Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(unused portion of your current subscription) (phần chưa sử dụng của gói đăng ký của bạn)
+ Upload a file with contacts + Tải lên tệp với các liên hệ
<li> <strong>Use site tags</strong><br/> If your Site already has some interesting content you should describe your Site by appropriate Tags - it will be easier to find for others. Go to <a href="javascript:;" onclick="%1">General settings</a>. </li> <li> <strong>Use site tags</strong><br/> If your Site already has some interesting content you should describe your Site by appropriate Tags - it will be easier to find for others. Go to <a href="javascript:;" onclick="%1">General settings</a>. </li>
<li>URL of the page containing the image (only if image is public)</li> <li>the numerical ID of the image (only if public)</li> <li>image's URL (click on "all sizes" above the image and grab the single-line photo's URL - option 2.)</li>
<li>unlimited number of members even if your site is private</li> <li>25 GB for file uploads, each file up to 100 MB, more storage per request</li> <li>SSL security</li> <li>unlimited number of revisions per page</li> <li>other small improvements</li>
<strong>Upgrade for only </strong><span style="font-size: 28px">%149.90</span><strong> / year </strong>and get: <strong>Nâng cấp với chỉ %149.90/năm và:</strong>
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too big. Please upload image size less than 2MB.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Image is too small.
The uploaded file can not be used as a favicon.<br/>Please upload a valid .png, .jpg or .gif image.
The user is not a Member of this Wiki. Người dùng này không phải thành viên wiki này.
The user you want to block is a member of this site. Please first remove him/her from the site members list.
The users will be taken to this page after confirming the signature.<br/> Leave blank to produce a standard "Thank you" message.
URL URL
URL link liên kết URL
URL link wizard hướng dẫn URL
URL of the identity: URL của danh tính:
URL of the server: URL của server
URL: URL:
USD (United States dollars) USD (Đô la Mỹ)
Unable to recreate lock safely Không thể tạo khóa an toàn
Unfold Mở
Unfold All Mở tất cả
Unit price Đơn vị giá
Unknow error. Lỗi không biết.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép
Unless you use custom footer on your Site, every page contains "Flag as objectionable" link in the bottom-right corner. Users can mark particular pages as abusive/objectionable. Here is a list of such marked pages. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>. Trừ khi bạn tùy chỉnh chân trang trên trang của bạn, mọi trang trên wiki có một liên kết "Báo cáo trang" hiển thị ở góc dưới cùng bên phải. Người dùng có thể đánh dấu trang nào đó cho các quản trị viên xem xét. Đây là danh sách những trang như vậy. Trách nhiệm của một quản trị viên là xem xét các báo cáo và hành động phù hợp. Bạn luôn có thể xem <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Điều khoản Dịch vụ</a>.
Unread Chưa đọc
Unsupported color format. Use "RRR,GGG,BBB" for Red,Green,Blue each within 0-255 range. Định dạng cho màu không được hỗ trợ. Dùng "RRR,GGG,BBB" cho Đỏ, Xanh Lá, Xanh Dương với mỗi giá trị từ 0-255.
Unsupported format for font size. Use px, em or %. Định dạng cho cỡ font không được hỗ trợ. Dùng px, em hoặc %.
Unsupported format for font size. Use px, em, pt or %. Định dạng cho cỡ font không được hỗ trợ. Dùng px, em, pt hoặc %.
Unsupported math environment " Phần mềm toán học không được hỗ trợ: "
Unsupported payment method. Phương thức thanh toán không được hỗ trợ.
Unwatch Ngừng theo dõi
Unwatch all %1 categories Ngừng theo dõi mọi %1 thể loại
Unwatch all %1 pages Ngừng theo dõi mọi %1 bài
Unwatch all %1 sites Ngừng theo dõi mọi %1 trang
Unwatch this category Ngừng theo dõi thể loại này
Unwatch this page Ngừng theo dõi trang này
Unwatch this site Ngừng theo dõi trang này
Update Cập nhật
Update list Cập nhật danh sách
Update preview Xem trước cập nhật
Upgrade Nâng cấp
Upgrade Wikidot account now Nâng cấp tài khoản Wikidot ngay
Upgrade account now Nâng cấp tài khoản ngay
Upgrade here Nâng cấp tại đây
Upgrade now Nâng cấp ngay
Upgrade now! Nâng cấp ngay!
Upgrade to Pro Nâng cấp lên Pro
Upgrade to Pro+ Nâng cấp lên Pro+
Upgrade to Pro+<br/> for Nâng cấp lên Pro+<br/> để
Upgrade to Pro<br/> for Nâng cấp lên Pro<br/> để
Upgrade your account in 3 easy steps Nâng cấp tài khoản của bạn trong 3 bước dễ dàng
Upgrade! Nâng cấp!
Upgrading… Nâng cấp…
Upload Đăng lên
Upload a file from your computer Đăng một file từ máy tính
Upload date Đăng thời gian lên
Upload file Đăng file lên
Upload file error. Please try again. Lỗi khi đăng file lên. Vui lòng thử lại sau
Upload from your computer Tải lên từ máy tính của bạn
Upload multiple files (using Adobe Flash) Tải lên nhiều tệp (bằng Adobe Flash)
Upload multiple files (using Adobe Flash, EXPERIMENTAL) Tải lên nhiều tệp (bằng Adobe Flash, THỬ NGHIỆM)
Uploaded by Tải lên bởi
Uploaded file "%s". Đã tải lên tệp "%s".
Uploaded multiple files. Đã tải lên nhiều tệp.
Uploading… Đang tải lên…
Upon confirmation your Một khi xác nhận
Use <a href="javascript:;" onclick="%1">Permissions</a> menu for fine-grained access control. <br/><br/> The landing page for unauthorized visitors should at least explain why the site is private and how to get access to it. But this is of course up to you. <br/><br/> You can better manage the style and look of the welcome page for unauthorized visitors by creating a welcome page in a different category (e.g. <tt>unauthorized:welcome</tt>) and disable nav elements for it in the Appearance menu. <br/><br/> To get new members, you can also: Dùng menu <a href="javascript:;" onclick="%1">Quyền hạn</a> để quản lý truy cập kỹ càng. <br/><br/> Trang hiển thị cho người truy cập không phép cần giải thích tại sao trang riêng tư và làm sao để truy cập nó. Nhưng điều này tất nhiên là dựa vào bạn. <br/><br/> Bạn có thể quản lý giao diện trang bằng cách tạo trang cho người không phép ở thể loại khác (v.d. <tt>unauthorized:welcome</tt>) và vô hiệu hóa các mục điều hướng trong menu Hình thức và Hành vi <br/><br/> Để có thêm thành viên mới, bạn cũng có thể:
Use Google Analytics Dùng Google Analytics
Use bootstrap Dùng bootstrap
Use default permissions Dùng quyền hạn mặc định
Use pop-up? Dùng popup?
Use secure browsing where possible Dùng truy cập an toàn khi có thể
Use side menu bar Dùng menu thanh cạnh
Use the Wikidot User info pop-up when clicking on avatars, Profile page link will lead to site profile. Note: Unchecking will make user avatars link directly to their site profile. Dùng popup thông tin người dùng khi nhấn vào các avatar, liên kết Trang tài khoản sẽ chuyển hướng đến trang tài khoản. Lưu ý: Bỏ tích sẽ khiến avatar chuyển hướng trực tiếp đến trang tài khoản.
Use the custom domain as the only domain for this site. Dùng tên miền tùy chỉnh là tên miền duy nhất cho trang này.
Use the custom footer Dùng chân trang tùy chỉnh
Use the following data for authentication: Dùng dữ liệu sau để xác thực:
Use top menu bar Dùng menu thanh trên
Use your real email — people will never see this. Hãy sử dụng email thật của bạn - việc này cần thiết để xác minh tài khoản và người khác sẽ không biết email của bạn. Vui lòng không sử dụng địa chỉ email có chứa số hoặc địa chỉ email từ Hotmail - bạn sẽ không nhận được email xác minh tài khoản.
Used storage: Lưu trữ đã sử dụng:
Useful links Liên kết hữu dụng
User Người dùng
User %1 does not exist. Người dùng %1 không tồn tại.
User %s accepted the invitation and joined your site Người dùng %s đã chấp nhận lời mời và tham gia trang bạn
User %s accepted your invitation Người dùng %s đã chấp nhận lời mời
User %s asked to join one of your sites Người dùng %s đã yêu cầu tham gia trang
User %s joined your site using the secret password Người dùng %s đã tham gia trang bằng mật khẩu bí mật
User %s rejected your invitation Người dùng %s đã từ chối lời mời
User %s reported page %s of your site Người dùng %s đã báo cáo trang %s của trang bạn
User %s reported user %s of your site Người dùng %s đã báo cáo người dùng %s của trang bạn
User %s reported user of your site whith used ip %s Người dùng %s đã báo cáo người dùng của trang bạn mà đã dùng địa chỉ IP %s
User %s resigned as administrator of your site Người dùng %s đã từ chức quản trị viên trang bạn
User %s resigned as member of your site Người dùng %s đã rời trang bạn
User %s resigned as moderator of your site Người dùng %s đã từ chức kiểm duyệt viên trang bạn
User Profiles Trang cá nhân của tài khoản
User does not exist. Tài khoản không tồn tại.
User icons Biểu tượng người dùng
User info Thông tin người dùng
User name Tên người dùng
User profiles Hồ sơ người dùng
User reports Báo cáo người dùng
User search has been (temporarily) disabled. Sorry! Tìm kiếm người dùng đã bị (tạm thời) vô hiệu hóa. Xin lỗi.
User to be blocked: Người dùng để chặn:
User with the email address "%s" has been already invited to this Site. Remove him from the list and send invitations again. If you want to resend an invitation please rather look at the history of sent invitations. Tài khoản với địa chỉ email "%s" đã ở sẵn trong trang này. Loại bỏ tài khoản khỏi danh sách và gửi lời mời lại. Nếu bạn muốn gửi lời mời lại làm ơn xem lại lịch sử mời
User with the email address "%s" is already a member of this Site. Remove him from the list and send invitations again.
User's contributions: Đóng góp của người dùng:
Users Các người dùng
Users can mark anonymous users using your Site as abusive. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>.
Users can mark other users using your Site as abusive after clicking their user name. Here is a list of such marked users. Your role as an administrator is to review them and react on such reports. You can always refer to our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service">Terms of Service</a>.
Users who are members of at least one Site that I am too
Using custom themes you can easily convert your site into a brand new quality. The idea is simple - you can create your own CSS rules. <br/> Look at the <a href="http://www.wikidot.com/doc:layout-reference" target="_blank">CSS layout reference too</a> and <a href="http://community.wikidot.com/howto:design-your-own-css-theme" target="_blank">Design your own CSS theme</a> howto.
Using the "watching" feature you can be instantly notified about activity related to sites, pages and comments, directly to your email inbox. <br/><br/> Read more at <a href="http://www.wikidot.com/faq:watching">Watching FAQ</a>.
Using the interface below you can edit special HTML &lt;meta&gt; tags for the page.
Using this feature you are able to clone the whole wiki. A new wiki with content copied from this one will be created with the new web address.
underline gạch chân
underline (ctrl+u) gạch chân (ctrl+u)
unlimited
unselect all
unsupported event type:
unwatch ngừng xem
upload files đăng tệp
uploaded a file at
uploaded files at
url
url link wizard
username or email address tên tài khoản hoặc email
username:

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment