Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(1 year, starting now) (1 năm, bắt đầu từ bây giờ)
1 year "Pro Lite" status for your account and your sites, <br/> An entry-level plan with 5 sites and 30 GB storage included. Gói "Pro Lite" 1 năm cho tài khoản và các trang của bạn, <br/> Một gói đăng ký bao gồm 5 trang web và 30 GB lưu trữ.
1 year "Pro" status for your account and your sites, <br/> 10 sites and 100 GB storage included. Gói "Pro" 1 năm cho tài khoản và các trang của bạn, <br/> Bao gồm 10 trang web và 100 GB lưu trữ.
1 year "Pro+" status for your account and your sites, <br/> 30 sites and 200 GB storage included, <br/> SSL for all your sites and priority email support and more. Gói "Pro+" 1 năm cho tài khoản và các trang của bạn, <br/> Bao gồm 30 trang web và 200 GB lưu trữ, <br/> SSL cho tất cả trang web của bạn, trợ giúp ưu tiên qua email và nhiều hơn thế.
<li> you have misspelled the email address - you can try again; </li> <li>your mail account does not accept emails - is it "full"? is your mail server all right? - check your email account; </li> <li>wikidot.com servers are unable to send the message - try again later and report a problem if we fail again. </li> <li> bạn đã nhập sai email - bạn có thể thử lại; </li> <li>tài khoản email của bạn không nhận email - nó có "đầy" không? máy chủ email của bạn có ổn không? - kiểm tra tài khoản email của bạn; </li> <li>máy chủ wikidot.com không thể gửi email - thử lại sau và báo cáo cho chúng tôi nếu bạn vẫn không nhận được email. nếu bạn sử dụng email có số (ví dụ: example201@gmail.com hoặc abc.77@gmail.com) hoặc email hotmail.com (ví dụ: example@hotmail.com), hiện Wikidot có vấn đề liên quan đến loại email này khiến bạn không thể nhận email. Hãy đăng ký bằng email khác. </li>
<li> You should own (or have administrative access to) the domain you want to use, </li> <li> You should point your nameservers (via "control panel" if your provider gives you one - look for advanced DNS settings - or by any other means) to resolve your domain to Wikidot.com servers. This should be done by setting a <strong>CNAME record</strong> to "<strong>www.%2</strong>" value. </li> <li> Very often one has to wait (depends on your provider or DNS settings) for the changes to propagate over the internet. </li> <li> Exactly the same procedure should be applied for the redirected domains (URLs) to be handled by Wikidot.com servers. </li> <li> Sometimes you might be forced to provide the IP address of the Wikidot.com server. In such a case use one of these addresses: <strong>%3</strong>. </li> <li> If you have enabled <em>Use the custom domain as the only domain</em> option, all requests to %1.%2 will be automatically redirected to your custom domain. </li> <li> Bạn cần sở hữu (hoặc có quyền quản trị) tên miền bạn muốn sử dụng, </li> <li> Bạn cần trỏ nameserver (qua "control panel" nếu nhà cung cấp của bạn cung cấp - tìm cài đặt DNS nâng cao - hoặc các cách khác) để trỏ tên miền của bạn tới máy chủ Wikidot.com. Điều này nên được thực hiện bằng cách đặt một <strong>CNAME record</strong> tới "<strong>www.%2</strong>". </li> <li> Bạn rất có thể phải chờ (tùy vào nhà cung cấp hoặc cài đặt DNS của bạn) để thay đổi của bạn được lưu lại trên các máy chủ DNS trên toàn cầu. </li> <li> Quy trình tương tự nên được thực hiện cho các tên miền đổi hướng (URLs) được xử lý bởi các máy chủ Wikidot.com.</li> <li> Có lúc bạn sẽ cần phải cung cấp IP của máy chủ Wikidot.com. Trong trường hợp đó dùng một trong các địa chỉ sau: <strong>%3</strong>. </li> <li> Nếu bạn đã bật <em>Sử dụng tên miền tùy chỉnh là tên miền duy nhất</em> mọi truy vấn tới %1.%2 sẽ được tự động đổi hướng tới tên miền của bạn. </li>
<li> your site is publicly recognizable and potentially useful, </li> <li> is a collaborative work by several authors, </li> <li> there are other reasons that might make you miss your wiki. </li> <li> trang của bạn có thể hữu dụng hoặc được biết đến rộng rãi, </li> <li> là tác phẩm hợp tác bởi nhiều tác giả, </li> <li> có một vài lý do khác có thể khiến bạn nhớ wiki. </li>
<li> you sign up at TLA and submit your Wiki to TLA's inventory </li> <li> you choose where to place ads (by default in a footer of a page) </li> <li> TLA fills your spots with links (very short ads that contain just a few words and point to the advertiser's website); you can choose to review each ad before it is placed </li> <li> when someone wants to place a link on your Wiki, he/she buys the link directly from TLA </li> <li> our server communicates with TLA and includes the link automatically in the TLA advertising area </li> <li> you earn money directly from TLA </li>
<p> Your account name: %1<br/> Your account email: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> If you have any questions, please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p> <p> Tên người dùng của bạn: %1<br/> Email tài khoản của bạn: <a href="mailto:%2">%2</a> </p> <p> Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. </p>
Yes Đồng ý
Yes, I want to delete this site! Tôi đồng ý xoá trang này!
Yes, ban Tôi đồng ý ban
Yes, create a Wikidot.com account first Có, tạo một tài khoản Wikidot.com trước
Yes, delete block Tôi đồng ý bỏ chặn
Yes, delete layout
Yes, delete theme
Yes, overwrite it
Yes, remove Tôi đồng ý xóa
Yes, you <strong>can</strong> delete the whole Site. However even if you delete it, it will not be wiped out from our database but rather you will be able to <strong>undo</strong> the operation.
You Bạn
You are about to <span class="application-type"></span> membership application from <span class="application-user"></span>. Feel free to add additional message below:
You are about to invite user <strong class="sm-tmp-not-user-name"></strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation.
You are about to invite user <strong>%%USERNAME%%</strong> to become a member of this site. You can attach a message to the invitation.
You are already a member of this site. Bạn đã là thành viên của trang này.
You are already master administrator of %d sites, which is your limit Bạn đã là trưởng quản trị viên của %d trang, bạn không thể tạo thêm trang
You are already watching this page Bạn đã theo dõi trang này
You are already watching this thread Bạn đã theo dõi chủ đề này
You are applying to Bạn đang gửi đơn vào
You are blocked by this user. Bạn bị chặn bởi người dùng này.
You are buying… Bạn đang mua…
You are currently using: Bạn hiện đang sử dụng:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Bạn đang chỉnh sửa một bài đăng trên diễn đàn với tư cách là người dùng ẩn danh. Hãy nhớ rằng trong trường hợp như vậy, địa chỉ IP của bạn sẽ được tiết lộ công khai và đóng góp của bạn sẽ được ký bởi danh tính sau:
You are editing a forum post as an anonymous user. Please remember that in such a case your IP address will be revealed to public and your contribution will be signed by the following identity: Bạn đang chỉnh sửa một bài đăng trên diễn đàn với tư cách là người dùng ẩn danh. Hãy nhớ rằng trong trường hợp như vậy, địa chỉ IP của bạn sẽ được tiết lộ công khai và đóng góp của bạn sẽ được ký bởi danh tính sau:
You are invited to Bạn được mời vào
You are limited to watching ten pages at most Bạn bị giới hạn theo dõi tối đa mười trang
You are limited to watching ten threads at most Bạn bị giới hạn theo dõi tối đa mười chủ đề
You are not a member of this site. Bạn không phải thành viên của trang này.
You are not allowed to alter contents of the parent page. You should have the "edit" permission on the parent page too. Bạn không được phép thay đổi nội dung của trang mẹ. Bạn cũng nên có quyền "chỉnh sửa" trên trang mẹ.
You are not watching any individual pages right now. To start watching a page, go to it and click "start watching page" at the bottom page options section. Bạn hiện không theo dõi bất kỳ trang riêng lẻ nào. Để bắt đầu theo dõi một trang, hãy truy cập trang đó và nhấp vào "bắt đầu theo dõi trang" ở phần tùy chọn trang dưới cùng.
You are not watching any page categories right now. To start watching a category, please visit any of the pages on a site and click "start watching category" option at the bottom page options section. Bạn hiện không theo dõi bất kỳ thể loại trang nào. Để bắt đầu theo dõi một thể loại, vui lòng truy cập bất kỳ trang nào và nhấp vào tùy chọn "bắt đầu theo dõi thể loại" ở phần tùy chọn trang dưới cùng.
You are not watching any sites right now. To start watching a site, please visit it and find the "start watching site" option at the bottom page options section.
You are now allowed to create pages in that category: ask your site admin for help
You are trying to use the same label twice, but AdSense requires that each ad unit has a different label
You can change the language of the user interface. This setting will not change the Site language set in Site Manager.
You can choose which navigation elements (<em>top-bar</em> and <em>side-bar</em>) should appear in pages within a specified category.
You can connect your Wikidot account with your Facebook account. The connection allows for quick logging in (using Facebook Connect), easier sharing and inviting friends (coming soon). Wikidot does not modify your Facebook profile nor post any information on your behalf without your acceptance. Vui lòng lưu ý: tính năng 'Kết nối Facebook' dành cho đăng kí tài khoản của Wikidot hiện đang hỏng. Sử dụng cách này sẽ khiến tài khoản của bạn không thể phục hồi.
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) Bạn có thể tạo %1 trang (bạn đã tạo %2 trang)
You can currently create up to %1 sites (%2 already created) and have total of %3 storage (%4 used). Bạn có thể tạo %1 trang (bạn đã tạo %2 trang) và có tổng cộng %3 dung lượng (bạn đã sử dụng %4).
You can delete the page by either move it to a "deleted" category or by just removing it from the Wiki - which is nonrecoverable and should be used with caution. Bạn có thể xóa trang bằng cách di chuyển nó vào danh mục "deleted" hoặc xóa bỏ nó hoàn toàn khỏi Wiki - việc này không thể hoàn nguyên và cần cẩn thận khi sử dụng.
You can determine who can edit contents and change the structure of your Wiki. Administrators and moderators always have all permissions. Bạn có thể cài đặt việc ai có thể chỉnh sửa nội dung và thay đổi cấu trúc của Wiki. Quản trị viên và kiểm duyệt viên luôn có toàn bộ quyền hạn.
You can easily invite Wikidot users to become members of your Wiki. </p> <p> Upon accepting the invitation the User will automatically become a member. </p> Bạn có thể dễ dàng mời người dùng Wikidot trở thành thành viên của Wiki của bạn. </p> <p>Upon accepting the invitation the User will automatically become a member. </p>
You can maintain a private list of blocked users. Users from the list are not allowed to send you any private messages. <br/><br/> Note: Blocking a user does not prevent Wikidot.com administrators from contacting you. Moderators and administrators of the sites that you are a member of are also unaffected by the Blocked users list. Bạn có thể có một danh sách riêng những người dùng bị chặn. Những người dùng này không thể gửi cho bạn bất kỳ tin nhắn riêng nào. <br/><br/> Lưu ý: Việc chặn một người dùng không chặn những quản trị viên Wikidot.com khỏi việc liên lạc bạn.
You can not "re-rate" it with the same value. What you can do is to: change your mind and your vote or cancel your vote. Bạn không thể "đánh giá lại" trang này với phiếu đánh giá y hệt. Bạn có thể thay đổi sang phiếu đánh giá khác hoặc hủy đánh giá.
You can not apply. Bạn không thể gửi đơn.
You can not simply resign - you are the last admin of this site! Bạn không thể từ chức - bạn là quản trị viên cuối của trang!
You can put maximum 50 slots into the cart.
You can read more about educational upgrade at our <a href="http://www.wikidot.com/education">main website</a>. <br/><br/> The educational upgrade are <strong>absolutely free</strong> for educational / research purposes, and is applied instantly, after providing some basic information. <br/><br/> If your project does not fall into educational / research category, or you need more advanced features from your site, please look at our <a href="http://www.wikidot.com/plans">Pro upgrade plans</a>.
You can resend (remind) the invitation 2 times max. Please do not abuse this. Bạn có thể gửi lại lời mời tối đa 2 lần. Không lạm dụng việc này.
You can restrict access to your Wiki by selecting mode: Bạn có thể giới hạn truy cập vào Wiki của bạn bằng cách chọn chế độ:
You can send email invitations to your friends telling them about your Site. If they respond to your invitation (and sign up) they will automatically become members of this Site. <br/><br/> You can send one invitation to a single email address. Also please do not abuse this and do not send spam.
You can send up to 200 invitations in one go, as an anti-spam measure Bạn có thể gửi tối đa 200 lời mời trong một lần, như một biện pháp chống thư rác
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Wiki syntax</a>. Bạn có thể sử dụng <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">cú pháp wiki</a>. Lưu ý rằng chữ ký của bạn phải tuân thủ nội quy của các trang bạn tham gia, và bạn có thể phải chịu hình phạt nếu chữ ký của bạn không tuân thủ.
You can use <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki syntax</a> in your footer.
You can use any other number of signatures displayed. The default is 50. Setting limit="0" will print all signatures. Bạn có thể sử dụng bất kỳ số lượng chữ ký nào khác được hiển thị. Giá trị mặc định là 50. Đặt limit="0" sẽ in tất cả các chữ ký.
You can write a few words here if you wish:
You can't connect your account. The Facebook account you want to connect with has been already paired with other Wikidot account. Bạn không thể kết nối tài khoản của mình. Tài khoản Facebook mà bạn muốn kết nối đã được ghép nối với tài khoản Wikidot khác.
You cannot add yourself to your own contact list Bạn không thể thêm chính bạn vào danh sách liên hệ của bạn
You cannot delete your account because you are the Master Administrator of the following sites: Bạn không thể xóa tài khoản vì bạn là Trưởng Quản trị viên của các trang sau:
You cannot flag yourself as an abusive user Bạn không thể gán nhãn lạm dụng cho chính bạn. Muốn tự hủy à? =))
You cannot move the file to the same page it is already attached to
You cannot remove yourself as site administrator: please ask another admin to do this Bạn không thể tự xóa bỏ chức vụ quản trị viên của chính bạn: vui lòng yêu cầu quản trị viên khác làm việc này
You cannot send more than 3 copies of the invitation Bạn không thể gửi nhiều hơn 3 bản sao của lời mời
You did not change your name Bạn chưa đổi tên
You did not correctly confirm the new password: please try again and make sure you enter the same new password twice Bạn chưa xác nhận mật khẩu mới: hãy thử lại và chắc chắn rằng bạn nhập đúng mật khẩu mới hai lần
You did not correctly confirm your password: please try again and make sure you enter the same new password twice Bạn chưa xác nhận mật khẩu mới: hãy thử lại và chắc chắn rằng bạn nhập đúng mật khẩu mới hai lần
You did not enter the correct password: please try again and make sure you enter your old password correctly Bạn chưa nhập đúng mật khẩu: hãy thử lại và chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng mật khẩu cũ
You did not make any changes to the page Bạn không thực hiện thay đổi gì với trang
You do not have a valid AdSense account. Bạn không có tài khoản AdSense hợp lệ.
You do not have permission to manage ads on this site. Bạn không có quyền quản lý quảng cáo trên trang này.
You don't have permission to attach the file to that page Bạn không có quyền đăng tệp trên trang đó
You follow Bạn theo dõi
You have a new private message in your Bạn có tin nhắn mới rong
You have already added this user to your contact list
You have already applied to this site Bạn đã gửi đơn ứng tuyển vào trang, vui lòng chờ
You have already blocked this user Bạn đã chặn người dùng này
You have already changed your screen name twice. This option is no longer available to you. Bạn đã thay đổi tên người dùng của bạn hai lần. Bạn không thể thay đổi thêm nữa.
You have already configured an AdSense account
You have already uploaded a favicon:
You have an exclusive 15-minute lock that will stop others editing this page while you are working.<br/> The lock expires in %1 seconds of inactivity. Bạn có 15 phút khóa để tránh người khác chỉnh sửa trang này trong khi bạn đang làm việc.<br/> Bạn còn %1 giây trước khi bị dừng
You have asked to join <a href="%2">%1</a> as a new user %4.
You have been added to administrators of the site Bạn đã được thêm vào quản trị viên của trang
You have been added to moderators of the site Bạn đã được thêm vào kiểm duyệt viên của trang
You have been banned from this site Bạn đã bị chặn khỏi trang này
You have been removed from administrators of the site Bạn đã bị xóa khỏi quản trị viên của trang
You have been removed from members of the site Bạn đã bị xóa tư cách thành viên của trang
You have been removed from moderators of the site Bạn đã bị xóa khỏi kiểm duyệt viên của trang
You have founded this site - sorry, you can not resign. Bạn là người sáng lập trang này - bạn không thể từ chức.
You have joined the list "%s" at %s@%s.wikidot.com
You have no applications at the moment. Bạn không có đơn ứng tuyển vào lúc này.
You have no invitations at the moment. Bạn không có lời mời vào lúc này.
You have no messages at the moment. Bạn không có tin nhắn vào lúc này.
You have no orders yet. Bạn không có đơn đặt hàng nào.
You have no permission to access this site. Bạn không có quyền truy cập trang này.
You have no petition campaigns defined.
You have no sent messages at the moment. Bạn không có tin nhắn nào đã được gửi.
You have no users in your contact list.
You have not permission to make this action. Bạn không có quyền thực hiện hành động này.
You have not uploaded your buddy icon (avatar) yet. So now you are using a default avatar: %1 <br/> Go to <em>my profile</em> &gt;&gt; <a href="javascript:;" onclick="%2"><em>my buddy icon</em></a> to upload your very own image.
You have only Bạn chỉ có
You have received an invitation to join members of the site Bạn đã nhận được lời mời tham gia thành viên của trang
You have successfully activated your Wikidot.com account. You can now join sites, or start your own wiki, blog, forum, business site, or other web application. You can also [%1 create your own site]. Bạn đã kích hoạt thành công tài khoản Wikidot.com của bạn. Bạn có thể tham gia trang, hoặc tạo wiki, blog, diễn đàn, hoặc trang web nào khác của riêng bạn. Bạn cũng có thể [%1 tạo trang của riêng bạn]/
You have successfully activated your account and joined [%2 %1]. Bạn đã kích hoạt thành công tài khoản của bạn và đã tham gia [%2 %1].
You have successfully activated your account but you have not yet joined [%2 %1]. Read the site and contact the site managers if you need help joining the site. Bạn đã kích hoạt thành công tài khoản của bạn nhưng bạn chưa tham gia [%2 %1]. Đọc hướng dẫn trên trang và liên hệ quản trị trang nếu bạn cần trợ giúp về việc tham gia.
You have successfully applied for membership. Now up to some people to decide ;-) Bạn đã gửi đơn tham gia trang, vui lòng chờ phản hồi từ quản trị viên
You have successfully become a member of this site Bạn đã thành một thành viên của trang này
You have successfully subscribed to the email list %1.
You just have been accepted as a member of this wiki. Bạn đã được chấp nhận là một thành viên của wiki này.
You may also delete unwanted sites and/or files to stay under the limits of a Free account. If you have any questions, please contact <a href="mailto:%1">%1</a>.
You may change your name twice, at most Bạn có thể đổi tên tối đa hai lần
You might also consider hiding the site from public by making it <a href="javascript:;" onclick="%1">private</a>.
You might get better results if you show ads only to non-Wikidot visitors.
You must accept Terms of Service before proceeding. Bạn phải chấp nhận Điều khoản dịch vụ trước khi tiếp tục.
You must be an admin of this site. Bạn phải là quản trị viên của trang này.
You must be an administrator of the site to use AdSense
You need to be a member of this site in order to send an invitation
You need to define a form - please read the MailForm module documentation
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Bạn cần có tài khoản Wikidot.com và cần đăng nhập để gửi đơn tham gia.
You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership. Please sign in or create an account first. Bạn cần có tài khoản Wikidot.com và cần đăng nhập để gửi đơn tham gia. Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản trước.
You need to provide a name for the style.
You need to set text for set-tags button.
You provided an invalid password: please try again
You receive this email because you have initiated the process of account termination at Wikidot. If you still want to delete the account, please click the link: Bạn đã nhận email này vì bạn đã bắt đầu quá trình xóa tài khoản tại Wikidot. Nếu bạn vẫn muốn xóa tài khoản, hãy nhấn link dưới:
You received a membership application Bạn đã nhận được đơn tham gia
You received this email because you are watching
You received this email because you have enabled email watching.
You shall not pass!
You should be authorized by your company to purchase services. Bạn phải được chấp thuận bởi công ty của bạn để mua dịch vụ.
You should be logged in to create a new site. Bạn cần phải đăng nhập để tạo trang mới.
You should provide a page name
You should write something in the box…
You signature has been cancelled and removed.
You successfully renamed the page Bạn đã đổi tên trang
You successfully reverted the page to revision number Bạn đã hoàn nguyên thành công trang về STT sửa đổi
You tried to block yourself but that is not really sensible Bạn không thể tự chặn bạn
You want to delete your account. We need you to log in to your account for the one last time. Bạn muốn xóa tài khoản. Chúng tôi cần bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn lần cuối.
You will be sent a confirmation letter with the verification link.
You will receive a verification email to this address.
You're not signed in or you are not an administrator of this Wiki. Bạn chưa đăng nhập hoặc bạn không phải quản trị viên trang này.
Your "back" contacts Những người đã thêm bạn vào danh sách liên hệ
Your API keys are… Mã API của bạn là:
Your Internet address has been banned from this site Địa chỉ IP của bạn đã bị chặn khỏi trang
Your Internet address has been globally banned Địa chỉ IP của bạn đã bị chặn khỏi Wikidot
Your Pro+ plan also includes the priority email support feature. Please send emails to <a href="mailto:%1">%1</a> to get your answer faster. Gói Pro+ của bạn cũng bao gồm tính năng hỗ trợ email ưu tiên. Vui lòng gửi email đến <a href="mailto:%1">%1</a> để nhận phản hồi nhanh hơn.
Your RSS link address is not valid. Link RSS không hợp lệ.
Your VAT ID cannot be validated. ID VAT của bạn không thể được xác nhận.
Your Wiki has been successfully cloned Wiki của bạn đã được sao chép thành công
Your Wikidot account has been created via Facebook Connect. If you wish to be able to log in to Wikidot with your email address and password (without using Facebook Connect), use the form below to set the password. Tài khoản Wikidot của bạn đã được tạo qua Facebook Connect. Nếu bạn muốn có thể đăng nhập vào Wikidot bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình (không sử dụng Facebook Connect), hãy sử dụng mẫu dưới đây để đặt mật khẩu.
Your Wikidot account is currently connected with your Facebook account: Tài khoản Wikidot của bạn hiện được kết nối với tài khoản Facebook của bạn:
Your Wikidot account will be automatically upgraded within seconds after the payment is complete. From now on your account and all your Sites will have all the extra features enabled. Tài khoản Wikidot của bạn sẽ được tự động nâng cấp trong vòng vài giây sau khi thanh toán hoàn tất. Từ bây giờ, tài khoản của bạn và tất cả các Trang của bạn sẽ được bật tất cả các tính năng bổ sung.
Your Windows 8 tile icon: Biểu tượng Windows 8 của bạn:
Your account at Wikidot.com expired - please renew Tài khoản của bạn tại Wikidot.com đã hết hạn - vui lòng gia hạn
Your account at Wikidot.com expires in %s days Tài khoản của bạn tại Wikidot.com sẽ hết hạn trong %s ngày
Your account has been successfully upgraded. Tài khoản của bạn đã được nâng cấp thành công.
Your account is now upgraded. Enjoy the new possibilities! Tài khoản của bạn đã được nâng cấp. Hãy tận hưởng các tính năng mới!
Your account will be automatically upgraded within minutes and will be confirmed by a separate email. Tài khoản của bạn sẽ được nâng cấp tự động trong vài phút và việc này sẽ được xác nhận bằng một email riêng.
Your application has been sent. Now administrators of this site need to review it and accept (or decline) it.<br /><br /> You will be notified when you become a member of the site. Đơn ứng tuyển của bạn đã được gửi. Quản trị viên trang sẽ xem xét và chấp nhận (hoặc từ chối) nó.<br /><br /> Bạn sẽ được thông báo khi bạn trở thành thành viên của trang.
Your applications Đơn tham gia của bạn
Your cart is empty. Giỏ của bạn đang trống.
Your comments Bình luận của bạn
Your currency is: Tiền tệ của bạn là:
Your current billing address is: Địa chỉ thanh toán hiện tại của bạn là:
Your current email address is: <strong>%1</strong>. Địa chỉ email hiện tại của bạn là: <strong>%1</strong>.
Your current password Mật khẩu hiện tại của bạn
Your current screen name is: <strong>%1</strong>. Tên người dùng hiện tại của bạn: <strong>%1</strong>.
Your customized footer Chân trang tùy chỉnh của bạn
Your email Email của bạn
Your email has been changed Email của bạn đã được thay đổi
Your email invitation was accepted Lời mời email của bạn đã được chấp nhận
Your email was changed. Email của bạn đã được thay đổi.
Your forum is inactive at the moment. Diễn đàn hiện tại không hoạt động.
Your forum is inactive at the moment. Activate forum in settings. Diễn đàn hiện tại không hoạt động. Kích hoạt diễn đàn trong cài đặt trang.
Your iOS icon: Icon iOS của bạn:
Your membership application to the site Đơn tham gia trang của bạn
Your membership invitation was accepted Lời mời đã được chấp nhận
Your membership invitation was declined Lời mời bị từ chối
Your name Tên bạn
Your name or alias Tên tài khoản
Your new password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Mật khẩu mới của bạn phải có ít nhất sáu ký tự: vui lòng thử lại với mật khẩu dài hơn và an toàn hơn
Your page edit lock has expired Khóa chỉnh sửa trang của bạn đã hết hạn
Your password must be at least six characters Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 6 ký tự
Your password must be at least six characters: please try again with a longer and more secure password Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 6 ký tự: hãy thử lại với một mật khẩu khác an toàn hơn
Your post is too long Bài đăng của bạn quá dài
Your purchase is now complete. Please wait a moment before we finish upgrading your account… (this might take a while) Bạn đã hoàn thành giao dịch. Vui lòng chờ một lúc trước khi tài khoản của bạn được nâng cấp… (điều này có thể mất một chút thời gian)
Your session has expired: please reload the page and/or login again Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn: vui lòng tải lại trang và/hoặc đăng nhập lại
Your signature has been confirmed. Chữ ký của bạn đã được xác nhận.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. Due to high running cost, we reserve the right to keep the ads running on your site even if the site is upgraded to Pro Lite, Pro or Pro Plus. Please contact <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> if you are interested in controlling ads. Trang của bạn đã được coi là trang có <strong>lượng truy cập cao</strong>. Vì vấn đề chi phí, chúng tôi có quyền giữ quảng cáo chạy trên trang của bạn kể cả khi trang được nâng cấp lên Pro Lite, Pro hoặc Pro Plus. Hãy liên hệ <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a> nếu bạn muốn kiểm soát quảng cáo.
Your site has been classified as <strong>high-traffic</strong>. In such a cases we reserve the right to run the bottom toolbar for your non-Wikidot visitors in order to promote content from the Wikidot network. Trang của bạn đã được coi là trang có <strong>lượng truy cập cao</strong>. Trong những trường hợp này chúng tôi có quyền chạy thanh toolbar dưới cùng cho những khách truy cập không có tài khoản Wikidot để quảng cáo nội dung từ mạng lưới Wikidot.
Your very own place in the Internet Không gian riêng của bạn trên Internet
Your website Trang web của bạn
Your website address is not valid. Địa chỉ web của bạn không hợp lệ.
your email address email của bạn (không được chứa chữ số)
your name or alias tên tài khoản

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment