Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(will not be published) (no es publicarà)
(with the Community Forum) (amb el Fòrum Comunitari)
... which means somebody else is creating the page at the same time and owns an exclusive page lock. <br/><br/> If however you are sure you want to intercept the page lock or the lock comes from a mistake or failure, you may try to forcibly remove conflicting lock. ... que vol dir que algú més està creant la pàgina alhora i té un bloqueig de pàgina exclusiu. <br/><br/> Si, tanmateix, esteu segur que voleu interceptar el bloqueig de la pàgina o si el blocatge prové d'un error o fracàs, podeu intentar eliminar el bloqueig per error.
<a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> registered users
<a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">what is this?</a>
<li> We will send you an email with a verification link. Make sure you have access to the mailbox. </li> <li> You will be asked to enter your new password. </li> <li> Us enviarem un correu electrònic amb un enllaç de verificació. Assegureu-vos que teniu accés a la bústia. </li> <li> Se us demanarà que introduïu la vostra nova contrasenya. </li>
<li>Wikidot staff (they can also contact you by email),</li> <li>Moderators and administrators of any of the sites you are a member of.</li> <li> Personal de Wikidot (també poden contactar-vos per correu electrònic), </li> <li> Moderadors i administradors de qualsevol dels llocs on sou membre. </li>
<li>we will not display any ads on your sites,</li> <li>you will be able to place your own ads, including those from AdSense or other ad networks, and manage ads easily through our panel within Site Manager (right here).</li> <li> no mostrarem anuncis als vostres llocs, </li> <li> podreu col·locar els vostres propis anuncis, inclosos els d'AdSense o d'altres xarxes publicitàries, i gestionar els anuncis fàcilment a través del nostre panell a l'administrador del lloc ( aquí mateix). </li>
<p>When you check this option, we remember you're IP address. This means that if you move your computer to another location, you will be asked to sign in again. It is also more secure and hacker-proof. </p><p> However, some firewalls make it look like you're always changing IP address, so if you use a computer that is behind a firewall, and you find yourself being mysteriously signed out, do not use this option.</p> <p> Quan marqueu aquesta opció, recordem que sou l'adreça IP. Això significa que si moveu l'ordinador a una altra ubicació, se us demanarà que inicieu la sessió de nou. També és més segur i a prova d'hackers. </p><p> No obstant això, alguns tallafocs fan que sembli que sempre esteu canviant l'adreça IP, de manera que si utilitzeu una computadora que hi ha darrere d'un tallafocs, us trobeu misteriosament tancat, no utilitzeu aquesta opció. </p>
<strong>Warning!</strong> Our wildcard domain certificate works well only within the wikidot.com domain. If you are using a custom domain for your Wiki (e.g. example.com instead of example.wikidot.com) you browser might produce a warning. Please contact us at <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> if you wish to use your own certificate for your domain. <strong>Warning!</strong> El nostre certificat de domini comodí funciona bé només dins del domini wikidot.com. Si utilitzeu un domini personalitzat per a la vostra Wiki (p. Ex. Example.com en comptes d'example.wikidot.com), el vostre navegador pot produir un avís. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> si voleu utilitzar el vostre propi certificat per al vostre domini.
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. If you show the top toolbar on your own site, you will get traffic through the "Random site" button. <br/><br/> Successful sites (those with enough content) are promoted on the bottom toolbar, but if you want your site to be featured even more often, please display the bottom toolbar on your site too! Les barres d'eines de Wikidot impulsa el trànsit entre llocs Wikidot i proporciona elements d'interfície addicionals. Si mostreu la barra d'eines superior al vostre lloc, obtindreu trànsit a través del botó "Random site". <br/><br/> Es promocionen llocs d'èxit (aquells amb contingut suficient) a la barra d'eines inferior, però si voleu que el vostre lloc es mostri encara més sovint, també podeu mostrar la barra d'eines inferior al vostre lloc.
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. The toolbars are displayed by default on all sites, but admins can disable them if they choose not to participate in the traffic exchange. <br/><br/> Individual users can disable seeing toolbars on other sites (thus overriding site settings), but please note that this can limit the user interface, since top toolbar might contain interface elements to interact with pages. Les barres d'eines de Wikidot impulsa el trànsit entre llocs Wikidot i proporciona elements d'interfície addicionals. Les barres d'eines es mostren de manera predeterminada a tots els llocs, però els administradors poden deshabilitar-los si no participen en l'intercanvi de trànsit. <br/><br/> Els usuaris individuals poden desactivar la visualització de barres d'eines en altres llocs (per tant, substituir la configuració del lloc), però tingueu en compte que això pot limitar la interfície d'usuari, ja que la barra d'eines superior pot contenir elements d'interfície per interactuar amb pàgines.
WWW Proxy.
WWW Proxy?
Waiting for incoming payment S'està esperant el pagament entrant
Want to create cool breadcrumbs navigation? Create structured site layout? Choose the parent page (one-level-above) for this one. Voleu crear navegació de pa de terra fresca? Creeu un disseny estructurat del lloc? Trieu la pàgina pare (d'un sol nivell) per a aquesta.
Want to learn more? Read our <a href="javascript:;">TLA guides and instructions</a>.
Warning! Classic +/- rating type and five-stars rating are completely independent and one rating does not alter the other one. Avís! El tipus de classificació +/- clàssic i la qualificació de cinc estrelles són completament independents i una qualificació no alterna l'altra.
Warning! Once you give away your Master status, you will lose a lot of control over this Site. <br/> Also, to get it back, you will have to ask the new Master Administrator to transfer this role to you. <br/> Use only when you trust the other person! Avís! Una vegada que regaleu el vostre estat de Màster, perdreu molt de control sobre aquest lloc. <br/> També, per recuperar-lo, haurà de demanar al nou administrador mestre que li transfereixi aquesta funció. <br/> Utilitzeu-lo només quan confieu en l'altra persona.
Warning! Please note that pages from private categories can still be included or viewed by ListPages module even if user does not have permission to view it directly. Avís! Tingueu en compte que les pàgines de categories privades encara es poden incloure o veure el mòdul de ListPages, fins i tot si l'usuari no té permís per veure-la directament.
Watch Thread Mira el fil
Watchers Vigilants
Watching Mirant
We are currently using your Facebook profile picture: Actualment estem utilitzant la vostra foto de perfil de Facebook:
We are glad to confirm your Wikidot account upgrade. Ens complau confirmar l'actualització del vostre compte de Wikidot.
We are periodically monitoring educational sites if they are really used for educational / research purposes. This is to prevent abuse. Estem controlant periòdicament els llocs educatius si realment s'utilitzen amb finalitats educatives / de recerca. Això és per evitar l'abús.
We could not recognize the code No hem pogut reconèixer el codi
We have just sent a confirmation email to you. Please check your email box and click on a link. Acabem d'enviar un correu electrònic de confirmació. Reviseu el vostre e-mail i feu clic a un enllaç.
We need you to have an account to create a new site Necessitem que tinguis un compte per crear un lloc nou
We respect your settings but there are situations where they can be overriden. In particular following people are allowed to send you messages: Respectem la vostra configuració, però hi ha situacions on es poden reemplaçar. En particular, es permet als usuaris que us enviïn missatges:
We will automatically detect your payment and upgrade your account. Detectarem automàticament el vostre pagament i actualitzarem el vostre compte.
We will look closer at the submitted code and contact you if we have more questions. If you wish to contact us, please send an email to Anirem més a prop del codi enviat i contactarem si tenim més preguntes. Si voleu contactar amb nosaltres, envieu un correu electrònic a
We'll be sad if you do this. Estarem tristos si ho fa.
Web address adreça web
Web address must be at least 3 characters long. L'adreça web ha de tenir un mínim de 3 caràcters.
Web address must be present and should be at least 3 characters long. L'adreça web ha d'estar present i ha de tenir un mínim de 3 caràcters.
Web address name should not be longer than 50 characters. El nom de l'adreça web no ha de tenir més de 50 caràcters.
Web statistics Estadístiques web
Website Lloc web
Website base URL: URL de base de lloc web:
Website is not valid. El lloc web no és vàlid.
Website: Lloc web:
Welcome Benvinguda
Welcome page for new members Pàgina de benvinguda per a nous membres
Welcome page for new members is too long. La pàgina de benvinguda dels membres nous és massa llarga.
Welcome to Upgrades! Benvingut a actualitzacions!
Welcome to Wikidot.com! Benvingut a Wikidot.com!
What should you do <em>before</em> setting a custom domain? Què heu de fer <em>abans</em> establir un domini personalitzat?
What to do? Què fer?
What to show? Què mostrar?
What to tell them? Què dir-los?
What will be cloned? Què es clonarà?
When the page is blocked only Site Administrators and Moderators with enough privileges can edit and modify it. This is sometimes useful e.g. for the starting page. Quan la pàgina està bloquejada només els administradors del lloc i els moderadors amb privilegis suficients poden editar-la i modificar-la. Això a vegades és útil, per exeple, per a la pàgina inicial.
Which page will be displayed when people just type http://%1? Quina pàgina es mostrarà quan la gent escrigui http://%1?
Which theme to extend Quin tema cal ampliar
While you have been editing the page contents someone else removed your edit lock and started editing the page in a way that your actions conflict. Mentre heu estat editant els continguts de la pàgina, algú més ha suprimit el vostre bloqueig d'edició i ha començat a editar la pàgina de manera que les vostres accions entrin en conflicte.
Who can join Qui pot unir-se?
Who can join: Qui pot unir-se:
Who can rate? Qui pot classificar?
Who invited this guy? Qui va convidar aquest noi?
Whole site Lloc sencer
Whom do you want to invite? A qui vols convidar?
Wiki Settings Configuració del wiki
Wiki address Adreça de Wiki
Wiki title Títol de Wiki
Wikidot Wikidot
Wikidot Community Site Lloc comunitari de Wikidot
Wikidot Newsletter Butlletí Wikidot
Wikidot Toolbars Barres d'eines Wikidot
Wikidot account name: Nom del compte de Wikidot:
Wikidot controls advertising on free sites and some high-traffic paid sites. Our ads are unobtrusive. However we provide a simple way for site admins to gain complete control over advertising by upgrading their account. Wikidot controla la publicitat en llocs gratuïts i alguns llocs pagats amb un alt trànsit. Els nostres anuncis són discrets. No obstant això, oferim una forma senzilla perquè els administradors del lloc obtinguin un control total sobre la publicitat actualitzant el seu compte.
Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Wikidot no modifica el teu perfil de Facebook ni publica cap informació en nom vostre sense la vostra acceptació.
Wikidot for educational purposes Wikidot amb finalitats educatives
Wikidot independent profile pages Pàgines de perfil independents de Wikidot
Wikidot remote API allows 3rd party applications to access your sites by direct communication with Wikidot servers. <br/><br/> To let a 3rd party application access to your Wikidot account, you need an API key. There are two types of keys: read-only and read-write. L'API remota de Wikidot permet que les aplicacions de tercers accedeixin als vostres llocs mitjançant una comunicació directa amb els servidors Wikidot. <br/><br/> Per permetre que una aplicació de tercers accedeixi al vostre compte de Wikidot, necessiteu una clau API. Hi ha dos tipus de claus: només lectura i lectura i escriptura.
Wikidot toolbars Barres d'eines de Wikidot
Wikidot user since: Usuari de Wikidot des de:
Wikidot was unable to select the user Wikidot no ha pogut seleccionar l'usuari
Wikidot.com - main page Wikidot.com - pàgina principal
Wikidot.com Account Notifications Notificacions de comptes de Wikidot.com
Wikidot.com Blog Bloc de Wikidot.com
Wikidot.com Privacy Policy. Política de privadesa de Wikidot.com.
Wikidot.com Terms of Service - what you can, what you should not etc. Termes de servei de Wikidot.com: què podeu, què no, etc
Wikidot.com User since: Wikidot.com Usuari des de:
Wikidot.com account notifications for user Notificacions de comptes de Wikidot.com per a usuaris
Wikidot.com blog Bloc de Wikidot.com
Wikidot.com issues VAT invoices for every purchase. The address below will be used on future invoices. The address also helps us determine the currency best suited to your region and if you are a subject to Value Added Tax. Wikidot.com emet factures d'IVA per cada compra. L'adreça següent s'utilitzarà en futures factures. L'adreça també ens ajuda a determinar la moneda més adequada a la vostra regió i si esteu subjecte a l'Impost sobre el valor afegit.
Wikidot.com user since Usuari de Wikidot.com des de
Wikidot.com watched forum discussions for user Wikidot.com va veure les discussions del fòrum per a l'usuari
Wikidot.com watched pages changes for user Wikidot.com ha vist canvis de pàgines per a l'usuari
Windows 8 Tile Taula de Windows 8
With this option you can prevent anonymous (guest) and low-karma users from publishing links in forum posts and page comments. Amb aquesta opció, podeu evitar que els usuaris anònims (convidats) i amb baix consum de karma publiquin enllaços en publicacions del fòrum i comentaris de pàgines.
Write private message Escriu un missatge privat
watchers vigilants
widget
will be charged with the amount presented above. Your Wikidot account will be upgraded within seconds. es carregarà l'import presentat anteriorment. El vostre compte de Wikidot s'actualitzarà en qüestió de segons.
would like to invite you to join members of the wiki website "%1" created at Wikidot.com. us convidem a unir-vos a membres del lloc web "%1" del wiki creat a Wikidot.com.
would like to invite you to the wiki website <a href="%2">%1</a> created at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>. us convidem al lloc web wiki <a href="%2">%1</a> created at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>.
write escriure

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment