Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(unused portion of your current subscription)
+ Upload a file with contacts
<li> <strong>Use site tags</strong><br/> If your Site already has some interesting content you should describe your Site by appropriate Tags - it will be easier to find for others. Go to <a href="javascript:;" onclick="%1">General settings</a>. </li> <li> <strong>Użyj tagów projektu</strong><br/> Jeśli twój projekt zawiera interesującą treść powinieneś opisać ją przy użyciu odpowiednich tagów, aby ułatwić innym jej znalezienie. Możesz je ustawić w <a href="javascript:;" onclick="%1">Ustawieniach ogólnych</a>. </li>
<li>URL of the page containing the image (only if image is public)</li> <li>the numerical ID of the image (only if public)</li> <li>image's URL (click on "all sizes" above the image and grab the single-line photo's URL - option 2.)</li>
<li>unlimited number of members even if your site is private</li> <li>25 GB for file uploads, each file up to 100 MB, more storage per request</li> <li>SSL security</li> <li>unlimited number of revisions per page</li> <li>other small improvements</li>
<strong>Upgrade for only </strong><span style="font-size: 28px">%149.90</span><strong> / year </strong>and get:
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too big. Please upload image size less than 2MB.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too small.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Please upload a valid .png, .jpg or .gif image.
The user is not a Member of this Wiki. Ten użytkownik nie jest członkiem tego projektu.
The user you want to block is a member of this site. Please first remove him/her from the site members list. Użytkownik, którego chcesz zablokować, jest członkiem projektu. Najpierw usuń go z listy członków.
The users will be taken to this page after confirming the signature.<br/> Leave blank to produce a standard "Thank you" message. Użytkownicy zostaną przeniesieni na tę stronę po potwierdzeniu podpisu.<br/> Jeśli pozostawisz to pole puste, użytkownicy po potwierdzeniu podpisu dostaną standardową stronę z podziękowaniem.
URL URL
URL link łącze URL
URL link wizard kreator łącza URL
URL of the identity:
URL of the server: URL serwera:
URL: URL
USD (United States dollars) USD (Dolary amerykańskie)
Unable to recreate lock safely Nie można zrekonstruować blokady
Unfold Rozwiń
Unfold All Rozwiń wszystkie
Unit price
Unknow error. Nieznany błąd.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją
Unless you use custom footer on your Site, every page contains "Flag as objectionable" link in the bottom-right corner. Users can mark particular pages as abusive/objectionable. Here is a list of such marked pages. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>.
Unread Nieprzeczytane
Unsupported color format. Use "RRR,GGG,BBB" for Red,Green,Blue each within 0-255 range. Niewspierany format koloru. Użyj "RRR,GGG,BBB" dla czerwonego (RRR), zielonego (GGG) i niebieskiego (BBB). Wartości kolorów podaj z zakresu 0-255.
Unsupported format for font size. Use px, em or %. Nieznany format wielkości czcionki. Użyj px, em lub %.
Unsupported format for font size. Use px, em, pt or %.
Unsupported math environment "
Unsupported payment method. Niepoprawna forma płatności.
Unwatch Przestań obserwować
Unwatch all %1 categories Przestań obserwować wszystkie kategorie %1
Unwatch all %1 pages Przestań obserwować wszystkie &1 stron
Unwatch all %1 sites Przestań obserwować wszystkie %1 projektów
Unwatch this category Przestań obserwować tę kategorię
Unwatch this page Przestań obserwować tę stronę
Unwatch this site Przestań obserwować ten projekt
Update Aktualizuj
Update list Aktualizuj listę
Update preview Aktualizuj podgląd
Upgrade Konto Pro
Upgrade Wikidot account now Ulepsz teraz konto Wikidot
Upgrade account now Ulepsz teraz konto
Upgrade here Ulepsz tutaj
Upgrade now Ulepsz teraz
Upgrade now! Ulepsz teraz!
Upgrade to Pro Ulepszy do Pro
Upgrade to Pro+ Ulepszy do Pro+
Upgrade to Pro+<br/> for
Upgrade to Pro<br/> for
Upgrade your account in 3 easy steps Ulepsz swoje konto w 3 prostych krokach
Upgrade! Ulepsz!
Upgrading… Ulepszanie…
Upload Załaduj
Upload a file from your computer Załaduj ze swojego komputera
Upload date Data załadowania
Upload file Ładuj plik
Upload file error. Please try again. Błąd ładowania pliku. Spróbuj ponownie.
Upload from your computer Załaduj ze swojego komputera
Upload multiple files (using Adobe Flash) Załaduj wiele plików (używając Adobe Flash)
Upload multiple files (using Adobe Flash, EXPERIMENTAL) Załaduj wiele plików (używając Adobe Flash EKSPERYMENTALNIE)
Uploaded by Załadowany przez
Uploaded file "%s". Wysłany plik "%s".
Uploaded multiple files. Wysłanie wielu plików.
Uploading… Wysyłanie…
Upon confirmation your
Use <a href="javascript:;" onclick="%1">Permissions</a> menu for fine-grained access control. <br/><br/> The landing page for unauthorized visitors should at least explain why the site is private and how to get access to it. But this is of course up to you. <br/><br/> You can better manage the style and look of the welcome page for unauthorized visitors by creating a welcome page in a different category (e.g. <tt>unauthorized:welcome</tt>) and disable nav elements for it in the Appearance menu. <br/><br/> To get new members, you can also: Użyj menu <a href="javascript:;" onclick="%1">Uprawnienia</a> aby ustawić precyzyjne uprawnienia. <br/><br/> Strona docelowa dla nieautoryzowanych użytkowników powinna wyjaśniać, dlaczego strona jest prywatna i jak uzyskać do niej dostęp. <br/><br/> Możesz lepiej zarządzać stylem i wyglądem strony powitalnej dla nieautoryzowanych użytkowników, tworząc stronę powitalną w innej kategorii (np. <tt>unauthorized:welcome</tt>) i wyłączyć dla niej elementy nawigacji w menu Wygląd. <br/><br/> Aby pozyskać nowych członków, możesz także:
Use Google Analytics Użyj Google Analytics
Use bootstrap
Use default permissions Użyj domyślnych uprawnień
Use pop-up?
Use secure browsing where possible
Use side menu bar Użyj paska bocznego menu
Use the Wikidot User info pop-up when clicking on avatars, Profile page link will lead to site profile. Note: Unchecking will make user avatars link directly to their site profile.
Use the custom domain as the only domain for this site. Użyj własnej domeny jako jedynej dla tego projektu
Use the custom footer Użyj neistandardowej stopki
Use the following data for authentication: Użyj następujących danych do autentykacji:
Use top menu bar Użyj paska górnego menu
Use your real email — people will never see this. Użyj swojego prawdziwego emaila — ludzie tego nigdy nie zobaczą
Used storage: Uźywana przestrzeń:
Useful links Przydatne linki
User Użytkownik
User %1 does not exist. Użytkownik %1 nie istnieje.
User %s accepted the invitation and joined your site Użytkownik %s przyjął zaproszenie i dołączył do projektu
User %s accepted your invitation Użytkownik %s przyjął zaproszenie.
User %s asked to join one of your sites Użytkownik %s prosi o dołączenie do jednego z twoich projektów
User %s joined your site using the secret password Użytkownik %s dołączył do projektu używając hasła
User %s rejected your invitation Użytkownik %s odrzucił zaproszenie
User %s reported page %s of your site
User %s reported user %s of your site
User %s reported user of your site whith used ip %s
User %s resigned as administrator of your site Użytkownik %s zrezygnował administrowania projektem
User %s resigned as member of your site Użytkownik %s opuścił projekt
User %s resigned as moderator of your site Użytkownik %s zrezygnował moderowania projektu
User Profiles Profile użytkowników
User does not exist. Użytkownik nie istnieje.
User icons Ikony użytkowników
User info Informacje o użytkowniku
User name Nazwa użytkownika
User profiles Profil użytkownika
User reports Raporty użytkownika
User to be blocked: Użytkownik do zablokowania:
User with the email address "%s" has been already invited to this Site. Remove him from the list and send invitations again. If you want to resend an invitation please rather look at the history of sent invitations. Użytkownik o adresie e-mail "%s" został już zaproszony. Usuń go z listy zaproszeń i spróbuj wysłać zaproszenia ponownie. Jeśli chcesz ponownie wysłać mu zaproszenie (przypomnienie), skorzystaj z listy wysłanych zaproszeń.
User with the email address "%s" is already a member of this Site. Remove him from the list and send invitations again. Użytkownik o adresie e-mail "%s" już jest członkiem tego projektu. Usuń go z listy zaproszeń i spróbuj wysłać zaproszenia ponownie.
User's contributions: Kontrybucje użytkownika:
Users Uzytkownicy
Users can mark anonymous users using your Site as abusive. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>.
Users can mark other users using your Site as abusive after clicking their user name. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>.
Users who are members of at least one Site that I am too Użytkownicy, którzy są członkami przynajmniej jednego projektu, do którego ja też należę
Using custom themes you can easily convert your site into a brand new quality. The idea is simple - you can create your own CSS rules. <br/> Look at the <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">CSS layout reference too</a> and <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">Design your own CSS theme</a> howto.
Using the "watching" feature you can be instantly notified about activity related to sites, pages and comments, directly to your email inbox. <br/><br/> Read more at <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">Watching FAQ</a>.
Using the interface below you can edit special HTML &lt;meta&gt; tags for the page.
Using this feature you are able to clone the whole wiki. A new wiki with content copied from this one will be created with the new web address.
underline podkreślenie
underline (ctrl+u) podkreślenie (ctrl+u)
unlimited nieograniczone
unselect all odznacz wszystkie
unwatch Przestań obserwować
upload files ładowanie plików
uploaded a file at załaduj plik
uploaded files at załaduj pliki
url url
url link wizard kreator łącza url
username or email address Nazwa użytkownika lub adres email
username: nazwa użytkownika:

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment