Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"%s" is not a valid domain name. "%s" není platným jménem domény.
"%s" is not in the "template:" category. "%s" není v kategorii "template:".
%1 seconds ago před %1 sekundami
%s accepted the invitation and joined your site %s. %s přijmul/a tvoji pozvánku a připojil/a se k tvojí stránce %s.
%s accepted your invitation %s přijmul tvou pozvánku
%s has applied for membership on %s, one of your sites. %s %s přijal členství na stránce %s, jedné ze tvých stránek. %s
%s invites you to join! %s tě zve, aby ses připojil na stránku!
%s invites you to join! (reminder) %s tě zve, aby ses připojil na stránku! (připomínka)
%s joined your site %s using the secret password %s se připojil na stránku %s pomocí tajného hesla
%s rejected your invitation %s zamítnul/a tvou pozvánku
%s resigned as administrator of your site %s.
%s resigned as member of your site %s.
%s resigned as moderator of your site %s.
+ Show more + Zobrazit více
+ show more details + zobrazit více detailů
<em>%s</em> does not match any existing user name <em>%s</em> se neshoduje se žádným existujícím uživatelským jménem.
<em>%s</em> is not a valid button type
<li> <strong>Start a forum</strong><br/> The simplest way to add interactivity to your Site is to start a discussion forum. Click on <em>Forum &amp; discussion</em> &gt;&gt; <em>Settings</em> to learn more. <br/> There is also a nice <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step howto</a> you might want to read. </li>
<li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Send email invitations</a> - does not matter if they already have an account at Wikidot.com or not, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Invite Wikidot.com users</a> by sending them an "internal" invitation, </li>
<li>sign in using your password first,</li> <li>go to <em>My account</em> » <em>Settings</em> » <em>Connect with Facebook</em>.</li>
<strong>Site administrators</strong> and <strong>forum moderators</strong> are not mentioned in the table above because they automatically have all the rights within the site.
SSL configuration warning Varování ohledně nastavení SSL
SSL mode value not allowed. Hodnota konfigurace SSL je neplatná.
SSL only (recommended for private sites) Pouze přes SSL (doporučeno pro soukromé stránky)
Save Uložit
Save & Continue Uložit a pokračovat
Save 15% with Bitcoin Ušetři 15% s Bitcoinem
Save Changes Uložit změny
Save Draft Uložit koncept
Save Tags Uložit štítky
Save changes Uložit změny
Save layout Uložit šablonu
Save nesting
Save theme Uložit motiv
Screen name Přezdívka
Search Hledat
Search failed. Try again later. Vyhledávání bylo neúspěšné. Prosím, zkuste to později znovu.
Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online! Vyhledávání je dočasně nedostupné, pracujeme na obnovení jeho funkce!
Search this site Prohledat stránku
Secret password Tajné heslo
Secure Access Kontrolovaný přístup
Secure access Kontrolovaný přístup
Secure access is not enabled for this Wiki. Kontrolovaný přístup není povolen na této Wiki.
Secure access mode Mód kontrolovaného přístupu
Security Zabezpečení
Security error. Chyba zabezpečení.
See pages that link to and include this page. Zobrazit stránky, které obsahují nebo odkazují na tuto stránku.
See the <a href="#displaying-places">note below</a> about how to customize the Ads.
See the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">plan comparison</a> for the detailed explanation of each plan.
See the page Zobrazit stránku
Select Zvolit
Select a file on your computer Vyberte soubor na vašem počítači
Select a template Vyberte šablonu
Select file: Vyberte soubor:
Select output: Zvol výstupní hodnotu:
Select the pages you want to automaticaly fix dependencies for. If successful - the fixed pages will contain links to the renamed page. If not - they will contain broken links.
Sell links via Text-Link-Ads.com
Send Poslat
Send decision Poslat rozhodnutí
Send email invitations Poslat emailovou pozvánku
Send invitation Poslat pozvánku
Send invitations Poslat pozvánky
Send me a copy of my own forum posts and comments <br/> so that I can have complete records of discussions.
Send me email instant notifications with new events. Posílejte mi okamžitá e-mailová upozornění na nové události.
Send more invitations Poslat více pozvánek
Send reminder Poslat připomínku
Sent Posláno
Sent by Admins only
September Září
Services purchased: Zakoupené služby:
Set Nastavit
Set <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pingback" target="_pingback">pingbacks</a> for pages within the Wiki. The Site must be public (non-private) if you want pingbacks to work.
Set pingbacks for individual categories
Set pingbacks for the whole Wiki
Set up a license for your Wiki Nastavit licenci pro tvou Wiki
Settings Nastavení
Share on Sdílet na
Shopping cart Nákupní košík
Short description of changes Krátký popis změn
Short description: Krátký popis:
Short inquiry
Shortcuts: Zkratky:
Show Changes Ukázat změny
Show Comments Zobrazit komentáře
Show hidden Zobrazit skryté
Show more Zobrazit více
Show my "pro" status Zobrazit můj "pro" stav
Show my karma level Zobrazit úroveň mé karmy
Show my profile page to… Zobrazit mou profilovou stránku uživateli(ům)…
Show page changes Zobrazit změny stránky
Show revision Zobrazit revizi
Side-bar: Postranní panel:
Sign in Přihlásit se
Sign in as Wikidot user Přihlašte se jako uživatel Wikidotu
Sign in to Přihlásit se do
Sign me out if I change IP address Odhlásit mě pokud změním IP adresu
Sign off Odhlásit se
Sign out Odhlásit se
Sign up Registrovat se
Signatures Podpisy
Signing in… Probíhá přihlašování…
Simply rate contents of this page. Jednoduše hodnocení obsahu na této stránce.
Site Stránky
Site %s cannot be found. Stránka %s nebyla nalezena.
Site %s does not allow cross-site includes.
Site %s is private and you cannot include pages from it. Stránka %s je soukromá, není možné zahrnout stránky které obsahuje.
Site Administrator Administrátor stránky
Site Master Administrator Hlavní Administrátor stránky
Site Moderator Moderátor stránky
Site administrators Administrátoři stránky
Site administrators can send individual invitations to other users to participate in a particular users community. If you want to be able to receive such invitations - check the checkbox. If not - uncheck it and the invitations will be blocked for you.
Site can not be found Stránka nebyla nalezena
Site deleted. Stránka byla smazána.
Site description: Popis stránky:
Site member Člen stránky
Site members Členové stránky
Site moderators Moderátoři stránky
Site not found. Stránka nebyla nalezena.
Site title Název stránky
Site title should not be longer than 200 characters. Název stránky nesmí být delší než 200 znaků.
Site tools Nastavení stránky
Site type Typ stránky
Site updates will be posted to Twitter as user <strong>%1</strong>.<br/> For each new page created a Twitter status update will be posted after a few minutes of delay.
Site-wide placement
Sites Stránky
Sites list for the tag Stránky s náležitým štítkem
Sites you administer Stránky, kde jste administrátorem
Sites you are a member of Stránky, kde jste členem
Sites you moderate Stránky, kde jste moderátorem
Sites: Stránky:
Size Velikost
So what do you want to back up? Choose the components.
Some links you are trying to add are blacklisted.
Some of the pages in the requested category have non-numeric names. Override?
Some private RSS feeds, e.g. these from non-public sites, require authentication. Your feed login is: <tt>%1</tt>, password: <tt>%2</tt>.
Some rules are not valid. Nothing has been saved yet.
Somehow no pages have been found… Z nějakého důvody nebyly nalezeny žádné stránky…
Something does not work as expected? Find out what you can do. Něco nefunguje, jak má? Zjisti, co se s tím dá dělat.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code.
Sorry, "%s" domain is not allowed.
Sorry, API access is now limited to Pro users.
Sorry, at the moment max %d member limit apply for private Wikis. The Site would have to be upgraded to allow more members.
Sorry, at the moment max %d viewer limit apply.
Sorry, can not load files attached to the page in this mode. You should specify sources for each image.
Sorry, format for gallery item:<pre>%s</pre> is not supported.
Sorry, local files without page name specified not allowed. Use [[file <em>pagename</em>/<em>filename</em>]]
Sorry, no activity in this range.
Sorry, no applications. Not a single soul wants to join this Site… ;-)
Sorry, no contacts. Bohužel, nebyly nalezeny žádné kontakty.
Sorry, no images found. Bohužel nebyly nalezeny žádné obrázky.
Sorry, no notifications (yet). Bohužel, (ještě) jste nedostal žádné notifikace.
Sorry, no results found for your query. Bohužel, pro dotaz nebylo nic nalezeno.
Sorry, no revisions matching your criteria. Bohužel, žádné revize neodpovídají tvým kritériím.
Sorry, no user with such an email address. Bohužel, uživatel s takovou emailovou adresou nebyl nalezen.
Sorry, no users found. Bohužel, žádní uživatelé nebyli nalezeni.
Sorry, not allowed. Bohužel, toto není povoleno.
Sorry, there are no templates available in this site. To create a template, simply create a new page named e.g. template:<em>new-template-name</em>.
Sorry, this option is available only to the Master Administrator this site - Bohužel, tato možnost je přístupná pouze Hlavnímu Administrátorovi.
Sorry, this option is available only to the founder of this site - Bohužel, tato možnost je dostupná pouze zakladateli této stránky -
Sorry, this option is not available. Bohužel, tato možnost není dostupná.
Sorry, this web address is already used by another site. Bohužel, tuto webovou adresu používá již jiná stránka.
Sorry, user <em>%s</em> could not be found. Bohužel jsme nenalezli uživatele <em>%s</em>.
Sorry, we couldn't find any images attached to this page. Bohužel nedokázali jsme najít žádné obrázky připojené k této stránce.
Sorry, you are not allowed to view this feed.
Sorry, you are not the Master Admin of this Site. Bohužel nejste Hlavní Administrátor těchto stránek.
Sorry, you can not %s. Only %s are allowed to do it. Bohužel nemůžete %s. Pouze %s to mají povoleno.
Sorry, you have no permission to change these settings. Bohužel nemáte práva ke změně tohoto nastavení.
Sorry, you have no permissions to add ads on this site. Bohužel nemáte práva k přidání reklam na tyto stránky.
Sorry, you have no permissions to change URL of this site. Bohužel nemáte právo změnit URL těchto stránek.
Sorry, you have no permissions to change domain or redirects of this site. Bohužel nemáte práva ke změně domény či přesměrovávání těchto stránek.
Sorry, you have no permissions to clone this site. Bohužel nemáte práva k naklonování těchto stránek.
Sorry, you have no permissions to configure this site. Bohužel nemáte práva k úpravě těchto stránek.
Sorry, you have no permissions to delete this site. Bohužel nemáte práva ke smazání těchto stránek.
Sorry, you have no permissions to restore this site. Bohužel nemáte práva k obnovení těchto stránek.
Source Zdroj
Source change Změna zdrojového kódu
Source info Informace o zdroji
Source of the footer cannot be longer than 5000 characters. Zdroj zápatí nemůže být delší než 5000 znaků.
Source page Zdrojová stránka
Source type: Typ zdroje:
Space-separated list of tags. Mezerou-oddělený seznam štítků.
Specify users that will be granted access to the Site <br/> without having to become Site Members.<br/> Type the user name and hit enter.
Stars Hvězdy
Start watching this category Začít sledovat tuto kategorii
Start watching this page Začít sledovat tuto stránku
Start watching this site Začít sledovat tuto stránku
Start watching: <a href="javascript:;" onclick="%1">site %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">category %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">this page</a> Začít sledovat: <a href="javascript:;" onclick="%1">site %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">category %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">tuto stránku</a>
Start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> Začni s <em>http://</em> or <em>ftp://</em>
Started Založeno
Started by Založeno uživatelem
Started editing Započal editaci
State / region / province: Stát / region / provincie:
State/Region Stát/Region
State/province Stát/provincie
State/region/province Stát/region/provincie
Statistics do not exist for the given period. Neexistují žádné statistiky ze zvoleného období.
Statistics for this Site do not exist Statistiky pro tuto Stránku neexistují
Status Stav
Status: Stav:
Step 1 of 3: Choose your upgrades Krok 1 ze 3: Vyber si své vylepšení
Step 1 of 3: Extend your pro account Krok 1 ze 3: Rozšiř svůj pro účet
Step 2 of 3: Checkout and payment details Krok 2 ze 3: Shrnutí a detaily platební metody
Step 3 of 3: Confirmation Krok 3 ze 3: Potvrzení
Stickness
Sticky
Stop posting updates to Twitter
Stop watching category %1 Přestat sledovat kategorii %1
Stop watching site %1 Přestat sledovat stránku %1
Stop watching this page Přestat sledovat tuto stránku
Storage Úložiště
Storage left: Zbývající úložiště:
Storage: Úložiště:
Street address: Ulice:
Structure Struktura
Subject Předmět
Subject: Předmět:
Subscribers Odběratelé
Subscription expired — please renew Předplatné vypršelo — prosím, obnovte jej
Subtitle should not be longer than 200 characters Podtitulek by neměl být delší než 200 znaků
Success! Úspěch!
Summary Souhrn
Suspend this campaign
Suspended
Switch to our old uploader Přepnout na náš starý nahrávací modul
The SimpleTodo module must have an id (e.g. id="list1").
The SimpleTodo module must have an id.
The signature you are confirming does not appear to exist
The site is locked - subscription purchase required Stránka je uzamčena - je vyžadováno zakoupení předplatného
see template zobrazit šablonu
select all vybrat vše
select file vybrat soubor
send reminder nastavit připomenutí
show zobrazit
show dependencies
show from all categories zobrazit ze všech kategorií
show page options to zobrazit nastavení stránky
sign off odhlásit se
sign the petition podepsat petici
since od
single pages samotné stránky
site administrator administrátor stránky
site administrators and perhaps selected moderators administrátoři stránky a možná vybraní moderátoři
site member člen stránky
site tools nástroje stránky
site wide šířka stránky
site-name název-stránky
sites stránky
source zdroj
source change změna zdroje
source changes změny zdroje
start new discussion thread vytvořit nové diskuzní vlákno
start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> začni s <em>http://</em> or <em>ftp://</em>
strikethrough přeškrtnutí
subscript dolní index
superscript horní index
suspended

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment