Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(unused portion of your current subscription) (частина підписки, яку ви не використовуєте)
+ Upload a file with contacts + Завантажити файл з контактами
<li> <strong>Use site tags</strong><br/> If your Site already has some interesting content you should describe your Site by appropriate Tags - it will be easier to find for others. Go to <a href="javascript:;" onclick="%1">General settings</a>. </li> <li> <strong>Використовуйте теґи сайту</strong><br/> Якщо ваш сайт вже містить якийсь цікавий вміст, вам слід описати ваш сайт використовуючи відповідні теґи — так іншим буде легше знайти його. Перейдіть до <a href="javascript:;" onclick="%1">Загальних налаштувань</a>. </li>
<li>URL of the page containing the image (only if image is public)</li> <li>the numerical ID of the image (only if public)</li> <li>image's URL (click on "all sizes" above the image and grab the single-line photo's URL - option 2.)</li> <li>URL сторінки, що містить зображення (лише якщо зображення публічне)</li> <li>номер ID зображення (лише якщо публічне)</li> <li>URL зображення (натисніть на "усі розміри" над зображенням, і введіть URL одного рядка зображення — опція 2.)</li>
<li>unlimited number of members even if your site is private</li> <li>25 GB for file uploads, each file up to 100 MB, more storage per request</li> <li>SSL security</li> <li>unlimited number of revisions per page</li> <li>other small improvements</li> <li>необмежена кількість учасників, навіть якщо ваш сайт — приватний</li> <li>25 ГБ для завантаження файлів, максимальний розмір кожного файлу — 100 МБ, більше сховища за бажанням</li> <li>протокол безпеки SSL</li> <li>необмежена кількість версій на сторінку</li> <li>інші малі вдосконалення</li>
<strong>Upgrade for only </strong><span style="font-size: 28px">%149.90</span><strong> / year </strong>and get: <strong>Розширтесь лише за </strong><strong style="font-size: 175%">49.90 %1</strong><strong>/рік </strong>та одержте:
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too big. Please upload image size less than 2MB. Завантажений файл не можна використовувати як значок.<br/>Зображення завелике. Будь ласка, завантажте зображення з розміром до 2 МБ.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too small. Завантажений файл не можна використовувати як значок.<br/>Зображення замале.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Please upload a valid .png, .jpg or .gif image. Завантажений файл не можна використовувати як значок.<br/>Будь ласка, завантажте правильне зображення типу .png, .jpg чи .gif.
The user is not a Member of this Wiki. Користувач не є учасником цієї Wiki.
The user you want to block is a member of this site. Please first remove him/her from the site members list. Користувач, якого ви бажаєте заблокувати, є учасником цього сайту. Будь ласка, спершу виключіть його зі списку учасників сайту.
The users will be taken to this page after confirming the signature.<br/> Leave blank to produce a standard "Thank you" message. Користувачів переправить на цю сторінку після підтвердження підпису.<br/> Залиште це поле пустим, щоб створити стандартне повідомлення "Дякуємо".
URL URL
URL link URL-посилання
URL link wizard майстер URL-посилання
URL of the identity: URL особистості:
URL of the server: URL сервера:
URL: URL:
USD (United States dollars) USD (долар США)
Unable to recreate lock safely Неможливо безпечно відновити блокування
Unfold Розгорнути
Unfold All Розгорнути всі коментарі
Unit price Ціна за одиницю
Unknow error. Невідома помилка.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії
Unless you use custom footer on your Site, every page contains "Flag as objectionable" link in the bottom-right corner. Users can mark particular pages as abusive/objectionable. Here is a list of such marked pages. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Якщо ви не використовуєте власний нижній колонтитул на вашому сайті, кожна сторінка містить посилання "Відмітити як неприйнятну" у правому нижньому куті. Користувачі можуть відмітити певні сторінки як образливі/неприйнятні. Ось список таких позначених сторінок. Ваша роль як адміністратора — переглянути їх і відреагувати на такі повідомлення. Ви завжди можете посилатись на наші <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Загальні положення та умови</a>.
Unread Непрочитані
Unsupported color format. Use "RRR,GGG,BBB" for Red,Green,Blue each within 0-255 range. Непідтримуваний формат кольору. Використовуйте "RRR,GGG,BBB" для червоного, зеленого та синього, кожен з діапазоном 0-255.
Unsupported format for font size. Use px, em or %. Непідтримуваний формат для розміру шрифту. Використовуйте px, em чи %.
Unsupported format for font size. Use px, em, pt or %. Непідтримуваний формат для розміру шрифту. Використовуйте px, em чи %.
Unsupported math environment " Непідтримуване математичне середовище "
Unsupported payment method. Непідтримуваний спосіб оплати.
Unwatch Припинити стеження
Unwatch all %1 categories Припинити стежити за усіма %1 категоріями
Unwatch all %1 pages Припинити стежити за усіма %1 сторінками
Unwatch all %1 sites Припинити стежити за усіма %1 сайтами
Unwatch this category Припинити стежити за цією категорією
Unwatch this page Припинити стежити за цією сторінкою
Unwatch this site Припинити стежити за цим сайтом
Update Оновити
Update list Оновити список
Update preview Оновити попередній перегляд
Upgrade Розширення
Upgrade Wikidot account now Розширити обліковий запис Wikidot зараз
Upgrade account now Розширити обліковий запис зараз
Upgrade here Розширити тут
Upgrade now Розширити зараз
Upgrade now! Розширитись зараз!
Upgrade to Pro Розширити до Pro
Upgrade to Pro+ Розширити до Pro+
Upgrade to Pro+<br/> for Розширити до Pro+<br/> для
Upgrade to Pro<br/> for Розширити до Pro<br/> для
Upgrade your account in 3 easy steps Як розширити ваш обліковий запис за 3 прості кроки
Upgrade! Розширити!
Upgrading… Розширюємо…
Upload Завантажити
Upload a file from your computer Завантажити файл із вашого комп'ютера
Upload date Дата завантаження
Upload file Завантажити файл
Upload file error. Please try again. Помилка під час завантаження файлу. Будь ласка, спробуйте знову.
Upload from your computer Завантажити із вашого комп'ютера
Upload multiple files (using Adobe Flash) Завантажити декілька файлів (використовуючи Adobe Flash)
Upload multiple files (using Adobe Flash, EXPERIMENTAL) Завантажити декілька файлів (використовуючи Adobe Flash, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО)
Uploaded by Завантажено користувачем
Uploaded file "%s". Завантажено файл "%s".
Uploaded multiple files. Завантажено декілька файлів.
Uploading… Завантажуємо…
Upon confirmation your Після підтвердження
Use <a href="javascript:;" onclick="%1">Permissions</a> menu for fine-grained access control. <br/><br/> The landing page for unauthorized visitors should at least explain why the site is private and how to get access to it. But this is of course up to you. <br/><br/> You can better manage the style and look of the welcome page for unauthorized visitors by creating a welcome page in a different category (e.g. <tt>unauthorized:welcome</tt>) and disable nav elements for it in the Appearance menu. <br/><br/> To get new members, you can also: Використовуйте меню <a href="javascript:;" onclick="%1">Дозволів</a> для різноманітнішого керування доступом. <br/><br/> Сторінка-вітрина для неавторизованих відвідувачів повинна хоча б пояснити, чому сайт приватний і як отримати до нього доступ. Але це, звісно, залежить від вас. <br/><br/> Ви можете краще керувати стилем і виглядом сторінки привітання для неавторизованих відвідувачів, створивши її в іншій категорії (наприклад <tt>unauthorized:welcome</tt>) і вимкнувши навігаційні елементи для неї у меню Зовнішній вигляд. <br/><br/> Щоб одержати нових учасників, ви також можете:
Use Google Analytics Використовувати Google Analytics
Use bootstrap Використовувати bootstrap
Use default permissions Використовувати дозволи за замовчуванням
Use pop-up? Використовувати pop-up?
Use secure browsing where possible Використовувати безпечний перегляд, де можливо
Use side menu bar Використовувати бокове меню
Use the Wikidot User info pop-up when clicking on avatars, Profile page link will lead to site profile. Note: Unchecking will make user avatars link directly to their site profile. Використовуйте спливним віконцем з інформацією про користувачів Wikidot, коли ви натискаєте на аватари, посилання на сторінку профілю направить вас до профілю на сайті. Примітка: Прибирання прапорця зробить так, що посилання на аватар буде безпосередньо пов'язаним із профілем на сайті.
Use the custom domain as the only domain for this site. Використовувати власний домен як єдиний домен для цього сайту.
Use the custom footer Використовувати власний нижній колонтитул
Use the following data for authentication: Використовувати такі дані для автентифікації:
Use top menu bar Використовувати верхнє меню
Use your real email — people will never see this. Використовуйте вашу справжню електронну адресу — інші цього ніколи не побачать.
Used storage: Використане сховище:
Useful links Корисні посилання
User Користувач
User %1 does not exist. Користувача %1 не існує.
User %s accepted the invitation and joined your site Користувач %s прийняв запрошення і приєднався до вашого сайту
User %s accepted your invitation Користувач %s прийняв ваше запрошення
User %s asked to join one of your sites Користувач %s бажає приєднатись до одного з ваших сайтів.
User %s joined your site using the secret password Користувач %s приєднався до вашого сайту, використавши секретний пароль
User %s rejected your invitation Користувач %s не прийняв ваше запрошення
User %s reported page %s of your site Користувач %s відмітив сторінку вашого сайту як %s
User %s reported user %s of your site Користувач %s відмітив користувача вашого сайту як %s
User %s reported user of your site whith used ip %s Користувач %s відмітив користувача вашого сайту, ip якого %s
User %s resigned as administrator of your site Користувач %s вийшов зі списку адміністраторів вашого сайту
User %s resigned as member of your site Користувач %s вийшов зі списку учасників вашого сайту
User %s resigned as moderator of your site Користувач %s вийшов зі списку модераторів вашого сайту
User Profiles Профілі користувача
User does not exist. Користувача не існує.
User icons Аватари
User info Інформація про користувача
User name Ім'я користувача
User profiles Профілі користувача
User reports Скарги на користувача
User search has been (temporarily) disabled. Sorry! Пошук користувача (тимчасово) вимкнено. Вибачте!
User to be blocked: Користувач для блокування:
User with the email address "%s" has been already invited to this Site. Remove him from the list and send invitations again. If you want to resend an invitation please rather look at the history of sent invitations. Користувача з електронною поштою "%s" уже запрошено до сайту. Видаліть його зі списку та вишліть запрошення знову. Якщо ви бажаєте відіслати запрошення знову, будь ласка, радше погляньте на історію висланих запрошень.
User with the email address "%s" is already a member of this Site. Remove him from the list and send invitations again. Користувач з електронною поштою "%s" уже є членом цього сайту. Видаліть його зі списку та вишліть запрошення знову.
User's contributions: Вклад користувача:
Users Користувачі
Users can mark anonymous users using your Site as abusive. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Користувачі можуть відмітити анонімних користувачів як порушників. Ось список таких позначених користувачів. Ваша роль як адміністратора — переглянути їх і відреагувати на такі повідомлення. Ви завжди можете посилатись на наші <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Загальні положення та умови</a>.
Users can mark other users using your Site as abusive after clicking their user name. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Користувачі можуть відмітити інших користувачів як порушників, використовуючи ваш сайт, після натискання на їхні імена. Ось список таких позначених користувачів. Ваша роль як адміністратора — переглянути їх і відреагувати на такі повідомлення. Ви завжди можете посилатись на наші <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Загальні положення та умови</a>.
Users who are members of at least one Site that I am too Користувачі, які є учасниками хоча б одного сайту, учасником якого я також є
Using custom themes you can easily convert your site into a brand new quality. The idea is simple - you can create your own CSS rules. <br/> Look at the <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">CSS layout reference too</a> and <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">Design your own CSS theme</a> howto. Використовуючи власні теми, ви легко можете стрімко підвищити якість свого сайту. Ідея проста — ви можете створити власні правила CSS. <br/> Подивіться також <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">довідку щодо макетів CSS</a> та інструкцію <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">"Спроєктуйте власну тему CSS"</a>.
Using the "watching" feature you can be instantly notified about activity related to sites, pages and comments, directly to your email inbox. <br/><br/> Read more at <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">Watching FAQ</a>. Використовуючи функцію "стеження", ви можете бути миттєво повідомлені про діяльність, пов'язану зі сайтами, сторінками і коментарями безпосередньо на вашу електронну скриньку. <br/><br/> Прочитайте більше на <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">ЧаПи щодо "Стеження"</a>.
Using the interface below you can edit special HTML &lt;meta&gt; tags for the page. Використовуючи інтерфейс знизу, ви можете редагувати спеціальні теґи HTML <мета> для сторінки.
Using this feature you are able to clone the whole wiki. A new wiki with content copied from this one will be created with the new web address. Використовуючи цю функцію, ви спроможні клонувати всю вікі. Нова вікі зі вмістом, скопійованим з попередньої, буде створена з новою адресою.
underline підкреслення
underline (ctrl+u) підкреслення (ctrl+u)
unlimited необмежено
unselect all зняти вибір зі всього
unsupported event type: тип події, що не підтримується:
unwatch припинити стежити
upload files завантажити файли
uploaded a file at завантажено файл
uploaded files at завантажено файли
url посилання
url link wizard майстер посилань
username or email address ім'я користувача чи електронна адреса
username: ім'я користувача:

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment