Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Tags" field too long. Zbyt dużo tagów.
"Thank you" page Strona z podziękowaniem
… there are a few dependencies left. … pozostało kilka zależności.
.tar.gz (default) .tar.gz (domyślne)
<a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service of Wikidot.com</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Warunki korzystania z Wikidot.com</a>
THANK YOU FOR USING WIKIDOT! DZIĘKUJEMY ZA UŻYWANIE WIKIDOT!
Table of Contents Spis treści
Tag profile page for current members with: Taguj stronę profilu aktualnych użytkowników tagiem:
Tag profile page for past members with: Taguj stronę profilu byłych użytkowników tagiem:
Tagline Tagline
Tagline / subtitle Tagline / podtytuł
Tagline should not be longer than 200 characters Podtytuł projektu nie powinien być dłuższy niż 200 znaków.
Tags Tagi
Tags are a nice way to organize content in your Site. You can apply multiple tags (labels) to each of your pages. You can learn more what a tag is reading Wikipedia entries for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags" target="_blank">Tags</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud" target="_blank">Tag cloud</a>. Tagi to dobry sposób organizowania treści w projekcie. Można zastosować wiele tagów (etykiet) do każdej strony. Możesz dowiedzieć się więcej na temat <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Tag_%28znacznik%29" target="_blank">Tagów</a> i <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_tagów" target="_blank">Chmury tagów</a> z Wikipedii.
Take me to PayPal Przenieś mnie do PayPal
Template Szablon
Template "%s" can not be found. Nie można znaleźć szablonu "%s".
Template preview: Podgląd szablonu:
Templates Szablony
Terms of Service Regulamin
Text-Link-Ads.com works very well for websites with low-to-medium traffic. Moreover, if your Wiki has a <em>Google Page Rank</em> equal or more than 4 (which could indicate your Wiki is suitable for selling links) this will most probably work nicely. (you can check your Wiki's PageRang e.g. <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">here</a>) <br/><br/> To see TLA in action look at <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> - we are displaying ads in the footer. Text-Link-Ads.com działa dobrze z witrynami posiadającymi niskie-średni ruch. Ponadto, jeśli Twoja wiki posiada <em>Google Page Rank</em>równy bądź wyższy 4 (co może wskazywać, że Twoja Wiki nadaje się do sprzedawania linków) to najprawdopodobniej będzie to dobrze działać. (możesz sprawdzić ranking swojej Wiki np.: <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">tutaj</a>) <br/><br/> Aby zobaczyć TLA w akcji zajrzyj na <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> - wyświetlamy reklamy w stopce.
Thank you Dziękuję
Thanks a lot for signing the "%1" petition. To ensure that it's really you, and not someone else using your email address, please click the following link to confirm your signature: Bardzo dziękujemy za podpisanie petycji "%1" . Aby upewnić się, że to naprawdę Ty, a nie ktoś inny używający Twojego adresu mailowego, kliknij poniższy link w celu potwierdzenia swojego podpisu:
Thanks, no extra slots right now. Dziękuję, póki co bez dodatkowych slotów.
The thread you're trying to show seems to have been deleted Wątek który chcesz zobaczyć nie istnieje
The title="..." attribute is not valid. Atrybut title="..." nie jest poprawny.
The transaction in your card statement will be described as payment to <strong>WIKIDOT INC</strong>. Transakcja na wyciągu z Twojej karty będzie opisana jako płatność dla <strong>WIKIDOT INC</strong>.
The transaction is complete and the amount due has been charged. Below you will find an unique ID number of the transaction. Please print this page or store the number for your record. In case of questions or inquiries please use this number when talking to a Wikidot.com sales representative. Transakcja jest zakończona i kwota została pobrana. Poniżej znajdziesz unikalny ID transakcji. Wydrukuj proszę tę stronę i zatrzymaj numer. W przypadku pytań skorzystaj z tego numeru podczas rozmawiania z przedstawicielami handlowymi Wikidot.com.
The two revisions you compared are pretty much identical Wersje które porównujesz są identyczne
Theme name Nazwa tematu
Theme name must be given. Należy podać nazwę tematu.
Theme name should not be longer than 30 characters. Nazwa tematu nie może być dłuższa niż 30 znaków.
Theme with this name already exists within this site. Temat o takiej nazwie już istnieje.
Themes Tematy
There are %1 new notifications for you regarding your user account. Masz %1 nowych powiadomień dotyczących Twojego konta użytkownika.
There are %s notifications Jest %s powiadomień
There are no blocked IPs. Nie ma zablokowanych IP.
There are no blocked users. Nie ma zablokowanych użytkowników.
There are no categories to show Nie ma kategorii do pokazania
There are no custom layouts for this site. Nie ma niestandardowych układów dla tego projektu.
There are no custom themes for this site. Nie ma niestandardowych tematów dla tego projektu.
There is 1 new notification for you regarding your user account. Masz 1 nowe powiadomienie dotyczące Twojego konta użytkownika.
There is no page called %s Strona %s nie istnieje
There is no page with this name Nie znaleziono strony o takiej nazwie
There is no such campaign defined Nie ma takiej kampanii
There is no such page in this site W tym projekcie nie istnieje taka strona
There is no such user Nie ma takiego użytkownika
There is one notification Jest jedno powiadomienie
There was a problem moving the file (code GFD) Nastąpił problem z przenoszeniem pliku (kod błędu GFD)
There was a problem moving the file(code GFI) Nastąpił problem z przenoszeniem pliku (kod błędu GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FPU) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu FPU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FUO) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu FUO)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFD) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu GFD)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFI) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code INV) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu INV)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NFU) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu NFU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NUL) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu NUL)
There was a problem uploading the file - please try again later (code UNK) Nastąpił problem z dodawaniem pliku - spróbuj później (kod błędu UNK)
There was an unknown problem and we could not complete your request: please try again Nastąpił nieznany nam problem: spróbuj ponownie
These pages were not fixed because the fixer algorithm could not fix them, they were edit-locked by another user or you just have not checked them to be fixed. Te strony nie zostały naprawione ponieważ nie udało się to naszemu algorytmowi, są w trakcie edycji przez innego użytkownika lub po prostu nie zaznaczyłeś ich do automatycznej naprawy.
This IP address belongs to a private subnet and cannot be flagged Adres IP tego użytkownika należy do prywatnego zakresu. Niestety taki adres nie może zostać zgłoszony.
This Site is private and accessible only to its members. Ten projekt jest prywatny i widoczny tylko dla swoich członków.
This User cannot own any more Sites. Ten użytkownik nie może posiadać więcej projektów
This action is available only to the person who actually started the Site (the founder). <br/><br/> We highly discourage anyone from deleting a website at Wikidot especially if: Akcja ta jest dostępna jedynie dla osoby, która rozpoczęła projekt (założyciel). <br/><br/> Bardzo odradzamy każdemu usuwanie witryny z Wikidota, tym bardziej jeśli:
This action is restricted to site members Ta funkcja dostępna jest jedynie dla członków projektu
This area of the website is private and you don't have access to it. If you believe you need access to this area please contact the web site administrators. Ta strefa witryny jest prywatna i nie masz do niej dostępu. Jeśli uważasz, że potrzebujesz dostępu do tej strefy skontaktuj się z administratorami witryny.
This campaign has been paused Kampania jest zatrzymana
This category holds hidden threads W tej kategorii znajdują się ukryte wątki
This category holds per-page comment threads Ta kategoria zawiera dyskusje do poszczególnych stron
This code should work - send a report To powinno działać, proszę zgłoś błąd z opisem Twoich działań.
This email address does not match any user profile Nie ma użytkownika o takim adresie email
This email address has already been used to sign the petition Ten adres email już został użyty do podpisania petycji
This email has been sent to recover password for Wikidot account %1. To reset your password click the link below: Ten email został wysłany w celu odzyskania hasła dla konta %1 w Wikidot. Aby zresetować hasło kliknij odsyłacz poniżej:
This feature is reserved for Pro+ users. Ta funkcja dostępna jest dla użytkowników Pro+.
This feature is reserved for pro users. Ta funkcja dostępna jest dla użytkowników Pro.
This function is available to Pro accounts only. Upgrade your account and get bunch of other awesome features as well! Ta funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników Pro. Ulepsz swoje konto i otrzymaj dodatkowo sporo innych, wspaniałych funkcji!
This group holds hidden threads Ta grupa zawiera ukryte wątki
This invitation was sent by another member of this site To zaproszenie zostało wysłane przez innego członka projektu
This is a "per category" setting which means you can have rating enabled only for a subclass of your Site. If a category setting reads "default" it means a value from the "_default" category is being inherited. To jest ustawienie "na kategorię", co oznacza, że posiadasz włączone ocenianie jedynie dla podklasy Twojego projektu. Jeśli ustawienie kategorii brzmi "default" oznacza to, że wartość z kategorii "_default" jest dziedziczna.
This is a private feed. User authentication required via Basic HTTP Authentication. You can not access it. Please go to 'Account' -> 'Settings' -> 'Password' to get the password if you believe you should be allowed. To jest prywatny kanał. Wymagane jest poświadczenie użytkownika poprzez Podstawowe poświadczenie HTTP. Nie masz do niego dostępu. Przejdź do 'Moje konto' -> 'Ustawienia' -> 'Hasło' aby uzyskać hasło, jeśli uważasz, że powinieneś mieć dostęp.
This is a testing feature and we assume that you already know how OpenID works and how it can be used. At Wikidot we are working towards providing true OpenID server and accepting OpenID logins, but at the moment we thought it would be cool to allow you to use your Wiki URL as an OpenID login. <br/><br/> How it works? You must already have a OpenID account at one of the identity providers (see below). When you try to log into any OpenID-enabled services, your Wikidot Site will simply redirect (delegate) to your id provider. To funkcja testowa i zakładamy, że wiesz jak działa OpenID i jak może być używany. W Wikidot pracujemy nad zapewnieniem prawdziwego serwera OpenID i akceptowania loginów OpenID, ale obecnie uznaliśmy, że fajnie byłoby pozwolić Ci użyć URL Twojej Wiki jako loginu OpenID. <br/><br/> Jak to działa? Musisz posiadać konto OpenID na jednym z dostawców tożsamości (zobacz poniżej). Kiedy spróbujesz zalogować się do dowolnego miejsca z włączoną usługą OpenID, Twój projekt Wikidot po prostu przeadresuje (wydeleguje) do Twojego dostawcy id.
This is an "Anonymous" user that does not use a valid wikidot.com account. To jest "Anonimowy" użytkownik, który nie korzysta z konta w serwisie Wikidot.com.
This is how people will know you. Tak inni ludzie będą Cię rozpoznawać.
This is not a valid URI address. Niepoprawny adres URI.
This is not a valid color format. Niepoprawny format koloru.
This is the Redirect module that redirects the browser directly to the "%1" page To jest moduł Redirect który przekierowuje przeglądarkę bezpośrednio na stronę "%1"
This is the administrative panel for your Site. But remember: <strong>With Great Power Comes Great Responsibility</strong>. To jest panel zarządzania projektem. Pamiętaj: <strong>Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność</strong>.
This is the discussion related to the wiki page Ta dyskusja dotyczy strony
This is the final step and after you confirm your identity, your account will be deleted. To ostatni krok i po potwierdzeniu swojej tożsamości Twoje konto zostanie usunięte.
This is the message your recipient(s) will receive. Please do not use any formatting (wiki nor HTML) within your (optional) message. Oto wiadomość, którą otrzymają Twoi adresaci. Nie używaj proszę żadnego formatowania (wiki lub HTML) w swojej (opcjonalnej) wiadomości.
This is your new, fantastic Site Manager. We have changed a lot around here, making administration better and faster. Managing your Wiki has never been easier. To Twój nowy, fantastyczny Panel Admina. Bardzo dużo tutaj zmieniliśmy, aby administracja była lepsza i szybsza. Zarządzanie Twoją Wiki nigdy nie było tak proste.
This layout can not be deleted because there are still themes that use it. Ten układ nie może zostać usunięty, ponieważ wciąż używają go niektóre tematy.
This list belongs to the wiki: %1 located at: <a href="%2">%2</a>. Ta lista należy do wiki: %1 zlokalizowanej: <a href="%2">%2</a>.
This membership application does not exist: please try again To podanie nie istnieje: spróbuj ponownie
This module always redirect to /_admin and only on that place working. You see this info because you have noredirect settings set on true. Moduł ten zawsze przenosi do /_admin i tylko w tym miejscu działa. Widzisz tę informację ponieważ włączono ustawienie noredirect.
This option is available in the Pro+ subscription plan. Ta funkcja dostępna jest tylko dla konta Pro+.
This option is available only to registered (and signed in) users. Ta funkcja dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
This option is for at least Pro Lite accounts. Please consider upgrading. Ta funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników konta co najmniej Pro Lite. Rozważ ulepszenie swojego konta.
This page already exists, please refresh the page in your browser Strona już istnieje. Odśwież stronę w przeglądarce aby ją zobaczyć.
This page does not exist Strona nie istnieje
This page is OK Ta strona jest w porządku
This page is objectionable Ta strona łamie regulamin
This panel allows you to configure advertising options on this site. For example, to place AdSense ads, go to <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (start an account if you do not have one), set up an AdSense for Content unit, and paste the code into any of locations chosen below. Repeat for any other locations below, and save the settings. <br/><br/> We will be adding support for other advertising networks gradually — we are open to suggestions. <br/><br/> If you have any questions related to ads, contact us at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Panel ten pozwoli Ci skonfigurować ustawienia reklam dla tego projektu. Dla przykładu, aby umieścić reklamy AdSense, wejdź w <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (załóż konto jeśli jeszcze go nie posiadasz), ustaw AdSense dla jednostki Zawartości i skopiuj kod do dowolnej lokacji z poniższych. Powtórz proces dla innych lokalizacji, jeśli chcesz, i zapisz ustawienia. <br/><br/> Będziemy z czasem dodawać wsparcie dla innych platform reklamowych — jesteśmy otwarci na sugestie. <br/><br/> Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie reklam skontaktuj się z nami przez <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
This private site is limited to %d members: the site owner should upgrade his account to raise this limit Ta prywatny projekt ma ograniczenie na %d członków: właściciel projektu powinien ulepszyć swoje konto aby zwiększyć ten limit
This sends a message to site administrators. To wysyła wiadomość do administratorów witryny.
This setting allows creating a special page numbering scheme for a given category. If enabled, every new page created will be saved with its unix name becoming an incremental number. The initial suggested page name will be ignored. <br/><br/> I.e. if you apply the autonumbering scheme to a category called "issue" and try to create pages within this category, e.g. "issue:new-issue", it will be saved as "issue:1". The next new page you save will be named "issue:2" etc. <br/><br/> This is particularly useful for creating any kind of lists where each page is an item of the list. <br/><br/> To make the best use of the autonumbering feature you can combine it with the <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">ListPages module</a>. Ustawienie to pozwala utworzyć schemat specjalnej numeracji stron w danej kategorii. Jeśli zostanie włączone, każda nowa strona zostanie zapisana ze swoją nazwą unix jako numerem przyrostowym. Wstępna sugerowana nazwa strony zostanie zignorowana. <br/><br/> Np.: jeśli dodasz schemat auto-numeracji do kategorii nazwanej "problem" i spróbujesz utworzyć stronę w tej kategorii, np.: "problem:nowy-problem" to zostanie ona zapisana jako "problem:1". Następna strona którą zapiszesz będzie nazwana "problem:2" itd. <br/><br/> Jest to w szczególności użyteczne dla wszelkiego rodzaju list, gdzie każda strona jest pozycją z listy. <br/><br/> Aby jak najlepiej skorzystać z funkcji auto-numeracji możesz ją połączyć z <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">modułem ListPages</a>.
This signature has already been confirmed, thank you Podpis został już potwierdzony, dziękujemy
This site currently uses %s storage. You cannot set a limit lower than that. Projekt wykorzystuje %s przestrzeni. Nie można ustawić mniejszego limitu.
This site does not allow joining. Nie można dołączyć do tego projektu
This site does not exist Taki projekt nie istnieje
This site has a restricted membership policy. You can either join it if you know an entry password, or if you apply to site administrators for membership and be accepted. Ten projekt posiada ograniczoną politykę członkostwa. Możesz dołączyć, jeśli znasz hasło bądź jeśli zaaplikujesz do administratorów witryny i Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana.
This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro+ premium accounts</a>. Ten projekt został tak skonfigurowany, aby korzystać jedynie z bezpiecznego połączenia SSL (HTTPS). SSL jest dostępne jedynie dla <a href="http://www.wikidot.com/plans">kont premium Pro+</a>.
This site has been deleted. Projekt został usunięty.
This site has education upgrade applied already. Rozszerzenie edukacyjne już zostało dodane.
This site name is not available, please try another name Nazwa projektu nie jest dostępna, spróbuj inną
This site page was reported Strona tej wiki została zgłoszona
This site user was reported Użytkownik tej wiki został zgłoszony
This site was deleted by Wikidot Team because of violating the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms Of Service</a>. Projekt ten został usunięty przez Wikidot z powodu naruszenia <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Warunków z korzystania</a>.
This site will be also available via <em>http://%1.%2</em> address regardless of the custom domain settings, unless you check <em>Use the custom domain as the only domain</em>. <br/><br/> Any changes in the redirections might take up to a few minutes before becoming effective, due to caching. Ten projekt będzie również dostępny poprzez adres <em>http://%1.%2</em> obojętnie od ustawień domeny, chyba że zaznaczysz pole <em>Użyj własnej domeny jako jedynej dla tego projektu</em>. <br/><br/> Wszelkie zmiany w przekierowaniach mogą być widoczne dopiero po kilku minutach, ze względu na cachowanie.
This theme can not be deleted because there are still pages that use it. Please check themes assigned to particular categories. Ten temat nie może być usunięty ponieważ niektóre strony wciąż go używają. Sprawdź tematy przypisane poszczególnym kategoriom.
This tool is for use by the administrators of this site To narzędzie jest do użytku administratorów projektu
This user does not exist: please choose another and try again Taki użytkownik nie istnieje: wybierz innego i spróbuj jeszcze raz
This user does not exist: please reload and try again Ten użytkownik nie istnieje: odśwież stronę i spróbuj ponownie
This user does wish to receive private messages. Ten użytkownik nie życzy sobie otrzymywać prywatnych wiadomości.
This user has already been invited to the site Ten użytkownik już został zaproszony do tego projektu
This user has been blacklisted Użytkownik został zablokowany
This user has blocked all invitations - contact by personal message Ten użytkownik zablokował wszystkie zaproszenia: spróbuj skontaktować się z nim przez prywatną wiadomość
This user is OK Ten użytkownik jest w porządku
This user is abusive Ten użytkownik narusza regulamin
This user is already a member of the site Ten użytkownik już dołączył do tego projektu
This user is already a moderator Ten użytkownik już jest moderatorem
This user is already an administrator Ten użytkownik już jest administratorem
This user is already blocked. Ten użytkownik już jest zablokowany.
This user is no longer a member of this site: please reload Ten użytkownik nie jest już członkiem tego projektu
This user is no longer a moderator Ten użytkownik już nie jest moderatorem
This user is no longer an administrator Ten użytkownik nie jest już administratorem
This user is not a member of any site. Ten użytkownik nie jest członkiem żadnego projektu.
This user is not a moderator of any site. Ten użytkownik nie jest moderatorem żadnego projektu.
This user is not an administator Ten użytkownik nie jest administratorem
This user is not an administrator of any site. Ten użytkownik nie jest administratorem żadnego projektu.
This user is the only admin of the site, and as such cannot be removed Ten użytkownik jest jedynym administratorem projektu i nie może być usunięty
This user is the owner and master admin of the site: removing him would be rude Ten użytkownik jest właścicielem i głównym administratorem projektu: nie można go usunąć
This user wishes to receive messages only from selected users. Ten użytkownik chce otrzymywać wiadomości tylko od wybranych użytkowników.
This way you will be sure you are connecting the right accounts. W ten sposób upewnisz się, że łączysz właściwe konta.
This wizard will create a code block. The code type (language) is needed for proper syntax highlighting. Ten kreator utworzy blok kodu. Typ (język) kodu jest wymagany w celu poprawnego podświetlenia składni.
This wizard will create a link to a selected page within this site. Please enter the destination page name. If the destination page does not exist a link will also be generated to allow easier page creation. Ten kreator utworzy link do wybranej strony na wiki. Wprowadź nazwę docelowej strony. Jeśli docelowa strona nie istnieje link i tak zostanie wygenerowany aby ułatwić utworzenie strony.
This wizard will create an URL (web address) link: Ten kreator utworzy link URL (adres internetowy):
This wizard will create an empty table with the specified properties: Ten kreator utworzy pustą tabelę o następujących właściwościach:
This wizard will help you insert an image into the page. Ten kreator pomaga wstawić obrazek na stronę.
Thread is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Strona jest zablokowana i nie możesz jej edytować: proszę skontaktuj się z administratorem projektu
Thread locked Wątek zablokowany
Thread name Nazwą wątku
Thread starting date Data rozpoczęcia wątku
Thread title Tytuł wątku
Threads Wątki
Threads in forums of the site Wątki na forum projektu
Threads in the forum category Wątki w kategorii forum
Throw away Wyrzuć
Tip: Another way to handle site-wide permissions it to set permissions for individual categories. This can be done using the <a href="/_admin">Site Manager</a>. Podpowiedź: Innym sposobem, aby zarządzać upoważnieniami na projekcie jest ustawienie upoważnień dla indywidualnych kategorii. Możesz to zrobić w <a href="/_admin">Panelu Administracyjnym</a>.
Tip: to have the PHP code highlighted the code must be surrounded with &lt;?php … ?&gt; tags. Podpowiedź: aby podświetlić kod PHP musi on być otoczony znacznikami <?php ... ?>.
Tip: you can change horizontal alignment of individual cell contents by putting &lt;, = and &gt; after the || marker which give: left, center or right alignment. Podpowiedź: możesz zmienić horyzontalne wyrównanie dla treści pojedynczych komórek poprzez umieszczenie <, = i > po znaczniku || co da wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej.
Tips Wskazówki
Title Tytuł
Title format should contain at least one of "%d" (for the page number) or "%s" (for the original title) variables, e.g. "Issue %d: %s". Format tytułu powinien zawierać co najmniej jedną ze zmiennych "%d" (dla numeru strony) lub "%s" (dla oryginalnej nazwy), np. Issue "%d: %s".
Title format should not be longer than 64 characters. Format tytułu nie może być dłuższy niż 64 znaki.
Title of the page Tytuł strony
To Do
To accept this invitation (and get a Wikidot account if you don't have one yet) click the link: Aby zaakceptować to zaproszenie (i założyć konto na Wikidot, jeśli jeszcze go nie posiadasz) kliknij w link:
To admins Do administratorów
To allow people sign this petition insert the following piece of code into one of your pages: Aby umożliwić ludziom podpisywanie petycji umieść proszę następujący fragment kodu na jednej ze swoich stron:
To apply, you first need to create a Wikidot.com account, which will allow us to identify you. After you finish, please come back to this page and try joining the site again. Aby zaaplikować musisz najpierw utworzyć konto Wikidot.com, które pozwoli nam zidentyfikować Cię. Kiedy skończysz wróć do tej strony i ponownie spróbuj dołączyć.
To browse activities online or configure settings go to your <a href="%1">Account Dashboard</a>. Aby przeglądać aktywności on-line bądź skonfigurować ustawienia wejdź w swoją <a href="%1">aktywność</a>.
To change the title and/or description of this thread please simply fill the form below and submit it. Nothing easier. Aby zmienić tytuł i/lub opis tego wątku, wypełnij formularz poniżej i go wyślij. Nic prostszego.
To contacts: Do kontaktów:
To display the list of recent signatures, use the following code: Aby pokazać ostatnie podpisy na stronie, użyj następującego kodu:
To enable web statistics the site needs to be a Pro Lite or Edu. Aby włączyć statystyki sieciowe projekt musi posiadać Pro Lite bądź Edu.
To finish the process and activate your account, please click this link: Aby zakończyć proces aktywacji swojego konta kliknij ten link:
To insert the subscribe/unsubscribe widget into a wiki page please copy&paste the following code: Aby umieścić na stronę wiki widget subskrybuj/odsubksrybuj skopiuj i wklej następujący kod:
To moderators Do moderatorów
To prolong features, please go to the <a href="javascript:;" onclick="%1">Upgrade</a> tab. Aby przedłużyć funkcje wejdź w zakładkę <a href="javascript:;" onclick="%1">Ulepsz</a>.
To refer to an image attached to a page, use <em>pagename</em>/<em>filename</em> Aby użyć obrazek przesłany na tę stronę użyj <em>nazwastrony</em>/<em>nazwapliku</em>
To rename into an autonumbered category you must use a numeric page name Aby przenieść stronę do autonumerowanej kategorii musisz użyć numeru jako nazwy strony
To someone else Do kogoś innego
To stop these emails, <a href="%1">click here</a>. Aby zatrzymać te maile <a href="%1">kliknij tutaj</a>.
To unsubscribe, please go to <a href="%1">%1</a> and review your subscriptions. Aby odsubskrybować wejdź w <a href="%1">%1</a> i przejrzyj swoje subskrypcje.
To use this list efficiently please:<br /> * send emails directly to %1,<br /> * send emails only from %2, otherwise we will not be able <br /> to recognize you as a valid subscriber. Aby efektownie używać tej listy:<br /> * wysyłaj maile bezpośrednio do %1,<br /> * wysyłaj maile jedynie od %2, w przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie <br /> rozpoznać Cię jako właściwego subskrybenta.
To view the full list of notifications visit Aby zobaczyć pełną listę powiadomień kliknij
To view the full list of notifications visit: Aby zobaczyć pełną listę powiadomień kliknij:
To: Do:
Too many tags passed (max. %d characters) Wybrano za dużo tagów (maksymalnie %d znaków)
Toolbars Pasek narzędziowy
Toolbars configuration Konfiguracja pasków
Top-bar: Pasek górny:
Total files Ilość plików
Total number of signatures Ilość podpisów
Total number of sites you will be able to create: Całkowita ilość projektów które będziesz mógł stworzyć:
Total price Kwota całkowita
Total size Rozmiar całkowity
Total storage Łączne miejsce
Total storage you will get: Łączne miejsce, które otrzymasz:
Total: Łącznie:
Transfer: Transfer:
Try again Spróbuj ponownie
Try to fix? Próbować naprawić?
Try to intercept the lock Spróbuj zrekonstruować blokadę
Try to recreate lock Spróbuj zrekonstruować blokadę
Trying to re-rate this content? Chcesz ponownie ocenić tę treść?
Tweet My Wiki "Tweet My Wiki"
Tweet My Wiki is not available. "Tweet My Wiki" nie jest dostępne
Tweet My Wiki updates status of selected Twitter user with the information about new pages created on this site. <br/><br/> To activate it you need to authorize Tweet My Wiki application to use a Twitter account. <br/><br/> <strong><a href="%1">Authorize Tweet My Wiki application</a></strong> (sign in as user you want the updates to be posted as). Tweet My Wiki aktualizuje status wybranego użytkownika Twittera przy pomocy informacji o nowych stronach stworzonych na tym projekcie. <br/><br/> Aby to aktywować musisz autoryzować aplikację Tweet My Wiki do używania konta Twitter. <br/><br/> <strong><a href="%1">Autoryzuj aplikację Tweet My Wiki</a></strong> (zaloguj się jako użytkownik, do którego mają być publikowane aktualizacje).
Type Rodzaj
Type name of the user Wpisz nazwę użytkownika
Type the Wikidot User name above or <a href="javascript:;" onclick="%1">select from your contacts</a> Wpisz nazwę użytkownika Wikidot powyżej bądź <a href="javascript:;" onclick="%1">wybierz ze swoich kontaktów</a>
Type the wikidot user name below Wpisz poniżej nazwę użytkownika Wikidota
Type: Typ:
table tabela
table of contents spis treści
table wizard kreator tabeli
tags tagi
tags changed tagi zmienione
tags changes zmiany tagów
talk rozmowa
teletype czcionka o stałej szerokości znaków
teletype (monospaced) czcionka o stałej szerokości znaków
that is you to właśnie ty
this email is to confirm your payment for order #%1 at <a href="%2">Wikidot.com</a>. ten email ma potwierdzić Twoją płatność za zamówienie #%1 na <a href="%2">Wikidot.com</a>.
title tytuł
title change zmiana tytułu
title changed zmieniony tytuł
title changes zmiany tytułu
to do
toc toc
together with %%year%% tag, which displays current year. razem z tagiem %%year%%, który wyświetla obecny rok.
toggle visibility pokaż/schowaj

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment