Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"root" (default) page "zakorzeń" (domyślną) stronę
301 redirects: 301 przekierowuje:
<li><strong>Read-only key</strong> allows applications to <em>access all the data you are allowed to</em>, but doesn't allow to modify any data.</li> <li><strong>Read-write key</strong> allows applications to <em>read and modify the site on your behalf</em> so make sure you share the API keys only with trust-worthy application.</li> <li><strong>Klucz tylko do odczytu</strong> zezwala aplikacjom na <em>dostęp do całości danych, do których masz dostęp</em>, ale nie zezwala na modyfikację żadnych danych.</li> <li><strong>Klucz do odczytu-pisania</strong> zezwala aplikacją na <em>czytanie i modyfikację projektu w Twoim imieniu,</em> więc upewnij się, że dzielisz się kluczami API tylko z zaufanymi aplikacjami.</li>
<li><strong>Regenerating a key deletes the old one and makes all applications using it unauthenticated.</strong></li> <li>If you are a developer interested in creating software that uses Wikidot remote API, visit our Developer Site at <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li> <li><strong>Odnowienie klucza usuwa stary klucz i sprawia, że wszystkie aplikacje używające go przestają być autoryzowane.</strong></li> <li>Jeśli jesteś deweloperem zainteresowanym tworzeniem oprogramowania używającego zdalnego API Wikidota odwiedź naszą stronę Deweloperów <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li>
RSS feed kanał RSS
Rate Oceń
Rate pages with stars and points Oceń strony gwiazdkami i punktami
Rating Ocenianie
Rating is not allowed on this page, please tell the site admins to enable it Nie można oceniać tej strony: skontaktuj się z administratorem projektu w celu włączenia opcji
Read Przeczytane
Read more about karma and how to improve it. Więcej o karmie i sposobach jej podnoszenia.
Read more about the Wikidot API at the <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a> site. Przeczytaj więcej o Wikidot API na witrynie <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a>.
Read the message Przeczytaj wiadomość
Read-only Tylko odczyt
Read-write Odczyt-zapis
Real name Prawdziwe imię
Real name: Prawdziwe imię:
Reason Powód
Reason: Powód:
Receive Wikidot Newsletter? Otrzymywać Newsletter Wikidota?
Receive private messages from: Otrzymuj prywatne wiadomości od:
Receiving invitations Otrzymywanie zaproszeń
Receiving messages Otrzymywanie wiadomości
Recent activities Ostatnia aktywność
Recent changes Ostatnie zmiany
Recent contributions Ostatnie kontrybucje
Recent edits Najczęściej edytowane
Recent entries from the <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Changelog</a> Ostatnie wpisy z <a href="http://www.wikidot.com/changelog">dziennika zmian</a>
Recent page changes Ostatnie zmiany stron
Recent page changes from site Ostanie zmiany stron w projekcie
Recent post Ostatnia wypowiedź
Recent posts and comments Ostatnie wiadomości i komentarze
Recipient Odbiorca
Recipient's name "%s" is not valid. Nazwa odbiorcy "%s" nie jest poprawna.
Recognized formats are: Rozpoznawalne formaty to:
Redirecting to Przeniesienie do
Refresh Odśwież
Refresh status Odśwież status
Registered at Wikidot.com zarejestrowani na Wikidot.com
Regular members Zwykli użytkownicy
Related links Powiązane linki
Related links: Powiązane linki:
Relying on incumbents to produce your revolutions is not a good strategy… Poleganie na obecnych rządzących aby stworzyć swoja rewolucję nie jest dobrą strategią…
Remove Usuń
Remove &amp; ban Usuń i zbanuj
Remove administrator? Usunąć administratora?
Remove and ban user? Usunąć i zablokować użytkownika?
Remove block Usuń blokadę
Remove from admins Usunąć z administratorów?
Remove from members Usunąć z członków?
Remove from members &amp; ban Usuń z członków i zbanuj
Remove invitation? Usunąć zaproszenie?
Remove lock(s) and proceed Usuń blokadę i kontynuuj
Remove moderator? Usunąć moderatora?
Remove pingbacks Usuń pingbacki
Remove this toolbar Usuń ten pasek
Remove user? Usunąć użytkownika?
Removed from administrators Usunięty z administratorów
Removed from moderators Usunięty z moderatorów
Removed tags: %s. Usunięto tagi: %s.
Rename Zmień nazwę
Rename file Zmiana nazwy pliku
Rename site Zmień nazwę projektu
Rename the uploaded file if you want to Zmień nazwę przesyłanego pliku, jeśli chcesz
Rename/move Zmień nazwę/ przenieś
Rename/move page Zmień nazwę/ przenieś stronę
Reply Odpowiedź
Reply: Powtórz:
Report a bug Zgłoś błąd
Report a problem with Wikidot.com Zgłoś problem z Wikidotem
Requested forum category does not exist. Żądana kategoria forum nie istnieje.
Requested post does not exist Żądany projekt nie istnieje.
Requested stats file does not exist. This might be a bug or stats are being regenerated right now. Żądany plik statystyk nie istnieje. Być może jest to błąd lub statystyki są generowane właśnie w tym momencie.
Rerate! Oceń ponownie!
Resend Wyślij ponownie
Resend activation email Wyślij ponownie mail aktywacyjny
Resend invitation to Wyślij ponownie zaproszenie do
Reset my password Zresetuj moje hasło
Reset your forgotten password Zresetuj swoje zapomniane hasło
Resign Zrezygnuj
Restore Przywróć
Restore site: <em>%1</em> Przywróć projekt: <em>%1</em>
Resume this campaign Wznów tę kampanię
Revert to revision Wycofaj do wersji
Revision Wersja strony
Revision no. Wersja nr
Revision types Typy zmian
Revisions per page Wersji na stronie
Role in this Site Rola na witrynie
Role: Rola:
The <em>rename</em> action will change the "unix name" of the page, i.e. the address via which the page is accessed. Akcja <em>zmień nazwę</em> zmieni "nazwę uniksową" strony, tj. zmieni się adres, pod którym strona będzie dostępna.
The report has been sent Raport został wysłany
The requested category belongs to a private site. Żądana kategoria należy do prywatnego projektu.
The requested meta name is not supported. Żądana nazwa meta nie jest wspierana.
The requested site does not exist. Żądany projekt nie istnieje.
The result of screen name change may not be visible immediately. After you change your screen name you might want to <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>sign out</strong></a> and sign in again. Rezultat zmiany nazwy może nie być od razu widoczny. Po zmianie swojej nazwy możesz musieć się <strong>wylogować</strong> i ponownie zalogować.
rating ocena
raw surowy
raw text - escape parsing surowy tekst - pomiń kod
re-enter the same password wpisz ponownie to samo hasło
read czytaj
regenerate odnów
registered zarejestrowany
registered address: zarejestrowany dostęp:
related to your Wikidot account: związany z Twoim kontem Wikidot:
remove usuń
remove from cart usuń z koszyka
remove selected usuń zaznaczone
remove this entry usuń tę pozycję
rename zmień nazwę
rename file attachment in this page zmieniać nazw plików dołączonych do tej strony
rename files zmienianie nazw plików
renamed/moved zmieniono nazwę/ przeniesiono
repeat new password powtórz nowe hasło
replace existing file attachment in this page zastępować plików dołączonych do tej strony
replace/move/delete files zastępowanie/przenoszenie/kasowanie plików
reset zresetuj
resign zrezygnuj
rev. wer.
right prawo
right with text wrapping (float) prawo z zawijaniem tekstu (float)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment