Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"root" (default) page "коренева" (основна) сторінка
301 redirects: Перенаправлення 301:
<li><strong>Read-only key</strong> allows applications to <em>access all the data you are allowed to</em>, but doesn't allow to modify any data.</li> <li><strong>Read-write key</strong> allows applications to <em>read and modify the site on your behalf</em> so make sure you share the API keys only with trust-worthy application.</li> <li><strong>Ключ читання</strong> дозволяє додаткам <em>отримати доступ до всіх даних, доступних вам</em>, але не дозволяє змінювати дані.</li> <li><strong>Ключ читання-запису</strong> дозволяє додаткам <em>читати і змінювати сайт від вашого імені</em>, тому переконайтесь, що ви ділитесь ключами API лише з надійними додатками.</li>
<li><strong>Regenerating a key deletes the old one and makes all applications using it unauthenticated.</strong></li> <li>If you are a developer interested in creating software that uses Wikidot remote API, visit our Developer Site at <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li> <li><strong>Відновлення ключа видаляє старий і робить усі додатки, які його використовували, неавтентифікованими.</strong></li> <li>Якщо ви — розробник, зацікавлений у створенні програмного забезпечення, яке використовує віддалений API Wikidot, відвідайте наш сайт розробників: <a href="http://developer.wikidot.com">developer.wikidot.com</a></li>
RSS feed Стрічка новин RSS
Rate Оцінити
Rate pages with stars and points Оцінити сторінки зірками та очками
Rating Рейтинг
Rating is not allowed on this page, please tell the site admins to enable it На цій сторінці вимкнено голосування, будь ласка, попросіть адміністраторів сайту ввімкнути його
Read Прочитані
Read more about karma and how to improve it. Читати більше про карму і як її підвищити.
Read more about the Wikidot API at the <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a> site. Читати більше про API Wikidot на сайті <a href="http://developer.wikidot.com/">developer.wikidot.com</a>.
Read the message Прочитати повідомлення
Read-only Лише для читання
Read-write Читання-запис
Real name Справжнє ім'я
Real name: Справжнє ім'я:
Reason Причина
Reason: Причина:
Receive Wikidot Newsletter? Одержувати Інформаційний бюлетень Wikidot?
Receive private messages from: Одержувати приватні повідомлення від:
Receiving invitations Одержування запрошень
Receiving messages Одержування повідомлень
Recent activities Нещодавні дії
Recent changes Нещодавні зміни
Recent contributions Нещодавні внески
Recent edits Нещодавні редагування
Recent entries from the <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Changelog</a> Останні записи від <a href="http://www.wikidot.com/changelog">Журналу змін</a>
Recent page changes Нещодавні зміни сторінки
Recent page changes from site Нещодавні зміни сторінок сайту
Recent post Останнє повідомлення
Recent posts and comments Недавні повідомлення і коментарі
Recipient Одержувач
Recipient's name "%s" is not valid. Ім'я одержувача "%s" неправильне.
Recognized formats are: Підтримуванні формати:
Redirecting to Переспрямовуємо до
Refresh Оновити
Refresh status Оновити статус
Registered at Wikidot.com Зареєстрований на Wikidot.com
Regular members Звичайні учасники
Related links Пов'язані посилання
Related links: Пов'язані посилання:
Relying on incumbents to produce your revolutions is not a good strategy… Покладатися на співробітників для створення революцій — така собі стратегія…
Remove Видалити
Remove &amp; ban Виключити та забанити
Remove administrator? Виключити адміністратора?
Remove and ban user? Виключити і забанити користувача?
Remove block Видалити блокування
Remove from admins Виключити з адміністраторів
Remove from members Виключити з учасників
Remove from members &amp; ban Виключити з учасників та забанити
Remove invitation? Видалити запрошення?
Remove lock(s) and proceed Видалити блокування і продовжити
Remove moderator? Виключити модератора?
Remove pingbacks Видалити сповіщення
Remove this toolbar Видалити цю панель інструментів
Remove user? Виключити користувача?
Removed from administrators Виключений з адміністраторів
Removed from moderators Виключений з модераторів
Removed tags: %s. Видалені теґи: %s.
Rename Перейменувати
Rename file Перейменувати файл
Rename site Перейменувати сайт
Rename the uploaded file if you want to Перейменуйте завантажений файл, якщо бажаєте
Rename/move Перейменувати/перемістити
Rename/move page Перейменувати/перемістити сторінку
Reply Відповісти
Reply: Відповісти:
Report a bug Повідомити про ваду
Report a problem with Wikidot.com Повідомити про проблему з Wikidot.com
Requested forum category does not exist. Запитаної категорії форуму не існує.
Requested post does not exist Запитаного повідомлення не існує
Requested stats file does not exist. This might be a bug or stats are being regenerated right now. Запитаного файлу статистики не існує. Це може бути вадою, або ж статистика збирається саме зараз.
Rerate! Переголосувати!
Resend Переслати
Resend activation email Надіслати email із активацією знову
Resend invitation to Переслати запрошення
Reset my password Скинути мій пароль
Reset your forgotten password Скинути ваш забутий пароль
Resign Відставка
Restore Відновити
Restore site: <em>%1</em> Відновити сайт: <em>%1</em>
Resume this campaign Продовжити цю кампанію
Revert to revision Повернути до версії
Revision Версія
Revision no. Версія №
Revision types Типи версій
Revisions per page Версій на сторінку
Role in this Site Роль на цьому сайті
Role: Роль:
The <em>rename</em> action will change the "unix name" of the page, i.e. the address via which the page is accessed. Дія <em>перейменування</em> змінить "ім'я UNIX" сторінки, тобто адресу, через яку сторінка доступна.
The report has been sent Звіт відіслано
The requested category belongs to a private site. Запитана категорія належить приватному сайту.
The requested meta name is not supported. Запитане ім'я мета не підтримується.
The requested site does not exist. Запитаного сайту не існує.
The result of screen name change may not be visible immediately. After you change your screen name you might want to <a href="javascript:;" onclick="%1" class="btn btn-primary btn-xs"><strong>sign out</strong></a> and sign in again. Результат зміни імені може з'явитись не одразу. Після зміни вашого імені ви, можливо, захочете <a href="javascript:;" onclick="%1"><strong>вийти з облікового запису</strong></a> й увійти знову.
rating рейтинг
raw необроблений
raw text - escape parsing необроблений текст
re-enter the same password повторіть пароль
read читати
regenerate відновити
registered зареєстрований
registered address: зареєстрована адреса:
related to your Wikidot account: пов'язано з вашим обліковим записом Wikidot:
remove видалити
remove from cart видалити з кошика
remove selected видалити вибране
remove this entry видалити цей запис
rename перейменувати
rename file attachment in this page перейменувати вкладені файли на цій сторінці
rename files перейменувати файли
renamed/moved перейменовано/переміщено
repeat new password повторити новий пароль
replace existing file attachment in this page замінити наявні вкладені файли на цій сторінці
replace/move/delete files замінити/перемістити/видалити файли
reset скинути
resign відставка
rev. вер.
right справа
right with text wrapping (float) справа з обтіканням тексту (float)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment