Is

Translating to: is

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(will not be published) (verður ekki birt)
(with the Community Forum) (með samfélagsvettvangi)
... which means somebody else is creating the page at the same time and owns an exclusive page lock. <br/><br/> If however you are sure you want to intercept the page lock or the lock comes from a mistake or failure, you may try to forcibly remove conflicting lock. ... sem þýðir að einhver annar er að búa til síðuna á sama tíma og á sérstakan síðulás. <br/><br/> Ef þú ert hins vegar viss um að þú viljir stöðva síðulásinn eða læsingin stafar af mistökum eða bilun, gætirðu reynt að fjarlægja læsingu sem stangast á með valdi.
<a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> registered users <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> skráðir notendur
<a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">what is this?</a> <a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">hvað er þetta?</a>
<li> We will send you an email with a verification link. Make sure you have access to the mailbox. </li> <li> You will be asked to enter your new password. </li> <li> Við munum senda þér tölvupóst með staðfestingartengli. Gakktu úr skugga um að þú hafir aðgang að pósthólfinu. </li> <li> Þú verður beðinn um að slá inn nýja lykilorðið þitt. </li>
<li>Wikidot staff (they can also contact you by email),</li> <li>Moderators and administrators of any of the sites you are a member of.</li> <li>Starfsfólk Wikidot (þeir geta líka haft samband við þig með tölvupósti),</li> <li>Stjórnendur og stjórnendur allra þeirra vefsvæða sem þú ert aðili að.</li>
<li>we will not display any ads on your sites,</li> <li>you will be able to place your own ads, including those from AdSense or other ad networks, and manage ads easily through our panel within Site Manager (right here).</li> <li>við munum ekki birta neinar auglýsingar á vefsvæðum þínum,</li> <li>þú munt geta sett inn þínar eigin auglýsingar, þar á meðal auglýsingar frá AdSense eða öðrum auglýsinganetum, og stjórnað auglýsingum auðveldlega í gegnum pallborðið okkar í Site Manager ( hérna).</li>
<p>When you check this option, we remember you're IP address. This means that if you move your computer to another location, you will be asked to sign in again. It is also more secure and hacker-proof. </p><p> However, some firewalls make it look like you're always changing IP address, so if you use a computer that is behind a firewall, and you find yourself being mysteriously signed out, do not use this option.</p> <p>Þegar þú hakar við þennan valkost munum við eftir IP tölu þinni. Þetta þýðir að ef þú færir tölvuna þína á annan stað verður þú beðinn um að skrá þig inn aftur. Það er líka öruggara og öruggara fyrir tölvusnápur. </p><p> Hins vegar, sumir eldveggir láta það líta út fyrir að þú sért alltaf að skipta um IP-tölu, þannig að ef þú notar tölvu sem er á bak við eldvegg og þú sért að vera skráð út á dularfullan hátt skaltu ekki nota þennan möguleika. </p>
<strong>Warning!</strong> Our wildcard domain certificate works well only within the wikidot.com domain. If you are using a custom domain for your Wiki (e.g. example.com instead of example.wikidot.com) you browser might produce a warning. Please contact us at <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> if you wish to use your own certificate for your domain. <strong>Viðvörun!</strong> Algildislénsvottorð okkar virkar aðeins vel innan wikidot.com lénsins. Ef þú ert að nota sérsniðið lén fyrir Wiki þína (t.d. example.com í stað example.wikidot.com) gæti vafrinn þinn gefið viðvörun. Vinsamlegast hafðu samband við okkur á <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> ef þú vilt nota þitt eigið vottorð fyrir lénið þitt.
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. If you show the top toolbar on your own site, you will get traffic through the "Random site" button. <br/><br/> Successful sites (those with enough content) are promoted on the bottom toolbar, but if you want your site to be featured even more often, please display the bottom toolbar on your site too! Wikidot tækjastikurnar keyra umferð á milli Wikidot vefsvæða og bjóða upp á viðbótarviðmótsþætti. Ef þú sýnir efstu tækjastikuna á þinni eigin síðu færðu umferð í gegnum hnappinn „Random site“. <br/><br/> Árangursríkar síður (þær sem eru með nóg efni) eru kynntar á neðstu tækjastikunni, en ef þú vilt að síðuna þín sé sýnd enn oftar, vinsamlegast sýndu neðstu tækjastikuna á síðunni þinni líka!
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. The toolbars are displayed by default on all sites, but admins can disable them if they choose not to participate in the traffic exchange. <br/><br/> Individual users can disable seeing toolbars on other sites (thus overriding site settings), but please note that this can limit the user interface, since top toolbar might contain interface elements to interact with pages. Wikidot tækjastikurnar keyra umferð á milli Wikidot vefsvæða og bjóða upp á viðbótarviðmótsþætti. Tækjastikurnar birtast sjálfgefið á öllum síðum, en stjórnendur geta slökkt á þeim ef þeir kjósa að taka ekki þátt í umferðarskiptum. <br/><br/> Einstakir notendur geta slökkt á því að sjá tækjastikur á öðrum síðum (þar með hnekkja stillingum síðunnar), en vinsamlegast athugaðu að þetta getur takmarkað notendaviðmótið, þar sem efsta tækjastikan gæti innihaldið viðmótsþætti til að hafa samskipti við síður.
WWW Proxy. WWW Proxy
WWW Proxy? WWW Proxy?
Waiting for incoming payment Beðið eftir greiðslu
Want to create cool breadcrumbs navigation? Create structured site layout? Choose the parent page (one-level-above) for this one. Viltu búa til flott brauðmolaleiðsögn? Búa til skipulagt vefskipulag? Veldu foreldrasíðuna (einu stigi fyrir ofan) fyrir þessa.
Want to learn more? Read our <a href="javascript:;">TLA guides and instructions</a>. Viltu læra meira? Lestu <a href="javascript:;">TLA leiðbeiningarnar okkar og leiðbeiningar</a>.
Warning! Classic +/- rating type and five-stars rating are completely independent and one rating does not alter the other one. Viðvörun! Klassísk +/- einkunnategund og fimm stjörnu einkunn eru algjörlega óháð og ein einkunn breytir ekki hinni.
Warning! Once you give away your Master status, you will lose a lot of control over this Site. <br/> Also, to get it back, you will have to ask the new Master Administrator to transfer this role to you. <br/> Use only when you trust the other person! Viðvörun! Þegar þú hefur gefið upp meistarastöðu þína muntu missa mikla stjórn á þessari síðu. <br/> Einnig, til að fá það aftur, verður þú að biðja nýja aðalstjórnandann um að flytja þetta hlutverk til þín. <br/> Notaðu aðeins þegar þú treystir hinum aðilanum!
Warning! Please note that pages from private categories can still be included or viewed by ListPages module even if user does not have permission to view it directly. Viðvörun! Vinsamlega athugaðu að síður úr einkaflokkum geta samt verið innifalin eða skoðaðar með ListPages mát, jafnvel þó notandi hafi ekki leyfi til að skoða hana beint.
Watch Thread Horfið á Threat
Watchers
Watching
We are currently using your Facebook profile picture: Við erum núna að nota Facebook prófílmyndina þína:
We are glad to confirm your Wikidot account upgrade. Við erum ánægð að staðfesta uppfærslu Wikidot reikningsins þíns.
We are periodically monitoring educational sites if they are really used for educational / research purposes. This is to prevent abuse. Við fylgjumst reglulega með fræðslusíðum ef þær eru raunverulega notaðar í fræðslu-/rannsóknarskyni. Þetta er til að koma í veg fyrir misnotkun.
We could not recognize the code Við gátum ekki þekkt kóðann
We have just sent a confirmation email to you. Please check your email box and click on a link. Við erum nýbúin að senda þér staðfestingarpóst. Vinsamlegast athugaðu netfangið þitt og smelltu á tengil.
We need you to have an account to create a new site Við þurfum að hafa reikning til að búa til nýja síðu
We respect your settings but there are situations where they can be overriden. In particular following people are allowed to send you messages: Við virðum stillingarnar þínar en það eru aðstæður þar sem hægt er að hnekkja þeim. Sérstaklega er eftirfarandi fólki heimilt að senda þér skilaboð:
We will automatically detect your payment and upgrade your account. Við munum sjálfkrafa uppgötva greiðsluna þína og uppfæra reikninginn þinn.
We will look closer at the submitted code and contact you if we have more questions. If you wish to contact us, please send an email to Við munum skoða innsendan kóðann betur og hafa samband við þig ef við höfum fleiri spurningar. Ef þú vilt hafa samband við okkur, vinsamlegast sendu tölvupóst á
We'll be sad if you do this. Við verðum leið ef þú gerir þetta.
Web address Veffang
Web address must be at least 3 characters long.
Web address must be present and should be at least 3 characters long.
Web address name should not be longer than 50 characters.
Web statistics
Website
Website base URL:
Website is not valid. Vefsíðan er ekki gild.
Website:
Welcome
Welcome page for new members
Welcome page for new members is too long.
Welcome to Upgrades!
Welcome to Wikidot.com!
What should you do <em>before</em> setting a custom domain?
What to do? Hvað skal gera?
What to show? Hvað á að sýna?
What to tell them? Hvað á að segja þeim?
What will be cloned?
When the page is blocked only Site Administrators and Moderators with enough privileges can edit and modify it. This is sometimes useful e.g. for the starting page.
Which page will be displayed when people just type http://%1?
Which theme to extend
While you have been editing the page contents someone else removed your edit lock and started editing the page in a way that your actions conflict.
Who can join Hverjir geta verið með
Who can join: Hverjir geta verið með:
Who can rate? Hver getur gefið einkunn?
Who invited this guy?
Whole site heila síðuna
Whom do you want to invite? Hverjum viltu bjóða?
Wiki Settings Wiki stillingar
Wiki address
Wiki title Wiki titill
Wikidot Wikidot
Wikidot Community Site
Wikidot Newsletter
Wikidot Toolbars
Wikidot account name:
Wikidot controls advertising on free sites and some high-traffic paid sites. Our ads are unobtrusive. However we provide a simple way for site admins to gain complete control over advertising by upgrading their account. Wikidot stjórnar auglýsingum á ókeypis síðum og sumum borguðum síðum með mikla umferð. Auglýsingar okkar eru lítt áberandi. Hins vegar bjóðum við upp á einfalda leið fyrir síðustjóra til að ná fullri stjórn á auglýsingum með því að uppfæra reikninginn sinn.
Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Wikidot breytir ekki Facebook prófílnum þínum né birtir neinar upplýsingar fyrir þína hönd án þíns samþykkis.
Wikidot for educational purposes Wikidot í fræðsluskyni
Wikidot independent profile pages Óháðar prófílsíður Wikidot
Wikidot remote API allows 3rd party applications to access your sites by direct communication with Wikidot servers. <br/><br/> To let a 3rd party application access to your Wikidot account, you need an API key. There are two types of keys: read-only and read-write. Wikidot remote API gerir þriðju aðila forritum kleift að fá aðgang að vefsvæðum þínum með beinum samskiptum við Wikidot netþjóna. <br/><br/> Til að leyfa þriðja aðila forriti aðgang að Wikidot reikningnum þínum þarftu API lykil. Það eru tvær gerðir af lyklum: eingöngu lesa og lesa-skrifa.
Wikidot toolbars Tækjastikur af Wikidot
Wikidot user since: Wikidot notandi síðan
Wikidot was unable to select the user Wikidot gat ekki valið notanda
Wikidot.com - main page Wikidot.com - forsíða
Wikidot.com Account Notifications
Wikidot.com Blog Wikidot.com Blogg
Wikidot.com Privacy Policy. Persónuverndarstefna Wikidot.com
Wikidot.com Terms of Service - what you can, what you should not etc. Þjónustuskilmálar Wikidot
Wikidot.com User since: Wikidot.com Notandi síðan
Wikidot.com account notifications for user
Wikidot.com blog Wikidot.com blogg
Wikidot.com issues VAT invoices for every purchase. The address below will be used on future invoices. The address also helps us determine the currency best suited to your region and if you are a subject to Value Added Tax. Wikidot.com gefur út VSK reikninga fyrir öll kaup. Heimilisfangið hér að neðan verður notað á framtíðarreikningum. Heimilisfangið hjálpar okkur einnig að ákvarða gjaldmiðilinn sem hentar best á þínu svæði og hvort þú ert virðisaukaskattsskyld.
Wikidot.com user since Wikidot.com notandi síðan
Wikidot.com watched forum discussions for user
Wikidot.com watched pages changes for user
Windows 8 Tile
With this option you can prevent anonymous (guest) and low-karma users from publishing links in forum posts and page comments. Með þessum valkosti geturðu komið í veg fyrir að nafnlausir (gestir) og lágkarma notendur birti tengla í spjallfærslum og athugasemdum á síðu.
Write private message Skrifa einkaskilaboð
watchers áhorfendur
widget búnaður
will be charged with the amount presented above. Your Wikidot account will be upgraded within seconds. verður innheimt með þeirri upphæð sem kynnt er hér að ofan. Wikidot reikningurinn þinn verður uppfærður innan nokkurra sekúndna.
would like to invite you to join members of the wiki website "%1" created at Wikidot.com. langar að bjóða þér að ganga til liðs við meðlimi wiki vefsíðunnar "%1" sem búin var til á Wikidot.com.
would like to invite you to the wiki website <a href="%2">%1</a> created at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>.
write skifa

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment