Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(will not be published) (nie będzie opublikowany)
(with the Community Forum) (z forum społecznościowym)
... which means somebody else is creating the page at the same time and owns an exclusive page lock. <br/><br/> If however you are sure you want to intercept the page lock or the lock comes from a mistake or failure, you may try to forcibly remove conflicting lock. ... co oznacza, że ktoś inny tworzy stronę w tym samym czasie i posiada wyłączną blokadę strony.<br/><br/>Jeśli jednak jesteś pewien, że chcesz przechwycić blokadę strony i jest ona wynikiem błędu lub awarii, można spróbować wymusić usunięcie konfliktującej blokady.
<a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> registered users zarejestrowani użytkownicy serwisu <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a>
<a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">what is this?</a> <a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">co to jest?</a>
<li> We will send you an email with a verification link. Make sure you have access to the mailbox. </li> <li> You will be asked to enter your new password. </li> <li> Wyślemy maila z linkiem weryfikacyjnym. Upewnij się, że masz dostęp do skrzynki mailowej. </li> <li> Zostaniesz poproszony o wpisanie nowego hasła. </li>
<li>Wikidot staff (they can also contact you by email),</li> <li>Moderators and administrators of any of the sites you are a member of.</li> <li>administracja Wikidot (mogą się również z Tobą skontaktować mailowo),</li> <li>Moderatorzy i administratorzy każdego projektu, którego członkiem jesteś.</li>
<li>we will not display any ads on your sites,</li> <li>you will be able to place your own ads, including those from AdSense or other ad networks, and manage ads easily through our panel within Site Manager (right here).</li> <li>nie będziemy wyświetlać żadnych reklam na Twoich projektach,</li> <li>będziesz mógł umieścić swoje własne reklamy, włączając w to te z AdSense bądź innych sieci reklam, jak również łatwo zarządzać reklamami przez nasz panel w Panelu Admina (dokładnie tutaj).</li>
<p>When you check this option, we remember you're IP address. This means that if you move your computer to another location, you will be asked to sign in again. It is also more secure and hacker-proof. </p><p> However, some firewalls make it look like you're always changing IP address, so if you use a computer that is behind a firewall, and you find yourself being mysteriously signed out, do not use this option.</p> <p>Jak zaznaczysz tę opcję to zapamiętamy Twój adres IP. Oznacza to, że jeśli przeniesiesz swój komputer do innego miejsca zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się. Jest to również bezpieczniejsze i chroniące przed hakerami. </p><p> Jednakże niektóre firewalle powodują, że wygląda jakbyś zawsze zmieniał adres IP, więc jeśli używasz komputera chronionego firewallem i tajemniczo zostajesz wylogowany to nie używaj tej opcji.</p>
<strong>Warning!</strong> Our wildcard domain certificate works well only within the wikidot.com domain. If you are using a custom domain for your Wiki (e.g. example.com instead of example.wikidot.com) you browser might produce a warning. Please contact us at <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> if you wish to use your own certificate for your domain. <strong>Uwaga!</strong> Nasz certyfikat domeny typu wildcard działa poprawnie jedynie na domenie wikidot.com. Jeśli używasz niestandardowej domeny dla swojej wiki (np.: example.com zamiast example.wikidot.com) Twoja przeglądarka może wyświetlić ostrzeżenie. Skontaktuj się z nami poprzez <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> jeśli chcesz użyć swojego własnego certyfikatu jako swojej domeny.
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. If you show the top toolbar on your own site, you will get traffic through the "Random site" button. <br/><br/> Successful sites (those with enough content) are promoted on the bottom toolbar, but if you want your site to be featured even more often, please display the bottom toolbar on your site too! Paski narzędziowe Wikidot przesyłają ruch pomiędzy projektami Wikidot i zapewniają dodatkowe elementy interfejsu. Jeśli wyświetlisz górny pasek narzędziowy na swoim projekcie to zyskasz użytkowników z przycisku "Losowy Projekt". <br/><br/> Pomyślne projekty (te, które posiadają odpowiednio dużo treści) będą również promowane na dolnym pasku narzędziowym Twojego projektu!
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. The toolbars are displayed by default on all sites, but admins can disable them if they choose not to participate in the traffic exchange. <br/><br/> Individual users can disable seeing toolbars on other sites (thus overriding site settings), but please note that this can limit the user interface, since top toolbar might contain interface elements to interact with pages. Paski narzędziowe Wikidot przesyłają ruch pomiędzy projektami Wikidot i zapewniają dodatkowe elementy interfejsu. Paski narzędziowe są domyślnie wyświetlane na wszystkich projektach, ale administratorzy mogą je zablokować, jeśli zdecydują się nie brać udziału w wymianie ruchu. <br/><br/> Indywidualni użytkownicy mogą zablokować podgląd pasków narzędziowych na innych projektach (jednocześnie nadpisując ustawienia projektu), ale proszę zauważyć, że może ograniczyć to interfejs użytkownika, jako że górny pasek narzędziowy może zawierać elementy interfejsu do interakcji ze stronami.
WWW Proxy. WWW Proxy.
WWW Proxy? WWW Proxy?
Waiting for incoming payment Oczekiwanie na nadchodzącą płatność
Want to create cool breadcrumbs navigation? Create structured site layout? Choose the parent page (one-level-above) for this one. Chcesz stworzyć nawigację okruszkową lub strukturalny układ projektu? Wybierz stronę nadrzędną dla obecnej strony.
Want to learn more? Read our <a href="javascript:;">TLA guides and instructions</a>. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasz <a href="javascript:;">Przewodnik i instrukcje o TLA </a>
Warning! Classic +/- rating type and five-stars rating are completely independent and one rating does not alter the other one. Uwaga! Klasyczny typ oceniania +/- i pięciogwiadkowy typ są całkowicie niezależne i jeden typ ocen nie wpływa na drugi.
Warning! Once you give away your Master status, you will lose a lot of control over this Site. <br/> Also, to get it back, you will have to ask the new Master Administrator to transfer this role to you. <br/> Use only when you trust the other person! Uwaga! Kiedy oddasz swój status Głównego Administratora stracisz kontrolę nad tym projektem. <br/> Aby ją odzyskać będziesz musiał poprosić nowego Głównego Administratora aby przeniósł tę rolę na Ciebie. <br/> Zrób to jedynie wtedy, gdy ufasz drugiej osobie!
Warning! Please note that pages from private categories can still be included or viewed by ListPages module even if user does not have permission to view it directly. Uwaga! Zauważ, że strony z prywatnych kategorii mogą zostać wstawione bądź wyświetlone przez moduł ListPages nawet jeśli użytkownik nie posiada upoważnienia do bezpośredniego zobaczenia danej strony.
Watch Thread Śledź wątek
Watchers Obserwowane przez
Watching Obserwowane
We are currently using your Facebook profile picture: Obecnie używamy Twojego obrazka z profilu Facebook:
We are glad to confirm your Wikidot account upgrade. Z radością informujemy o potwierdzeniu ulepszenia Twojego konta Wikidot.
We are periodically monitoring educational sites if they are really used for educational / research purposes. This is to prevent abuse. Okazjonalnie monitorujemy projekty edukacyjne aby zobaczyć, czy rzeczywiście są używane w celach edukacyjnych / badawczych. Ma to na celu przeciwdziałanie nadużywaniu.
We could not recognize the code Nie możemy rozpoznać kodu
We have just sent a confirmation email to you. Please check your email box and click on a link. Właśnie wysłaliśmy do Ciebie maila potwierdzającego. Sprawdź swoją skrzynkę mailową i kliknij w link.
We need you to have an account to create a new site Potrzebujesz konta, aby utworzyć nowy projekt
We respect your settings but there are situations where they can be overriden. In particular following people are allowed to send you messages: Szanujemy Twoje ustawienia, ale są sytuacje, kiedy mogą one zostać nadpisane. W szczególności następujący ludzie mogą wysłać Ci wiadomości:
We will automatically detect your payment and upgrade your account. Automatycznie wykryjemy Twoją płatność i ulepszymy Twoje konto.
We will look closer at the submitted code and contact you if we have more questions. If you wish to contact us, please send an email to Przyjrzymy się bliżej przesłanemu kodu i skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziemy mieć więcej pytań. Jeśli chcesz się z nami skontaktować wyślij mail na
We'll be sad if you do this. Będziemy smutni jeśli to zrobisz
Web address Adres www
Web address must be at least 3 characters long. Adres strony musi mieć co najmniej 3 znaki długości.
Web address must be present and should be at least 3 characters long. Adres strony musi zostać wpisany i mieć co najmniej 3 znaki długości.
Web address name should not be longer than 50 characters. Adres nie może być dłuższy niż 50 znaków.
Web statistics Statystyki strony
Website Strona www
Website base URL: Główny adres URL strony:
Website is not valid. Strona internetowa nie jest poprawna.
Website: Strona www:
Welcome Witaj
Welcome page for new members Powitalna strona dla nowych użytkowników:
Welcome page for new members is too long. Strona powitalna dla nowych użytkowników jest zbyt długa.
Welcome to Upgrades! Witaj w Ulepszeniach!
Welcome to Wikidot.com! Witaj na Wikidot.com!
What should you do <em>before</em> setting a custom domain? Co powinieneś zrobić <em>przed</em> ustawieniem tu własnej domeny?
What to do? Co zrobić?
What to show? Co pokazać?
What to tell them? Co im powiedzieć?
What will be cloned? Co zostanie sklonowane?
When the page is blocked only Site Administrators and Moderators with enough privileges can edit and modify it. This is sometimes useful e.g. for the starting page. Gdy strona jest zablokowana tylko administratorzy i moderatorzy projektu mogą ją edytować. Funkcja ta może być przydatna, np. do zablokowania strony startowej.
Which page will be displayed when people just type http://%1? Która strona ma być pokazana, gdy ktoś wywoła http://%1?
Which theme to extend Który temat rozszerzyć
While you have been editing the page contents someone else removed your edit lock and started editing the page in a way that your actions conflict. W czasie gdy edytowałeś treść strony ktoś inny usunął Twoją blokadę i zaczął edytować tę samą stronę w taki sposób, że powstał konflikt z Twoimi zmianami.
Who can join Kto możę dołączyć
Who can join: Kto może dołączyć:
Who can rate? Kto może oceniać?
Who invited this guy? Kto zaprosił tego człowieka?
Whole site Cały projekt
Whom do you want to invite? Kogo chcesz zaprosić?
Wiki Settings Ustawienia Wiki
Wiki address Adres Wiki
Wiki title Nazwa Wiki
Wikidot Wikidot
Wikidot Community Site Witryna Społecznościowa Wikidot
Wikidot Newsletter Newsletter Wikidot
Wikidot Toolbars Paski Wikidot
Wikidot account name: Nazwa konta Wikidot
Wikidot controls advertising on free sites and some high-traffic paid sites. Our ads are unobtrusive. However we provide a simple way for site admins to gain complete control over advertising by upgrading their account. Wikidot kontroluje reklamy na darmowych projektach i niektórych płatnych projektach o dużym ruchu. Nasze reklamy nie są natrętne. Mimo to zapewniamy administratorom projektu prosty sposób na zyskanie pełnej kontroli nad reklamami poprzez ulepszenie swoich kont.
Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Wikidot nie zmodyfikuje Twojego profilu Facebook ani nie opublikuje w Twoim imieniu żadnych informacji bez Twojej zgody.
Wikidot for educational purposes Wikidot dla celów edukacyjnych
Wikidot independent profile pages Niezależne strony profilowe Wikidot
Wikidot remote API allows 3rd party applications to access your sites by direct communication with Wikidot servers. <br/><br/> To let a 3rd party application access to your Wikidot account, you need an API key. There are two types of keys: read-only and read-write. Zdalne API Wikidota pozwala aplikacjom osób trzecich na uzyskanie dostępu do Twojego projektu poprzez bezpośrednią komunikację z serwerami Wikidot. <br/><br/> Aby umożliwić aplikacjom osób trzecich dostęp do twojego konta Wikidot musisz posiadać klucz API. Są dwa rodzaje kluczy: tylko do odczytu i odczyt-zapis.
Wikidot toolbars Paski narzędziowe Wikidot
Wikidot user since: Użytkownik Wikidot od:
Wikidot was unable to select the user Wikidot nie może znaleźć użytkownika
Wikidot.com - main page Wikidot.com - strona główna
Wikidot.com Account Notifications Powiadomienia z serwisu Wikidot.com
Wikidot.com Blog Blog Wikidot.com
Wikidot.com Privacy Policy. Polityka prywatności Wikidot.com.
Wikidot.com Terms of Service - what you can, what you should not etc. Regulamin serwisu Wikidot.com - co można, czego nie itp.
Wikidot.com User since: Użytkownik Wikidot.com od:
Wikidot.com account notifications for user Powiadomienia z serwisu Wikidot.com dla użytkownika
Wikidot.com blog Blog serwisu Wikidot
Wikidot.com issues VAT invoices for every purchase. The address below will be used on future invoices. The address also helps us determine the currency best suited to your region and if you are a subject to Value Added Tax. Wikidot.com wystawia faktury VAT za każdy zakup. Adres poniżej zostanie użyty do przyszłych faktur. Adres pomoże nam również określić najlepszą dla Twojego regionu walutę i czy jesteś płatnikiem VAT.
Wikidot.com user since Użytkownik Wikidot.com od
Wikidot.com watched forum discussions for user Obserwowane dyskusje użytkownika
Wikidot.com watched pages changes for user Obserwowane strony użytkownika
Windows 8 Tile Kafelek Windows 8
With this option you can prevent anonymous (guest) and low-karma users from publishing links in forum posts and page comments. Dzięki tej opcji możesz powstrzymać użytkowników anonimowych (gości) i tych z niskim poziomem karmy od publikacji linków na forum i komentarzach stron.
Write private message Napisz prywatną wiadomość
watchers obserwatorzy
widget widget
will be charged with the amount presented above. Your Wikidot account will be upgraded within seconds. zostanie obciążone kwotą przedstawioną wyżej. Twoje konto Wikidot zostanie ulepszone w ciągu kilku sekund.
would like to invite you to join members of the wiki website "%1" created at Wikidot.com. chcesz zaprosić do dołączenia do członków wiki "%1" utworzonej na Wikidot.com.
would like to invite you to the wiki website <a href="%2">%1</a> created at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>. chce zaprosić Cię na witrynę wiki <a href="%2">%1</a> utworzoną na <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>.
write napisz

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment