Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(1 year, starting now) (1 rok, od tego momentu)
1 year "Pro Lite" status for your account and your sites, <br/> An entry-level plan with 5 sites and 30 GB storage included. 1 rok statusu "Pro Lite" dla Twojego konta i Twoich projektów, <br/> plan podstawowy z 5 projektami i 30 GB dostępnego miejsca.
1 year "Pro" status for your account and your sites, <br/> 10 sites and 100 GB storage included. 1 rok statusu "Pro" dla Twojego konta i Twoich projektów, <br/> 10 projektów i 100 GB dostępnego miejsca.
1 year "Pro+" status for your account and your sites, <br/> 30 sites and 200 GB storage included, <br/> SSL for all your sites and priority email support and more. 1 rok statusu "Pro+" dla Twojego konta i Twoich projektów, <br/> 30 projektów i 200 GB dostępnego miejsca, <br/> SSL dla wszystkich Twoich projektów, priorytetowa pomoc mailowa i wiele więcej.
<li> you have misspelled the email address - you can try again; </li> <li>your mail account does not accept emails - is it "full"? is your mail server all right? - check your email account; </li> <li>wikidot.com servers are unable to send the message - try again later and report a problem if we fail again. </li> <li> niepoprawnie napisałeś swój adres mailowy -
możesz spróbować ponownie; </li> <li>Twoje konto mailowe nie akceptuje maili - może jest "pełne"? Czy Twój serwer mailowy jest w porządku? - sprawdź swoje konto mailowe; </li> <li>serwery wikidot.com nie mogą wysłać wiadomości - spróbuj później ponownie, a w razie kolejnego niepowodzenia zgłoś problem. </li>
<li> You should own (or have administrative access to) the domain you want to use, </li> <li> You should point your nameservers (via "control panel" if your provider gives you one - look for advanced DNS settings - or by any other means) to resolve your domain to Wikidot.com servers. This should be done by setting a <strong>CNAME record</strong> to "<strong>www.%2</strong>" value. </li> <li> Very often one has to wait (depends on your provider or DNS settings) for the changes to propagate over the internet. </li> <li> Exactly the same procedure should be applied for the redirected domains (URLs) to be handled by Wikidot.com servers. </li> <li> Sometimes you might be forced to provide the IP address of the Wikidot.com server. In such a case use one of these addresses: <strong>%3</strong>. </li> <li> If you have enabled <em>Use the custom domain as the only domain</em> option, all requests to %1.%2 will be automatically redirected to your custom domain. </li> <li> powinieneś posiadać (albo mieć do niej dostęp administracyjny) domenę, którą chcesz użyć, </li> <li> powinieneś wskazać swoje nameservery (poprzez "panel kontrolny" jeśli Twój dostawca taki Ci dał - szukaj zaawansowanych ustawień DNS - bądź innymi środkami) aby ustawić swoją domenę na serwerze Wikidot.com. Powinno to zostać zrobione poprzez ustawienie <strong>CNAME record</strong> na wartość "<strong>www.%2</strong>". </li> <li> Bardzo często trzeba zaczekać (zależnie od dostawcy bądź ustawień DNS) nim zmiany rozprzestrzenią się przez internet. </li> <li> Dokładnie ta sama procedura powinna zostać zastosowana dla domen przekierowujących (URL) aby były one obsługiwane przez serwery Wikidot.com. </li> <li> Czasami możesz zostać zmuszony do podania adresu IP serwera Wikidot.com. W takim przypadku użyj jednego z tych adresów: <strong>%3</strong>. </li> <li> Jeśli masz włączoną opcję <em>Użyj własnej domeny jako jedynej dla tego projektu</em> wszystkie żądania skierowane do %1.%2 będą automatycznie przekierowywane do Twojej niestandardowej domeny. </li>
<li> your site is publicly recognizable and potentially useful, </li> <li> is a collaborative work by several authors, </li> <li> there are other reasons that might make you miss your wiki. </li> <li> jeżeli Twój projekt jest rozpoznawalny publicznie i potencjalnie użyteczny, </li> <li> jest pracą kolaboracyjną kilku autorów, </li> <li> są też inne powody, dla których możesz tęsknić za swoją wiki. </li>
<li> you sign up at TLA and submit your Wiki to TLA's inventory </li> <li> you choose where to place ads (by default in a footer of a page) </li> <li> TLA fills your spots with links (very short ads that contain just a few words and point to the advertiser's website); you can choose to review each ad before it is placed </li> <li> when someone wants to place a link on your Wiki, he/she buys the link directly from TLA </li> <li> our server communicates with TLA and includes the link automatically in the TLA advertising area </li> <li> you earn money directly from TLA </li> <li> zarejestrować się na TLA i przesłać swoją wiki do wyposażenia TLA </li> <li> wybrać miejsce na umiejscowienie reklam (domyślnie w stopce strony) </li> <li> TLA wypełni Twoje miejsca linkami (bardzo krótkimi reklamami zawierającymi jedynie kilka słów i odniesienie do strony internetowej reklamującego); możesz przejrzeć każdą reklamę zanim zostanie umiejscowiona </li> <li> kiedy ktoś będzie chciał umieścić link na Twojej wiki, kupi link bezpośrednio od TLA </li> <li> nasz serwer komunikuje się bezpośrednio z TLA i umieszcza link automatycznie w obszarze reklamowania TLA </li> <li> zarabiasz pieniądze bezpośrednio od TLA </li>
<p> Your account name: %1<br/> Your account email: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> If you have any questions, please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p> <p> Nazwa Twojego konta: %1<br/> Twój mail: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami<a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p>
Yes Tak
Yes, I want to delete this site! Tak, chcę usunąć ten projekt!
Yes, ban Tak, banuj
Yes, create a Wikidot.com account first Tak, utwórz najpierw konto Wikidot.com
Yes, delete block Tak, usuń blokadę
Yes, delete layout Tak, usuń układ
Yes, delete theme Tak, usuń temat
Yes, overwrite it Tak, nadpisz
Yes, remove Tak, usuń
Yes, you <strong>can</strong> delete the whole Site. However even if you delete it, it will not be wiped out from our database but rather you will be able to <strong>undo</strong> the operation. Tak, <strong>możesz</strong> usunąć cały projekt. Jednakże nawet jeśli go usuniesz, to nie skasujesz go całkowicie z naszej bazy danych, lecz będziesz mógł <strong>wycofać</strong> tę operację.
You Ty
You are about to <span class="application-type"></span> membership application from <span class="application-user"></span>. Feel free to add additional message below: Przystępujesz do rozpatrzenia aplikacji o członkostwo od tego użytkownika. Śmiało dodaj dodatkową wiadomość poniżej.
You are about to invite user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation. Przystępujesz do zaproszenia użytkownika do zostania członkiem tego projektu. Możesz dodać wiadomość do zaproszenia.
You are about to invite user <strong>%%USERNAME%%</strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation. Za chwilę zaprosisz użytkownika <strong>%%USERNAME%%</strong> do swojego projektu. Możesz dołączyć własną wiadomość do zaproszenia.
You are already a member of this site. Jesteś już użytkownikiem tej strony.
You are already master administrator of %d sites, which is your limit Jesteś już głównym administratorem %d projektów, to jest Twój limit
You are already watching this page Wygląda na to, że już obserwujesz tę stronę
You are already watching this thread Wygląda na to, że już obserwujesz ten wątek
You are applying to Aplikujesz do
You are blocked by this user. Jesteś zablokowany przez tego użytkownika.
You are buying… Kupujesz…
You are currently using: Obecnie używasz:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Edytujesz post na forum jako anonimowy użytkownik. Pamiętaj, że Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Twój post będzie podpisany jako:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Edytujesz post na forum jako anonimowy użytkownik. Pamiętaj, że Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Twój post będzie podpisany jako:
You are invited to Jesteś zaproszony do
You are limited to watching ten pages at most Możesz obserwować maksymalnie 10 stron
You are limited to watching ten threads at most Możesz obserwować maksymalnie 10 wątków
You are not a member of this site. Nie jesteś członkiem tego projektu.
You are not allowed to alter contents of the parent page. You should have the "edit" permission on the parent page too. Nie możesz zmieniać treści strony nadrzędnej. Powinieneś mieć także uprawnienia do edycji strony nadrzędnej.
You are not watching any individual pages right now. To start watching a page, go to it and click "start watching page" at the bottom page options section. Nie obserwujesz obecnie żadnych indywidualnych stron. Aby zacząć obserwować stronę wejdź na nią i kliknij "zacznij obserwować tę stronę" na dole strony, w jej opcjach.
You are not watching any page categories right now. To start watching a category, please visit any of the pages on a site and click "start watching category" option at the bottom page options section. Nie obserwujesz obecnie żadnych kategorii stron. Aby zacząć obserwować kategorię odwiedź dowolną stronę na projekcie i kliknij opcję "zacznij obserwować tę kategorię" na dole strony, w jej opcjach.
You are not watching any sites right now. To start watching a site, please visit it and find the "start watching site" option at the bottom page options section. Nie obserwujesz obecnie żadnych projektów. Aby zacząć obserwować projekt odwiedź go i znajdź opcję "zacznij obserwować projekt" na dole strony, w jej opcjach.
You are now allowed to create pages in that category: ask your site admin for help Nie możesz tworzyć nowych stron w docelowej kategorii - brak uprawnień
You are trying to use the same label twice, but AdSense requires that each ad unit has a different label Próbujesz użyć tego samego identyfikatora drugi raz, zaś AdSense wymaga unikalnych indentyfikatorów
You can change the language of the user interface. This setting will not change the Site language set in Site Manager. Możesz zmienić język interfejsu użytkownika. Ustawienie to nie zmieni języka projektu wybranego w Panelu Admina.
You can choose which navigation elements (<em>top-bar</em> and <em>side-bar</em>) should appear in pages within a specified category. Możesz wybrać które elementy nawigacyjne (<em>top-bar</em> i <em>side-bar</em>) powinny pojawić się na stronach w danej kategorii.
You can connect your Wikidot account with your Facebook account. The connection allows for quick logging in (using Facebook Connect), easier sharing and inviting friends (coming soon). Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Możesz połączyć konto swoje konto Wikidot ze swoim kontem Facebook. Połączenie to pozwoli na szybkie logowanie (używając Facebook Connect), łatwiejsze udostępnianie i zapraszanie znajomych (już niedługo). Wikidot nie zmodyfikuje Twojego profilu Facebook ani nie umieści w Twoim imieniu żadnych informacji bez Twojej zgody.
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) Możesz obecnie stworzyć %1 projektów (%2 już stworzonych)
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) and have total of %3 storage (%4 used). Możesz obecnie stworzyć %1 projektów (%2 już stworzonych) i posiadasz łącznie %3 miejsca (%4 używane).
You can delete the page by either move it to a "deleted" category or by just removing it from the Wiki - which is nonrecoverable and should be used with caution. Można usunąć stronę albo przenosząc ją do kategorii "deleted" albo przez całkowite usunięcie jej z projektu - co jest nieodwracalne i powinno być stosowane z dużą ostrożnością.
You can determine who can edit contents and change the structure of your Wiki. Administrators and moderators always have all permissions. Możesz określić kto może edytować treści i zmieniać strukturę Twojej Wiki. Administratorzy i moderatorzy zawsze posiadają wszystkie upoważnienia.
You can easily invite Wikidot users to become members of your Wiki. </p> <p> Upon accepting the invitation the User will automatically become a member. </p> Możesz łatwo zaprosić użytkowników Wikidot do stania się członkami Twojej Wiki. <br/><br/> Po zaakceptowaniu zaproszenia użytkownik automatycznie stanie się członkiem.
You can maintain a private list of blocked users. Users from the list are not allowed to send you any private messages. <br/><br/> Note: Blocking a user does not prevent Wikidot.com administrators from contacting you. Moderators and administrators of the sites that you are a member of are also unaffected by the Blocked users list. Możesz posiadać prywatną listę zablokowanych użytkowników. Użytkownicy z tej listy nie będą mogli wysyłać Ci prywatnych wiadomości. <br/><br/> Uwaga: Zablokowanie użytkownika nie uniemożliwia administratorom Wikidot.com na kontakt z Tobą. Moderatorzy i administratorzy projektów, których jesteś członkiem, są niewrażliwi na listę zablokowanych użytkowników.
You can not "re-rate" it with the same value. What you can do is to: change your mind and your vote or cancel your vote. Nie możesz oceniać ponownie. Możesz tylko zmienić swój głos lub go usunąć.
You can not apply. Nie możesz aplikować.
You can not simply resign - you are the last admin of this site! Nie możesz po prostu zrezygnować - jesteś ostatnim Administratorem tego projektu.
You can put maximum 50 slots into the cart. Możesz umieścić maksymalnie 50 pozycji w swoim koszyku.
You can read more about educational upgrade at our <a href="http://www.wikidot.com/education">main website</a>. <br/><br/> The educational upgrade are <strong>absolutely free</strong> for educational / research purposes, and is applied instantly, after providing some basic information. <br/><br/> If your project does not fall into educational / research category, or you need more advanced features from your site, please look at our <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro upgrade plans</a>. Możesz przeczytać więcej o ulepszeniu edukacyjnym na naszej <a href="http://www.wikidot.com/education">stronie głównej</a>. <br/><br/> Ulepszenie edukacyjne jest <strong>całkowicie darmowe</strong> dla celów edukacyjnych / badawczych i jest aktywowane natychmiast po podaniu kilku podstawowych informacji. <br/><br/> Jeśli Twój projekt nie podpada pod kategorię edukacyjną / badawczą bądź jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji dla swojego projektu zobacz nasze <a href="http://www.wikidot.com/plans">plany dla ulepszeń Pro</a>.
You can resend (remind) the invitation 2 times max. Please do not abuse this. Możesz wysłać ponownie (przypomnieć) o tym zaproszeniu maksymalnie 2 razy. Nie nadużywaj tego.
You can restrict access to your Wiki by selecting mode: Możesz ograniczyć dostęp do swojej Wiki wybierając tryb:
You can send email invitations to your friends telling them about your Site. If they respond to your invitation (and sign up) they will automatically become members of this Site. <br/><br/> You can send one invitation to a single email address. Also please do not abuse this and do not send spam. Możesz wysłac zaproszenia email do swoich znajomych, informując ich o swojej stronie. Jeśli odpowiedzą na Twoje zaproszenie (i zalogują się) automatycznie staną się cżłonkami tej strony. <br/><br/> Możesz wysłać jedno zaproszenie na jeden adres. Prosimy nie nadużywać tej funkcji i nie wysyłać spamu.
You can send up to 200 invitations in one go, as an anti-spam measure Możesz jednocześnie wysłać 200 zaproszeń, jako zabezpieczenie antyspamowe
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Wiki syntax</a>. Możesz użyć <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">syntax'a Wiki</a>.
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki syntax</a> in your footer. Możesz użyć <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">syntax'a wiki</a> w swojej stopce.
You can use any other number of signatures displayed. The default is 50. Setting limit="0" will print all signatures. Możesz wyświetlić dowolną ilość sygnatur. Domyślną wartością jest 50. Ustawienie limit="0" wyświetli wszystkie sygnatury.
You can write a few words here if you wish: Jeśli zechcesz, możesz napisać tu kilka słów:
You can't connect your account. The Facebook account you want to connect with has been already paired with other Wikidot account. Nie możesz połączyć swojego konta. Konto Facebook z którym chcesz się połączyć już jest połączone z innym kontem Wikidot.
You cannot add yourself to your own contact list Czy jest jakiś sens w dodawaniu siebie do swojej listy kontaktów? ;-)
You cannot delete your account because you are the Master Administrator of the following sites: Nie możesz usunąć swojego konta, ponieważ jesteś Głównym Administratorem następujących projektów:
You cannot flag yourself as an abusive user Nie możesz zgłosić siebie
You cannot move the file to the same page it is already attached to Nie można przenieść pliku do tej samej strony, do której jest teraz dowiązany
You cannot remove yourself as site administrator: please ask another admin to do this Nie możesz usunąć siebie z listy administratorów
You cannot send more than 3 copies of the invitation Nie możesz wysłać więcej niż 3 kopie zaproszenia
You did not change your name Nie zmieniłeś swojej nazwy
You did not correctly confirm the new password: please try again and make sure you enter the same new password twice Nie potwierdziłeś nowego hasła: spróbuj ponownie i upewnij się, że wpisałeś to samo hasło dwa razy
You did not correctly confirm your password: please try again and make sure you enter the same new password twice Nie potwierdziłeś swojego hasła: spróbuj ponownie i upewnij się, że wpisujesz to samo hasło dwa razy
You did not enter the correct password: please try again and make sure you enter your old password correctly Nie wpisałeś hasła: spróbuj ponownie i upewnij się, że wpisujesz stare hasło poprawnie
You did not make any changes to the page Nie zmieniłeś nic na tej stronie
You do not have a valid AdSense account. Nie posiadasz ważnego konta AdSense.
You do not have permission to manage ads on this site. Nie masz uprawnień, aby zarządzać reklamami w tym projekcie.
You don't have permission to attach the file to that page Nie masz uprawnień, aby dodać plik do tej strony
You follow Obserwujesz
You have a new private message in your Masz nową prywatną wiadomość w Twojej
You have already added this user to your contact list Już dodałeś tego użytkownika do listy kontaktów
You have already applied to this site Wygląda na to że już wysłałeś aplikację o członkostwo
You have already blocked this user Już blokujesz tego użytkownika
You have already changed your screen name twice. This option is no longer available to you. Zmieniłeś już dwukrotnie swoją wyświetlaną nazwę. Ta opcja nie jest już dla Ciebie dostępna.
You have already configured an AdSense account Wygląda na to, że posiadasz już skonfigurowane konto AdSense
You have already uploaded a favicon: Już wysłałeś ikonę na serwer:
You have an exclusive 15-minute lock that will stop others editing this page while you are working.<br/> The lock expires in %1 seconds of inactivity. Otrzymałeś 15-minutową blokadę strony, która powstrzyma innych użytkowników przed jej edytowaniem w czasie, gdy Ty to robisz. Blokada wygaśnie za %1 sekund bezczynności.
You have asked to join <a href="%2">%1</a> as a new user %4. Poprosiłeś o dołączenie do <a href="%2">%1</a> jako nowy użytkownik %4.
You have been added to administrators of the site Zostałeś administratorem projektu
You have been added to moderators of the site Zostałeś moderatorem projektu
You have been banned from this site Zostałeś zbanowany z tego projektu
You have been removed from administrators of the site Zostałeś usunięty z listy administratorów projektu
You have been removed from members of the site Zostałeś usunięty z listy członków projektu
You have been removed from moderators of the site Zostałeś usunięty z listy moderatorów projektu
You have founded this site - sorry, you can not resign. Sam założyłeś ten projekt - nie możesz zrezygnować.
You have joined the list "%s" at %s@%s.wikidot.com Dołączyłeś do listy "%s" na %s@%s.wikidot.com
You have no applications at the moment. Nie masz aktualnie żadnych podań.
You have no invitations at the moment. Nie masz aktualnie żadnych zaproszeń.
You have no messages at the moment. Nie masz aktualnie żadnych wiadomości.
You have no orders yet. Nie masz jeszcze żadnych zamówień.
You have no permission to access this site. Nie masz uprawnień aby dołączyć do tego projektu.
You have no petition campaigns defined. Nie masz żadnych kampanii petycyjnych.
You have no sent messages at the moment. Nie masz obecnie żadnej wysłanej wiadomości.
You have no users in your contact list. Nie masz nikogo w swojej liście kontaktów
You have not permission to make this action. Nie masz uprawnień do zrobienia tego.
You have not uploaded your buddy icon (avatar) yet. So now you are using a default avatar: %1 <br/> Go to <em>my profile</em> &gt;&gt; <a href="javascript:;" onclick="%2"><em>my buddy icon</em></a> to upload your very own image. Nie ustawiłeś sobie jeszcze ikonki użytkownika (avatara), więc używasz domyślnej: %1 <br/> Idź do <em>Mój profil</em> >> <a href="javascript:;" onclick="%2"><em>Moja ikonka</em></a> aby załadować swój własny obrazek.
You have only Posiadasz jedynie
You have received an invitation to join members of the site Otrzymałeś zaproszenie do członkostwa w projekcie
You have successfully activated your Wikidot.com account. You can now join sites, or start your own wiki, blog, forum, business site, or other web application. You can also [%1 create your own site]. Twoje konto Wikidot.com zostało aktywowane. Możesz teraz dołączać do projektów bądź stworzyć swoją własną wiki, bloga, forum, witrynę biznesową czy inną aplikację sieciową. Możesz również [%1 stworzyć swój własny projekt].
You have successfully activated your account and joined [%2 %1]. Udało Ci się aktywować swoje konto i dołączyć do [%2 %1].
You have successfully activated your account but you have not yet joined [%2 %1]. Read the site and contact the site managers if you need help joining the site. Twoje konto zostało aktywowane, ale jeszcze nie stałeś się członkiem [%2 %1]. Przeczytaj witrynę i skontaktuj się z administracją tego projektu, jeśli potrzebujesz pomocy w dołączeniu do projektu.
You have successfully applied for membership. Now up to some people to decide ;-) Właśnie zaaplikowałeś o członkostwo. Teraz administratorzy zadecydują, czy Cię przyjąć.
You have successfully become a member of this site Dołączyłeś do projektu
You have successfully subscribed to the email list %1. Subskrybujesz listę mailową %1.
You just have been accepted as a member of this wiki. Zostałeś właśnie zaakceptowany jako członek tego projektu.
You may also delete unwanted sites and/or files to stay under the limits of a Free account. If you have any questions, please contact <a href="mailto:%1">%1</a>. Możesz również usunąć niechciane projekty i/lub pliki aby pozostać poniżej limitu konta Free. Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z <a href="mailto:%1">%1</a>.
You may change your name twice, at most Możesz maksymalnie dwa razy zmienić swoją nazwę.
You might also consider hiding the site from public by making it <a href="javascript:;" onclick="%1">private</a>. Przemyśl również ukrycie projektu przed publiką poprzez zrobienie go <a href="javascript:;" onclick="%1">prywatnym</a>.
You might get better results if you show ads only to non-Wikidot visitors. Możesz uzyskać lepszy rezultat jeśli wyświetlisz reklamy tylko dla tych odwiedzających, którzy nie mają konta Wikidot.
You must accept Terms of Service before proceeding. Musisz zaakceptować Regulamin zanim będziesz mógł kontynuować.
You must be an admin of this site. Musisz być administratorem projektu.
You must be an administrator of the site to use AdSense Musisz być administratorem projektu aby używać AdSense
You need to be a member of this site in order to send an invitation Tylko członkowie tego projektu mogą wysyłać zaproszenia.
You need to define a form - please read the MailForm module documentation Musisz zdefiniować formularz - proszę przeczytaj dokumentację modułu MailForm
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Powinieneś mieć ważne konto w serwisie Wikidot.com i być zalogowany, aby aplikować o członkostwo.
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Please sign in or create an account first. Musisz posiadać konto na Wikidocie i być zalogowanym, by aplikować o członkostwo. Proszę się zalogować lub założyć konto.
You need to provide a name for the style. Musisz podać nazwę dla stylu.
You need to set text for set-tags button. Musisz podać tekst dla guzika ustawienia tagów.
You provided an invalid password: please try again Podałeś niepoprawne hasło: spróbuj ponownie
You receive this email because you have initiated the process of account termination at Wikidot. If you still want to delete the account, please click the link: Otrzymałeś tego maila, ponieważ uruchomiłeś proces usunięcia konta Wikidot. Jeśli nadal chcesz usunąć konto kliknij ten link:
You received a membership application Otrzymałeś aplikację o członkostwo
You received this email because you are watching Otrzymałeś ten email ponieważ obserwujesz
You received this email because you have enabled email watching. Otrzymałeś ten email ponieważ włączyłeś powiadomienia email.
You shall not pass! Nie przejdziesz!
You should be authorized by your company to purchase services. Powinieneś być upoważniony przez swoją firmę aby dokonać zakupu usługi.
You should be logged in to create a new site. Powinieneś być zalogowany aby móc tworzyć nowy projekt.
You should provide a page name Powinieneś zapewnić nazwę strony
You should write something in the box… Powinieneś coś jednak napisać…
You signature has been cancelled and removed. Twój podpis został anulowany i usunięty.
You successfully renamed the page Nazwa strony została zmieniona
You successfully reverted the page to revision number Starsza wersja strony została przywrócona do wersji numer
You tried to block yourself but that is not really sensible Próbowałeś zablokować samego siebie, co nie jest zbyt sensowne
You want to delete your account. We need you to log in to your account for the one last time. Próbujesz usunąć swoje konto. Musisz zalogować się na swoje konto ostatni raz.
You will be sent a confirmation letter with the verification link. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą z linkiem weryfikacyjnym.
You will receive a verification email to this address. Otrzymasz na ten adres maila weryfikującego.
You're not signed in or you are not an administrator of this Wiki. Nie jesteś zalogowany bądź nie jesteś administratorem tej Wiki.
Your "back" contacts Kto ma Ciebie na liście kontaktów
Your API keys are… Twoje klucze API to…
Your Internet address has been banned from this site Twój adres internetowy zastał zablokowany dla tego projektu
Your Internet address has been globally banned Twój adres Internetowy został globalnie zbanowany
Your Pro+ plan also includes the priority email support feature. Please send emails to <a href="mailto:%1">%1</a> to get your answer faster. Twój plan Pro+ zawiera również usługę priorytetowej pomocy mailowej. Wysyłaj maile do <a href="mailto:%1">%1</a> aby szybciej uzyskać odpowiedź.
Your RSS link address is not valid. Twój link RSS nie jest poprawny
Your VAT ID cannot be validated. Twój europejski numer VAT (NIP) jest nieprawidłowy
Your Wiki has been successfully cloned Twoja wiki została sklonowana
Your Wikidot account has been created via Facebook Connect. If you wish to be able to log in to Wikidot with your email address and password (without using Facebook Connect), use the form below to set the password. Twoje konto Wikidot zostało utworzone przy pomocy Facebook Connect. Jeśli chcesz logować się na Wikidot przy użyciu adresu mailowego i hasła (bez użycia Facebook Connect) użyj szablonu poniżej aby ustawić hasło.
Your Wikidot account is currently connected with your Facebook account: Twoje konto Wikidot jest obecnie połączone z Twoim kontem Facebook:
Your Wikidot account will be automatically upgraded within seconds after the payment is complete. From now on your account and all your Sites will have all the extra features enabled. Twoje konto Wikidot zostanie automatycznie ulepszone w ciągu kilku sekund od momentu zakończenia płatności. Od tego momentu Twoje konto i wszystkie Twoje projekty będą miały włączone ekstra funkcje.
Your Windows 8 tile icon: Ikonka kafelka Windows 8:
Your account at Wikidot.com expired - please renew Twoje konto na Wikidot.com wygasło - odnów proszę
Your account at Wikidot.com expires in %s days Twoje konto na Wikidot.com wygaśnie w ciagu %s dni
Your account has been successfully upgraded. Twoje konto zostało ulepszone.
Your account is now upgraded. Enjoy the new possibilities! Twoje konto jest teraz ulepszone. Korzystaj z nowych możliwości!
Your account will be automatically upgraded within minutes and will be confirmed by a separate email. Twoje konto zostanie automatycznie ulepszone w ciągu kilku minut, o czym otrzymasz potwierdzenie w osobnym mailu.
Your application has been sent. Now administrators of this site need to review it and accept (or decline) it.<br /><br /> You will be notified when you become a member of the site. Twoja aplikacja została wysłana. Teraz administratorzy tego projektu musza ją przejrzeć i zaakceptować (bądź odrzucić).<br /><br /> Zostaniesz powiadomiony, gdy staniesz się członkiem projektu.
Your applications Twoje podania
Your cart is empty. Twój koszyk jest pusty.
Your comments Twój komentarz
Your currency is: Twoja waluta to:
Your current billing address is: Twój obecny adres rozliczeniowy to:
Your current email address is: <strong>%1</strong>. Twój aktualny adres mailowy to: <strong>%1</strong>.
Your current password Twoje obecne hasło
Your current screen name is: <strong>%1</strong>. Twoja obecnie wyświetlana nazwa to: <strong>%1</strong>.
Your customized footer Twoja własna stopka
Your email Twój adres mailowy
Your email has been changed Twój adres mailowy został zmieniony
Your email invitation was accepted Zaproszenie mailowe zaakceptowane
Your email was changed. Twój mail został zmieniony.
Your forum is inactive at the moment. Twoje forum jest obecnie nieaktywne.
Your forum is inactive at the moment. Activate forum in settings. Twoje forum jest obecnie nieaktywne. Aktywuj forum w ustawieniach:
Your iOS icon: Twoja ikona iOS:
Your membership application to the site Podanie o członkostwo do projektu
Your membership invitation was accepted Podanie o członkostwo zaakceptowane
Your membership invitation was declined Podanie o członkostwo odrzucone
Your name Twój pseudonim
Your name or alias Twoja nazwa lub alias
Your new password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Nowe hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków: spróbuj ponownie z dłuższym i bardziej bezpiecznym hasłem
Your page edit lock has expired Twoja blokada strony wygasła
Your password must be at least six characters Twoje hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków
Your password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Twoje hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków: spróbuj ponownie z dłuższym i bardziej bezpiecznym hasłem
Your post is too long Za długa treść posta
Your purchase is now complete. Please wait a moment before we finish upgrading your account… (this might take a while) Zakup zakończony. Poczekaj proszę nim ulepszymy Twoje konto… (może to chwilę potrwać)
Your session has expired: please reload the page and/or login again Twoja sesja wygasła: proszę odśwież stronę i/lub zaloguj się
Your signature has been confirmed. Twój podpis został potwierdzony.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. Due to high running cost, we reserve the right to keep the ads running on your site even if the site is upgraded to Pro Lite, Pro or Pro Plus. Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> if you are interested in controlling ads. Projekt ten został oznaczony jako projekt <strong>wysokiego ruchu</strong>. Ze względu na duże koszty utrzymania zastrzegamy sobie prawo do utrzymania na Twoim projekcie reklam, nawet jeśli projekt ten jest ulepszony do Pro Lite, Pro bądź Pro Plus. Skontaktuj się z <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> jeśli jesteś zainteresowany kontrolą reklam.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. In such a cases we reserve the right to run the bottom toolbar for your non-Wikidot visitors in order to promote content from the Wikidot network. Projekt ten został oznaczony jako projekt <strong>wysokiego ruchu</strong>. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zarządzania dolnym paskiem narzędziowym dla Twoich odwiedzających nieposiadających konta Wikidot w celu promowania treści pochodzącej z sieci Wikidot.
Your very own place in the Internet Twoje własne miejsce w Internecie.
Your website Moja strona www
Your website address is not valid. Adres strony internetowej nie jest poprawny
your email address Twój adres mailowy
your name or alias Twój nick bądź nazwa

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment