Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"root" (default) page (првобитна) подразумевана страница
301 redirects: преусмерење 301:
<li><strong>Read-only key</strong> allows applications to <em>access all the data you are allowed to</em>, but doesn't allow to modify any data.</li> <li><strong>Read-write key</strong> allows applications to <em>read and modify the site on your behalf</em> so make sure you share the API keys only with trust-worthy application.</li> <li><strong> Кључ „само за читање“</strong> дозвољава апликацијама да <em>приступају свим подацима којима и ви смете</em>, али не дозвољава мењање података.</li> <li><strong>Кључ „читање и писање“</strong> дозвољава апликацијама да <em>читају и мењају сајт у Ваше име</em>, па се постарајте да API кључеве користите само са апликацијама од поверења.</li>
<li><strong>Regenerating a key deletes the old one and makes all applications using it unauthenticated.</strong></li> <li>If you are a developer interested in creating software that uses Wikidot remote API, visit our Developer Site at <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li> <li><strong>Поновно прављење кључа обрисаће стари и одузети дозволу апликацијама које су га користиле.</strong></li> <li>Ако сте заинтересовани за развијање софтвера који ће користити удаљени Викидотов API, посетите наш сајт <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li>
RSS feed Довод RSS
Rate Оцени
Rate pages with stars and points Оцени странице звездицама и бодовима
Rating Оцена
Rating is not allowed on this page, please tell the site admins to enable it Није дозвољено оцењивање — обратите се администратору
Read Прочитане
Read more about karma and how to improve it. Прочитајте о карми и како је унапредити.
Read more about the Wikidot API at the <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a> site. Прочитајте више о Викидотовом API-ју на сајту <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a>.
Read the message Прочитајте поруку
Read-only Само за читање
Read-write Упис и читање
Real name Право име
Real name: Право име:
Reason Разлог
Reason: Разлог:
Receive Wikidot Newsletter? Примај инфо-допис Викидота?
Receive private messages from: Приватне поруке могу да ми шаљу:
Receiving invitations Пријем позивница
Receiving messages Пријем порука
Recent activities Скорашње активности
Recent changes Скорашње промене
Recent contributions Скорашњи доприноси
Recent edits Скорашња уређивања
Recent entries from the <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Changelog</a> Скорашњи уноси из <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Дневника промена</a>
Recent page changes Скорашње промене странице
Recent page changes from site Скорашње промене страница са сајта
Recent post Најновија порука
Recent posts and comments Најновије поруке и коментари
Recipient Прималац
Recipient's name "%s" is not valid. Примаочево име „%s“ није важеће.
Recognized formats are: Подржани су следећи формати:
Redirecting to Преусмерење на
Refresh Освежи
Refresh status Освежи стање
Registered at Wikidot.com Регистрован на Викидоту
Regular members Редован члан
Related links Сродне везе
Related links: Сродне везе:
Relying on incumbents to produce your revolutions is not a good strategy… Ослањати се на помоћ чиновника није добра замисао…
Remove Уклони
Remove &amp; ban Уклони и забрани приступ
Remove administrator? Уклони администратора
Remove and ban user? Уклони корисника и забрани му приступ?
Remove block Уклони блокаду
Remove from admins Уклони из администратора
Remove from members Уклони из чланова
Remove from members &amp; ban Уклони из чланова и забрани приступ
Remove invitation? Поништи позивницу?
Remove lock(s) and proceed Уклони блокаду и настави
Remove moderator? Уклони модератора?
Remove pingbacks Уклони повратне пингове
Remove this toolbar Уклони ову траку алатки
Remove user? Уклони корисника?
Removed from administrators Уклоњена администраторска права
Removed from moderators Уклоњена модераторска права
Removed tags: %s. Уклоњени тагови: %s.
Rename Преименуј
Rename file Преименуј фајл
Rename site Преименуј сајт
Rename the uploaded file if you want to Преименујте достављени фајл ако желите да
Rename/move Преименуј/премести
Rename/move page Преименуј/премести страницу
Reply Одговори
Reply: Одговори:
Report a bug Пријави грешку
Report a problem with Wikidot.com Пријавите проблем с Викидотом
Requested forum category does not exist. Тражена категорија на форуму не постоји.
Requested post does not exist Тражена порука не постоји
Requested stats file does not exist. This might be a bug or stats are being regenerated right now. Не постоји тражена статистика. Ово је или грешка или се статистика управо израђује.
Rerate! Оцени поново!
Resend Пошаљи поново
Resend activation email Пошаљи поново активациони имејл
Resend invitation to Поново пошаљи позивницу
Reset my password Поништи лозинку
Reset your forgotten password Поништите заборављену лозинку
Resign Дај оставку
Restore Поврати
Restore site: <em>%1</em> Поврати сајт: <em>%1</em>
Resume this campaign Настави кампању
Revert to revision Врати на измену странице
Revision Измена
Revision no. Број измене
Revision types Врсте измена
Revisions per page Број измена по страници
Role in this Site Улога на сајту
Role: Улога:
The <em>rename</em> action will change the "unix name" of the page, i.e. the address via which the page is accessed. Преименовањем мењате „јединствено име“ странице, тј. адресу којом јој се приступа.
The report has been sent Извештај је послат
The requested category belongs to a private site. Тражена категорија припада приватном сајту.
The requested meta name is not supported. Није подржано тражено метаиме
The requested site does not exist. Не постоји тражени сајт.
The result of screen name change may not be visible immediately. After you change your screen name you might want to <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>sign out</strong></a> and sign in again. Промена приказаног имена можда неће бити одмах видљива. Након промене можда ћете морати <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>одјавите</strong></a> и поново пријавите.
rating ранг
raw необрађено
raw text - escape parsing необрађен текст — прескочи парсирање
re-enter the same password поново унесите исту лозинку
read прочитај
regenerate поново направи
registered члан Викидота
registered address: регистроване адресе:
related to your Wikidot account: повезано с Вашим налогом на Викидоту:
remove уклони
remove from cart избаци из кошаре
remove selected уклони изабрано
remove this entry уклони овај унос
rename преименуј
rename file attachment in this page преименуј прилог на овој страници
rename files преименовање фајлова
renamed/moved преименовано/премештено
repeat new password поновни унос нове лозинке
replace existing file attachment in this page прегази постојеће прилоге на овој страници
replace/move/delete files гажење/премештање/брисање фајлова
reset поништи
resign дај оставку
rev. измена
right удесно
right with text wrapping (float) удесно са преломом текста

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment