đang xử lý…
Product Sản phẩm
Products purchased Sản phẩm đã mua
Profile Tài Khoản
Profile key Mã tài khoản
Profile page Trang tài khoản
Profile pages are in this category:
Project-Id-Version: PACKAGE VERSION
Report-Msgid-Bugs-To:
POT-Creation-Date: 2024-05-24 10:21+0000
PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE
Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>
Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>
Language:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Prolong Kéo dài
Promote this site on other sites Quảng cáo trang này trên các trang khác
Proxy server Máy chủ proxy
Proxy server: <strong>%1</strong> Máy chủ proxy: <strong>%1</strong>
Publicly display Hiển thị công khai
Purchase completed Hoàn tất mua hàng
Push notifications configuration.
Put [[module Join]] somewhere on your pages and select whether you’d like your users to apply for the membership or use a secret password. You can also send e-mail invitations or invite existing Wikidot users.
Put your profile key and wait for the data to collect. View the statistics at <a href="http://www.google.com/analytics">Google Analytics website</a>.
The Pro trial has been already used for this account.
The page <em>%1</em> you want to access does not exist.
The page <em>[[page_name]]</em> you want to access does not exist.
The page can be only edited with a form.
The page can not be found or does not exist. Trang bạn tìm không thể tìm thấy hoặc không tồn tại.
The page does not (yet) exist. Trang này không (chưa) tồn tại.
The page does not exist Trang này không tồn tại
The page has been changed
The page has been moved but…
The page history will show your edit with IP address:
The page is being edited… Trang này đang được sửa……
The page is currently edited by another user in a way that it is not possible to safely recreate lock. <br/><br/> It is recommended that you cancel your edit session and wait until the lock is released. However if you are sure the imposed lock(s) can be safely deleted you can forcibly recreate your lock by deleting conflicting locks. Trang này đang được chỉnh sửa bởi một người dùng khác theo một cách khiến cho việc tạo lại khóa chỉnh sửa một cách an toàn là không thể. <br/><br/> Bạn nên hủy chỉnh sửa và chờ tới khi khóa hết hạn. Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng những khóa chỉnh sửa trên trang có thể được xóa một cách an toàn bạn có thể buộc tạo lại khóa chỉnh sửa của bạn bằng cách phá những khóa có sẵn gây xung đột.
The page is currently edited… Trang này đang được sửa ngay lúc này…
The page is currently locked by another user. The details follow: Trang này hiện đang có khóa chỉnh sửa bởi người dùng khác. Thông tin chi tiết bên dưới:
The page name is not correct Tên trang không chính xác
The page name is not correct: please fix it and try again Tên trang không hợp lệ: hãy sửa và thử lại
The page you want to create already exists Trang bạn muốn tạo đã tồn tại
The page you want to create is locked… Trang bạn muốn tạo bị khóa…
The page you want to delete has been already deleted. Trang bạn muốn xoá đã bị xoá trước đây.
The page you want to move the file to does not exist
The page you were renaming ceased to exist or was already renamed by someone else
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password above is a hashed version of your login password. It can be used only for your feed access and not for login - so in principle it should be safe to use.
The password is invalid Sai mật khẩu
The password is not valid. Mật khẩu không chính xác
The photo can not be loaded.
The post was edited by someone else: please reload the page and start again
The post you want to delete has responses. If you delete the post you will also delete all responses to it. <strong>Usually it's better to edit the post than to delete it.</strong>
The procedure has been initiated. Please check your mailbox!
page creator
page link link trang
page link wizard
page move/rename
page name changes
page renamed/moved
page revision sửa đổi trang
pages and forum các trang và diễn đàn
pages and forums các trang và các diễn đàn
pages only chỉ mình trang
pagination;previous;page;of;next
parent mẹ
password mật khẩu
password: mật khẩu:
per month theo tháng
per year theo năm
perform this action thực hiện hành động này
posted đăng
posted at đăng lên ở
posts bài đăng
print in
proceed tiếp tục
public công khai

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment