Nl

Translating to: nl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li> <li> bezoek de <strong><a href="%1" target="_blank">TLA-calculator</a></strong> om te schatten hoeveel je kunt verdienen <li> <li> lees meer over tekstlinkadvertenties en hun <a href="%2" target="_blank">Uitgeversprogramma</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">maken een uitgeversaccount</a > en dien je Wiki in. </li> <li> Wanneer je Wiki wordt geaccepteerd, schakel je TLA hieronder in en configureert je de instellingen. </li> <li> begin geld te verdienen! dit is het! </li>
The verification codes does not match: please start again De verificatiecode komt niet overeen: start alstublieft opnieuw.
VAT BTW
VAT is excluded from prices for business customers. Voor zakelijke klanten is de prijs exclusief BTW.
Valid email must be provided. Een geldig e-mailadres moet opgegeven worden.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you. Belasting over de toegevoegde waarde wordt toegepast op alle individuele klanten uit de Europese Unie. Bij Europese bedrijven die een geldig EU-btw-nummer opgeven, wordt geen btw in rekening gebracht. <br/> Als je buiten de Europese Unie woont, is de BTW niet van toepassing.
Value is not numeric Waarde is niet numeriek
Value is not valid Waarde is ongeldig
Value is too large Waarde is te groot
Value is too long Waarde is te lang
Value is too short Waarde is te kort
Value is too small Waarde is te klein
Verify my new email Verifieer mij nieuwe mailadres
View all Bekijk alles
View all activities Bekijk alle activiteiten
View and manage file attachments for this page. Bekijk en beheer bestandsbijlagen van deze pagina.
View invitation Bekijk uitnodiging
View page revision Bekijk paginarevisie
View source of the revision Bekijk broncode van deze revisie
View wiki source for this page without editing. Bekijk wiki broncode van deze pagina zonder te wijzigen.
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Bovenliggende pagina bekijken/instellen (gebruikt voor het maken van broodkruimels en gestructureerde lay-out).
Visibility and privacy Zichtbaarheid en privacy
Visible Zichtbaar
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes. Bezoek <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> voor de centrale opslagplaats van door gebruikers ingediende thema's.
valid geldig
very high zeer hoog
view bekijk
view source bekijk de bron
view this page bekijk deze pagina
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. schendt de <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Servicevoorwaarden</a> van Wikidot.com, plaatst aanstootgevende inhoud, kan aanstootgevend zijn door zijn/ haar acties enz., kun je hem/haar als beledigend markeren. <br/><br/> Geen enkele gebruiker wordt automatisch geblokkeerd, verbannen of verwijderd, maar de verantwoordelijke autoriteiten worden op de hoogte gesteld van de gebruiker en ondernemen (indien nodig) actie. <br/><br/> Klik hieronder om de vlag aan of uit te zetten.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment