Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

<li> visit <strong><a href="%1" target="_blank">TLA calculator</a></strong> to estimate how much you could earn <li> <li> learn more about Text Link Ads and their <a href="%2" target="_blank">Publisher Program</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">create a publisher account</a> and submit your Wiki </li> <li> when your Wiki is accepted, enable TLA below and configure settings. </li> <li> start earning money! this is it! </li> <li> перегляньте <strong><a href="%1" target="_blank">калькулятор TLA</a></strong>, щоб оцінити, скільки б ви могли заробити <li> <li> дізнайтеся більше про рекламу Text Link і їхню <a href="%2" target="_blank">Програму для видавців</a> </li> <li> <a href="%3" target="_blank">створіть обліковий запис видавця </a> та надішліть свою Вікі </li> <li> коли вашу Вікі буде прийнято, ввімкніть TLA нижче та налаштуйте параметри. </li> <li> почніть заробляти гроші! ось і все! </li>
The verification codes does not match: please start again Коди підтвердження не збігаються: будь ласка, повторіть спробу
VAT ПДВ
VAT is excluded from prices for business customers. ПДВ виключається з цін для бізнес-клієнтів.
Valid email must be provided. Потрібно вказати дійсну електронну пошту.
Value Added Tax is applied to all individual customers from European Union. European companies that provide valid EU VAT id will not be charged VAT. <br/> If you live outside European Union VAT does not apply to you. Податок на додану вартість застосовується для всіх індивідуальних клієнтів з Європейського Союзу. З європейських компаній, які надають дійсний ідентифікаційний номер ЄС з ПДВ, ПДВ не стягуватиметься. <br/> Якщо ви живете за межами Європейського Союзу, ПДВ не поширюється на вас.
Value is not numeric Значення не є числовим
Value is not valid Недійсне значення
Value is too large Завелике значення
Value is too long Задовге значення
Value is too short Закоротке значення
Value is too small Замале значення
Verify my new email Підтвердити мою нову ел. пошту
View all Переглянути все
View all activities Переглянути всі мої дії
View and manage file attachments for this page. Перегляньте та керуйте вкладеннями файлів для цієї сторінки.
View invitation Переглянути запрошення
View page revision Перегляд змін сторінки
View source of the revision Перегляд джерела зміни
View wiki source for this page without editing. Перегляд коду вікі цієї сторінки без редагування.
View/set parent page (used for creating breadcrumbs and structured layout). Переглянути/установити батьківську сторінку (використовується для створення "дерева навігації")
Visibility and privacy Видимість і конфіденційність
Visible Видимий
Visit <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> for the central repository of user-submitted themes. Відвідайте <a href="http://themes.wikidot.com" target="_blank">themes.wikidot.com</a> для центрального сховища представлених користувачами тем.
valid дійсні
very high дуже високий
view перегляд
view source перегляд джерела
view this page перегляд цієї сторінки
violates Wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. порушує <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Загальні положення та умови</a> Wikidot.com, публікує неприйнятний вміст, може ображати своїми діями тощо; ви можете позначити його/її як порушника. <br/><br/> Користувача не буде автоматично заблоковано чи видалено, але адміністрація буде повідомлена про нього і (у разі потреби) вживе певних заходів. <br/><br/> Натисніть нижче, щоб змінити прапорець.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment