Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"%s" is not a valid domain name. "%s" nie jest prawidłową nazwą domeny.
"%s" is not in the "template:" category. "%s" nie należy do kategorii "template:".
%1 seconds ago %1 sekund temu
%s accepted the invitation and joined your site %s. %s zaakceptował zaproszenie i dołączył do Twojej strony %s.
%s accepted your invitation %s zaakceptował Twoje zaproszenie
%s has applied for membership on %s, one of your sites. %s %s zaaplikował o członkostwo na %s, jednej z Twoich stron. %s
%s invites you to join! %s zaprosił Cię do przyłączenia się!
%s invites you to join! (reminder) %s zaprosił Cię do przyłączenia się! (przypomnienie)
%s joined your site %s using the secret password %s dołączył do Twojej strony %s korzystając z tajnego hasła
%s rejected your invitation %s odrzucił Twoje zaproszenie
%s resigned as administrator of your site %s. %s zrezygnował z roli administratora na Twojej stronie %s.
%s resigned as member of your site %s. %s zrezygnował z członkostwa na Twojej stronie %s.
%s resigned as moderator of your site %s. %s zrezygnował z roli moderatora na Twojej stronie %s.
+ Show more + Pokaż więcej
+ show more details + pokaż więcej szczegółów
<em>%s</em> does not match any existing user name <em>%s</em> nie zgadza się z żadną istniejącą nazwą użytkownika
<em>%s</em> is not a valid button type <em>%s</em> nie jest poprawnym typem guzika
<li> <strong>Start a forum</strong><br/> The simplest way to add interactivity to your Site is to start a discussion forum. Click on <em>Forum &amp; discussion</em> &gt;&gt; <em>Settings</em> to learn more. <br/> There is also a nice <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step howto</a> you might want to read. </li> <li> <strong>Włącz forum</strong><br/> Najlepszym sposobem na dodanie życia do projektu jest uruchomienie forum dyskusyjnego. Kliknij <em>Forum i dyskusja</em> >> <em>Ustawienia</em> aby dowiedzieć się więcej. <br/> Możesz również przeczytać <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Poradnik krok po kroku (po angielsku)</a> dotyczący forum.</li>
<li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Send email invitations</a> - does not matter if they already have an account at Wikidot.com or not, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Invite Wikidot.com users</a> by sending them an "internal" invitation, </li> <li> <a href="javascript:;" onclick="%1">Wysłać zaproszenia e-mailowe</a> - nieważne, czy odbiorca ma już konto w serwisie Wikidot, czy nie,
</li><li> <a href="javascript:;" onclick="%2">Zaprosić użytkowników serwisu Wikidot</a> poprzez wysłanie zaproszenia wewnątrz serwisu, </li>
<li>sign in using your password first,</li> <li>go to <em>My account</em> » <em>Settings</em> » <em>Connect with Facebook</em>.</li> <li>najpierw zaloguj się używając swojego hasła,</li> <li>wejdź w <em>Moje konto</em> » <em>Ustawienia</em> » <em>Połącz z Facebook'iem</em>.</li>
<strong>Site administrators</strong> and <strong>forum moderators</strong> are not mentioned in the table above because they automatically have all the rights within the site. <strong>Administratorzy projektu</strong> i <strong>moderatorzy forum</strong> nie są wymienieni w tabelce, ponieważ automatycznie mają wszystkie prawa na projekcie.
SSL configuration warning Ostrzeżenie konfiguracji SSL
SSL mode value not allowed. Nie można ustawić takiej konfiguracji SSL.
SSL only (recommended for private sites) Tylko SSL (zalecane dla prywatnych projektów)
Save Zapisz
Save & Continue Zapisz i kontynuuj
Save 15% with Bitcoin Zaoszczędź 15% z Bitcoinem.
Save Changes Zapisz zmiany
Save Draft Zapisz wersję roboczą
Save Tags Zapisz tagi
Save changes Zapisz zmiany
Save layout Zapisz układ
Save nesting Zapisz zmiany
Save theme Zapisz temat
Screen name Nazwa ekranowa
Search Szukaj
Search failed. Try again later. Wyszukiwanie nie powiodło się. Spróbuj ponownie później.
Search is temporarily unavailable, we are working to bring it online! Wyszukiwarka jest chwilowo niedostępna, pracujemy nad jej uruchomieniem!
Search this site Szukaj
Secret password Tajne hasło
Secure Access Bezpieczny Dostęp
Secure access Bezpieczny dostęp
Secure access is not enabled for this Wiki. Bezpieczny dostęp nie jest włączony dla tej Wiki.
Secure access mode Tryb Bezpiecznego dostępu
Security Bezpieczeństwo
Security error. Błąd bezpieczeństwa.
See pages that link to and include this page. Zobacz strony które linkują do tej strony lub ją importują.
See the <a href="#displaying-places">note below</a> about how to customize the Ads. Zobacz <a href="#displaying-places">notatkę poniżej</a> o tym, jak możesz spersonalizować reklamy.
See the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">plan comparison</a> for the detailed explanation of each plan. Zobacz <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">porównanie planów</a> dla szczegółowego wyjaśnienia każdego planu.
See the page Zobacz stronę
Select Wybierz
Select a file on your computer Wybierz plik ze swojego komputera
Select a template Wybierz szablon
Select file: Wybierz plik:
Select output: Wybierz wyjście:
Select the pages you want to automaticaly fix dependencies for. If successful - the fixed pages will contain links to the renamed page. If not - they will contain broken links. Zaznacz strony, dla których chcesz automatycznie naprawić zależności. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze - naprawione strony będą zawierały odnośniki do strony o zmienionej nazwie. Jeśli nie - będą zawierały nieprawidłowe linki.
Sell links via Text-Link-Ads.com Sprzedaj linki poprzez Text-Link-Ads.com
Send Wyślij
Send decision Wyślij decyzję
Send email invitations Wyślij zaproszenia e-mailowe
Send invitation Wyślij zaproszenie
Send invitations Wyślij zaproszenia
Send me a copy of my own forum posts and comments <br/> so that I can have complete records of discussions. Wysyłaj mi kopię moich własnych postów na forum i komentarzy <br/> dzięki czemu będę miał pełny zapis dyskusji.
Send me email instant notifications with new events. Wysyłaj mi natychmiastowe powiadomienia email z nowymi wydarzeniami.
Send more invitations Wyślij więcej zaproszeń
Send reminder Wyślij przypomnienie
Sent Wysłane
Sent by Admins only Wysłane jedynie przez Adminów
September Wrzesień
Services purchased: Zakupione usługi
Set Ustaw
Set <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pingback" target="_pingback">pingbacks</a> for pages within the Wiki. The Site must be public (non-private) if you want pingbacks to work. Ustaw <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingback">pingbacki</a> dla stron na Wiki. Projekt musi być publiczny (nie prywatny) jeśli chcesz, aby pingbacki działały.
Set pingbacks for individual categories Ustaw pingbacki dla indywidualnych kategorii
Set pingbacks for the whole Wiki Ustaw pingbacki dla całej Wiki
Set up a license for your Wiki Ustaw licencję swojej Wiki
Settings Ustawienia
Share on Wrzuć na
Shopping cart Koszyk
Short description of changes Krótki opis zmian
Short description: Krótki opis:
Short inquiry Krótkie zapytanie
Shortcuts: Skróty:
Show Changes Pokaż zmiany
Show Comments Pokaż komentarze
Show hidden Pokaż ukryte
Show more Pokaż więcej
Show my "pro" status Pokazuj mój status "pro"
Show my karma level Pokazuj mój poziom karmy
Show my profile page to… Komu pokazywać mój profil:
Show page changes Pokaż zmiany na stronie
Show revision Pokaż wersje
Side-bar: Pasek boczny:
Sign in Zaloguj się
Sign in as Wikidot user Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
Sign in to Zaloguj się do
Sign me out if I change IP address Wyloguj mnie, jeśli zmienię adres IP
Sign off Wypisz się
Sign out Wyloguj
Sign up Zarejestruj się
Signatures Podpisy
Signing in… Logowanie…
Simply rate contents of this page. Po prostu oceń zawartość tej strony.
Site Projekt
Site %s cannot be found. Projekt %s nie został znaleziony.
Site %s does not allow cross-site includes. Projekt %s nie zezwala na włączenia międzyprojektowe.
Site %s is private and you cannot include pages from it. Projekt %s jest prywatny i nie możesz załączyć stron z niego.
Site Administrator Administrator projektu
Site Master Administrator Główny Administrator Projektu
Site Moderator Moderator projektu
Site administrators Administratorzy projektu
Site administrators can send individual invitations to other users to participate in a particular users community. If you want to be able to receive such invitations - check the checkbox. If not - uncheck it and the invitations will be blocked for you. Administratorzy projektu mogą wysyłać indywidualne zaproszenia innym użytkownikom, aby wzięli udział w danych społecznościach użytkowników. Jeśli chcesz otrzymywać takie zaproszenia - zaznacz okienko. Jeśli nie - odznacz je i zaproszenia będą dla Ciebie blokowane.
Site can not be found Nie można znaleźć projektu.
Site deleted. Projekt usunięty.
Site description: Opis projektu:
Site member Członkowie projektu
Site members Członkowie projektu
Site moderators Moderatorzy projektu
Site not found. Projekt nieznaleziony.
Site title Nazwa projektu
Site title should not be longer than 200 characters. Tytuł projektu nie może być dłuższy niż 200 znaków.
Site tools Narzędzia
Site type Typ projektu
Site updates will be posted to Twitter as user <strong>%1</strong>.<br/> For each new page created a Twitter status update will be posted after a few minutes of delay. Zmiany na stronie będą postowane do serwisu Twitter jako użytkownik <strong>%1</strong>.<br/> Dla każdej nowo utworzonej strony status na Twitterze pojawi się z kilkuminutowym opóźnieniem.
Site-wide placement Umieszczenie na całości projektu
Sites Projekty
Sites list for the tag Projekty z tagami
Sites you administer Projekty którymi administrujesz
Sites you are a member of Projekty do których należysz
Sites you moderate Projekty które moderujesz
Sites: Projekty:
Size Rozmiar
So what do you want to back up? Choose the components. Więc chcesz utworzyć kopię zapasową? Wybierz elementy.
Some links you are trying to add are blacklisted. Niektóre linki, które próbujesz dodać są na czarnej liście.
Some of the pages in the requested category have non-numeric names. Override? Niektóre ze stron w żądanej kategorii posiadają nienumeryczne strony. Kontynuować?
Some private RSS feeds, e.g. these from non-public sites, require authentication. Your feed login is: <tt>%1</tt>, password: <tt>%2</tt>. Niektóre prywatne kanały RSS, np.: te z niepublicznych projektów, wymagają potwierdzenia. Twój login do kanału to: <tt>%1</tt>, hasło: <tt>%2</tt>.
Some rules are not valid. Nothing has been saved yet. Niektóre reguły nie są poprawne. Nic nie zostało na razie zapisane.
Somehow no pages have been found… Jakoś nie znaleziono żadnych stron…
Something does not work as expected? Find out what you can do. Coś nie działa jak powinno? Zobacz co możesz zrobić.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits. Coś jak MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, tylko litery i cyfry.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code. Coś jak MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, tylko litery i cyfry.<br/> Możesz znaleźć to w swoim koncie wydawcy -> Programie Wydawcy -> Zainstaluj kod reklam.
Something like MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, only letters and digits.<br/> You can find it your TLA's account -&gt; Publisher Program -&gt; Install ad code. Coś jak MLKBY4B7S7W92W5CR0ST, tylko litery i cyfry.<br/> Możesz znaleźć to w swoim koncie wydawcy -> Programie Wydawcy -> Zainstaluj kod reklam.
Sorry, "%s" domain is not allowed. Niestety, domena "%s" nie jest dozwolona.
Sorry, API access is now limited to Pro users. Niestety, dostęp API jest teraz ograniczony tylko dla użytkowników Pro.
Sorry, at the moment max %d member limit apply for private Wikis. The Site would have to be upgraded to allow more members. W tej chwili obowiązuje limit %d członków dla prywatnych Wiki. Projekt musi zostać ulepszony, aby mogło na niego dołączyć więcej osób.
Sorry, at the moment max %d viewer limit apply. Niestety, na razie obowiązuje limit %d dodatkowych zezwoleń.
Sorry, can not load files attached to the page in this mode. You should specify sources for each image. Niestety, nie można wczytać przyczepionych do tej strony plików w tym trybie. Musisz sprecyzować źródło dla każdego obrazka.
Sorry, format for gallery item:<pre>%s</pre> is not supported. Niestety, format dla przedmiotu z galerii:<pre>%s</pre> jest niewspierany.
Sorry, local files without page name specified not allowed. Use [[file <em>pagename</em>/<em>filename</em>]] Niestety, lokalne pliki bez sprecyzowanej nazwy strony nie są dozwolone. Użyj [[file <em>nazwastrony</em>/<em>nazwapliku</em>]]
Sorry, no activity in this range. Nie było żadnej aktywności w tym okresie.
Sorry, no applications. Not a single soul wants to join this Site… ;-) Niestety, nie ma aplikacji. Nikt nie chce dołączyć do tego projektu… ;-)
Sorry, no contacts. Niestety nie masz żadnych kontaktów.
Sorry, no images found. Niestety, nie znaleziono obrazków.
Sorry, no notifications (yet). Niestety nie ma żadnych powiadomień.
Sorry, no results found for your query. Nie znaleziono żadnych rezultatów dla tego zapytania.
Sorry, no revisions matching your criteria. Żadne zmiany nie spełniają żądanych kryteriów.
Sorry, no user with such an email address. Nie ma użytkownika o takim adresie e-mail.
Sorry, no users found. Nie znaleziono żadnych użytkowników.
Sorry, not allowed. Niestety, brak uprawnień.
Sorry, there are no templates available in this site. To create a template, simply create a new page named e.g. template:<em>new-template-name</em>. Niestety, nie ma szablonów dostępnych dla tego projektu. Aby utworzyć szablon stwórz po prostu stronę nazwaną np.: template:<em>nazwa-nowego-szablonu</em>.
Sorry, this option is available only to the Master Administrator this site - Niestety, opcja ta jest dostępna tylko dla Głównego Administratora tego projektu -
Sorry, this option is available only to the founder of this site - Niestety, opcja ta jest dostępna tylko dla założyciela tego projektu -
Sorry, this option is not available. Niestety, opcja ta jest niedostępna.
Sorry, this web address is already used by another site. Niestety, ten adres jest już używany przez inny projekt.
Sorry, user <em>%s</em> could not be found. Nie można znaleźć informacji o użytkowniku "%s".
Sorry, we couldn't find any images attached to this page. Niestety, nie mogliśmy znaleźć obrazków powiązanych z tą stroną.
Sorry, you are not allowed to view this feed. Niestety nie masz uprawnień by oglądać ten kanał.
Sorry, you are not the Master Admin of this Site. Nie jesteś głównym administratorem tego projektu.
Sorry, you can not %s. Only %s are allowed to do it. Przykro nam, nie możesz %s. Tylko %s są upoważnieni aby to zrobić.
Sorry, you have no permission to change these settings. Nie masz uprawnień, aby zmienić te ustawienia.
Sorry, you have no permissions to add ads on this site. Nie masz uprawnień, aby dodawać reklamy do tego projektu.
Sorry, you have no permissions to change URL of this site. Nie masz uprawnień, aby zmienić adres URL tego projektu.
Sorry, you have no permissions to change domain or redirects of this site. Nie masz uprawnień, aby zmienić domenę czy przekierowania tego projektu.
Sorry, you have no permissions to clone this site. Nie masz uprawnień, aby sklonować ten projekt.
Sorry, you have no permissions to configure this site. Niestety nie masz uprawnień aby konfigurować ten projekt.
Sorry, you have no permissions to delete this site. Nie masz uprawnień, aby usunąć ten projekt.
Sorry, you have no permissions to restore this site. Niestety nie masz uprawnień by przywrócić ten projekt.
Source Źródło
Source change Zmiana źródła
Source info Informacje o źródle
Source of the footer cannot be longer than 5000 characters. Stopka nie może być dłuższa niż 5000 znaków.
Source page Źródło strony
Source type: Typ źródła:
Space-separated list of tags. Lista tagów oddzielonych spacjami.
Specify users that will be granted access to the Site <br/> without having to become Site Members.<br/> Type the user name and hit enter. Specyficzni użytkownicy, którzy otrzymają dostęp do projektu <br/> bez konieczności zostawania Członkami Projektu.<br/> Wpisz nazwę użytkownika i kliknij enter.
Stars Gwiazdki
Start watching this category Zacznij obserwować tę kategorię
Start watching this page Zacznij obserwować tę stronę
Start watching this site Zacznij obserwować ten projekt
Start watching: <a href="javascript:;" onclick="%1">site %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">category %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">this page</a> Obserwuj: <a href="javascript:;" onclick="%1">projekt %2</a> | <a href="javascript:;" onclick="%3">kategorię %4</a> | <a href="javascript:;" onclick="%5">tę stronę</a>
Start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> Zacznij od <em>http://</em> lub <em>ftp://</em>
Started Rozpoczęty
Started by Rozpoczęta przez
Started editing Edycja rozpoczęta
State / region / province: Stan/region/województwo:
State/Region Stan/region/województwo
State/province Stan/region/województwo
State/region/province Stan/region/województwo
Statistics do not exist for the given period. Brak statystyk dla podanego okresu czasu
Statistics for this Site do not exist Brak statystyk dla tego projektu
Status Status
Status: Status:
Step 1 of 3: Choose your upgrades Krok 1 z 3: Wybierz swoje ulepszenie
Step 1 of 3: Extend your pro account Krok 1 z 3: Przedłuż swoje konto pro
Step 2 of 3: Checkout and payment details Krok 2 z 3: Sprawdzenie i szczegóły płatności
Step 3 of 3: Confirmation Krok 3 z 3: Potwierdzenie
Stickness Przyklejony
Sticky Przyklejony
Stop posting updates to Twitter Zatrzymaj postowanie do Twittera
Stop watching category %1 Przestań obserwować kategorię %1
Stop watching site %1 Przestań obserwować projekt %1
Stop watching this page Przestań obserwować tę stronę
Storage Miejsce
Storage left: Zostało miejsca:
Storage: Przestrzeń dyskowa:
Street address: Ulica:
Structure Struktura
Subject Temat
Subject: Temat:
Subscribers Subskrybenci
Subscription expired — please renew Subskrypcja wygasła — odnów ją
Subtitle should not be longer than 200 characters Podtytuł projektu nie powinien być dłuższy niż 200 znaków
Success! Sukces!
Summary Podsumowanie
Suspend this campaign Wstrzymaj kampanię
Suspended Wstrzymana
Switch to our old uploader Przełącz na stary
The SimpleTodo module must have an id (e.g. id="list1"). Moduł SimpleToDo musi mieć identyfikator (np. id="lista1").
The SimpleTodo module must have an id. Moduł SimpleToDo musi posiadać id.
The signature you are confirming does not appear to exist Podpis który chcesz potwierdzić nie istnieje
The site is locked - subscription purchase required Strona została zablokowana - wykup konto, aby odblokować.
see template zobacz szablon
select all zaznacz wszystkie
select file wybierz plik
send reminder wyślij przypomnienie
show pokaż
show dependencies Pokaż zależności
show from all categories pokaż ze wszystkich kategorii
show page options to pokazywać opcje strony?
sign off Wyloguj się
sign the petition podpisz petycję
since od
single pages pojedyncze strony
site administrator administrator projektu
site administrators and perhaps selected moderators Administratorzy projektu i prawdopodobnie niektórzy Moderatorzy
site member członek projektu
site tools narzędzia projektu
site wide na cały projekt
site-name nazwa-projektu
sites projekty
source źródło
source change zmiana źródła
source changes zmiany źródła
start new discussion thread rozpocznij nowy wątek dyskusji
start with <em>http://</em> or <em>ftp://</em> zacznij od <em>http://</em> lub <em>ftp://</em>
strikethrough przekreślenie
subscript indeks dolny
superscript indeks górny
suspended zatrzymany

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment