Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(will not be published) (sẽ không được đăng tải)
(with the Community Forum) (với Diễn Đàn Cộng Đồng)
... which means somebody else is creating the page at the same time and owns an exclusive page lock. <br/><br/> If however you are sure you want to intercept the page lock or the lock comes from a mistake or failure, you may try to forcibly remove conflicting lock. ... có nghĩa là ai đó đang tạo trang cùng một lúc và có khóa trang để tránh người khác cùng chỉnh sửa.<br/><br/> Tuy nhiên nếu bạn chắc chắn bạn muốn phá khóa hoặc khóa bắt nguồn từ lỗi hoặc lỡ tay, bạn có thể thử phá khóa.
<a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> registered users Người dùng đã đăng ký tại <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a>
<a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">what is this?</a> <a href="http://www.wikidot.com/doc:karma" target="_blank">đây là gì?</a>
<li> We will send you an email with a verification link. Make sure you have access to the mailbox. </li> <li> You will be asked to enter your new password. </li> <li> Chúng tôi sẽ gửi bạn email với link xác minh. Chắc chắn rằng bạn có thể truy cập hộp thư email. </li> <li> Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới. </li>
<li>Wikidot staff (they can also contact you by email),</li> <li>Moderators and administrators of any of the sites you are a member of.</li> <li>Nhân viên Wikidot (họ cũng có thể liên lạc với bạn qua email),</li> <li>Kiểm duyệt viên hoặc quản trị viên của bất kỳ trang nào bạn tham gia.</li>
<li>we will not display any ads on your sites,</li> <li>you will be able to place your own ads, including those from AdSense or other ad networks, and manage ads easily through our panel within Site Manager (right here).</li> <li>chúng tôi sẽ không hiển thị bất kỳ quảng cáo nào trên các trang của bạn,</li> <li>bạn có thể đặt quảng cáo của chính bạn, bao gồm những quảng cáo từ AdSense hoặc các nhà quảng cáo khác, và quản lý quảng cáo dễ dàng thông qua Quản Lý Trang (tại đây).</li>
<p>When you check this option, we remember you're IP address. This means that if you move your computer to another location, you will be asked to sign in again. It is also more secure and hacker-proof. </p><p> However, some firewalls make it look like you're always changing IP address, so if you use a computer that is behind a firewall, and you find yourself being mysteriously signed out, do not use this option.</p> <p>Khi bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi nhớ địa chỉ IP của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn di chuyển thiết bị của bạn sang vị trí khác, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại. Việc này bảo mật và chống hacker hiệu quả hơn. </p><p> Tuy nhiên, một vài tường lửa khiến bạn trông giống như bạn luôn thay đổi địa chỉ IP, nên nếu bạn dùng tường lửa và thấy bạn luôn bị đăng xuất, đừng chọn lựa chọn này.</p>
<strong>Warning!</strong> Our wildcard domain certificate works well only within the wikidot.com domain. If you are using a custom domain for your Wiki (e.g. example.com instead of example.wikidot.com) you browser might produce a warning. Please contact us at <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> if you wish to use your own certificate for your domain. <strong>Cảnh báo!</strong> Chứng chỉ Wildcard SSL của chúng tôi chỉ hoạt động trong giới hạn tên miền wikidot.com. Nếu bạn dùng tên miền tùy chỉnh cho wiki của bạn (v.d. scpwiki.com thay vì scp-wiki.wikidot.com), trình duyệt của bạn có thể hiện cảnh báo. Hãy liên hệ chúng tôi tại <a href="mailto:priority-support@wikidot.com">priority-support@wikidot.com</a> nếu bạn muốn dùng chứng chỉ của chính bạn cho tên miền của chính bạn.
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. If you show the top toolbar on your own site, you will get traffic through the "Random site" button. <br/><br/> Successful sites (those with enough content) are promoted on the bottom toolbar, but if you want your site to be featured even more often, please display the bottom toolbar on your site too! Toolbar Wikidot trao đổi lượng truy cập giữa các trang Wikidot và cho thêm điều hướng bổ sung. Thanh toolbar được hiển thị theo mặc định trên mọi trang, tuy nhiên các quản trị viên có thể tắt chúng nếu họ không muốn trao đổi lượng truy cập. <br/><br/> Các trang thành công (trang có đủ nội dung) được quảng cáo trên toolbar dưới cùng, nhưng nếu bạn muốn trang của bạn được quảng cáo nhiều hơn, hãy hiển thị toolbar dưới cùng cả trên trang của bạn!
The Wikidot toolbars drive traffic between Wikidot sites and provide additional interface elements. The toolbars are displayed by default on all sites, but admins can disable them if they choose not to participate in the traffic exchange. <br/><br/> Individual users can disable seeing toolbars on other sites (thus overriding site settings), but please note that this can limit the user interface, since top toolbar might contain interface elements to interact with pages. Toolbar Wikidot trao đổi lượng truy cập giữa các trang Wikidot và cho thêm điều hướng bổ sung. Thanh toolbar được hiển thị theo mặc định trên mọi trang, tuy nhiên các quản trị viên có thể tắt chúng nếu họ không muốn trao đổi lượng truy cập. <br/><br/> Những người dùng có thể tắt toolbar trên các trang khác (ghi đè cài đặt toàn trang), tuy nhiên lưu ý rằng việc này có thể giới hạn giao diện người dùng, vì toolbar trên cùng có thể có công cụ để tương tác với các trang.
WWW Proxy. WWW Proxy.
WWW Proxy? WWW Proxy?
Waiting for incoming payment Đang chờ chuyển tiền
Want to create cool breadcrumbs navigation? Create structured site layout? Choose the parent page (one-level-above) for this one. Muốn tạo điều hướng ngầu kiểu breadcrumb? Tạo giao diện trang có cấu trúc? Chọn trang mẹ (cao hơn một cấp) cho trang này.
Want to learn more? Read our <a href="javascript:;">TLA guides and instructions</a>. Muốn tìm hiểu thêm? Đọc <a href="javascript:;">Hướng dẫn TLA</a>.
Warning! Classic +/- rating type and five-stars rating are completely independent and one rating does not alter the other one. Cảnh báo! Loại đánh giá +/- và đánh giá năm sao là hoàn toàn độc lập và một đánh giá không ảnh hưởng đánh giá còn lại.
Warning! Once you give away your Master status, you will lose a lot of control over this Site. <br/> Also, to get it back, you will have to ask the new Master Administrator to transfer this role to you. <br/> Use only when you trust the other person! Cảnh báo! Một khi bạn nhượng quyền Trưởng QTV, bạn sẽ mất rất nhiều kiểm soát với trang này. <br/> Còn nữa, để lấy lại quyền, bạn sẽ phải yêu cầu Trưởng Quản trị viên mới chuyển quyền cho bạn. <br/> Chỉ sử dụng khi bạn thật sự tin tưởng người bạn nhượng quyền cho!
Warning! Please note that pages from private categories can still be included or viewed by ListPages module even if user does not have permission to view it directly. Cảnh báo! Lưu ý rằng các trang từ các thể loại riêng tư vẫn sẽ có thể được nhúng hoặc được xem bởi module ListPages kể cả khi người dùng không có quyền xem trang đó trực tiếp.
Watch Thread Xem Thread
Watchers Người theo dõi
Watching Đang theo dõi
We are currently using your Facebook profile picture: Chúng tôi hiện đang sử dụng avatar Facebook của bạn:
We are glad to confirm your Wikidot account upgrade. Chúng tôi rất vui khi xác nhận được rằng tài khoản Wikidot của bạn đã được nâng cấp.
We are periodically monitoring educational sites if they are really used for educational / research purposes. This is to prevent abuse. Chúng tôi theo dõi các trang nâng cấp này định kì để kiểm tra xem chúng có thật sự được sử dụng cho mục đích giáo dục / nghiên cứu hay không. Điều này là để tránh lạm dụng.
We could not recognize the code Chúng tôi không thể nhận diện code
We have just sent a confirmation email to you. Please check your email box and click on a link. Chúng tôi đã gửi email xác minh cho bạn. Hãy kiểm tra hộp thư và bấm vào một liên kết.
We need you to have an account to create a new site Bạn cần có tài khoản để tạo trang mới
We respect your settings but there are situations where they can be overriden. In particular following people are allowed to send you messages: Chúng tôi tôn trọng cài đặt của bạn nhưng có một số tình huống mà chúng có thể không áp dụng. Cụ thể, những đối tượng sau được phép gửi tin nhắn cho bạn:
We will automatically detect your payment and upgrade your account. Chúng tôi sẽ tự động phát hiện thanh toán và nâng cấp tài khoản của bạn.
We will look closer at the submitted code and contact you if we have more questions. If you wish to contact us, please send an email to Chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn code được gửi và liên hệ với bạn nếu chúng tôi có câu hỏi. Nếu bạn muốn liên hệ, hãy gửi email đến
We'll be sad if you do this. Chúng tôi sẽ buồn nếu bạn làm vậy.
Web address Địa chỉ web
Web address must be at least 3 characters long. Địa chỉ web phải dài ít nhất 3 ký tự.
Web address must be present and should be at least 3 characters long. Địa chỉ web là bắt buộc và phải dài ít nhất 3 ký tự.
Web address name should not be longer than 50 characters. Địa chỉ web không được dài hơn 50 ký tự.
Web statistics Số liệu web
Website Trang web
Website base URL: Tên miền trang web:
Website is not valid. Trang web không hợp lệ.
Website: Trang web:
Welcome Chào mừng
Welcome page for new members Trang chào mừng cho thành viên mới
Welcome page for new members is too long. Trang chào mừng cho thành viên mới quá dài.
Welcome to Upgrades! Chào mừng đến với mục Nâng cấp!
Welcome to Wikidot.com! Chào mừng tới Wikidot.com!
What should you do <em>before</em> setting a custom domain? Bạn nên làm gì <em>trước khi</em> trỏ tên miền tùy chỉnh?
What to do? Phải làm gì?
What to show? Phải hiện gì?
What to tell them? Phải nói gì?
What will be cloned? Cái gì sẽ được sao chép?
When the page is blocked only Site Administrators and Moderators with enough privileges can edit and modify it. This is sometimes useful e.g. for the starting page. Khi bài bị khóa chỉ Quản trị viên và Kiểm duyệt viên đủ quyền hạn có thể chỉnh sửa nó. Việc này có lúc hữu dụng v.d. cho trang chủ hoặc các trang quan trọng.
Which page will be displayed when people just type http://%1? Trang nào sẽ được hiển thị khi mọi người chỉ nhập http://%1?
Which theme to extend Theme nào để dựa vào
While you have been editing the page contents someone else removed your edit lock and started editing the page in a way that your actions conflict. Khi bạn đang chỉnh sửa trang ai đó đã phá khóa của bạn và bắt đầu chỉnh sửa trang theo một cách mà chỉnh sửa của bạn sẽ xung đột.
Who can join Ai được tham gia
Who can join: Ai được tham gia:
Who can rate? Ai có thể đánh giá?
Who invited this guy? Ai đã mời người này?
Whole site Toàn trang
Whom do you want to invite? Bạn muốn mời ai?
Wiki Settings Cài đặt Wiki
Wiki address Địa chỉ Wiki
Wiki title Tiêu đề Wiki
Wikidot Wikidot
Wikidot Community Site Trang Cộng Đồng Wikidot
Wikidot Newsletter Tin báo Wikidot
Wikidot Toolbars Wikidot Toolbar
Wikidot account name: Tên tài khoản Wikidot:
Wikidot controls advertising on free sites and some high-traffic paid sites. Our ads are unobtrusive. However we provide a simple way for site admins to gain complete control over advertising by upgrading their account. Wikidot điều khiển quảng cáo trên các trang miễn phí và một vài trang trả phí có lượng truy cập cao. Các quảng cáo của chúng tôi không gây phiền. Tuy nhiên, chúng tôi cho quản trị viên điều khiển quảng cáo bằng cách nâng cấp tài khoản.
Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Lưu Ý: Chức năng này hiện bị hỏng. Việc sử dụng tính năng này, nếu còn có thể, có thể khiến tài khoản của bạn không truy cập được.
Wikidot for educational purposes Wikidot cho mục đích giáo dục
Wikidot independent profile pages Trang tài khoản ngoài Wikidot
Wikidot remote API allows 3rd party applications to access your sites by direct communication with Wikidot servers. <br/><br/> To let a 3rd party application access to your Wikidot account, you need an API key. There are two types of keys: read-only and read-write. API từ xa Wikidot cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy cập các trang của bạn bằng cách liên lạc trực tiếp máy chủ Wikidot. <br/><br/> Để cho phép bên thứ 3 truy cập tài khoản của bạn, bạn cần một mã API. Có hai loại mã: chỉ đọc và đọc-viết.
Wikidot toolbars Toolbar Wikidot
Wikidot user since: Người dùng Wikidot từ:
Wikidot was unable to select the user Wikidot không thể chọn người dùng
Wikidot.com - main page Wikidot.com - trang chủ
Wikidot.com Account Notifications Thồn báo Tài khoản Wikidot.com
Wikidot.com Blog Blog Wikidot.com
Wikidot.com Privacy Policy. Quy Định Riêng Tư Wikidot.com
Wikidot.com Terms of Service - what you can, what you should not etc. Điều khoản Dịch vụ Wikidot.com - những gì bạn được và không được làm, v.v.
Wikidot.com User since: Người dùng Wikidot.com từ:
Wikidot.com account notifications for user Thông báo tài khoản Wikidot.com cho người dùng
Wikidot.com blog Blog Wikidot.com
Wikidot.com issues VAT invoices for every purchase. The address below will be used on future invoices. The address also helps us determine the currency best suited to your region and if you are a subject to Value Added Tax. Wikidot.com cấp hóa đơn GTGT cho mọi giao dịch. Địa chỉ bên dưới sẽ được sử dụng cho các hóa đơn trong tương lai. Địa chỉ cũng giúp chúng tôi nhận biết đơn vị tiền tệ phù hợp nhất với khu vực của bạn và việc bạn có phải chịu thuế giá trị gia tăng hay không.
Wikidot.com user since Người dùng Wikidot.com từ
Wikidot.com watched forum discussions for user Các mục diễn đàn đã theo dõi cho người dùng
Wikidot.com watched pages changes for user Các chỉnh sửa trang đã theo dõi cho người dùng
Windows 8 Tile Tile Windows 8
With this option you can prevent anonymous (guest) and low-karma users from publishing links in forum posts and page comments. Với tùy chọn này bạn có thể tránh người dùng vô danh (khách) và người dùng có mức hoạt động thấp đăng tải đường link lên diễn đàn và bình luận trang.
Write private message Gửi tin nhắn riêng
watchers người xem
widget widget
will be charged with the amount presented above. Your Wikidot account will be upgraded within seconds. sẽ trừ tiền số tiền liệt kê bên trên. Tài khoản Wikidot của bạn sẽ được nâng cấp trong vài giây.
would like to invite you to join members of the wiki website "%1" created at Wikidot.com. muốn mời bạn tham gia wiki "%1" tại Wikidot.com.
would like to invite you to the wiki website <a href="%2">%1</a> created at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>. muốn mời bạn tham gia wiki <a href="%2">%1</a> tạo tại <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot</a>.
write viết

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment