Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(1 year, starting now) (1 година, почев од сада)
1 year "Pro Lite" status for your account and your sites, <br/> An entry-level plan with 5 sites and 30 GB storage included.
1 year "Pro" status for your account and your sites, <br/> 10 sites and 100 GB storage included.
1 year "Pro+" status for your account and your sites, <br/> 30 sites and 200 GB storage included, <br/> SSL for all your sites and priority email support and more.
<li> you have misspelled the email address - you can try again; </li> <li>your mail account does not accept emails - is it "full"? is your mail server all right? - check your email account; </li> <li>wikidot.com servers are unable to send the message - try again later and report a problem if we fail again. </li> <li> погрешно унели имејл адресу — можете поново покушати; </li> <li>ваш имејл налог не прима нову пошу — можда је пун; да ли вам је сервер за мејлове исправно подешен? — проверите налог </li> <li>сервери Викидота не могу послати поруку — покушајте касније и пријавите проблем ако слање буде поново безуспешно. </li>
<li> You should own (or have administrative access to) the domain you want to use, </li> <li> You should point your nameservers (via "control panel" if your provider gives you one - look for advanced DNS settings - or by any other means) to resolve your domain to Wikidot.com servers. This should be done by setting a <strong>CNAME record</strong> to "<strong>www.%2</strong>" value. </li> <li> Very often one has to wait (depends on your provider or DNS settings) for the changes to propagate over the internet. </li> <li> Exactly the same procedure should be applied for the redirected domains (URLs) to be handled by Wikidot.com servers. </li> <li> Sometimes you might be forced to provide the IP address of the Wikidot.com server. In such a case use one of these addresses: <strong>%3</strong>. </li> <li> If you have enabled <em>Use the custom domain as the only domain</em> option, all requests to %1.%2 will be automatically redirected to your custom domain. </li> <li> Морате бити власник домена (или имати администраторски приступ) који желите користити, </li> <li> Усмерите своје DNS сервере (у „контролној табли“ ако вам је добављач интернет услуга обезбеди — потражите напредна DNS подешавања — или другим средствима) да преузимају домен од Викидотових сервера. Ово се постиже подешавањем <strong>CNAME record</strong> на вредност „<strong>www.%2</strong>“. </li> <li> Често се мора чекати да ове промене буду званичне. </li> <li> Исти поступак важи за преусмерене домене (URL-ове) како би њима управљали Викидотови сервери. </li> <li> Некад ће бити захтевано од вас да обезбедите IP адресу Викидотовог сервера. У том случају користите једну од ових: <strong>%3</strong>. </li> <li> Ако сте омогућили подешавање <em>Користи прилагођени домен као једини домен</em>, сви захтеви преко %1.%2 биће аутоматски преусмерени на прилагођени домен. </li>
<li> your site is publicly recognizable and potentially useful, </li> <li> is a collaborative work by several authors, </li> <li> there are other reasons that might make you miss your wiki. </li> <li> ваш сајт јавно препознатљив и потенцијално користан, </li> <li> је заједничко дело неколико аутора, </li> <li> има других разлога да вам недостаје ваша вики. </li>
<li> you sign up at TLA and submit your Wiki to TLA's inventory </li> <li> you choose where to place ads (by default in a footer of a page) </li> <li> TLA fills your spots with links (very short ads that contain just a few words and point to the advertiser's website); you can choose to review each ad before it is placed </li> <li> when someone wants to place a link on your Wiki, he/she buys the link directly from TLA </li> <li> our server communicates with TLA and includes the link automatically in the TLA advertising area </li> <li> you earn money directly from TLA </li> <li> се пријавите за TLA и поднесете своју вики за попис TLA </li> <li> изаберете где ћете поставити огласе (подразумевано се они налазе у подножју странице) </li> <li> TLA ће испунити празна места везама (кратким огласима који садрже само неколико речи и упућују на сајт оглашивача); можете сваку појединачну одобрити пре него што буде постављена </li> <li> неко жели да дода везу ка Вашој вики, купиће га право од TLA </li> <li> наш сервер комуницира са TLA и укључује везу аутоматски ка огласном простору на TLA </li> <li> зарађујете директно од TLA </li>
<p> Your account name: %1<br/> Your account email: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> If you have any questions, please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p> <p> Ваш налог: %1<br/> Ваш имејл: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> Ако имате питања, пишите нам на <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p>
Yes Да
Yes, I want to delete this site! Да, желим да обришем овај сајт!
Yes, ban Да, забрани приступ
Yes, create a Wikidot.com account first Да, прво направи налог на Викидоту
Yes, delete block Да, уклони блокаду
Yes, delete layout Да, обриши распоред
Yes, delete theme Да, обриши тему
Yes, overwrite it Да, прегази
Yes, remove Да, уклони
Yes, you <strong>can</strong> delete the whole Site. However even if you delete it, it will not be wiped out from our database but rather you will be able to <strong>undo</strong> the operation. Тачно, <strong>можете</strong> обрисати цео сајт. Ипак, и након што га обришете, он неће бити уклоњен из наше базе података, већ ћете имати могућност да <strong>поништите</strong> ову радњу.
You Ви
You are about to <span class="application-type"></span> membership application from <span class="application-user"></span>. Feel free to add additional message below: Управо ћете <span class="application-type"></span> захтев за чланство <span class="application-user"></span>. Слободно додајте поруку испод:
You are about to invite user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation. Позваћете корисника <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> да се учлани на ваш сајт. Можете написати и поруку уз позивницу.
You are about to invite user <strong>%%USERNAME%%</strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation. Позивате корисника <strong>%%USERNAME%%</strong> да постане члан овог сајта. Можете додати поруку уз позивницу.
You are already a member of this site. Већ сте члан овог сајта.
You are already master administrator of %d sites, which is your limit Већ сте главни администратор %d сајт(ов)а, колико је и дозвољено.
You are already watching this page Већ пратите ову страницу
You are already watching this thread Већ пратите ову тему
You are applying to Пријављујете се за
You are blocked by this user. Овај корисник Вас је блокирао.
You are buying… Купујете…
You are currently using: Тренутно користите:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Уређујете поруке на форуму као анонимни корисник. Запамтите да ће у том случају Ваша IP адреса бити објављена а Ваш допринос потписан са:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Уређујете поруке на форуму као анонимни корисник. Запамтите да ће у том случају Ваша IP адреса бити објављена а Ваш допринос потписан са:
You are invited to Примили сте позивницу за
You are limited to watching ten pages at most Ограничење је праћење десет страница
You are limited to watching ten threads at most Ограничење је праћење десет расправа
You are not a member of this site. Нисте члан овог сајта.
You are not allowed to alter contents of the parent page. You should have the "edit" permission on the parent page too. Није вам дозвољено да уређујете садржај надстранице. Морате имати дозволу да уређујете странице и на надстраници.
You are not watching any individual pages right now. To start watching a page, go to it and click "start watching page" at the bottom page options section. Тренутно не претите никакве појединачне странице. Да бисте почели са праћењем странице, посетите је и кликните на „Прати страницу“ у дну одељка са подешавањима за страницу.
You are not watching any page categories right now. To start watching a category, please visit any of the pages on a site and click "start watching category" option at the bottom page options section. Тренутно не пратите ниједну категорију. Да бисте почели са праћењем категорије, посетите неку од страница и кликните на „Прати категорију“ у дну одељка са подешавањима за страницу.
You are not watching any sites right now. To start watching a site, please visit it and find the "start watching site" option at the bottom page options section. Тренутно не пратите ниједан сајт. Да бисте почели са праћењем сајта, посетите га и пронађите „Прати сајт“ у дну одељка са подешавањима за страницу.
You are now allowed to create pages in that category: ask your site admin for help Није вам дозвољено да правите странице у тој категорији: обратите се администратору сајта за помоћ
You are trying to use the same label twice, but AdSense requires that each ad unit has a different label Покушавате да користите исту ознаку двапут, али AdSense захтева да свака огласна јединица има другачију ознаку
You can change the language of the user interface. This setting will not change the Site language set in Site Manager. Можете да промените језик корисничког сучеља. Ово подешавање неће променити језик сајта подешен у Администраторској табли.
You can choose which navigation elements (<em>top-bar</em> and <em>side-bar</em>) should appear in pages within a specified category. Можете одабрати навигациону дугмад (<em>top-bar</em> and <em>side-bar</em>) која ће се појављивати на страницама у задатој категорији.
You can connect your Wikidot account with your Facebook account. The connection allows for quick logging in (using Facebook Connect), easier sharing and inviting friends (coming soon). Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Можете повезати свој налог на Викидоту са налогом на Фејсбуку. Повезивање омогућава брзо пријављивање (уз помоћ „Фејсбук повезивања“), лакше дељење и позивање пријатеља (ускоро). Викидот неће мењати ваш налог на Фејсбуку нити ће слати било какве информације у Ваше име без Вашег одобрења.
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) Можете направити до %1 сајт(ов)а (%2 сте већ направили)
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) and have total of %3 storage (%4 used). Можете направити до %1 сајт(ов)а (%2 сте већ направили) и имате укупно %3 складишног простора (%4 искоришћено).
You can delete the page by either move it to a "deleted" category or by just removing it from the Wiki - which is nonrecoverable and should be used with caution. Можете обрисати страницу премештањем у категорију „Обрисано“ или је уклонити са Викија, што треба чинити опрезно јер је ова радња неопозива.
You can determine who can edit contents and change the structure of your Wiki. Administrators and moderators always have all permissions. Можете да подесите ко може да уређује садржај и да мења структуру Вашег сајта. Администратори и модератори увек имају све дозволе.
You can easily invite Wikidot users to become members of your Wiki. </p> <p> Upon accepting the invitation the User will automatically become a member. </p> Можете позвати кориснике Викидота да постану ваши чланови. </p> <p> По прихватању позивнице корисник аутоматски постаје члан. </p>
You can maintain a private list of blocked users. Users from the list are not allowed to send you any private messages. <br/><br/> Note: Blocking a user does not prevent Wikidot.com administrators from contacting you. Moderators and administrators of the sites that you are a member of are also unaffected by the Blocked users list. Можете водити приватне спискове блокираних корисника. Корисници са тог списка неће моћи да Вам шаљу приватне поруке. <br/><br/> Напомена: блокирање корисника не онемогућује администраторе Викидота да вас контактирају. Модератори и администратори сајтова на којима сте члан такође су изузети са списка блокираних корисника.
You can not "re-rate" it with the same value. What you can do is to: change your mind and your vote or cancel your vote. Не можете поново гласати истоветно. Можете се предомислити и променити глас или повући глас.
You can not apply. Не можете приступити.
You can not simply resign - you are the last admin of this site! Не можете поднети оставку — ви сте последњи администратор овог сајта!
You can put maximum 50 slots into the cart. Додајте највише 50 ставки у кошару.
You can read more about educational upgrade at our <a href="http://www.wikidot.com/education">main website</a>. <br/><br/> The educational upgrade are <strong>absolutely free</strong> for educational / research purposes, and is applied instantly, after providing some basic information. <br/><br/> If your project does not fall into educational / research category, or you need more advanced features from your site, please look at our <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro upgrade plans</a>. Више о образовној надоградњи читајте на нашем <a href="http://www.wikidot.com/education">главном сајту</a>. <br/><br/> Образовне надоградње су <strong>потпуно бесплатне</strong> за образовне/истраживачке сврхе и примењују се одмах на сајт након што доставите основне податке. <br/><br/> Ако ваш сајт не потпада под образовну/истраживачку категорију, или су Вам потребне додатне функције на сајту, погледајте наше <a href="http://www.wikidot.com/plans">про налоге</a>.
You can resend (remind) the invitation 2 times max. Please do not abuse this. Можете поново послати позивницу (подсетник) највише двапут. Немојте ово злоупотребљавати.
You can restrict access to your Wiki by selecting mode: Можете ограничити приступ својој Вики овим подешавањем:
You can send email invitations to your friends telling them about your Site. If they respond to your invitation (and sign up) they will automatically become members of this Site. <br/><br/> You can send one invitation to a single email address. Also please do not abuse this and do not send spam.
You can send up to 200 invitations in one go, as an anti-spam measure Можете послати највише 200 позивница одједном, што је мера против нежељених порука („спама“).
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Wiki syntax</a>. Можете користити <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">синтаксу Викија</a>.
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki syntax</a> in your footer. Можете користити <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">синтаксу Викија</a> у подножју.
You can use any other number of signatures displayed. The default is 50. Setting limit="0" will print all signatures. Можете користити било који број приказаних потписа. Подразумевана вредност је 50. Враћање ове вредности на нулу (limit="0") одштампаће све потписе.
You can write a few words here if you wish: Овде по жељи напишите неколико речи:
You can't connect your account. The Facebook account you want to connect with has been already paired with other Wikidot account. Не можете повезати свој налог. Налог на Фејсбуку с којим покушавате да се повежете већ је повезан с неким другим налогом на Викидоту.
You cannot add yourself to your own contact list Не можете додати себе у свој списак контаката
You cannot delete your account because you are the Master Administrator of the following sites: Не можете обрисати свој налог зато што сте главни администратор следећих сајтова:
You cannot flag yourself as an abusive user Не можете самог себе означити као злонамерног корисника
You cannot move the file to the same page it is already attached to Не можете преместити фајл на исту страницу на којој се он већ налази
You cannot remove yourself as site administrator: please ask another admin to do this Не можете сами себи укинути администраторске дозволе — замолите другог администратора да то учини
You cannot send more than 3 copies of the invitation Не можете послати више од три умношка позивнице
You did not change your name Нисте променили своје име
You did not correctly confirm the new password: please try again and make sure you enter the same new password twice Нисте исправно потврдили нову лозинку — покушајте поново и постарајте се да унесете двапут исту лозинку
You did not correctly confirm your password: please try again and make sure you enter the same new password twice Нисте исправно потврдили лозинку — покушајте поново и постарајте се да унесете двапут исту лозинку
You did not enter the correct password: please try again and make sure you enter your old password correctly Нисте унели исправну лозинку — покушајте поново и постарајте се да исправно унесете важећу лозинку
You did not make any changes to the page Нисте направили измене на страници
You do not have a valid AdSense account. Немате вежећи налог на AdSense-у.
You do not have permission to manage ads on this site. Немате дозволе да управљате огласима на овој страници.
You don't have permission to attach the file to that page Немате дозволе да прилажете фајлове на ту страницу
You follow Пратите
You have a new private message in your Стигла је приватна порука у
You have already added this user to your contact list Већ сте додали овог корисника на списак контаката
You have already applied to this site Већ сте приступили сајту
You have already blocked this user Већ сте блокирали овог корисника
You have already changed your screen name twice. This option is no longer available to you. Већ сте променили приказано име двапут. Није вам више доступна ова могућност.
You have already configured an AdSense account Већ сте подесили свој налог на AdSense-у
You have already uploaded a favicon: Већ сте доставили фавикону:
You have an exclusive 15-minute lock that will stop others editing this page while you are working.<br/> The lock expires in %1 seconds of inactivity. Ова страница је блокирана на 15 минута како је други корисници не би уређивали док ви радите. <br/> Блокада истиче за %1 секунд(е/и) од почетка неактивности.
You have asked to join <a href="%2">%1</a> as a new user %4. Желите да се придружите сајту <a href="%2">%1</a> као нови корисник %4.
You have been added to administrators of the site Добили сте администраторске дозволе за сајт
You have been added to moderators of the site Добили сте модераторске дозволе за сајт
You have been banned from this site Добили сте забрану приступа сајту
You have been removed from administrators of the site Укинуте су вам администраторске дозволе за сајт
You have been removed from members of the site Уклоњени сте као члан сајта
You have been removed from moderators of the site Укинуте су вам модераторске дозволе за сајт
You have founded this site - sorry, you can not resign. Ви сте сајт основали — жао нам је, не можете дати оставку
You have joined the list "%s" at %s@%s.wikidot.com Придружили сте се списку „%s“ на адреси %s@%s.wikidot.com.
You have no applications at the moment. Тренутно немате пријава.
You have no invitations at the moment. Тренутно немате позивница.
You have no messages at the moment. Тренутно немате порука.
You have no orders yet. Немате наруџбина.
You have no permission to access this site. Немате дозволу за приступ овом сајту.
You have no petition campaigns defined. Немате петиција.
You have no sent messages at the moment. Немате послатих порука.
You have no users in your contact list. Немате кориснике у списку контаката.
You have not permission to make this action. Немате дозволу да обавите ову радњу.
You have not uploaded your buddy icon (avatar) yet. So now you are using a default avatar: %1 <br/> Go to <em>my profile</em> &gt;&gt; <a href="javascript:;" onclick="%2"><em>my buddy icon</em></a> to upload your very own image. Нисте још увек приложили аватар. Тренутно користите подразумевани аватар: %1 <br/>. Кликните на <em>Налог</em> &gt;&gt; <a href="javascript:;" onclick="%2"><em>Аватар</em></a> да бисте приложили своју слику.
You have only Имате само
You have received an invitation to join members of the site Примили сте позивницу да се придружите сајту као члан
You have successfully activated your Wikidot.com account. You can now join sites, or start your own wiki, blog, forum, business site, or other web application. You can also [%1 create your own site]. Успешно сте активирали налог на Викидоту. Сада се можете придруживати сајтовима, основати свој сајт, блог, форум, пословну страницу или веб апликацију. Можете такође [%&1 направити свој сајт].
You have successfully activated your account and joined [%2 %1]. Успешно сте активирали налог и придружили се [%2 %1].
You have successfully activated your account but you have not yet joined [%2 %1]. Read the site and contact the site managers if you need help joining the site. Успешно сте активирали налог и али нисте се још увек придружили [%2 %1]. Обратите се уредницима сајта ако Вам треба помоћ око придруживања.
You have successfully applied for membership. Now up to some people to decide ;-) Успешно сте послали пријаву за чланство. Сачекајте одобрење оснивача сајта.
You have successfully become a member of this site Успешно сте постали члан сајта
You have successfully subscribed to the email list %1. Успешно сте се претплатили на списак мејлова %1.
You just have been accepted as a member of this wiki. Управо сте прихваћени за члана ове Вики.
You may also delete unwanted sites and/or files to stay under the limits of a Free account. If you have any questions, please contact <a href="mailto:%1">%1</a>. Можете брисати нежељене сајтове и/или фајлове да останете у оквирима бесплатног налога. Ако имате питања, пишите на имејл <a href="mailto:%1">%1</a>.
You may change your name twice, at most Можете највише двапут променити име
You might also consider hiding the site from public by making it <a href="javascript:;" onclick="%1">private</a>. Размотрите сакривање сајта од очију јавности тако што ћете га учинити <a href="javascript:;" onclick="%1">приватним</a>.
You might get better results if you show ads only to non-Wikidot visitors. Можда можете добити боље резултате ако прикажете огласе само посетиоцима, али не и Викидот корисницима.
You must accept Terms of Service before proceeding. Морате прихватити услове коришћења пре него што наставите.
You must be an admin of this site. Морате бити администратор сајта.
You must be an administrator of the site to use AdSense Морате бити администратор сајта да бисте користили AdSense
You need to be a member of this site in order to send an invitation Морате бити члан сајта да бисте слали позивнице
You need to define a form - please read the MailForm module documentation Морате направити образац — прочитајте документацију модула MailForm
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Морате имати налог на Викидоту у пријавити се њиме како бисте се пријавили за чланство.
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Please sign in or create an account first. Морате имати налог на Викидоту у пријавити се њиме како бисте се пријавили за чланство. Пријавите се или прво отворите налог.
You need to provide a name for the style. Именујте овај стил.
You need to set text for set-tags button. Морате унети текст за дугме „Подеси тагове“.
You provided an invalid password: please try again Погрешна лозинка — покушајте поново
You receive this email because you have initiated the process of account termination at Wikidot. If you still want to delete the account, please click the link: Добили сте овај имејл зато што сте отпочели с гашењем налога на Викидоту. Ако и даље желите да обришете налог, кликните на линк:
You received a membership application Добили сте пријаву за чланство
You received this email because you are watching Добили сте овај имејл зато што пратите
You received this email because you have enabled email watching. Добили сте овај имејл зато што сте омогућили праћење имејлова.
You shall not pass! Даље нећеш моћи!
You should be authorized by your company to purchase services. Морате имати одобрење предузећа да бисте куповали услуге.
You should be logged in to create a new site. Морате се пријавити на Викидот да бисте оснивали нове сајтове.
You should provide a page name Именујте страницу
You should write something in the box… Напишите нешто у ово поље…
You signature has been cancelled and removed. Потпис вам је поништен и уклоњен.
You successfully renamed the page Успешно сте преименовали страницу
You successfully reverted the page to revision number Успешно сте вратили страницу на жељену измену
You tried to block yourself but that is not really sensible Покушали сте да блокирате самог себе, што је бесмислено
You want to delete your account. We need you to log in to your account for the one last time. Желите да обришете налог. Потребно је да се последњи пут пријавите њиме.
You will be sent a confirmation letter with the verification link. Биће вам послати потврдно писмо и потврдни имејл.
You will receive a verification email to this address. Добићете потврду на ову имејл адресу.
You're not signed in or you are not an administrator of this Wiki. Нисте пријављени или нисте администратор ове вики.
Your "back" contacts Корисници који су вас убацили у своје контакте
Your API keys are… Ваши API кључеви су…
Your Internet address has been banned from this site Ваша ИП адреса је блокирана на овом сајту
Your Internet address has been globally banned Ваша ИП адреса је глобално блокирана
Your Pro+ plan also includes the priority email support feature. Please send emails to <a href="mailto:%1">%1</a> to get your answer faster. Ваш про плус план такође укључује приоритетну пошту. Шаљите имејлове на адресу <a href="mailto:%1">%1</a> да бисте одговоре добијали брже.
Your RSS link address is not valid. Неважећа RSS адреса.
Your VAT ID cannot be validated. Ваш ПДВ број не може бити проверен.
Your Wiki has been successfully cloned Ваша Вики је успешно клонирана
Your Wikidot account has been created via Facebook Connect. If you wish to be able to log in to Wikidot with your email address and password (without using Facebook Connect), use the form below to set the password. Ваш налог на Викидоту је отворен помоћу „Фејсбук повезивања“. Ако желите да се пријавите на Викидот помоћу имејла и лозинке (без „Фејсбук повезивања“), користите доњи образац да бисте поставили лозинку.
Your Wikidot account is currently connected with your Facebook account: Ваш налог на Викидоту тренутно је повезан са следећим налогом на Фејсбуку:
Your Wikidot account will be automatically upgraded within seconds after the payment is complete. From now on your account and all your Sites will have all the extra features enabled. Ваш налог на Викидоту биће аутоматски надограђен непосредно по уплати. Надаље ће ваши налог и сајтови имати омогућене додатне функције.
Your Windows 8 tile icon: Ваша Виндоус 8 икона
Your account at Wikidot.com expired - please renew Ваш налог на Викидоту је истекао — молимо вас да га обновите
Your account at Wikidot.com expires in %s days Ваш налог на Викидоту истиче за %s дан(а)
Your account has been successfully upgraded. Ваш налог је успешно надограђен.
Your account is now upgraded. Enjoy the new possibilities! Ваш налог је надограђен. Уживајте у новим могућностима!
Your account will be automatically upgraded within minutes and will be confirmed by a separate email. Ваш налог ће аутоматски бити надограђен кроз неколико минута и добићете потврду засебним имејлом.
Your application has been sent. Now administrators of this site need to review it and accept (or decline) it.<br /><br /> You will be notified when you become a member of the site. Ваша пријава је послата. Администратори сајта ће је прегледати и прихватити (или одбити).<br /><br /> Бићете обавештени кад будете постали члан сајта.
Your applications Ваше пријаве
Your cart is empty. Кошара је празна.
Your comments Ваши коментари
Your currency is: Ваша валута:
Your current billing address is: Ваша адреса за доставу рачуна:
Your current email address is: <strong>%1</strong>. Тренутна имејл адреса: <strong>%1</strong>.
Your current password Ваша тренутна лозинка
Your current screen name is: <strong>%1</strong>. Ваше тренутно приказано име је: <strong>%1</strong>.
Your customized footer Прилагођено подножје
Your email Имејл
Your email has been changed Имејл адреса је промењена
Your email invitation was accepted Прихваћена је ваша имејл позивница
Your email was changed. Ваша адреса е-поште је промењена.
Your forum is inactive at the moment. Ваш форум је тренутно неактиван.
Your forum is inactive at the moment. Activate forum in settings. Форум није активиран. Активирајте га у подешавањима.
Your iOS icon: Ваша iOS икона
Your membership application to the site Пријава за чланство на сајту
Your membership invitation was accepted Пријава за чланство је прихваћена
Your membership invitation was declined Пријава за чланство је одбијена
Your name Име
Your name or alias Име или псеудоним
Your new password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Нова лозинка мора имати најмање шест словних знакова — покушајте с дужом и сигурнијом лозинком
Your page edit lock has expired Истекла је блокада странице коју уређујете
Your password must be at least six characters Лозинка мора имати барем шест словних знакова
Your password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Лозинка мора имати најмање шест словних знакова — покушајте с дужом и сигурнијом лозинком
Your post is too long Порука је предугачка
Your purchase is now complete. Please wait a moment before we finish upgrading your account… (this might take a while) Куповина је готова. Сачекајте тренутак док Ваш налог буде надограђен… (може потрајати)
Your session has expired: please reload the page and/or login again Ваша сесија је истекла — освежите страницу и/или се поново пријавите
Your signature has been confirmed. Потпис је потврђен.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. Due to high running cost, we reserve the right to keep the ads running on your site even if the site is upgraded to Pro Lite, Pro or Pro Plus. Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> if you are interested in controlling ads. На Вашем сајту постоји <strong>јак саобраћај</strong>. Због високих трошкова одржавања, задржавамо право да на Вашем сајту приказујемо огласе чак и ако надоградите налог на про лајт, про или про плус. Обратите нам се на <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> ако Вас занима управљање огласима.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. In such a cases we reserve the right to run the bottom toolbar for your non-Wikidot visitors in order to promote content from the Wikidot network. На Вашем сајту постоји <strong>јак саобраћај</strong>. У таквим случајевима задржавамо право да приказујемо доњу алатну траку за посетиоце који нису чланови Викидота како бисмо промовисали садржај Викидота.
Your very own place in the Internet Ваш кутак на интернету
Your website Веб страница
Your website address is not valid. Неважећа URL адреса сајта.
your email address ваша имејл адреса
your name or alias ваше име или псеудоним

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment