Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"root" (default) page
301 redirects:
<li><strong>Read-only key</strong> allows applications to <em>access all the data you are allowed to</em>, but doesn't allow to modify any data.</li> <li><strong>Read-write key</strong> allows applications to <em>read and modify the site on your behalf</em> so make sure you share the API keys only with trust-worthy application.</li>
<li><strong>Regenerating a key deletes the old one and makes all applications using it unauthenticated.</strong></li> <li>If you are a developer interested in creating software that uses Wikidot remote API, visit our Developer Site at <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li>
RSS feed kanał RSS
Rate Oceń
Rate pages with stars and points Oceń strony gwiazdkami i punktami
Rating Ocenianie
Rating is not allowed on this page, please tell the site admins to enable it Nie można oceniać tej strony: skontaktuj się z administratorem projektu w celu włączenia opcji
Read Przeczytane
Read more about karma and how to improve it. Więcej o karmie i sposobach jej podnoszenia.
Read more about the Wikidot API at the <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a> site. Przeczytaj więcej o Wikidot API na witrynie <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a>.
Read the message Przeczytaj wiadomość
Read-only Tylko odczyt
Read-write
Real name Prawdziwe imię
Real name: Prawdziwe imię:
Reason Powód
Reason: Powód:
Receive Wikidot Newsletter?
Receive private messages from:
Receiving invitations Otrzymywanie zaproszeń
Receiving messages Otrzymywanie wiadomości
Recent activities Ostatnia aktywność
Recent changes Ostanie zmiany
Recent contributions Ostatnie kontrybucje
Recent edits Najczęściej edytowane
Recent entries from the <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Changelog</a> Ostatnie wpisy z <a href="http://www.wikidot.com/changelog">dziennika zmian (changeloga)</a>
Recent page changes Najczęściej zmieniane strony
Recent page changes from site Ostanie zmiany stron w projekcie
Recent post Ostatnia wypowiedź
Recent posts and comments Ostatnie wiadomości i komentarze
Recipient Odbiorca
Recipient's name "%s" is not valid. Nazwa odbiorcy "%s" nie jest poprawna.
Recognized formats are: Rozpoznawalne formaty to:
Redirecting to Przeniesienie do
Refresh Odśwież
Refresh status Odśwież status
Registered at Wikidot.com zarejestrowani na Wikidot.com
Regular members Zwykli użytkownicy
Related links Powiązane linki
Related links: Powiązane linki:
Relying on incumbents to produce your revolutions is not a good strategy…
Remove Usuń
Remove &amp; ban Usuń i zbanuj
Remove administrator? Usunąć administratora?
Remove and ban user? Usunąć i zablokować użytkownika?
Remove block Usuń blokadę
Remove from admins Usunąć z administratorów?
Remove from members Usunąć z członków?
Remove from members &amp; ban Usuń z członków i zbanuj
Remove invitation? Usunąć zaproszenie?
Remove lock(s) and proceed Usuń blokadę i kontynuuj
Remove moderator? Usunąć moderatora?
Remove pingbacks
Remove this toolbar Usuń ten pasek
Remove user? Usunąć użytkownika?
Removed from administrators Usunięty z administratorów
Removed from moderators Usunięty z moderatorów
Removed tags: %s. Usuń tag: %s.
Rename Zmień nazwę
Rename file Zmiana nazwy pliku
Rename site Zmień nazwę projektu
Rename the uploaded file if you want to Zmień nazwę przesyłanego pliku, jeśli chcesz
Rename/move Zmień nazwę/ przenieś
Rename/move page Zmień nazwę/ przenieś stronę
Reply Odpowiedź
Reply: Powtórz:
Report a bug Zgłoś błąd
Report a problem with Wikidot.com Zgłoś problem z Wikidotem
Requested forum category does not exist. Żądana kategoria forum nie istnieje.
Requested post does not exist Żądany projekt nie istnieje.
Requested stats file does not exist. This might be a bug or stats are being regenerated right now. Żądany plik statystyk nie istnieje. Być może jest to błąd lub statystyki są generowane właśnie w tym momencie.
Rerate! Oceń ponownie!
Resend Wyślij ponownie
Resend activation email Wyślij ponownie mail aktywacyjny
Resend invitation to Wyślij ponownie zaproszenie do
Reset my password Zresetuj moje hasło
Reset your forgotten password Zresetuj swoje zapomniane hasło
Resign Zrezygnuj
Restore Przywróć
Restore site: <em>%1</em> Przywróć projekt: <em>%1</em>
Resume this campaign Wznów tę kampanię
Revert to revision Wycofaj to wersji
Revision Wersja strony
Revision no. Wersja nr
Revision types Typy zmian
Revisions per page Wersji na stronie
Role in this Site Rola na witrynie
Role: Rola:
The <em>rename</em> action will change the "unix name" of the page, i.e. the address via which the page is accessed. Akcja <em>zmień nazwę</em> zmieni "nazwę uniksową" strony, tj. zmieni się adres, pod którym strona będzie dostępna.
The report has been sent Raport został wysłany
The requested category belongs to a private site. Żądana kategoria należy do prywatnego projektu.
The requested meta name is not supported. Żądana nazwa meta nie jest wspierana.
The requested site does not exist. Żądany projekt nie istnieje.
The result of screen name change may not be visible immediately. After you change your screen name you might want to <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>sign out</strong></a> and sign in again.
rating ocena
raw
raw text - escape parsing
re-enter the same password wpisz ponownie to samo hasło
read czytaj
regenerate
registered
registered address:
related to your Wikidot account:
remove usuń
remove from cart usuń z koszyka
remove selected usuń zaznaczone
remove this entry usuń tą pozycję
rename zmień nazwę
rename file attachment in this page zmieniać nazw plików dołączonych do tej strony
rename files zmienianie nazw plików
renamed/moved zmieniono nazwę/ przeniesiono
repeat new password powtórz nowe hasło
replace existing file attachment in this page zastępować plików dołączonych do tej strony
replace/move/delete files zastępowanie/przenoszenie/kasowanie plików
reset zresetuj
resign zrezygnuj
rev. wer.
right prawo
right with text wrapping (float) prawo z zawijaniem tekstu (float)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment