Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li> <li> odwiedź <strong><a href="%1" target="_blank">kalkulator TLA</a></strong> aby oszacować, ile możesz zarobić <li> <li> dowiedź się więcej o Text Link Ads i ich <a href="%2" target="_blank">Programie Wydawcy</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">stwórz konto wydawcy</a> i przedłóż swoją Wiki </li> <li> kiedy Twoja wiki zostanie zaakceptowana, włącz TLA poniżej i skonfiguruj ustawienia. </li> <li> zacznij zarabiać pieniądze! To wszystko! </li>
The verification codes does not match: please start again Kody weryfikujące nie pasują: proszę rozpocznij jeszcze raz
VAT VAT
VAT is excluded from prices for business customers. VAT jest wyłączony z cen dla klientów biznesowych.
Valid email must be provided. Musisz podać poprawny adres email.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you. Podatek od towarów i usług obowiązuje wszystkich indywidualnych klientów z Unii Europejskiej. Firmy europejskie które podadzą ważny EU VAT id nie zostaną obciążone VAT <br/> Jeśli żyjesz poza Unią Europejską VAT Cię nie dotyczy.
Value is not numeric Wartość nie jest liczbą.
Value is not valid Wartość nie jest poprawna.
Value is too large Wartość jest za duża.
Value is too long Wartość jest zbyt długa.
Value is too short Wartość jest za krótka.
Value is too small Wartość jest za mała.
Verify my new email Zweryfikuj mój nowy email
View all Zobacz wszystko
View all activities Zobacz wszystkie aktywności
View and manage file attachments for this page. Zobacz informacje o dołączonych do tej strony plikach.
View invitation Zobacz zaproszenie
View page revision Zobacz wersję strony
View source of the revision Zobacz źródło wersji
View wiki source for this page without editing. Zobacz źródło tej strony (bez jej edycji).
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Ustaw stronę nadrzędną (ułatwia nawigację).
Visibility and privacy Widoczność i prywatność
Visible Widoczny
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes. Odwiedź <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> centralne repozytorium tematów graficznych stworzonych przez użytkowników.
valid poprawny
very high bardzo wysoka
view zobacz
view source zobacz źródło
view this page oglądać tej strony
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. narusza <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">zasady serwisu</a>, umieszcza niewłaściwe treści, obraża innych użytkowników itp. możesz go zgłosić do administratorów.<br/><br/> Nie spowoduje to od razu jego zablokowania, czy wyrzucenia z serwisu, ale odpowiednie osoby zostaną powiadomione o podejrzeniach wobec użytkownika i jeśli to konieczne dokonają blokady.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment