Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

"Tags" field too long. Задовге поле "Теги".
"Thank you" page Сторінка «Дякую».
… there are a few dependencies left. … залишилося кілька залежностей.
.tar.gz (default) .tar.gz (типовий)
<a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service of Wikidot.com</a> <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Умови обслуговування на Wikidot.com</a>
THANK YOU FOR USING WIKIDOT! ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИКОРИСТАННЯ WIKIDOT!
Table of Contents Зміст
Tag profile page for current members with: Позначити сторінку профілю поточних учасників тегами:
Tag profile page for past members with: Позначити сторінку профілю колишніх учасників тегами:
Tagline Слоган
Tagline / subtitle Слоган / підзаголовок
Tagline should not be longer than 200 characters Слоган не повинен бути довшим, ніж 200 символів
Tags Теґи
Tags are a nice way to organize content in your Site. You can apply multiple tags (labels) to each of your pages. You can learn more what a tag is reading Wikipedia entries for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags" target="_blank">Tags</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud" target="_blank">Tag cloud</a>. Теґи – гарний спосіб організувати дані вашого сайту. Одну сторінку можна помітити декількома теґами. Дізнатися більше про те, що таке теґи, можете на сторінках <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96)" target="_blank">"Теґ"</a> та <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2" target="_blank">"Хмарка теґів"</a> у Вікіпедії.
Take me to PayPal Переведіть мене в PayPal
Template Шаблон
Template "%s" can not be found. Шаблон "%s" не знайдено.
Template preview: Попередній перегляд шаблону:
Templates Шаблони
Terms of Service Умови обслуговування
Text-Link-Ads.com works very well for websites with low-to-medium traffic. Moreover, if your Wiki has a <em>Google Page Rank</em> equal or more than 4 (which could indicate your Wiki is suitable for selling links) this will most probably work nicely. (you can check your Wiki's PageRang e.g. <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">here</a>) <br/><br/> To see TLA in action look at <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> - we are displaying ads in the footer. Text-Link-Ads.com дуже добре працює для веб-сайтів із низьким і середнім трафіком. Крім того, якщо рейтинг вашої Wiki <em>Google Page Rank</em> дорівнює або перевищує 4 (що може означати, що ваша Wiki підходить для продажу посилань), це, швидше за все, працюватиме добре. (ви можете перевірити PageRang своєї Wiki, наприклад, <a href="http://www.prchecker.info/check_page_rank.php" target="_blank">тут</a>) <br/><br/> Щоб побачити TLA у дії подивіться на <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">snippets.wikidot.com</a> - ми показуємо рекламу в нижньому колонтитулі.
Thank you Дякуємо
Thanks a lot for signing the "%1" petition. To ensure that it's really you, and not someone else using your email address, please click the following link to confirm your signature: Велике спасибі за підпис під петицією "%1". Щоб переконатися, що саме ви, а не хтось інший використовуєте вашу адресу електронної пошти, натисніть це посилання, щоб підтвердити свій підпис:
Thanks, no extra slots right now. Дякую, наразі немає додаткових місць.
The thread you're trying to show seems to have been deleted Здається, обговорення, яке ви намагаєтесь показати, видалено
The title="..." attribute is not valid. Недійсний атрибут title="...".
The transaction in your card statement will be described as payment to <strong>WIKIDOT INC</strong>. Трансакція у виписці з вашої картки буде описана як платіж на користь <strong>WIKIDOT INC</strong>.
The transaction is complete and the amount due has been charged. Below you will find an unique ID number of the transaction. Please print this page or store the number for your record. In case of questions or inquiries please use this number when talking to a Wikidot.com sales representative. Трансакцію завершено, а належну суму стягнено. Нижче ви знайдете унікальний ID номер транзакції. Будь ласка, роздрукуйте цю сторінку або запишіть від руки. У разі виникнення запитань або запитів, будь ласка, використовуйте цей номер під час розмови з представником відділу продажів Wikidot.com.
The two revisions you compared are pretty much identical Дві версії, які ви порівняли, майже однакові
Theme name Назва теми
Theme name must be given. Потрібно вказати назву теми.
Theme name should not be longer than 30 characters. Довжина назви теми не має перевищувати 30 символів.
Theme with this name already exists within this site. Тема з такою назвою вже існує на цьому сайті.
Themes Теми
There are %1 new notifications for you regarding your user account. Для вас є %1 нових сповіщень щодо вашого облікового запису користувача.
There are %s notifications Є %s сповіщень
There are no blocked IPs. Заблокованих IP-адрес немає.
There are no blocked users. Заблокованих користувачів немає.
There are no categories to show Категорії для показу відсутні
There are no custom layouts for this site. Немає спеціальних макетів для цього сайту.
There are no custom themes for this site. Немає спеціальних тем для цього сайту.
There is 1 new notification for you regarding your user account. Для вас є 1 нове сповіщення щодо вашого облікового запису користувача.
There is no page called %s Сторінка з назвою %s не існує
There is no page with this name Немає сторінки з такою назвою
There is no such campaign defined Немає такої операції
There is no such page in this site There is no such page in this site
There is no such user There is no such user
There is one notification Є одне сповіщення
There was a problem moving the file (code GFD) Виникла проблема з переміщенням файлу (код GFD)
There was a problem moving the file(code GFI) Виникла проблема з переміщенням файлу (код GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FPU) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код FPU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code FUO) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код FUO)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFD) Виникла проблема під час завантаження файлу. Повторіть спробу пізніше (код GFD)
There was a problem uploading the file - please try again later (code GFI) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код GFI)
There was a problem uploading the file - please try again later (code INV) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код INV)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NFU) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код NFU)
There was a problem uploading the file - please try again later (code NUL) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код NUL)
There was a problem uploading the file - please try again later (code UNK) Виникла проблема під час завантаження файлу. Спробуйте пізніше (код UNK)
There was an unknown problem and we could not complete your request: please try again Виникла невідома проблема, і ми не змогли виконати ваш запит: будь ласка, повторіть спробу
These pages were not fixed because the fixer algorithm could not fix them, they were edit-locked by another user or you just have not checked them to be fixed. Ці сторінки не було виправлено, тому що алгоритм виправлення не міг їх виправити, вони були заблоковані для редагування іншим користувачем або ви просто не позначили їх на виправлення.
This IP address belongs to a private subnet and cannot be flagged Ця IP-адреса належить до приватної підмережі та не може бути позначена
This Site is private and accessible only to its members. Цей сайт є приватним і доступним лише його учасникам.
This User cannot own any more Sites. Цей Користувач не може бути власником більшої кількості Сайтів.
This action is available only to the person who actually started the Site (the founder). <br/><br/> We highly discourage anyone from deleting a website at Wikidot especially if: Ця дія доступна тільки особі, яка фактично створила Сайт (засновник). <br/><br/> Ми наполегливо не рекомендуємо нікому видаляти веб-сайт у Wikidot, особливо якщо:
This action is restricted to site members Ця дія доступна тільки користувачам сайту
This area of the website is private and you don't have access to it. If you believe you need access to this area please contact the web site administrators. Ця область веб-сайту є приватною, і ви не маєте до неї доступу. Якщо ви вважаєте, що вам потрібен доступ до цієї області, будь ласка, зв'яжіться з адміністраторами веб-сайту
This campaign has been paused Цю операцію було призупинено
This category holds hidden threads Ця категорія містить приховані обговорення
This category holds per-page comment threads Ця категорія містить обговорення на сторінках
This code should work - send a report Цей код має працювати – надішліть звіт
This email address does not match any user profile Ця електронна адреса не відповідає жодному профілю користувача
This email address has already been used to sign the petition Цю електронну адресу вже було використано для підписання петиції
This email has been sent to recover password for Wikidot account %1. To reset your password click the link below: Цей електронний лист було надіслано, щоб відновити пароль для облікового запису Wikidot %1. Щоб скинути пароль, натисніть посилання нижче:
This feature is reserved for Pro+ users. Ця функція зарезервована для користувачів Pro+.
This feature is reserved for pro users. Ця функція зарезервована для користувачів Pro.
This function is available to Pro accounts only. Upgrade your account and get bunch of other awesome features as well! Ця функція доступна лише для акаунтів Pro. Оновіть свій обліковий запис і отримайте багато інших чудових функцій!
This group holds hidden threads Ця група містить приховані обговорення
This invitation was sent by another member of this site Це запрошення надіслав інший учасник цього сайту
This is a "per category" setting which means you can have rating enabled only for a subclass of your Site. If a category setting reads "default" it means a value from the "_default" category is being inherited. Це налаштування «для категорії», що означає, що ви можете ввімкнути рейтинг лише для підкласу вашого сайту. Якщо параметр категорії читається як "default", це означає, що успадковується значення з категорії "_default".
This is a private feed. User authentication required via Basic HTTP Authentication. You can not access it. Please go to 'Account' -> 'Settings' -> 'Password' to get the password if you believe you should be allowed. Це приватна стрічка. Необхідна автентифікація користувача за допомогою базової автентифікації HTTP. Ви не можете отримати до нього доступ. Будь ласка, перейдіть до «Обліковий запис» -> «Налаштування» -> «Пароль», щоб отримати пароль, якщо ви вважаєте, що вам це потрібно.
This is a testing feature and we assume that you already know how OpenID works and how it can be used. At Wikidot we are working towards providing true OpenID server and accepting OpenID logins, but at the moment we thought it would be cool to allow you to use your Wiki URL as an OpenID login. <br/><br/> How it works? You must already have a OpenID account at one of the identity providers (see below). When you try to log into any OpenID-enabled services, your Wikidot Site will simply redirect (delegate) to your id provider. Це функція для тестування, і ми припускаємо, що ви вже знаєте, як працює OpenID і як його можна використовувати. У Wikidot ми працюємо над тим, щоб забезпечити справжній сервер OpenID і приймати логіни OpenID, але на даний момент ми подумали, що було б круто дозволити вам використовувати свою URL-адресу Wiki як логін OpenID. <br/><br/> Як це працює? У вас уже має бути обліковий запис OpenID в одному з постачальників ідентифікаційної інформації (див. нижче). Коли ви намагаєтесь увійти до будь-якої служби з підтримкою OpenID, ваш сайт Wikidot просто переспрямовує (делегує) вашому постачальнику ідентифікаторів.
This is an "Anonymous" user that does not use a valid wikidot.com account. Це «Анонімний» користувач, який не використовує дійсний обліковий запис wikidot.com.
This is how people will know you. Так люди будуть вас знати.
This is not a valid URI address. Це недійсна URI-адреса.
This is not a valid color format. Це недійсний формат кольору.
This is the Redirect module that redirects the browser directly to the "%1" page Це модуль перенаправлення, який перенаправляє веб-переглядач безпосередньо на сторінку "%1".
This is the administrative panel for your Site. But remember: <strong>With Great Power Comes Great Responsibility</strong>. Це адміністративна панель для вашого сайту. Але пам’ятайте: <strong>З Великою Силою приходить і Велика Відповідальність</strong>.
This is the discussion related to the wiki page Це обговорення, що стосується вікі-сторінки
This is the final step and after you confirm your identity, your account will be deleted. Це останній крок, і після підтвердження вашої особи ваш обліковий запис буде видалено.
This is the message your recipient(s) will receive. Please do not use any formatting (wiki nor HTML) within your (optional) message. Це повідомлення, яке отримає ваш одержувач (одержувачі). Будь ласка, не використовуйте жодного форматування (wiki або HTML) у вашому (необов’язковому) повідомленні.
This is your new, fantastic Site Manager. We have changed a lot around here, making administration better and faster. Managing your Wiki has never been easier. Це ваш новий, фантастичний Site Manager. Ми багато чого змінили тут, зробили адміністрування кращим і швидшим. Керувати своєю Wiki ще ніколи не було так просто.
This layout can not be deleted because there are still themes that use it. Цей макет не можна видалити, тому що все ще є теми, які його використовують.
This list belongs to the wiki: %1 located at: <a href="%2">%2</a>. Цей список належить до вікі: %1, що знаходиться за адресою: <a href="%2">%2</a>.
This membership application does not exist: please try again Ця заявка на участь не існує: будь ласка, спробуйте ще раз
This module always redirect to /_admin and only on that place working. You see this info because you have noredirect settings set on true. Цей модуль завжди переспрямовує на /_admin і працює лише там. Ви бачите цю інформацію, тому що для ваших налаштувань noredirect встановлено значення true.
This option is available in the Pro+ subscription plan. Ця опція доступна в тарифному плані Pro+.
This option is available only to registered (and signed in) users. Ця опція доступна лише для зареєстрованих (та авторизованих) користувачів.
This option is for at least Pro Lite accounts. Please consider upgrading. Ця опція доступна принаймні для облікових записів Pro Lite. Будь ласка, подумайте над оновленням.
This page already exists, please refresh the page in your browser Ця сторінка вже існує, будь ласка, оновіть сторінку у своєму браузері
This page does not exist Цієї сторінки не існує
This page is OK Ця сторінка в порядку
This page is objectionable Ця сторінка викликає заперечення
This panel allows you to configure advertising options on this site. For example, to place AdSense ads, go to <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (start an account if you do not have one), set up an AdSense for Content unit, and paste the code into any of locations chosen below. Repeat for any other locations below, and save the settings. <br/><br/> We will be adding support for other advertising networks gradually — we are open to suggestions. <br/><br/> If you have any questions related to ads, contact us at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. За допомогою цієї панелі можна налаштувати параметри реклами на цьому сайті. Наприклад, щоб розмістити рекламу AdSense, перейдіть до <a href="https://www.google.com/adsense" target="_blank">Google AdSense</a> (зареєструйте обліковий запис, якщо його немає) , налаштуйте блок AdSense для вмісту та вставте код у будь-яке з вибраних нижче розташувань. Повторіть для будь-якого іншого розташування нижче та збережіть налаштування. <br/><br/> Ми будемо поступово додавати підтримку інших рекламних мереж — ми відкриті до пропозицій. <br/><br/> Якщо у вас виникли запитання щодо реклами, зв’яжіться з нами за адресою <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
This private site is limited to %d members: the site owner should upgrade his account to raise this limit Цей приватний сайт обмежено %d учасниками: власник сайту повинен оновити свій обліковий запис, щоб підвищити цей ліміт
This sends a message to site administrators. Це повідомить адміністраторів сайту.
This setting allows creating a special page numbering scheme for a given category. If enabled, every new page created will be saved with its unix name becoming an incremental number. The initial suggested page name will be ignored. <br/><br/> I.e. if you apply the autonumbering scheme to a category called "issue" and try to create pages within this category, e.g. "issue:new-issue", it will be saved as "issue:1". The next new page you save will be named "issue:2" etc. <br/><br/> This is particularly useful for creating any kind of lists where each page is an item of the list. <br/><br/> To make the best use of the autonumbering feature you can combine it with the <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">ListPages module</a>. Цей параметр дає змогу створити спеціальну схему нумерації сторінок для певної категорії. Якщо ввімкнено, кожна нова створена сторінка буде збережена, а її ім’я unix стане інкрементним номером. Запропонована початкова назва сторінки буде проігнорована. <br/><br/> Тобто якщо ви застосуєте схему автонумерації до категорії під назвою "проблема" та спробуєте створити сторінки в цій категорії, наприклад. "issue:new-issue", його буде збережено як "issue:1". Наступна нова сторінка, яку ви збережете, матиме назву "issue:2" тощо. <br/><br/> Це особливо корисно для створення будь-яких списків, де кожна сторінка є елементом списку. <br/><br/> Щоб найкращим чином використати функцію автоматичної нумерації, ви можете поєднати її з <a href="http://www.wikidot.com/doc:listpages-module">модулем ListPages</a >.
This signature has already been confirmed, thank you Дякуємо, цей підпис уже підтверджено
This site currently uses %s storage. You cannot set a limit lower than that. Цей сайт наразі використовує %s пам’яті. Ви не можете встановити обмеження нижче цього.
This site does not allow joining. Цей сайт не дозволяє приєднатися.
This site does not exist Такого сайту не існує
This site has a restricted membership policy. You can either join it if you know an entry password, or if you apply to site administrators for membership and be accepted. Цей сайт має політику обмеженої участі. Ви можете або приєднатися до нього, якщо знаєте пароль для входу, або подасте заявку на участь до адміністраторів цього сайту.
This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro+ premium accounts</a>. Цей сайт налаштовано на використання лише захищеного підключення SSL (HTTPS). SSL доступний лише для <a href="http://www.wikidot.com/plans">преміум-акаунтів Pro+</a>.
This site has been deleted. Цей сайт був видалений.
This site has education upgrade applied already. На цьому сайті вже застосовано оновлення education.
This site name is not available, please try another name Це ім'я сайту недоступне, будь ласка, спробуйте інше ім'я
This site page was reported На цю сторінку сайту надіслано скаргу
This site user was reported На цього користувача сайту надіслано скаргу
This site was deleted by Wikidot Team because of violating the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms Of Service</a>. Цей сайт було видалено командою Wikidot через порушення <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Загальних положень та умов</a>.
This site will be also available via <em>http://%1.%2</em> address regardless of the custom domain settings, unless you check <em>Use the custom domain as the only domain</em>. <br/><br/> Any changes in the redirections might take up to a few minutes before becoming effective, due to caching. Цей сайт також буде доступний за адресою <em>http://%1.%2</em> незалежно від налаштувань користувацького домену, якщо ви не позначите <em>Використовувати користувацький домен як єдиний домен</em>. <br/><br/> Через кешування будь-які зміни в переспрямуваннях можуть набути чинності через кілька хвилин.
This theme can not be deleted because there are still pages that use it. Please check themes assigned to particular categories. Цю тему неможливо видалити, тому що є сторінки, які її використовують. Будь ласка, перевірте теми, віднесені до певних категорій.
This tool is for use by the administrators of this site Цей інструмент призначений для використання адміністраторами цього сайту
This user does not exist: please choose another and try again Цей користувач не існує: будь ласка, виберіть іншого та спробуйте ще раз
This user does not exist: please reload and try again Цей користувач не існує: оновіть сторінку та спробуйте ще раз
This user does wish to receive private messages. Цей користувач бажає отримувати особисті повідомлення.
This user has already been invited to the site Цього користувача вже запросили на сайт
This user has been blacklisted Цього користувача занесено в чорний список
This user has blocked all invitations - contact by personal message Цей користувач заблокував усі запрошення - звертайтесь в особисті повідомлення
This user is OK Це нормальний користувач
This user is abusive Це порушник
This user is already a member of the site Цей користувач вже є учасником сайту
This user is already a moderator Цей користувач вже є модератором
This user is already an administrator Цей користувач вже є адміністратором
This user is already blocked. Цей користувач уже заблокований.
This user is no longer a member of this site: please reload Цей користувач більше не є учасником цього сайту: будь ласка, перезавантажте сторінку
This user is no longer a moderator Цей користувач більше не модератор
This user is no longer an administrator Цей користувач більше не є адміністратором
This user is not a member of any site. Цей користувач не є учасником жодного сайту.
This user is not a moderator of any site. Цей користувач не є модератором жодного сайту.
This user is not an administator Цей користувач - не адміністратор
This user is not an administrator of any site. Цей користувач не є адміністратором жодного сайту.
This user is the only admin of the site, and as such cannot be removed Цей користувач є єдиним адміністратором сайту, тому не може бути видалений
This user is the owner and master admin of the site: removing him would be rude Цей користувач є власником і головним адміністратором сайту: видаляти його було б нечемно
This user wishes to receive messages only from selected users. Цей користувач бажає отримувати повідомлення лише від обраних користувачів.
This way you will be sure you are connecting the right accounts. Так ви будете впевнені, що підключаєте правильні облікові записи.
This wizard will create a code block. The code type (language) is needed for proper syntax highlighting. Цей майстер створить блок коду. Тип коду (мова) потрібен для правильного підсвічування синтаксису.
This wizard will create a link to a selected page within this site. Please enter the destination page name. If the destination page does not exist a link will also be generated to allow easier page creation. Цей майстер створить посилання на вибрану сторінку на цьому сайті. Будь ласка, введіть назву цільової сторінки. Якщо цільова сторінка не існує, також буде створено посилання, що полегшить створення сторінки.
This wizard will create an URL (web address) link: Цей майстер створить URL-адресу (веб-адресу):
This wizard will create an empty table with the specified properties: Цей майстер створить порожню таблицю із зазначеними властивостями:
This wizard will help you insert an image into the page. Цей майстер допоможе вам вставити зображення на сторінку.
Thread is locked and you cannot edit it: please contact your site admin Обговорення заблоковане і ви не можете її редагувати: будь ласка, зверніться до адміністратора свого сайту
Thread locked Обговорення заблоковане
Thread name Назва обговорення
Thread starting date Дата початку обговорення
Thread title Назва обговорення
Threads Обговорення
Threads in forums of the site Обговорення у форумах сайту
Threads in the forum category Обговорення в категорії форуму
Throw away Викинути геть
Tip: Another way to handle site-wide permissions it to set permissions for individual categories. This can be done using the <a href="/_admin">Site Manager</a>. Порада. Інший спосіб обробки дозволів для всього сайту – це встановити дозволи для окремих категорій. Це можна зробити за допомогою <a href="/_admin">Керування сайтом</a>.
Tip: to have the PHP code highlighted the code must be surrounded with &lt;?php … ?&gt; tags. Порада: щоб код PHP було виділено, код повинен бути оточений &lt;?php … ?&gt; теги.
Tip: you can change horizontal alignment of individual cell contents by putting &lt;, = and &gt; after the || marker which give: left, center or right alignment. Порада: ви можете змінити горизонтальне вирівнювання вмісту окремих комірок, поставивши &lt;, = та &gt; після || маркер, який дає: вирівнювання за лівим, центральним або правим краєм.
Tips Підказки
Title Заголовок
Title format should contain at least one of "%d" (for the page number) or "%s" (for the original title) variables, e.g. "Issue %d: %s". Формат заголовка має містити принаймні одну зі змінних «%d» (для номера сторінки) або «%s» (для оригінального заголовка), наприклад. "Проблема %d: %s".
Title format should not be longer than 64 characters. Формат заголовка не повинен бути довшим за 64 символи.
Title of the page Заголовок сторінки
To Кому
To accept this invitation (and get a Wikidot account if you don't have one yet) click the link: Щоб прийняти це запрошення (і отримати обліковий запис Wikidot, якщо ви його ще не маєте), натисніть посилання:
To admins Підвищити до адміністратора
To allow people sign this petition insert the following piece of code into one of your pages: To allow people sign this petition insert the following piece of code into one of your pages:
To apply, you first need to create a Wikidot.com account, which will allow us to identify you. After you finish, please come back to this page and try joining the site again. Щоб подати заявку, вам спочатку потрібно створити обліковий запис Wikidot.com, який дозволить нам ідентифікувати вас. Після завершення поверніться на цю сторінку та спробуйте знову приєднатися до сайту.
To browse activities online or configure settings go to your <a href="%1">Account Dashboard</a>. Щоб переглянути дії в Інтернеті або налаштувати параметри, перейдіть на <a href="%1">панель керування обліковим записом</a>.
To change the title and/or description of this thread please simply fill the form below and submit it. Nothing easier. Щоб змінити назву та/або опис цієї теми, будь ласка, просто заповніть наведену нижче форму та надішліть її. Немає нічого простішого.
To contacts: Для зв'язку
To display the list of recent signatures, use the following code: Щоб відобразити список нещодавніх підписів, скористайтеся таким кодом:
To enable web statistics the site needs to be a Pro Lite or Edu. Щоб увімкнути веб-статистику, сайт має мати версію Pro Lite або Edu.
To finish the process and activate your account, please click this link: Щоб завершити процес і активувати свій обліковий запис, будь ласка, натисніть це посилання:
To insert the subscribe/unsubscribe widget into a wiki page please copy&paste the following code: Щоб вставити віджет підписки/скасування підписки на вікі-сторінку, будь ласка, скопіюйте та вставте наступний код:
To moderators Підвищити до модератора
To prolong features, please go to the <a href="javascript:;" onclick="%1">Upgrade</a> tab. Щоб продовжити функції, будь ласка, перейдіть на <a href="javascript:;" вкладку onclick="%1">Оновити</a>.
To refer to an image attached to a page, use <em>pagename</em>/<em>filename</em> Для посилання на зображення, прикріплене до сторінки, використовуйте <em>назва сторінки</em>/<em>назва файлу</em>
To rename into an autonumbered category you must use a numeric page name Щоб перейменувати в категорію з автонумерацією, ви повинні використовувати цифрову назву сторінки
To someone else Змінити одержувача
To stop these emails, <a href="%1">click here</a>. Щоб припинити надсилання електронних листів, <a href="%1">натисніть тут</a>.
To unsubscribe, please go to <a href="%1">%1</a> and review your subscriptions. Щоб скасувати підписку, перейдіть на <a href="%1">%1</a> і перегляньте свої підписки.
To use this list efficiently please:<br /> * send emails directly to %1,<br /> * send emails only from %2, otherwise we will not be able <br /> to recognize you as a valid subscriber. Для ефективного використання цього списку, будь ласка:<br /> * надсилайте електронні листи безпосередньо на %1,<br /> * надсилайте електронні листи лише з %2, інакше ми не зможемо <br /> розпізнати вас як дійсного підписника.
To view the full list of notifications visit Щоб переглянути повний список сповіщень, відвідайте
To view the full list of notifications visit: Щоб переглянути повний список сповіщень, відвідайте:
To: Кому:
Too many tags passed (max. %d characters) Передано забагато тегів (макс. %d символів)
Toolbars Панелі інструментів
Toolbars configuration Налаштування панелей інструментів
Top-bar: Верхня панель:
Total files Всього файлів
Total number of signatures Всього підписів
Total number of sites you will be able to create: Загальна кількість сайтів, які ви зможете створити:
Total price Повна вартість
Total size Загальний розмір
Total storage Загальний обсяг пам’яті
Total storage you will get: Загальний обсяг пам’яті, який ви отримаєте:
Total: Всього:
Transfer: Передача:
Try again Спробувати знову
Try to fix? Спробувати виправити?
Try to intercept the lock Спроба перехопити блокування
Try to recreate lock Спроба відновити блокування
Trying to re-rate this content? Намагаєтесь повторно оцінити цей вміст?
Tweet My Wiki Tweet My Wiki
Tweet My Wiki is not available. Tweet My Wiki недоступний.
Tweet My Wiki updates status of selected Twitter user with the information about new pages created on this site. <br/><br/> To activate it you need to authorize Tweet My Wiki application to use a Twitter account. <br/><br/> <strong><a href="%1">Authorize Tweet My Wiki application</a></strong> (sign in as user you want the updates to be posted as). Tweet My Wiki оновлює статус вибраного користувача Twitter інформацією про нові сторінки, створені на цьому сайті. <br/><br/> Щоб його активувати, вам потрібно авторизувати програму Tweet My Wiki для використання облікового запису Twitter. <br/><br/> <strong><a href="%1">Авторизуйте програму Tweet My Wiki</a></strong> (увійдіть як користувач, від імені якого потрібно публікувати оновлення).
Type Тип
Type name of the user Введіть ім'я користувача
Type the Wikidot User name above or <a href="javascript:;" onclick="%1">select from your contacts</a> Введіть ім’я користувача Wikidot вище або <a href="javascript:;" onclick="%1">виберіть із ваших контактів</a>
Type the wikidot user name below Введіть нижче ім’я користувача wikidot
Type: Тип:
table таблиця
table of contents вміст
table wizard майстер таблиці
tags теги
tags changed теґи змінено
tags changes зміни теґів
talk розмова
teletype телетайп
teletype (monospaced) телетайп (моноширинний)
that is you це ви
this email is to confirm your payment for order #%1 at <a href="%2">Wikidot.com</a>. цей електронний лист призначено для підтвердження вашої оплати за замовлення №%1 на <a href="%2">Wikidot.com</a>.
title назва
title change зміна заголовка
title changed заголовок змінено
title changes зміни заголовків
to до
toc вміст
together with %%year%% tag, which displays current year. разом із тегом %%year%%, який відображає поточний рік.
toggle visibility перемкнути видимість

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment