Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Tags" field too long. Поље „Тагови“ је предугачко.
"Thank you" page Страница „Хвала“
… there are a few dependencies left. … остало је још неколико међузависности.
.tar.gz (default) .tar.gz (подразумевано)
<a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service of Wikidot.com</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Услови коришћења Викидота (енглески)</a>
THANK YOU FOR USING WIKIDOT! Хвала вам што користите Викидот!
Table of Contents Садржај
Tag profile page for current members with: Страница с таговима за тренутне кориснике с:
Tag profile page for past members with: Страница с таговима за некадашње кориснике с:
Tagline Линија тагова
Tagline / subtitle тагови/поднаслов
Tagline should not be longer than 200 characters Линија тагова не сме бити дужа од 200 знакова
Tags Тагови
Tags are a nice way to organize content in your Site. You can apply multiple tags (labels) to each of your pages. You can learn more what a tag is reading Wikipedia entries for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags" target="_blank">Tags</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud" target="_blank">Tag cloud</a>. Тагови вам помажу да организујете садржај сајта. Свакој страници можете доделити више тагова. Вишеречне тагове одвајајте доњом цртом [_]. Више информација наћи ћете на страници <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags" target="_blank">Tags</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud" target="_blank">Облак тагова</a>.
Take me to PayPal Води ме на PayPal
Template Предложак
Template "%s" can not be found. Не могу да пронађем предложак „%s“.
Template preview: Преглед предлошка:
Templates Предлошци
Terms of Service Услови коришћења
Text-Link-Ads.com works very well for websites with low-to-medium traffic. Moreover, if your Wiki has a <em>Google Page Rank</em> equal or more than 4 (which could indicate your Wiki is suitable for selling links) this will most probably work nicely. (you can check your Wiki's PageRang e.g. <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">here</a>) <br/><br/> To see TLA in action look at <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> - we are displaying ads in the footer. Text-Link-Ads.com добро ради са сајтовима са осредњом или нижом посећеношћу. Осим тога, ако ваша вики има <em>Гуглов ранг страница</em> четири или више (што би значило да је погодна за продају линкова), ово ће лепо функционисати. (Проверите свој ранг нпр.: <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">овде</a>.) <br/><br/> Да бисте видели како TLA ради, погледајте <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> — огласи су у подножју.
Thank you Хвала вам
Thanks a lot for signing the "%1" petition. To ensure that it's really you, and not someone else using your email address, please click the following link to confirm your signature: Хвала вам што сте потписали петицију %1. Да бисмо се уверили да сте то Ви, а не неко други ко користи Вашу адресу е-поште, кликните на овај линк ради потврде потписа:
Thanks, no extra slots right now. Хвала, нема додатних места.
The thread you're trying to show seems to have been deleted Тема коју покушавате да прикажете је избрисана
The title="..." attribute is not valid. Атрибут title=„...“ није важећи.
The transaction in your card statement will be described as payment to <strong>WIKIDOT INC</strong>. Ова уплата ће на вашем банковном извештају бити назначена као <strong>WIKIDOT INC</strong>.
The transaction is complete and the amount due has been charged. Below you will find an unique ID number of the transaction. Please print this page or store the number for your record. In case of questions or inquiries please use this number when talking to a Wikidot.com sales representative. Уплата је обављена и износ је наплаћен. Испод ћете пронаћи јединствени идентификациони број уплате. Молимо Вас да одштампате ову страницу и сачувате овај број. У случају да имате питања, позовите се на овај број кад разговарате са представником продаје на Викидоту.
The two revisions you compared are pretty much identical Две измене странице које упоређујете су скоро истоветне
Theme name Име теме
Theme name must be given. Морате именовати тему
Theme name should not be longer than 30 characters. Име теме не сме да прелази дужину од 30 знакова.
Theme with this name already exists within this site. Тема овог имена већ постоји на сајту.
Themes Теме
There are %1 new notifications for you regarding your user account. Имате %1 нових обавештења која се тичу вашег корисничког налога.
There are %s notifications Има %s обавештења
There are no blocked IPs. Нема блокираних IP адреса.
There are no blocked users. Нема блокираних корисника.
There are no categories to show Нема нових категорија за приказ
There are no custom layouts for this site. Нема корисничких нацрта за овај сајт.
There are no custom themes for this site. Нема корисничких тема за овај сајт.
There is 1 new notification for you regarding your user account. Имате једно ново обавештење које се тиче вашег налога.
There is no page called %s Нема страница под именом „%s“
There is no page with this name Нема странице овог имена
There is no such campaign defined Нема такве кампање
There is no such page in this site Нема такве странице на сајту
There is no such user Нема таквог корисника
There is one notification Има једно обавештење
There was a problem moving the file (code GFD) Проблем при премештању фајла (код GFD)
There was a problem moving the file(code GFI) Проблем при премештању фајла (код GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FPU) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код FPU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FUO) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код FUO)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFD) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код GFD)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFI) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code INV) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код INV)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NFU) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код NFU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NUL) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код NUL)
There was a problem uploading the file - please try again later (code UNK) Проблем при отпремању фајла — покушајте поново касније (код UNK)
There was an unknown problem and we could not complete your request: please try again Непозната грешка, нисмо могли да обрадимо ваш захтев — покушајте поново касније
These pages were not fixed because the fixer algorithm could not fix them, they were edit-locked by another user or you just have not checked them to be fixed. Странице нису поправљене јер их алгоритам није могао поправити — други корисник их је закључао или их нисте ни означили за поправку
This IP address belongs to a private subnet and cannot be flagged Ова IP адреса припада приватној подмасци и не може бити означена као злонамерна
This Site is private and accessible only to its members. Сајт је приватан и доступан само члановима.
This User cannot own any more Sites. Овај корисник не може бити власник више сајтова.
This action is available only to the person who actually started the Site (the founder). <br/><br/> We highly discourage anyone from deleting a website at Wikidot especially if: Ова радња је доступна само оснивачу сајта. <br/><br/> Желимо да одвратимо кориснике од брисања сајтова на Викидоту, нарочито ако:
This action is restricted to site members Ова радња је доступна само члановима
This area of the website is private and you don't have access to it. If you believe you need access to this area please contact the web site administrators. Немате приступ овом делу сајта. Ако мислите да вам треба приступ, молимо вас да се обратите администраторима сајта.
This campaign has been paused Кампања је тренутно заустављена
This category holds hidden threads Категорија садржи скривене теме
This category holds per-page comment threads Категорија садржи теме с ’коментарима само по страници’
This code should work - send a report Требало би да овај код ради — пошаљите извештај
This email address does not match any user profile Ова имејл адреса не одговара ниједном корисничком профилу
This email address has already been used to sign the petition Овим имејлом је већ потписана петиција
This email has been sent to recover password for Wikidot account %1. To reset your password click the link below: Овај имејл послат је ради повраћаја лозинке на налогу %1. За поништење лозинке кликните на доњи линк:
This feature is reserved for Pro+ users. Ова функција доступна је само корисницима про плус налога.
This feature is reserved for pro users. Ова функција доступна је корисницима про налога.
This function is available to Pro accounts only. Upgrade your account and get bunch of other awesome features as well! Ова функција доступна је корисницима про налога. Надоградите налог и проширите функције!
This group holds hidden threads Овај скуп садржи скривене теме
This invitation was sent by another member of this site Позивницу је послао други члан сајта
This is a "per category" setting which means you can have rating enabled only for a subclass of your Site. If a category setting reads "default" it means a value from the "_default" category is being inherited. Ово је подешавање по категорији, што значи да оцењивање можете омогућити само за поткласу сајта. Ако је подешавање категорије подешено на „подразумевано“ („default“), значи да је вредност наслеђена од категорије „_default“.
This is a private feed. User authentication required via Basic HTTP Authentication. You can not access it. Please go to 'Account' -> 'Settings' -> 'Password' to get the password if you believe you should be allowed. Ово је приватан RSS довод. Приступите путем Basic HTTP-а. Не можете приступити. Идите на „Налог → Подешавања → Лозинка“ да бисте добили лозинку ако мислите да вам приступ треба бити одобрен.
This is a testing feature and we assume that you already know how OpenID works and how it can be used. At Wikidot we are working towards providing true OpenID server and accepting OpenID logins, but at the moment we thought it would be cool to allow you to use your Wiki URL as an OpenID login. <br/><br/> How it works? You must already have a OpenID account at one of the identity providers (see below). When you try to log into any OpenID-enabled services, your Wikidot Site will simply redirect (delegate) to your id provider. Ово је пробна функција. Претпостављамо да већ знате како ради OpenID и како се користи. На Викидоту радимо на томе да обезбедимо OpenID сервер и прихватимо пријављивање путем OpenID-а. Дотад сматрамо да би било од користи да омогућимо да као податке за пријаву на OpenID користите URL свог сајта. <br/><br/> Како све то ради? Морате имати налог на OpenID-у код једног од добављача идентитета (в. ниже). Кад покушате да се пријавите на неку од услуга где је OpenID омогућен, ваша Вики ће захтев једноставно преусмерити на добављача идентитета (одговорити му).
This is an "Anonymous" user that does not use a valid wikidot.com account. Ово је „анонимни“ корисник и не користи важећи налог на Викидоту.
This is how people will know you. Овако ће вас људи препознавати.
This is not a valid URI address. Неважећа URL адреса.
This is not a valid color format. Неважећи формат боје.
This is the Redirect module that redirects the browser directly to the "%1" page Ово је Модул за преусмерење који преусмерава прегледач на страницу „%1“
This is the administrative panel for your Site. But remember: <strong>With Great Power Comes Great Responsibility</strong>. Ово је Администраторска табла вашег сајта. <strong>Запамтите: велика моћ подразумева велику одговорност</strong>.
This is the discussion related to the wiki page Ово је расправа о вики страници
This is the final step and after you confirm your identity, your account will be deleted. Ово је последњи корак. Након што потврдите идентитет, ваш налог ће бити обрисан.
This is the message your recipient(s) will receive. Please do not use any formatting (wiki nor HTML) within your (optional) message.
This is your new, fantastic Site Manager. We have changed a lot around here, making administration better and faster. Managing your Wiki has never been easier. Ово је ваша нова Администраторска табла. Променили смо много тога овде како бисте управљали својим сајтом брже и лакше. Управљање сајтом никад није било лакше.
This layout can not be deleted because there are still themes that use it. Овај нацрт не може бити обрисан јер има тема које га користе.
This list belongs to the wiki: %1 located at: <a href="%2">%2</a>. Овај списак припада сајту %1 који се налази на адреси <a href="%2">%2</a>.
This membership application does not exist: please try again Непостојећа пријава за чланство — покушајте поново
This module always redirect to /_admin and only on that place working. You see this info because you have noredirect settings set on true. Овај модул преусмерава увек на /_admin и само ту функционише. Видите ово обавештење јер сте онемогућили преусмерења у подешавањима.
This option is available in the Pro+ subscription plan. Ова могућност доступна је само са про плус налогом.
This option is available only to registered (and signed in) users. Ова могућност доступна је само регистрованим корисницима (и пријављеним на сајт).
This option is for at least Pro Lite accounts. Please consider upgrading. Ова могућност доступна је са про лајт налозима и вишим. Размотрите надоградњу.
This page already exists, please refresh the page in your browser Страница већ постоји, освежите прегледач
This page does not exist Страница не постоји
This page is OK Страница је у реду
This page is objectionable Страница је увредљива
This panel allows you to configure advertising options on this site. For example, to place AdSense ads, go to <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (start an account if you do not have one), set up an AdSense for Content unit, and paste the code into any of locations chosen below. Repeat for any other locations below, and save the settings. <br/><br/> We will be adding support for other advertising networks gradually — we are open to suggestions. <br/><br/> If you have any questions related to ads, contact us at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Ова табла омогућава подешавање оглашавања на сајту. На пример, да поставите AdSense огласе, идите на <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (отворите налог ако га немате), подесите AdSense за Јединицу садржаја и налепите код на једно од доњих места. Поновите за сва жељена места и сачувајте подешавања. <br/><br/> Постепено ћемо додавати подршку за друге оглашивачке мреже и отоворени смо за предлоге. <br/><br/> Ако имате питања у вези с огласима, пишите нам на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
This private site is limited to %d members: the site owner should upgrade his account to raise this limit Овај приватни сајт је ограничен на %d члан(ов)а — власник сајта мора да надогради свој налог да подигне ову границу
This sends a message to site administrators. Овиме се порука шаље администраторима сајта.
This setting allows creating a special page numbering scheme for a given category. If enabled, every new page created will be saved with its unix name becoming an incremental number. The initial suggested page name will be ignored. <br/><br/> I.e. if you apply the autonumbering scheme to a category called "issue" and try to create pages within this category, e.g. "issue:new-issue", it will be saved as "issue:1". The next new page you save will be named "issue:2" etc. <br/><br/> This is particularly useful for creating any kind of lists where each page is an item of the list. <br/><br/> To make the best use of the autonumbering feature you can combine it with the <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">ListPages module</a>. Ово подешавање омогућава нарочито разбројавање страница за задате категорије. Ако је омогућено, свака следеаћа направљена страница биће сачувана у растућим следу. Биће занемарено првобитно задато име странице. <br/><br/> Нпр. ако примените ово аутоматско разбројавање на категорију под именом „problem“ и направите нову страницу унутар ње, биће сачувана као „problem:1“, следећа као „problem:2“ итд. <br/><br/> Ово је посебно корисно за прављење спискова где је свака страница ставка списка. <br/><br/> За најбоље искоришћење аутоматског разбројавања можете га комбиновати с <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">модулом Излиставање страница</a>.
This signature has already been confirmed, thank you Потпис је већ потврђен, захваљујемо
This site currently uses %s storage. You cannot set a limit lower than that. Сајт тренутно користи %s складишног простора. Не можете поставити нижу границу.
This site does not allow joining. Сајт не дозвољава учлањивање.
This site does not exist Сајт не постоји
This site has a restricted membership policy. You can either join it if you know an entry password, or if you apply to site administrators for membership and be accepted. Овај сајт води политику ограниченог приступа. Можете постати или његов члан уколико знате лозинку за регистрацију или се пријавити за чланство код администратора сајта.
This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro+ premium accounts</a>. Сајт је подешен да користи само безбедну SSL (HTTPS) везу. SSL је доступан само с <a href="http://www.wikidot.com/plans">про плус налозима</a>.
This site has been deleted. Сајт је обрисан.
This site has education upgrade applied already. Сајт је већ надограђен на образовни.
This site name is not available, please try another name Ово име сајта није доступно, покушајте с другим именом
This site page was reported Страница сајта је пријављена као непримерена
This site user was reported Корисник сајта је пријављен као злонамеран
This site was deleted by Wikidot Team because of violating the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms Of Service</a>. Сајт је обрисало особље Викидота због кршења <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Услова коришћења</a>.
This site will be also available via <em>http://%1.%2</em> address regardless of the custom domain settings, unless you check <em>Use the custom domain as the only domain</em>. <br/><br/> Any changes in the redirections might take up to a few minutes before becoming effective, due to caching. Сајт ће такође бити доступан преко адресе <em>http://%1.%2</em>, без обзира на корисничка подешавања домена, осим ако не попуните кућицу <em>Користи прилагођени домен као једини домен</em>. <br/><br/> Примена промена преусмерења може потрајати неколико минута због кеширања.
This theme can not be deleted because there are still pages that use it. Please check themes assigned to particular categories. Тема форума не може бити обрисана јер је неке странице још увек користе. Проверите које су теме додељене појединачним категоријама.
This tool is for use by the administrators of this site Ова алатка је само за администраторе сајта
This user does not exist: please choose another and try again Корисник не постоји — изаберите другог и покушајте поново
This user does not exist: please reload and try again Корисник не постоји — поново учитајте и покушајте опет
This user does wish to receive private messages. Корисник не жели да прима приватне поруке.
This user has already been invited to the site Корисник је већ позван за се придружи
This user has been blacklisted Корисник је на црној листи
This user has blocked all invitations - contact by personal message Корисник је блокирао све позивнице — контактирајте га приватном поруком
This user is OK Корисник је у реду
This user is abusive Корисник се понаша недолично
This user is already a member of the site Корисник је већ члан сајта
This user is already a moderator Корисник је већ модератор
This user is already an administrator Корисник је већ администратор
This user is already blocked. Корисник је већ блокиран.
This user is no longer a member of this site: please reload Корисник није више члан сајта — освежите прегледач
This user is no longer a moderator Корисник није више модератор
This user is no longer an administrator Корисник није више администратор
This user is not a member of any site. Корисник није члан ниједног сајта.
This user is not a moderator of any site. Корисник није модератор ниједног сајта.
This user is not an administator Корисник није администратор
This user is not an administrator of any site. Корисник није администратор ниједног сајта.
This user is the only admin of the site, and as such cannot be removed Корисник је једини администратор сајта и не може бити уклоњен
This user is the owner and master admin of the site: removing him would be rude Корисник је власник и главни администратор сајта — неумесно би било разрешити га
This user wishes to receive messages only from selected users. Корисник жели да прима поруке само од одабраних корисника.
This way you will be sure you are connecting the right accounts. На овај начин бићете сигурни да повезујете жељене налоге.
This wizard will create a code block. The code type (language) is needed for proper syntax highlighting. Овај чаробњак ће направити кодни блок. Ова врста кода (језика) потребна је ради правилног истицања синтаксе.
This wizard will create a link to a selected page within this site. Please enter the destination page name. If the destination page does not exist a link will also be generated to allow easier page creation. Овај чаробњак ће направити везу ка одабраној страници на овом сајту. Унесите име одредишне странице. Ако одредишна страница не постоји, веза ће такође бити направљена ради лакшег прављења страница.
This wizard will create an URL (web address) link: Овај чаробњак ће направити URL (веб адресу):
This wizard will create an empty table with the specified properties: Овај чаробњак ће направити празну табелу са назначеним својствима:
This wizard will help you insert an image into the page. Овај чаробњак ће вам помоћи да убаците слику на страницу.
Thread is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Расправа је закључана и немате дозволу да је уређујете — обратите се администратору
Thread locked Расправа је закључана
Thread name Име расправе
Thread starting date Датум отварања расправе
Thread title Наслов расправе
Threads Расправе
Threads in forums of the site Расправе на форуму сајта
Threads in the forum category Расправе у овој категорији форума
Throw away Одбаци
Tip: Another way to handle site-wide permissions it to set permissions for individual categories. This can be done using the <a href="/_admin">Site Manager</a>. Савет: други начин за управљање дозволама на сајту јесте подешавање дозвола појединачних категорија. Ово можете подешавати у <a href="/_admin">Администраторској табли</a>.
Tip: to have the PHP code highlighted the code must be surrounded with &lt;?php … ?&gt; tags. Савет: да би код у PHP-у био истакнут, мора бити омеђен таговима &lt;?php … ?&gt;.
Tip: you can change horizontal alignment of individual cell contents by putting &lt;, = and &gt; after the || marker which give: left, center or right alignment. Савет: можете мењати водоравно поравнање садржаја појединачних поља уметањем знака веће [>], мање [<] или знака једнакости [=], што ће текст, редом, поравнати улево, удесно или по средини.
Tips Савети
Title Наслов
Title format should contain at least one of "%d" (for the page number) or "%s" (for the original title) variables, e.g. "Issue %d: %s". Формат мора да садржи најмање једну променљиву „%d“ (за број страница) или „%s“ (за изворни наслов), нпр. „Проблем %d: %s“.
Title format should not be longer than 64 characters. Формат наслова не сме да прелази дужину од 64 знака.
Title of the page Наслов странице
To За
To accept this invitation (and get a Wikidot account if you don't have one yet) click the link: Да прихватите позивницу (и отворите налог на Викидоту ако га већ немате), кликните на линк:
To admins Администраторима
To allow people sign this petition insert the following piece of code into one of your pages: Да би корисници могли да потписују петиције, уметните следећи код у неку од страница:
To apply, you first need to create a Wikidot.com account, which will allow us to identify you. After you finish, please come back to this page and try joining the site again. За приступ вам прво треба налог на Викидоту, како би вас корисници препознали. Вратите се на ову страницу након што отворите налог и покушајте поново да приступите сајту.
To browse activities online or configure settings go to your <a href="%1">Account Dashboard</a>. За преглед активности на мрежи или измену подешавања идите на <a href="%1">Налог</a>.
To change the title and/or description of this thread please simply fill the form below and submit it. Nothing easier. За промену наслова и/или описа ове теме, само попуните доњи образац и поднесите га. Ништа лакше.
To contacts: У контакте:
To display the list of recent signatures, use the following code: За приказ списка скорашњих потписа користите следећи код:
To enable web statistics the site needs to be a Pro Lite or Edu. Да бисте омогућили статистику, сајт мора бити про лајт или образовни.
To finish the process and activate your account, please click this link: Да бисте довршили поступак и активирали налог, кликните на овај линк:
To insert the subscribe/unsubscribe widget into a wiki page please copy&paste the following code: Да бисте убацили посреднички елемент за претплату или отказивање претплате на страницу, користите следећи код:
To moderators Модераторима
To prolong features, please go to the <a href="javascript:;" onclick="%1">Upgrade</a> tab. Да бисте продужили функције, идите на језичак <a href="javascript:;" onclick="%1">Надоградња</a>.
To refer to an image attached to a page, use <em>pagename</em>/<em>filename</em> За упућивање на слику приложену страници, користите <em>ime_stranice</em>/<em>име_фајла</em>
To rename into an autonumbered category you must use a numeric page name Да бисте претворили категорију у аутоматски разбројиву, користите бројчана имена страница
To someone else Неком другом
To stop these emails, <a href="%1">click here</a>. Да бисте обуставили пријем ових имејлова, <a href="%1">кликните овде</a>.
To unsubscribe, please go to <a href="%1">%1</a> and review your subscriptions. Да бисте отказали претплату, идите на <a href="%1">%1</a> и размотрите претплате.
To use this list efficiently please:<br /> * send emails directly to %1,<br /> * send emails only from %2, otherwise we will not be able <br /> to recognize you as a valid subscriber. Да бисте учинковито користили списак: <br /> * шаљите имејлове право на %1,<br /> * шаљите имејлове само одавде: %2, иначе вас нећемо моћи <br /> идентификовати као претплатника.
To view the full list of notifications visit За пун списак обавештења посетите
To view the full list of notifications visit: За пун списак обавештења посетите:
To: За:
Too many tags passed (max. %d characters) Превише тагова (највише %d знакова)
Toolbars Траке алатки
Toolbars configuration Подешавање трака алатки
Top-bar: Горња трака
Total files Укупно фајлова
Total number of signatures Укупан број потписа
Total number of sites you will be able to create: Моћи ћете да отворите оволико сајтова:
Total price Укупна цена
Total size Укупна величина
Total storage Укупни складишни простор
Total storage you will get: Укупни складишни простор који добијате:
Total: Укупно:
Transfer: Пренос:
Try again Покушајте поново
Try to fix? Да покушам да поправим?
Try to intercept the lock Покушај да укинеш блокаду
Try to recreate lock Покушај да обновиш блокаду
Trying to re-rate this content? Покушавате да поново оцените садржај?
Tweet My Wiki „Вики на Твитеру“
Tweet My Wiki is not available. „Вики на Твитеру“ није доступан.
Tweet My Wiki updates status of selected Twitter user with the information about new pages created on this site. <br/><br/> To activate it you need to authorize Tweet My Wiki application to use a Twitter account. <br/><br/> <strong><a href="%1">Authorize Tweet My Wiki application</a></strong> (sign in as user you want the updates to be posted as). „Вики на Твитеру“ ажурира статус одабраним корисницима Твитера о новим страницама на овом сајту. <br/><br/> За активирање је потребно да одобрите апликацији „Вики на Твитеру“ да користи налог на Твитеру. <br/><br/> <strong><a href="%1">Одобрите апликацију „Вики на Твитеру“</a></strong> (пријавите се корисничким именом путем кога желите да приказујете новости.)
Type Врста
Type name of the user Унесите име корисника
Type the Wikidot User name above or <a href="javascript:;" onclick="%1">select from your contacts</a> Изнад унесите име на Викидоту или <a href="javascript:;" onclick="%1">одаберите од контаката</a>.
Type the wikidot user name below Унесите испод име на Викидоту
Type: Врста:
table табела
table of contents садржај
table wizard чаробњак за табелу
tags тагови
tags changed тагова промењено
tags changes промена тагова
talk разговор
teletype стројни код
teletype (monospaced) стројни код (једноширински)
that is you то сте ви
this email is to confirm your payment for order #%1 at <a href="%2">Wikidot.com</a>. овај имејл ради потврде плаћања наруџбине број %1 на <a href="%2">Викидоту</a>.
title измене наслова странице
title change измене наслова
title changed наслов је промењен
title changes промене наслова
to за
toc садржај
together with %%year%% tag, which displays current year. заједно с тагом %%year%%, који приказује текућу годину.
toggle visibility укључи/искључи видљивост

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment