Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(unused portion of your current subscription) (неискоришћен део тренутне претплате)
+ Upload a file with contacts Доставите списак контаката
<li> <strong>Use site tags</strong><br/> If your Site already has some interesting content you should describe your Site by appropriate Tags - it will be easier to find for others. Go to <a href="javascript:;" onclick="%1">General settings</a>. </li> <li> <strong>Користите тагове</strong><br/> Ако ваш сајт већ има занимљив садржај, прикачите му одговарајуће тагове и олакшајте другима да га пронађу. Кликните на <a href="javascript:;" onclick="%1">Опште поставке</a>. </li>
<li>URL of the page containing the image (only if image is public)</li> <li>the numerical ID of the image (only if public)</li> <li>image's URL (click on "all sizes" above the image and grab the single-line photo's URL - option 2.)</li> <li>URL странице са сликом (уколико је слика јавна)</li> <li>бројевна идентификација слике (ако је јавна)</li> <li>URL слике (кликните на „све величине“ изнад слике и ископирајте једноредни URL слике — друга могућност)</li>
<li>unlimited number of members even if your site is private</li> <li>25 GB for file uploads, each file up to 100 MB, more storage per request</li> <li>SSL security</li> <li>unlimited number of revisions per page</li> <li>other small improvements</li> <li>неограничен број корисника чак и у приватном режиму</li> <li>25 гб за достављене фајлове, сваки до 100 мб, више складишног простора на захтев</li> <li>SSL безбедност</li> <li>неограничен број измена по страници</li> <li>друга мања побољшања</li>
<strong>Upgrade for only </strong><span style="font-size: 28px">%149.90</span><strong> / year </strong>and get: <strong>Надоградите за само </strong><span style="font-size: 28px">%149.90</span><strong> / годишње </strong>и добићете:
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too big. Please upload image size less than 2MB. Достављени фајл не може бити коришћен као фавикона.<br/>Слика је превелика. Доставите слике до два мегабајта величине.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too small. Достављени фајл не може бити коришћен као фавикона.<br/>Слика је премала.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Please upload a valid .png, .jpg or .gif image. Достављени фајл не може бити коришћен као фавикона.<br/>Доставите важећи формат .PNG, .JPG или .GIF.
The user is not a Member of this Wiki. Корисник није члан ове вики.
The user you want to block is a member of this site. Please first remove him/her from the site members list. Корисник ког желите да блокирате је члан овог сајта. Прво га уклоните са списка чланова.
The users will be taken to this page after confirming the signature.<br/> Leave blank to produce a standard "Thank you" message. Корисници ће бити пребачени на ову страницу након потврде потписа.<br/> Оставите празно да оставите стандардну поруку „Хвала“.
URL URL
URL link URL
URL link wizard чаробњак за URL
URL of the identity: URL идентификације:
URL of the server: URL сервера:
URL: URL:
USD (United States dollars) $
Unable to recreate lock safely Немогуће је безбедно обновити блокаду странице
Unfold Расклопи
Unfold All Расклопи све
Unit price Цена по јед. мере
Unknow error. Непозната грешка.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом
Unless you use custom footer on your Site, every page contains "Flag as objectionable" link in the bottom-right corner. Users can mark particular pages as abusive/objectionable. Here is a list of such marked pages. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Уколико не користите прилагођено подножје, свака страница садржи везу „Пријави сајт“ у доњем десном углу. Корисници могу пријавити одређене странице као увредљиве. Овде се налази списак таквих страница. Ваша улога као администратора састоји се у прегледању таквих пријава и реаговању на њих. Увек можете погледати <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Услове коришћења</a>.
Unread Непрочитане
Unsupported color format. Use "RRR,GGG,BBB" for Red,Green,Blue each within 0-255 range. Неподржан формат боја. Користите „RRR,GGG,BBB“ за црвену, зелену и плаву боју редом, унутар опсега 0—255.
Unsupported format for font size. Use px, em or %. Неподржан формат за величину фонта. Користите величине „px“, „em“ или „%“.
Unsupported format for font size. Use px, em, pt or %. Неподржан формат за величину фонта. Користите величине „px“, „em“, „pt“ или „%“.
Unsupported math environment " Неподржано математичко окружење
Unsupported payment method. Неподржан начин плаћања.
Unwatch Обустави праћење
Unwatch all %1 categories Обустави праћење свих %1 категорија
Unwatch all %1 pages Обустави праћење свих %1 страница
Unwatch all %1 sites Обустави праћење свих %1 сајт(ов)а
Unwatch this category Обустави праћење категорије
Unwatch this page Обустави праћење странице
Unwatch this site Обустави праћење сајта
Update Ажурирај
Update list Ажурирај списак
Update preview Ажурирај преглед
Upgrade Надоградња
Upgrade Wikidot account now Надоградите одмах налог на Викидоту
Upgrade account now Надоградите налог одмах
Upgrade here Надоградите овде
Upgrade now Надоградите одмах
Upgrade now! Надоградите одмах!
Upgrade to Pro Надоградите на про
Upgrade to Pro+ Надоградите на про плус
Upgrade to Pro+<br/> for Надоградите на про плус<br/> за
Upgrade to Pro<br/> for Надоградите на про<br/> за
Upgrade your account in 3 easy steps Надоградите налог у три лака корака
Upgrade! Надоградите!
Upgrading… Надоградња…
Upload Достави
Upload a file from your computer Достави фајл са свог рачунара
Upload date Достави датум
Upload file Достави фајл
Upload file error. Please try again. Грешка при достави. Покушајте поново.
Upload from your computer Достави са свог рачунара
Upload multiple files (using Adobe Flash) Отпреми више фајлова (уз помоћ Адобијевог Flash-а)
Upload multiple files (using Adobe Flash, EXPERIMENTAL) Отпреми више фајлова (уз помоћ Адобијевог Flash-а, експериментално)
Uploaded by Доставио корисник
Uploaded file "%s". Достављен фајл „%s“.
Uploaded multiple files. Достављено више фајлова.
Uploading… Достављање у току…
Upon confirmation your После књижења ће Ваш
Use <a href="javascript:;" onclick="%1">Permissions</a> menu for fine-grained access control. <br/><br/> The landing page for unauthorized visitors should at least explain why the site is private and how to get access to it. But this is of course up to you. <br/><br/> You can better manage the style and look of the welcome page for unauthorized visitors by creating a welcome page in a different category (e.g. <tt>unauthorized:welcome</tt>) and disable nav elements for it in the Appearance menu. <br/><br/> To get new members, you can also: Користите мени <a href="javascript:;" onclick="%1">Дозволе</a> за проширено управљање приступом. <br/><br/> За неовлашћене посетиоце циљна страница би требало да пружи објашњење зашто је сајт приватан и како добити приступ. Наравно, све је на вама. <br/><br/> Можете боље управљати стиловима и изгледом странице за добродошлицу неовлашћеним посетиоцима тако што ћете је поставити у другу категорију (нпр. <tt>posetioci-bez-dozvola:dobro-dosli</tt>) и онемогућити навигациону дугмад за њу у менију „Изглед“. <br/><br/> Да бисте стекли нове чланове, на располагању су вам и следеће могућности:
Use Google Analytics Користи Гугл аналитикс
Use bootstrap Користи Bootstrap
Use default permissions Користите подразумеване дозволе
Use pop-up? Користи искачући прозор?
Use secure browsing where possible Користи безбедно прегледање где је могуће
Use side menu bar Користите бочну траку
Use the Wikidot User info pop-up when clicking on avatars, Profile page link will lead to site profile. Note: Unchecking will make user avatars link directly to their site profile. Користите искачући инфо-прозор када кликћете на аватаре. Линк ка профилу водиће на профил на сајту. Напомена: испразните кућицу како би аватари били директан линк ка профилу на сајту.
Use the custom domain as the only domain for this site. Користите прилагођени домен као једини домен за овај сајт.
Use the custom footer Користи прилагођено подножје
Use the following data for authentication: Користите следеће податке за потврду:
Use top menu bar Користи горњу траку
Use your real email — people will never see this. Користите праву имејл адресу — други је неће никада видети.
Used storage: Искоришћен складишни простор:
Useful links Корисни линкови
User Корисник
User %1 does not exist. Корисник %1 не постоји.
User %s accepted the invitation and joined your site Корисник %s је прихватио ваш позивницу и придружио се сајту
User %s accepted your invitation Корисник %s је прихватио вашу позивницу
User %s asked to join one of your sites Корисник %s је поднео захтев за чланство на једном од ваших сајтова
User %s joined your site using the secret password Корисник %s се придружио вашем сајту тајном лозинком
User %s rejected your invitation Корисник %s је одбио вашу позивницу
User %s reported page %s of your site Корисник %s је пријавио страницу %s вашег сајта
User %s reported user %s of your site Корисник %s је пријавио корисника %s вашег сајта
User %s reported user of your site whith used ip %s Корисник %s је пријавио корисника вашег сајта с IP адресом %s
User %s resigned as administrator of your site Корисник %s је поднео оставку на место администратора на вашем сајту
User %s resigned as member of your site Корисник %s се ишчланио са вашег сајта
User %s resigned as moderator of your site Корисник %s је поднео оставку на место модератора на вашем сајту
User Profiles Профили корисника
User does not exist. Овај корисник не постоји.
User icons Аватари корисника
User info Подаци о корисницима
User name Корисничко име
User profiles Кориснички профили
User reports Извештаји о корисницима
User search has been (temporarily) disabled. Sorry!
User to be blocked: Блокирај следећег корисника:
User with the email address "%s" has been already invited to this Site. Remove him from the list and send invitations again. If you want to resend an invitation please rather look at the history of sent invitations. Корисник са имејл адресом „%s“ већ је позван да се придружи. Уклоните га са списка и пошаљите позивнице поново. Уколико желите да поново пошаљете позивницу, радије погледајте историјат послатих позивница.
User with the email address "%s" is already a member of this Site. Remove him from the list and send invitations again. Корисник са имејл адресом „%s“ већ је члан сајта. Уклоните га са списка и пошаљите позивнице поново.
User's contributions: Доприноси корисника:
Users Корисници
Users can mark anonymous users using your Site as abusive. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Корисници могу означавати анонимне кориснике вашег сајта као злонамерне кликом на њихово корисничко име. Ово је списак тако означених корисника. Као администратор имате обавезу да те пријаве прегледате и реагујете. Увек можете погледати наше <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Услове коришћења</a>.
Users can mark other users using your Site as abusive after clicking their user name. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Корисници могу означавати друге кориснике вашег сајта као злонамерне кликом на њихово корисничко име. Ово је списак тако означених корисника. Као администратор имате обавезу да те пријаве прегледате и реагујете. Увек можете погледати наше <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Услове коришћења</a>.
Users who are members of at least one Site that I am too корисници који су чланови на барем једном сајту на коме сте и Ви члан
Using custom themes you can easily convert your site into a brand new quality. The idea is simple - you can create your own CSS rules. <br/> Look at the <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">CSS layout reference too</a> and <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">Design your own CSS theme</a> howto. Корисничке теме могу дати вашем сајту лични печат. Замисао је једноставна — напишите своја CSS правила. <br/> Погледајте упутства овде: <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">CSS</a> и <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">Дизајнирање корисничког CSS-а</a>.
Using the "watching" feature you can be instantly notified about activity related to sites, pages and comments, directly to your email inbox. <br/><br/> Read more at <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">Watching FAQ</a>. Путем функције праћења бићете стално обавештавани о скорашњој активности на сајтовима, страницама и коментарима директно на имејл. <br/><br/> Више читајте на: <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">Праћење — ЧПП</a>.
Using the interface below you can edit special HTML &lt;meta&gt; tags for the page. Коришћењем доњег сучеља можете уређивати посебне HTML тагове на страници.
Using this feature you are able to clone the whole wiki. A new wiki with content copied from this one will be created with the new web address. Ово подешавање вам омогућава да клонирате цео сајт. Нови сајт са садржајем овог сајта имаће нову веб адресу.
underline подвуци
underline (ctrl+u) подвуци (ctrl + u)
unlimited неограничено
unselect all Поништи цео одабир
unsupported event type:
unwatch Обустави праћење
upload files слање фајлова
uploaded a file at фајл достављен
uploaded files at фајлови достављени
url URL
url link wizard чаробњак за URL
username or email address корисничко име или имејл адреса
username: корисничко име:

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment